BUDESONID (TURBUHALER) V DÁVCE 400 mg DENNĚ JEALESPOŇ TAK ÚČINNÝ JAKO DVOJNÁSOBNÁ DÁVKABECLOMETASONU (MDI) U NEMOCNÝCH S LEHKÝMAŽ STŘEDNĚ TĚŽKÝM BRONCHIÁLNÍM ASTMATEM


BUDESONID (TURBUHALER) V DÁVCE 400 mg DENNĚ JEALESPOŇ TAK ÚČINNÝ JAKO DVOJNÁSOBNÁ DÁVKABECLOMETASONU (MDI) U NEMOCNÝCH S LEHKÝMAŽ STŘEDNĚ TĚŽKÝM BRONCHIÁLNÍM ASTMATEM

Východisko.
Nedávné studie prokázaly, že u nemocných bronchiálním astmatem je stejný protizánětlivý účinekdosažen inhalací poloviční dávky budesonidu Turbuhalerem (tj. použitím práškové formy kortikosteroidu) než plnédávky beclometasonu, který je vháněn do plic stlačenými chlorofluorokarbony (MDI - tlakový dávkovací inhalátor).Cílem práce bylo zjistit, zda se liší účinek 12týdenní léčby budesonidem Turbuhaler v nižší dávce 400 mg denně odléčby beclometason dipropionátem MDI 800 mg denně.Metody a výsledky. Po dvoutýdenním vstupním období z 227 nemocných s lehkým a středně těžkým astmatem,kteří 3 měsíce neužívali žádné kortikosteroidy, bylo do skupiny budesonid Turbuhaler zařazeno 94 a do skupinybeclometason MDI 99 nemocných.Charakteristiky: skupina léčených budesonidem (46 mužů, 48 žen; průměrný věk 38 let; FEV 1 78 % náležitýchhodnot), skupina léčených beclometasonem (51 mužů, 48 žen; průměrný věk 39 let; FEV 1 81,5 % náležitých hodnot).Ranní i večerní hodnoty vrcholu výdechové rychlosti (PEF) se statisticky významně zvýšily po léčbě budesonidem(2x 200 mg denně) než po léčbě beclometasonem (2x 400 mg denně). Rozdíly ranních PEF mezi budesonidema beclometasonem: 47 : 28 l/min, p < 0,05, rozdíly večerních PEF: 32 : 10 l/min., P < 0,027.Počet záchvatů dušnosti se po obou lécích snížil, podobně i množství inhalovaných bronchodilatancií (terbutalinTurbuhaler). Rozdíly mezi léky však nebyly statisticky významné.Závěry. Budesonid Turbuhaler v dávce 400 mg denně byl u bronchiálního astmatu přinejmenším stejně účinnýjako beclometason MDI v dávce 800 mg denně. Zvýšení ranních a večerních hodnot PEF bylo po budesonidustatisticky významně vyšší než po beclometasonu.

Klíčová slova:
bronchiální astma, budesonid Turbuhaler, beclometason MDI.


Budesonide (Turbuhaler), 400 mg/day, is at Least as Effective as a DoubleDose of Beclomethasone (MDI) in Patients with Mild to Medium Severe Bronchial Asthma

Background.
Recent investigations revealed that in patients with bronchial asthma the same anti-inflammatoryeffect is achieved by inhalation of half the dose of budesonide by a Turbuhaler (i.e. by using corticosteroid in powderform) as by a full dose of beclomethasone driven into the lungs by compressed chlorofluorocarbons (i.e. MDI =pressure dosage inhalator). The objective was to assess whether there is a difference between 12-week treatmentwith budesonide Turbuhaler in a smaller dose of 400 mg/day and treatment with beclomethasone dipropionate MDI800 mg/day.Methods and Results. After an initial two-week period of the 227 patients with mild or medium severe asthmawho had not taken corticosteroids for three months, into the budesonide Turbuhaler group 94 patients were includedand into the beclomethasone MDI group 99 patients.Characteristics: group treated with budesonide (46 men, 48 women, mean age 38 years, FEV 1 78 % of appropriatevalues). Group treated with beclomethasone (51 men, 48 women, mean age 39 years, FEV 1 81.5 % of appropriatevalues).Morning and evening values of the peak expiration rate (PEF) increased significantly after budesonide treatment2x 200 mg/day) as compared with beclomethasone treatment (2x 400 mg/day). Differences of morning PEF betweenbudesonide and beclomethasone: 47 : 28 l/min, p < 0.05, differences of evening PEF: 32 : 10 l/min., p < 0.027.The number of dyspnoic attacks declined after both types of treatment, as well as the amount of inhaledbronchodilatating substances (terbutalin Turbuhaler). The differences between drugs were however not statisticallysignificant.Conclusions. Budesonide Turbuhaler, 400 mg/day when administered to patients with bronchial asthma was atleast as effective as beclomethasone MDI, 800 mg/day. The increase of morning and evening PEF values was afterbudesonide significantly higher than after beclomethasone.

Key words:
bronchial asthma, budesonide Turbuhaler, Beclomethasone MDI


Autoři: V. Vondra;  P. Kraszkó 1;  J. Malolepszy 2
Působiště autorů: Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, FN, Motol, Praha, 1 Szentgyörgy Albert Orvostudomany Egyetem, 6772 Deszk, Maďarsko, 2 Klinika Alergologii i chorob wewnetrznych Akademii Medycznej, 50-417 Wroclaw, Polsko
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 78-81
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nedávné studie prokázaly, že u nemocných bronchiálním astmatem je stejný protizánětlivý účinekdosažen inhalací poloviční dávky budesonidu Turbuhalerem (tj. použitím práškové formy kortikosteroidu) než plnédávky beclometasonu, který je vháněn do plic stlačenými chlorofluorokarbony (MDI - tlakový dávkovací inhalátor).Cílem práce bylo zjistit, zda se liší účinek 12týdenní léčby budesonidem Turbuhaler v nižší dávce 400 mg denně odléčby beclometason dipropionátem MDI 800 mg denně.Metody a výsledky. Po dvoutýdenním vstupním období z 227 nemocných s lehkým a středně těžkým astmatem,kteří 3 měsíce neužívali žádné kortikosteroidy, bylo do skupiny budesonid Turbuhaler zařazeno 94 a do skupinybeclometason MDI 99 nemocných.Charakteristiky: skupina léčených budesonidem (46 mužů, 48 žen; průměrný věk 38 let; FEV 1 78 % náležitýchhodnot), skupina léčených beclometasonem (51 mužů, 48 žen; průměrný věk 39 let; FEV 1 81,5 % náležitých hodnot).Ranní i večerní hodnoty vrcholu výdechové rychlosti (PEF) se statisticky významně zvýšily po léčbě budesonidem(2x 200 mg denně) než po léčbě beclometasonem (2x 400 mg denně). Rozdíly ranních PEF mezi budesonidema beclometasonem: 47 : 28 l/min, p < 0,05, rozdíly večerních PEF: 32 : 10 l/min., P < 0,027.Počet záchvatů dušnosti se po obou lécích snížil, podobně i množství inhalovaných bronchodilatancií (terbutalinTurbuhaler). Rozdíly mezi léky však nebyly statisticky významné.Závěry. Budesonid Turbuhaler v dávce 400 mg denně byl u bronchiálního astmatu přinejmenším stejně účinnýjako beclometason MDI v dávce 800 mg denně. Zvýšení ranních a večerních hodnot PEF bylo po budesonidustatisticky významně vyšší než po beclometasonu.

Klíčová slova:
bronchiální astma, budesonid Turbuhaler, beclometason MDI.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa