IMUNOHISTOCHEMIE BIOPSIÍ ALOTRANSPLANTOVANÉ LEDVINY


IMUNOHISTOCHEMIE BIOPSIÍ ALOTRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

Východisko.
Celulární rejekční infiltrace intersticia je základním histologickýmnálezem v biopsii transplanto- vaných ledvin a leukostáza ve svalových arteriích aglomerulech je důležitou známkou exacerbující rejekce. K lepšímu pochopení a přesnějšíinterpretaci těchto změn jsme využili imunohistochemii. Metody a výsledky. Vzorky tkáně- 282 z 208 štěpů - jsme vyšetřili dvou- nebo třístupňovou imunoenzymovou metodoupomocí 28 mono- nebo polyklonálních protilátek specifických proti sérii diferenciačnícha aktivačních leukocytárních antigenů, adhezních molekul a vybraných cytokinů. Vkompaktní složce rejekčního infiltrátu CD4 +lymfocyty s expresí CD 45 RA antigenu převládaly, kdežto v disperzní bylo nejvícemakrofágů (CD68, 14, 11b); jejich počet zde významně koreloval s poškozenímparenchymu, stejně jako intraarteriální a glomerulární akumulace. Disperzní infiltráta adherující buňky exprimovaly CD45 RO (zřídka CD25) a integrinové molekuly řadyCD11 a CD49. CD57 + lymfocyty pronikaly intratubulárně, v cévách se však nehromadily.Z adhezních molekul „Ig-su- perrodiny“ byl CD106 (VCAM-1) významnější než CD54(ICAM-1) a jeho arteriální a mezangiální exprese korelovala s rejekčním poškozením.Průkaz řady cytokinů (IL1, IL2, TNF a, b)nedal jednoznačné výsledky ani korelace. Závěry. Imunohistochemie značně zpřesňujebioptické hodnocení rejekční nefropatie a některé antigeny (např. CD68, CD14, CD45RO, CD57, CD106) jsou vhodné pro diagnostickou praxi: jejich pomocí lze lépe posouditaktivitu rejekce, stanovit pravděpodobnost cévních lézí u vzorků bez zastižených céva citlivěji detekovat intravas- kulární stázu a adhezi leukocytů.

Klíčová slova:
rejekce, biopsie a imunohistochemie štěpu, povrchové buněčné znaky, adhezní molekuly, T lym- focyty, makrofágy.


Immunohistochemistry of Biopsies of Allotransplanted Kidneys

Background.
Cellular rejection infiltration of the interstitium is the basic histological finding in biopsies of transplanted kidneys, and leukostasis in the muscular arteries and glomeruli is an important sign of exacerbating rejection. For better understanding and more accurate interpretation the authors used immunohistochemistry. Methods and Results. The authors examined 282 tissue specimens from 208 grafts using the two- or three-step immunoenzyme method with 28 mono- or polyclonal antibodies specific for a series of differentiation and activation leukocytic antigens, adhesion molecules and selected cytokines. In the compact component of the rejection infiltrate CD4 + lymphocytes with expression of CD 45 RA antigen predominated while in the disperse component there were mostly macrophages (CD68, 14, 11b); their number correlated significantly with the parenchymatous damage, similarly as intraarterial and glomerular accumulation. The disperse infiltrate and adherent cells expressed CD45 RO (rarely CD25) and integrin molecules of the series CD11 and CD49. CD57 + lymphocytes penetrated into the tubules but did not accumulate in the blood vessels. As to adhesive molecules of the „Ig superfamily“, CD106 (VCAM-1) was more important than CD54 (ICAM-1) and its arterial and mesangial expression correlated with the rejection damage. Evidence of cytokines (IL1, IL2, TNF alpha, beta) did provide neither unequivocal results nor correlations. Conclusions. Immunohistochemistry improves considerably the accuracy of bioptic evaluation of rejection nephropathy and some antigens (e.g., CD68, CD14, CD45 RO, CD57, CD106) are suitable for diagnostic practice. With their aid it is easier to evaluate the activity of rejection, assess the probability of vascular lesions in specimens without affected vessels and detect more sensitively intravascular stasis and adhesion of leukocytes.

Key words:
rejection, biopsy and immunohistochemistry of grafts, cell surface markers, adhesion molecules, T lymphocytes, macrophages.


Autoři: P. Rossmann;  J. Jirka 1;  K. Matoušovic 1
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha 1 Transplantcentrum IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 757-762
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Celulární rejekční infiltrace intersticia je základním histologickýmnálezem v biopsii transplanto- vaných ledvin a leukostáza ve svalových arteriích aglomerulech je důležitou známkou exacerbující rejekce. K lepšímu pochopení a přesnějšíinterpretaci těchto změn jsme využili imunohistochemii. Metody a výsledky. Vzorky tkáně- 282 z 208 štěpů - jsme vyšetřili dvou- nebo třístupňovou imunoenzymovou metodoupomocí 28 mono- nebo polyklonálních protilátek specifických proti sérii diferenciačnícha aktivačních leukocytárních antigenů, adhezních molekul a vybraných cytokinů. Vkompaktní složce rejekčního infiltrátu CD4 +lymfocyty s expresí CD 45 RA antigenu převládaly, kdežto v disperzní bylo nejvícemakrofágů (CD68, 14, 11b); jejich počet zde významně koreloval s poškozenímparenchymu, stejně jako intraarteriální a glomerulární akumulace. Disperzní infiltráta adherující buňky exprimovaly CD45 RO (zřídka CD25) a integrinové molekuly řadyCD11 a CD49. CD57 + lymfocyty pronikaly intratubulárně, v cévách se však nehromadily.Z adhezních molekul „Ig-su- perrodiny“ byl CD106 (VCAM-1) významnější než CD54(ICAM-1) a jeho arteriální a mezangiální exprese korelovala s rejekčním poškozením.Průkaz řady cytokinů (IL1, IL2, TNF a, b)nedal jednoznačné výsledky ani korelace. Závěry. Imunohistochemie značně zpřesňujebioptické hodnocení rejekční nefropatie a některé antigeny (např. CD68, CD14, CD45RO, CD57, CD106) jsou vhodné pro diagnostickou praxi: jejich pomocí lze lépe posouditaktivitu rejekce, stanovit pravděpodobnost cévních lézí u vzorků bez zastižených céva citlivěji detekovat intravas- kulární stázu a adhezi leukocytů.

Klíčová slova:
rejekce, biopsie a imunohistochemie štěpu, povrchové buněčné znaky, adhezní molekuly, T lym- focyty, makrofágy.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa