ZÁPIS ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo 12. října 2005 v Darové při příležitosti traumatologického sympozia „Moderní trendy v traumatologii“


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 13., 2005, č.4

Přítomni: doc. dr. P. Maňák, CSc., doc. dr. P. Višňa, Ph.D., prim. dr. J. Tesař, CSc., prim. dr. J. Procházka, prim. dr. J. Houser, prim. dr. P. Kopačka, dr. F. Rybář, dr. J. Šrám, doc. dr. J. Klečka, CSc., prim. dr. J. Ščudla

Omluveni: prof. dr. P. Gál, Ph.D., prof. dr. P. Wendsche, CSc., dr. P. Nestrojil, CSc., prof. dr. P. Havránek, CSc., dr. P. Zelníček, CSc., prim., dr. R. Lukáš, dr. T. Dědek, Ph.D., dr. P. Faltus, dr. L. Zvára

Jednání řídil: doc. dr. L. Pleva, CSc.

Program

 1. Standardy
 2. Akreditace
 3. VZP – nenasdílené kódy
 4. Digitalizace TC
 5. Varia

Doc. dr. L. Pleva, CSc. přivítal všechny přítomné a poděkoval organizátorům za Novákovy traumatologické dny 2005. Výbor vyslovil uznání vysoké odborné úrovni kongresu a velké zahraniční účasti. Proběhla kontrola úkolů z minulého zápisu.

ad1)

Závěrem živé diskuze ohledně zpracování standardů bylo schválení návrhu prim. P. Kopačky, tzn. použít podklady z německých standardů a na tomto základě určit vzor (osnovu) ke zpracování ostatních standardů. Doc. J. Klečka, CSc. nedoporučuje rozdělovat standardy, ale vydat celkovou traumatologii, která bude v harmonii s ostatními společnostmi (chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie, atd.).

ad2)

Doc. dr. L. Pleva, CSc. informoval výbor o průběhu konání akreditační komise (AK) a přečetl zápis z jednání, který byl adresován prof. Škrhovi. AK rozdělila podmínky na akreditovaná pracoviště do III. typů:


Žádost o akreditaci pracoviště podává zřizovatel nemocnice. Stáž hradí kmenové pracoviště lékaře. Finanční podpora nebyla přislíbena.

ad3)

Doc. L. Pleva, CSc. seznámil výbor s korespondencí doc. M. Tvrdka ohledně dosmlouvání výkonů s plastickou chirurgií. K osobnímu projednání byl pověřen dr. F. Rybář. Stejný postup bude uplatněn u dalších odborných společností, kdy na základě již rozeslaných žádostí a případných odpovědí (kopie dopisů předloží dr. P. Nestrojil, CSc.) bude domluveno osobní jednání, kterého se ze strany ČSÚCH zúčastní doc. dr. L. Pleva, CSc., doc. dr. P. Višňa, CSc. a dr. P. Nestrojil, CSc; Doc. MUDr. P. Višňa byl výborem pověřen spoluprací s dr. P. Nestrojilem v otázkách valorizace výkonů, nenasdílených výkonů a pečlivé oponentury připravovaného nového sazebníku. Prim. dr. P. Kopačka navrhl vypracování registračního listu na TEP jako traumatologický výkon a zahájení jednání pro zařazení do nového sazebníku. Pro vytypování frekventních traumatologických výkonů byla vytvořena pracovní skupina, která má za úkol zpracovat seznam a společně vystupovat při jednáních se ZP. Složení pracovní skupiny – doc. dr. L. Pleva, CSc., prof. dr. Gál, Ph.D., doc. dr. P. Višňa, Ph.D., dr. J. Procházka, dr. P. Nestrojil, CSc.

ad4)

Doc. dr. L. Pleva, CSc. informoval výbor ohledně možné přípravy digitalizace traumatologických center.

ad5)

Doc. dr. L. Pleva, CSc. informoval výbor o připravované schůzce s Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, která se bude konat 13. 10. 2005 a společně s předsedou se zúčastní prim. dr. Tesař, CSc. a prim. dr. Procházka.

Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. navrhl čestné členství

doc. MUDr. Otto Brandeburovi, CSc.

prof. MUDr. Miroslavu Kitkovi, CSc.

MUDr. Vlastimilu Vaculíkovi

prof. MUDr. Oldřichu Čechovi, DrSc.

a kooptaci prof. MUDr. Miloše Janečka, CSc.

výborem schváleno.

Doc. MUDr. P. Višňa, Ph.D. – srdečně přivítal všechny členy výboru na sympoziu a navrhl, aby se sympozium opakovalo každoročně na jaře. V organizaci se bude střídat Praha a Liberec.

Prim. Procházka informace o havárii autobusu na 56 km od Prahy. Doc. MUDr. P. Višňa, CSc. zjistí podrobnosti.

Přílohou zápisu je seznam akcí na rok 2006 garantovaných výborem ČSÚCH. Seznam bude uveřejněn na www.csuch.cz a zařazen do Katalogu kongresů, konferencí a sympozií pro rok 2006.

Úkoly

 1. Rozeslat členům výboru německé standardy
  • T: 30. 10. 2005 Z: prim. dr. P. Kopačka
 2. Projednání nenasmlouvaných výkonů u odb. 601                  
  • T: 30. 10. 2005 Z: dr. F. Rybář
 3. Nenasdílené výkony kopie dopisů oslovených odborných společností
  • T: 11. 11. 2005 Z: dr. Nestrojil, CSc.
 4. Zpracování registračního listu na TEP
  • T: dle možností Z: doc. dr. P. Višňa, CSc.,
  • P. Nestrojil, CSc.
 5. Zpracování seznamu frekventních TC výkonů
  • T: dle možností Z: doc. dr. P. Višňa, Ph.D.
 6. Informace o havárii autobusu
  • T.: 11. 11. 2005 Z: doc. dr. P. Višňa, Ph.D.

Další schůze výboru se bude konat 11. listopadu 2005 v 11,00 hod. v Úrazové nemocnici Brno.

Program

 1. Standardy – schválení osnovy
  • všichni členové výboru
 2. Nenasdílené výkony
  • P. Nestrojil, CSc.,
  • doc. dr. P. Višňa, Ph.D.
 3. Informace o jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
  • doc. dr. L. Pleva, CSc.,
  • prim. dr. J. Tesař, CSc.,
  • prim. dr. J. Procházka
 4. Informace o jednání s VZP
  • doc. dr. L. Pleva, CSc.,
  • prof. dr. P. Gál, Ph.D.,
  • prim. dr.R. Lukáš
 5. Varia

Zapsala: P. Segarová

Schválil: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.


Štítky
Chirurgia všeobecná Traumatológia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 4

2005 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa