Artrotické postižení zápěstí a možnosti jeho operačního řešení


Arthritis of the wrist and possibilities of surgical treatment

Arthritis of the wrist is affected relatively early source of difficulties patients. More often in this situation resolved total wrist arthrodesis, which does the patient get rid of pain, but at the cost of loss of movement. Currently, in the world of philosophy promoted when the minimum painless movement is important for the patient. The authors in their article are the basic principles of arthritis of the wrist on the basis of anatomical structures, refer to the basic clinical symptoms and dia­gnostic methods. Outlines the principles of surgical methods that preserve motion as selective denervation of the wrist, proximal row carpecthomie, forhorned arthrodesis with resection of the os scapho­ideum radioskafolunátní or arthrodesis.

Keywords:
arthritis wrist – wrist denervation – rescue operations wrist


Autoři: J. Pilný 1,3;  J. Molitor 2;  K. Čermáková 3;  J. Škvrňáková 3;  M. Macková 3
Působiště autorů: Ortopedické oddělení Pardubické krajské nemocnice a. s. Přednosta: MUDr. Jiří Kubeš 1;  Oddelenie úrazovej chirurgie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina Přednosta: MUDr. Karol Orlovský, Ph. D. 2;  Univerzita Pardubice, Fakulta medicínských studií Děkan: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(4): 177-179
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Artrotické postižení zápěstí je poměrně časným zdrojem obtíží pacientů. Stále často je tento stav řešen totální artrodézou zápěstí, což sice pa­cienta zbaví bolesti, ale za cenu ztráty pohybů. V současné době je ve světě prosazovaná filozofie, kdy i minimální nebolestivý pohyb je pro pa­cienta důležitý. Autoři ve svém článku představují základní principy vzniku artrózy zápěstí na podkladě anatomické stavby, poukazují na základní klinické příznaky a diagnostické metody. Načrtávají principy operačních metod, které zachovávají pohyb, jako je selektivní denervace karpu, proximální karpektomie, čtyřrohá artrodéza karpu se resekcí od scafoideum či radioskafolunátní artrodézu.

Klíčová slova:
artróza zápěstí – denervace zápěstí – záchranné operace zápěstí

Úvod

Artróza jako degenerativní postižení kloubů je většinou chápána jako postižení nosných kloubů, ke kterému dochází v důsledku přetěžování. Velmi často se však setkáváme artrotickým postižením jiných kloubů, kde příčinou degenerativního postižení není nadváha, ale jiné příčiny. O možnosti ošetření artrotického ošetření zápěstí se v současné době mnoho neví a i na mnoha ortopedických pracovištích je metodou řešení pouze artrodéza zápěstí, která sice pacienta zbaví bolestí, ale za cenu ztráty pohybů. V současné době je však celá řada operačních výkonů, které zbavují pacienta bolestí, ale zachovávají mu alespoň částečný pohyb (1, 2).

ANATOMICKÁ STAVBA

Z anatomického pohledu je zápěstí tvořeno sedmi kostmi, které jsou zjednodušeně uspořádány do dvou řad. Jednotlivé kosti uvnitř řady mezi sebou tvoří samostatné klouby, které jsou stabilizovány interoseálními vazy. Další skupinou vazů jsou vazy kapsulární, které stabilizují distální předloktí s jednotlivými kostními řadami. Pohyb zápěstí probíhá nejen v kloubu radiokarpálním (mezi distálním předloktím a proximální karpální řadou) a kloubu mediokarpálním (mezi proximální a distální karpální řadou), ale i mezi jednotlivými kůstkami uvnitř jednotlivých řad. Většina metod řešících artrózu zápěstí, které zachovávají pohyb v zápěstí, vycházejí z principu odstranění poškozených kostí a využití kostí nepoškozených, případně zpevnění poškozených kloubů a využití kloubů funkčních (obr. 1).

Obr. 1. Rentgenový snímek zápěstí
Rentgenový snímek zápěstí
RC – radiokarpální kloub, MC – mediokarpální kloub

PRINCIPY VZNIKU ARTRÓZY

Artrotické postižení zápěstí vzniká dle závěrů Watsona v 73 % na podkladě poúrazových stavů při poškození skafolunátního (SL) vazu nebo pakloubu os skafoideum (7, 11). Další příčinou je aseptická nekróza os lunatum (morbus Kienboeck), což se často projevuje i u mladých pacientů a omezuje jejich kvalitu života (3, 4, 6). Artróza v radiokarpálním kloubu nastává při špatně zhojených zlomeninách distálního radia či poškozených kapsulárních vazech zápěstí. Jak Watson uvádí, že nejčastější příčinou jsou stavy, kde došlo k disociaci uvnitř karpální řady (SL nestabilita, pakloub os skafoideum), čímž se při pohybu mění biomechanické poměry a artróza se rozvíjí v horizontu 3–5 let. Pokud se artrotické postižení rozvíjí na podkladě poškození SL vazu, označuje se tento stav anglickým termínem scapholunate advanced collapse (SLAC). Je-li příčinou pakloub os skafoideum, uvádí se termín scaphoid nonunion advanced collapse (SNAC). V obou případech se rozvíjejí degenerativní změny nejprve na radiální straně zápěstí v oblasti processus styloideus radii (I. stupeň), následuje postižení celého radioskafoidního kloubu – fossa skafoidei radii (II. stupeň), a pokud je postižena i hlavička os capitatum, jedná se o III. stupeň (7–9).

PŘÍZNAKY A DIAGNOSTIKA

Obtíže se projevují synovitidou, otokem a bolestí na radiální straně zápěstí. Pacient udává omezení svalové síly a nejistotu v zápěstí při zvedání předmětů. U těžších stavů dochází k omezení pohybů, kdy poškozené a „posunuté“ os skafoideum se chová jako klín bránící pohybu. Na RTG snímcích jsou většinou patrné artrotické změny, ale je nutné přiznat, že RTG nález vždy poněkud „pokulhává“ za skutečným stavem a nejpřesnější zhodnocení je možné jen artroskopicky, kdy vidíme i změny, které ještě na RTG nejsou patrné. Navíc jsme schopni zhodnotit i poškození vazů, což je nutné k plánování dalšího postupu. Často indikované CT vyšetření či magnetická rezonance (MR) v případě artrotických změn u poúrazových stavů nepřinášejí nové poznatky. MR může pomoci odhalit časná stadia Kienboeckovy choroby.

OPERAČNÍ TERAPIE

V dřívější době byla v případě zjištění artrotického postižení indikována totální artrodéza, po které pacienti přestali pohybovat zápěstím (obr. 2). V současné době převažuje filozofie, že i malý nebolestivý pohyb je pro pacienta důležitý. Artrodéza zápěstí je proto indikována až jako poslední, a to pokud selžou postupy zachovávající pohyb. Nejméně zatěžující operací pro pacienta je artroskopická synovektomie zápěstí, kdy se zhodnotí skutečný stav a v jedné době se provede selektivní denervace karpu přerušením nervi interossei volaris et dorsalis. Tyto nervy senzitivně inervují kloubní pouzdro zápěstí, takže jejich přetnutím zabráníme přenosu bolestivých impulzů do mozku, aniž bychom změnili citlivost zápěstí a ruky či propriocepci v této oblasti (1, 5). Tento výkon nemění rozsahy pohybů, ale nezabraní dalším operačním výkonům, pokud se stav nezlepší. V případě neúspěchu selektivní denervace karpu je možné provést proximální karpektomii, což je výkon, při kterém se odstraňují kosti proximální karpální řady (os scaphoideum, lunatum a triquetrum) (obr. 3) (2, 8). Při tomto výkonu sice dochází k omezení pohybů proti normálnímu rozsahu asi na 60 %, ale je nutné podotknout, že tato operace se indikuje i pacientů, kteří mají před operací vlivem artrózy pohyb výrazně omezený, takže se po proximální karpektomii paradoxně většinou zvýší. Často je diskutována „životnost“ tohoto výkonu. Naše více než desetileté zkušenosti ukazují, že se po proximální karpektomii dají provozovat i fyzicky náročná povolání (práce v zemědělství, instalatér). Při poškození hlavičky os capitatum je možné indikovat exstirpaci poškozeného os scaphoideum a provedení tzv. čtyřrohé nebo mediokarpální artrodézy, kdy se nechávají srůst os lunatum, os capitatum, os triquetrum a os hamatum (obr. 4) (8).

Obr. 2. Artrodéza zápěstí – peroperační snímek
Artrodéza zápěstí – peroperační snímek

Obr. 3. Rentgenový snímek zápěstí po proximální karpektomii
Rentgenový snímek zápěstí po proximální karpektomii

Obr. 4. Rentgenový snímek zápěstí po mediokarpální artrodéze a exstirpaci os scaphoideum
Rentgenový snímek zápěstí po mediokarpální artrodéze a exstirpaci os scaphoideum

Je-li příčinou artrotických změn špatně zhojená zlomenina distálního radia, kdy se destruovaná kloubní plocha radia nedá osteotomii rekonstruovat, či jsou v této oblasti již rozvinuty artrotické změny, je možné tento bolestivý stav řešit tzv. radioskafolunátní artrodézou zápěstí (obr. 5). Při této operaci se zpevní klouby mezi distálním radiem, os scaphoideum a os lunatum. Pohyb ze zachovává v mediokarpálním kloubu. Principem všech zde popisovaných záchranných výkonů je využití ještě použitelných struktur a z kloubu „dvoukloubého“, kterým zápěstí za normálních podmínek je, vytvořit kloub „jednokloubový“. Použití endoprotéz není příliš rozšířené v důsledku jejich omezené životnosti, která se snižuje zátěží na ni kladenou, což je nevýhoda u pacientů s artrózou zápěstí. Širšího použití se endoprotézám dostalo jen u revmatiků, kteří mají menší nároky na zátěž ruky a zápěstí. Je třeba zdůraznit, že funkční výsledky endoprotéz jsou srovnatelné s výše uvedenými resekčními výkony a limitovanými artrodézami.

Obr. 5. Rentgenový snímek zápěstí po radioskafolunátní artrodéze
Rentgenový snímek zápěstí po radioskafolunátní artrodéze

ZÁVĚR

Ruka je částí těla, která plní složité příkazy mozku. Bolestivá ruka v důsledku artrotického zápěstí výrazně omezuje nejen pracovní zatížení pacienta, ale i běžnou činnost včetně osobní hygieny. V současné době existují metody, které mohou pacientovi zachovat bezbolestný pohyb. Je naším společným cílem těmito metodami pacientům pomoci.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

Ortopedické oddělení, PKN, a.s.

Kyjevská 44, 530 02 Pardubice

e-mail: jaroslav.pilny@nemocnice-pardubice.cz

www.ortopedie-traumatologie.cz


Zdroje

1. Čižmář I, Sviženská I, Mašek M, Bujok T, Ira D. Parciální denervace karpu řešená excizí interosseálních nervů z dorzálního přístupu. Acta Chir. Orthop. Traum. čech. 2005; 72: 47–51.

2. Dráč P, Pilný J, Maňák P, Ira D, Čižmář I. Proximální karpektomie v léčbě poúrazových degenerativních změn zápěstního kloubu. Acta Chir. Orthop. Traum. čech. 2009; 76: 25–29.

3. Hlaváčková E, Hodačová L, Csémy L, Šmejkalová J, Čermáková E. Zdraví a zdravotní obtíže českých dětí. Prakt. Lék. 2009; 89(5): 252.

4. Hlaváčková E, Hodačová L, Csémy L, Šmejkalová J, Čermáková E. Kvalita života českých dětí. Českoslov. Psychol. 2010; 54(2): 138–146.

5. Hohendorff B, Mühldorfer-Fodor M, Kalb K, von Schoonhoven J, Prommersberger KJ. Long-term results following denervation of the wrist. Unfallchirurg 2012; 115: 343–352.

6. Kroutilová L, Hlaváčková E, Pitrová M. Screening rizika pádů v pediatrii. Florence 2011; VII(3): 25–27.

7. Pilný J, Kubeš J, Hoza P, Mechl M, Višňa P. Skafolunátní nestability zápěstí po zlomeninách distálního radia. Acta Chir. Orthop. Traum. čech. 2007; 74: 55–58.

8. Pilný J, Slodička R, a kol. Chirurgie ruky. Praha: Grada Publishing 2011.

9. Pilný J, Švarc A, Hoza P. Rozvoj artrózy po neléčení skafolunátní nestabilitě. Acta Chir. Orthop. Traum. čech. 2010; 77: 131–133.

10. Švarc A, Pilný J, Kubeš J. Problematika poúrazových artróz zápěstí a jejich chirurgické léčení. Ortopedie 2010; 4: 87–89.

11. Watson HK, Ballet FL. The SLAC wrist pattern of degenerative arthritis. J Hand Surg 1984; 9A: 358–365.

Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2014 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa