VLIV VĚKU NA KONCENTRACI HOŘČÍKU A KREATININU V MOČI


VLIV VĚKU NA KONCENTRACI HOŘČÍKU A KREATININU V MOČI

Východisko.
Koncentrace hořčíku v moči odráží jeho příjem z potravinových zdrojů. Hlavním regulačním mechanismem homeostázy hořčíku je ledvinový filtračně-reabsorpční proces. Nejsou dosud známy referenční hodnoty koncentrace hořčíku v moči pro normální populaci v závislosti na věku a pohlaví. Zaměřili jsme se proto na sledování této problematiky u náhodně vybraného vzorku 1-93letých osob obojího pohlaví. Krom magneziurie jsme stanovili také kreatininurii. Metody a výsledky. Výběr 2715 osob ve věku jednoho až devadesáti tří let obojího pohlaví byl proveden metodou náhodného výběru. Vzhledem k tomu, že jsme nezjistili statisticky významný rozdíl v koncentraci hořčíku a krea- tininu v moči mezi muži a ženami, obsahují jednotlivé skupiny jedince obojího pohlaví. Celý soubor je rozdělen na věkové skupiny následně: děti 1 rok (n = 24), 2 roky (n = 15), 4 roky (n = 18), 6 let (n = 378), 10 let (n = 424), 13 let (n = 416) a dospělí jedinci na skupiny 18-35 let (n = 396), 36-49 let (n = 482), 50-65 let (n = 453), 66-75 let (n = 53), 76-85 let (n = 42), 86-93 let (n = 14). V ranní moči po dvanáctihodinovém hladovění jsme stanovili koncentraci hořčíku a kreatininu na přístroji Merck Vitalab Eclipse. Koncentrace hořčíku v moči stoupá z 3,37 ± 0,28 mmol/l v 1 roce k vrcholu 6,64 ± 0,58 mmol/l (p < 0,001) ve 4 letech, a od tohoto věku plynule klesá do 93 let na hodnotu 2,35 ± 0,17 mmol/l (p < 0,001). Koncentrace kreatininu v moči stoupá z hodnoty 2,47 ± 0,30 mmol/l ve věku jednoho roku na hodnotu 15,33 ± 0,36 mmol/l (p < 0,001) ve věkové skupině 18-35letých osob a dále klesá s věkem do 93 let na hodnotu 6,23 ± 0,99 mmol/l (p < 0,001). Poměr močového hořčíku/kreatininu je nejvyšší ve věku 2 let 1,98 ± 0,32 a plynule klesá do věku 66-75 let na hodnotu 0,41 ± 0,15 (p < 0,001). Závěry. Při hodnocení močové koncentrace hořčíku, jako ukazatele dostatečného zásobení organismu tímto iontem, a také při různých metabolických studiích je nezbytné brát v úvahu věk pacienta. Poměr močového hořčíku/kreatininu nezvýší výpovědní hodnotu.

Klíčová slova:
hořčík, kreatinin, moč, věk.


Effect of Age on the Urinary Concentration of Magnesium and Creatinine

Background.
The concentration of magnesium in urine reflects its intake from food resources. The main regulatory mechanism of magnesium homeostasis is the kidney filtration-absorption process. So far the reference values are not known of the magnesium concentration in urine in dependence on age and sex for the normal population. Therefore, we focused on investigating these problems in a randomly selected sample of persons of both sexes, aged 1-93 years. Beside magnesiuria we also assessed creatininuria. Methods and Results. The selection of 2715 persons of both sexes aged from one to ninety three years was made by the random selection method. As we have found no statistically significant difference between men and women as regards concentrations of magnesium and creatinine in urine, the evaluated groups include persons of both sexes. The whole is divided into age groups as follows: children 1 year (n = 24), 2 years (n = 15), 4 years (n = 18), 6 years (n = 378), 10 years (n = 424), 13 years (n = 416), and adults 18-35 years (n = 396), 36-49 years (n = 482), 50-65 years (n = 453), 66-75 years (n = 53), 76-85 years (n = 42), 86-93 years (n = 14). In the morning urine after twelve-hour fasting we determined the concentration of magnesium and creatinine be using Merck Vitalab Eclipse apparatus. The concentration of magnesium in urine rises from 3.37 ± 0.28 mmol/l at 1 year to the top value 6.64 ± 0.58 mmol/l (p < 0.001) at 4 years, and since this age it is continuously dwindling to the value 2.35 ± 0.17 mmol/l (p < 0.001) at the age of 93 years. The creatinine concentration in urine rises from 2.47 ± 0.30 mmol/l at the age of one year to 15.33 ± 0.36 mmol/l (p < 0.001) in the age group 18-35 years, and further it goes down with age to the value 6.23 ± 0.99 mmol/l (p < 0.001) at 93 years. The highest ratio of the urine concentrations of magnesium and creatinine 1.98 ± 0.32 is at the age of 2 years, and then it is continuously subsiding to 0.41 ± 0.15 (p < 0.001) at the age range 66-75 years. Conclusions. When evaluating the magnesium concentration in urine as the index of a sufficient supply of organism with this ion, and also in various studies of metabolism, it is essential to consider the patient´s age. The ratio of concentrations in urine of magnesium and creatinine does not improve the meaningfulness of magnesium analysis.

Key words:
magnesium, creatinine, urine, age.


Autoři: A. Šimečková;  V. Zamrazil;  J. Čeřovská
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 753-756
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Koncentrace hořčíku v moči odráží jeho příjem z potravinových zdrojů. Hlavním regulačním mechanismem homeostázy hořčíku je ledvinový filtračně-reabsorpční proces. Nejsou dosud známy referenční hodnoty koncentrace hořčíku v moči pro normální populaci v závislosti na věku a pohlaví. Zaměřili jsme se proto na sledování této problematiky u náhodně vybraného vzorku 1-93letých osob obojího pohlaví. Krom magneziurie jsme stanovili také kreatininurii. Metody a výsledky. Výběr 2715 osob ve věku jednoho až devadesáti tří let obojího pohlaví byl proveden metodou náhodného výběru. Vzhledem k tomu, že jsme nezjistili statisticky významný rozdíl v koncentraci hořčíku a krea- tininu v moči mezi muži a ženami, obsahují jednotlivé skupiny jedince obojího pohlaví. Celý soubor je rozdělen na věkové skupiny následně: děti 1 rok (n = 24), 2 roky (n = 15), 4 roky (n = 18), 6 let (n = 378), 10 let (n = 424), 13 let (n = 416) a dospělí jedinci na skupiny 18-35 let (n = 396), 36-49 let (n = 482), 50-65 let (n = 453), 66-75 let (n = 53), 76-85 let (n = 42), 86-93 let (n = 14). V ranní moči po dvanáctihodinovém hladovění jsme stanovili koncentraci hořčíku a kreatininu na přístroji Merck Vitalab Eclipse. Koncentrace hořčíku v moči stoupá z 3,37 ± 0,28 mmol/l v 1 roce k vrcholu 6,64 ± 0,58 mmol/l (p < 0,001) ve 4 letech, a od tohoto věku plynule klesá do 93 let na hodnotu 2,35 ± 0,17 mmol/l (p < 0,001). Koncentrace kreatininu v moči stoupá z hodnoty 2,47 ± 0,30 mmol/l ve věku jednoho roku na hodnotu 15,33 ± 0,36 mmol/l (p < 0,001) ve věkové skupině 18-35letých osob a dále klesá s věkem do 93 let na hodnotu 6,23 ± 0,99 mmol/l (p < 0,001). Poměr močového hořčíku/kreatininu je nejvyšší ve věku 2 let 1,98 ± 0,32 a plynule klesá do věku 66-75 let na hodnotu 0,41 ± 0,15 (p < 0,001). Závěry. Při hodnocení močové koncentrace hořčíku, jako ukazatele dostatečného zásobení organismu tímto iontem, a také při různých metabolických studiích je nezbytné brát v úvahu věk pacienta. Poměr močového hořčíku/kreatininu nezvýší výpovědní hodnotu.

Klíčová slova:
hořčík, kreatinin, moč, věk.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa