K životnímu jubileu prim. MUDr. Adolfa Grygy, CSc.


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 7, s. 468.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc., se narodil 25. 8. 1950 v Olomouci. Zde také absolvoval středoškolská studia a Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci ukončil v roce 1974. Po promoci nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice ve Šternberku, vedené primářem MUDr. Miloslavem Čermákem, který byl žákem prof. Rapanta a v duchu jeho chirurgické školy zde získal kvalitní chirurgickou erudici. Krátce po úspěšném složení atestace II. stupně z chirurgie, dostal již jako zkušený chirurg v roce 1987 nabídku na místo na II. chirurgické klinice FN a LF UP v Olomouci a vrátil se tak na svou alma mater. Velmi rychle se zde začlenil do klinické vědecké i pedagogické práce, zprvu zastával funkci odborného asistenta a od roku 1995 byl jmenován zástupcem přednosty kliniky. V této funkci plně uplatnil své výborné organizační schopnosti při řízení klinického pracoviště a byl pro mě po celou dobu jeho působení na II. chirurgické klinice v Olomouci vynikajícím a nepostradatelným pomocníkem při formování a rozvoji tohoto pracoviště.

Jubilant patří ke generaci chirurgů, kdy měl možnost, samozřejmě především díky svému zanícení pro obor a mimořádnému pracovnímu nasazení, získat velmi širokou teoretickou a praktickou erudici nejen v obecné, abdominální a úrazové chirurgii, ale i v nadstavbových oborech, zejména v hrudní, cévní a plastické chirurgii. Je plně erudován i v problematice flexibilní endoskopie. Je třeba vyzdvihnout jeho velký podíl na zavádění miniinvazivní a laparoskopické chirurgie, kterou se zabývá od počátku devadesátých let minulého století a patří k průkopníkům tohoto směru chirurgie v ČR. Plně se erudoval v klasické chirurgii jícnu a byl průkopníkem při zavádění laparoskopických operací v oblasti jícnového hiátu i při užití miniinvazivních metod u karcinomu jícnu. V posledních letech věnoval mnoho úsilí i problematice bariatrické chirurgie a úzce spolupracuje s předním pracovištěm vedeným Prof. Friedem v tomto oboru u nás – ISCARE a OB klinika v Praze. Primář Gryga je mimořádně zručným chirurgem a bystrým diagnostikem. Ve své práci se však neomezil jen na praktickou chirurgii, ale velmi bohatá je i jeho činnost vědecko-publikační. Je autorem a spoluautorem více jak 70 publikací a 160 přednášek u nás i v zahraničí. Spolupracoval na tvorbě výukových filmů a několika monografií a učebnic a účastnil se řešení několika grantů. Pravidelně se podílel a nyní sám organizuje pre- i postgraduální kurzy a videokonference v miniinvazivní chirurgii. Již v roce 1994 úspěšně obhájil dizertační práci s tématikou záchovných operací na slezině a obdržel vědecký titul CSc. Jen nedostatek času a přemíra rutinní chirurgické a organizační práce mu dosud zabránila přistoupit k docentskému řízení, pro které má připraveny podklady jíž více jak pět roků. Bohatá je i jeho činnost spolková a nepochybným oceněním jeho práce a uznáním v chirurgické komunitě je i jeho zvolení do výboru České chirurgické společnosti, aktivně se účastní i práce ve výborech odborných sekcí, zejména bariatrické, onkochirurgické a miniinvazivní. Je členem celé řady dalších odborných společností u nás i v zahraničí. Již v roce 1989 pracoval několik měsíců jako chirurg a poradce při rekonstrukci nemocnice v HaiPhongu ve Vietnamu a po roce 1990 je pravidelným účastníkem krátkodobějších studijních pobytů a kongresů v zahraničí. Odborné a vědecké kvality prim. Grygy ho nepochybně řadí na přední místo pomyslného chirurgického pelotonu. To, co však nebývá často spojeno s chirurgickým uměním, jsou mimořádné osobní vlastnosti, a právě ty jubilanta posunují do těch nejvyšších pater. Jeho vysoce lidský a chápavý přístup k nemocným, přátelský vztah ke spolupracovníkům z něj činní vyhledávaného lékaře, spolehlivého spolupracovníka a velkorysého nadřízeného.

Od počátku roku 2007 po reorganizaci chirurgických klinik ve FN Olomouc působil jubilant krátce na I. chirurgické klinice, aby pak od 1. 2. 2007 přijal nabídku na vedoucí odbornou pozici ve společnosti Agel a. s., jako odborný garant oboru chirurgie, nejprve ve funkci primáře chirurgického oddělení v nemocnici v Přerově a od 1. 6. 2009 jako primář chirurgického oddělení nemocnice v Prostějově. Současně se stal členem Lékařské rady Agel a členem Rady ředitele Středomoravské nemocniční a.s., sdružující nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku. Dále zůstal ve spojení s Lékařskou fakultou UP v Olomouci jako externí učitel chirurgie a člen zkušební komise u státních závěrečných zkoušek z chirurgie. Ve své současné práci uplatňuje a zhodnocuje své bohaté odborné i organizační zkušenosti a je nepochybně velkým přínosem pro uplatňování moderních odborných i organizačních zásad v chirurgii nejen na jím bezprostředně řízeném primariátu v Prostějově, ale i v celé společnosti Agel. Přejeme mu jménem svým i jeho dřívějších a současných spolupracovníků do další práce mnoho elánu, osobní i pracovní pohody, více času na odpočinek a rodinu, která ho v jeho práci podporuje a na prvém místě pevné zdraví.

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
MUDr. Luděk David

e-mail: miloslavduda@klikni.cz


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2010 Číslo 7
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa