Ošetřovatelský výzkum a současné možnosti publikování jeho výsledků


Current possibilities of publishing the results of nursing research

In order to explain the current possibilities of publishing the results of nursing research, a survey was performed relating to the number of journals with an impact factor (IF) from the field of nursing research and its development over recent years and the number of reviewed (non-impacted) journals dealing with this topic in the Czech Republic. Within the survey, the method of analysis of written documents was used. The numbers of journals with IF from the area of nursing research were found in the Journal Citation Reports (JCR) database located in two editions in which nursing research is studied

– JCR Science Edition (Sci. Ed.) and

– JCR Social Edition (Soc. Sci. Ed.).

The reviewed non-impacted journals were studied according to the List of Inland Reviewed Non-Impacted Journals published by the Council for Science and Research. There is no journal listed that is devoted solely to nursing and nursing research. In the list for 2010, two journals are given which are concerned with health care professions where nursing is mentioned as a priority

– “Kontakt”, a professional and scientific journal for health and social problems, and

– Profession On-Line, an electronic journal aimed at professionals in nursing, midwifery, physiotherapy, radiological assistance and other health care specialties.

While, at the international level, there has been an extraordinary increase of impacted journals dealing with nursing research, which significantly exceeds the increase in other medical specialties and which was virtually doubled in 2005 – 2008, the number of Czech reviewed journals dealing with nursing research continues to be low. Appropriate attention should be paid to nursing research in order both to develop nursing research and to introduce a new system of financing for this research.

Key words:
database, impact factor, nursing research, reviewed journal.


Autoři: S. Bártlová 1;  I. Pfeifer 1;  J. Hercová 2
Působiště autorů: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Rektorka: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c. Zdravotně sociální fakulta Děkanka: prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Vedoucí: doc. PhDr. Sylva Bártlová, 1;  Národní lékařská knihovna, Praha Ředitelka: PhDr. Helena Bouzková Rešeršní oddělení Vedoucí: Mgr. Jana Hercová 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(7): 412-416
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

K objasnění současných možností publikování výsledků ošetřovatelského výzkumu bylo provedeno šetření o počtu časopisů s impakt faktorem (IF) z této oblasti, o jeho vývoji v posledních letech a o počtu recenzovaných (neimpaktovaných) časopisů, věnujících se této problematice u nás. V rámci šetření byla použita technika analýzy písemných dokumentů. Počty časopisů s IF z oblasti ošetřovatelského výzkumu byly zjišťovány z databáze Journal Citation Reports (JCR), a to ve dvou edicích, ve kterých je ošetřovatelský výzkum sledován:

– JCR Science Edition (Sci. Ed.), a

– JCR Social Science Edition (Soc. Sci. Ed.)

Recenzované neimpaktované časopisy byly sledovány dle Seznamu domácích recenzovaných neimpaktovaných časopisů, vydávaného Radou pro vědu a výzkum. V Seznamu není uveden žádný časopis, který by se věnoval výlučně ošetřovatelství a jeho výzkumu. V Seznamu pro rok 2010 jsou uvedeny 2 časopisy, které se věnují více zdravotnickým oborům, přičemž ošetřovatelství uvádějí na prvém místě:

– odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky Kontakt, a

– elektronický časopis Profese on-line, určený profesionálům v oborech ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologické asistence a specializacích ve zdravotnictví.

Zatímco na mezinárodní úrovni došlo ke zcela mimořádnému zvýšení počtu impaktovaných časopisů, věnujících se ošetřovatelskému výzkumu, který výrazně převyšuje nárůst jejich počtu v dalších medicínských oborech a zvýšil se v letech 2005–2008 prakticky na dvojnásobek, v ČR počet recenzovaných časopisů věnujících se ošetřovatelskému výzkumu zůstává malý. Uvedené skutečnosti je u nás třeba věnovat odpovídající pozornost, a to jak v zájmu dalšího rozvoje ošetřovatelského výzkumu, tak z důvodu zavádění nového systému financování výzkumu.

Klíčová slova:
databáze, impakt faktor, ošetřovatelský výzkum, recenzovaný časopis.

Úvod

Ošetřovatelský výzkum je jednou z forem vědeckovýzkumné činnosti, která v posledních letech zaznamenala velký rozvoj. V souvislosti se zvyšováním nároků na kvalitu ošetřovatelské činnosti a rostoucími požadavky na úroveň vzdělání všeobecných sester se stále naléhavěji ukazuje potřeba zapojení sester do ošetřovatelského výzkumu. Ošetřovatelský výzkum se stává významným přínosem pro naplňování zdravotních a sociálních potřeb lidí.

Obsah i rozsah ošetřovatelské péče je nutné ověřovat a podporovat výzkumem, aby bylo možné hodnotit efektivnost ošetřovatelské péče. Zájem o rozvoj ošetřovatelského výzkumu v České republice je deklarován již delší dobu a je plně v souladu s mezinárodními trendy a doporučeními Světové zdravotnické organizace (SZO) a je podporován Ministerstvem zdravotnictví.

V této souvislosti musí být předmětem zájmu i možnosti publikování výsledků tohoto výzkumu, a to i s ohledem na platný systém jejich hodnocení v České republice. Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, vydaná Radou pro výzkum, vývoj a inovace, hodnotí vedle knižních publikací a prací z vybraných sborníků z časopiseckých publikací pouze ty, které jsou uveřejněny v časopisech s impakt faktorem (dále IF), v recenzovaných časopisech registrovaných databází SCOPUS, anebo (v tomto případě s nižším koeficientem hodnocení) v recenzovaných domácích časopisech uznaných Radou. Seznam je uvedeným poradním orgánem vlády aktualizován a vydáván každoročně.

Cílem našeho šetření, zaměřeného na ověření možností časopiseckého publikování výsledků ošetřovatelského výzkumu bylo proto v uvedené souvislosti zjistit stav a vývoj počtu časopisů s IF v oblasti ošetřovatelství v mezinárodním měřítku a stav a vývoj počtu recenzovaných časopisů z této oblasti u nás.

Metodika

V rámci šetření jsme jako techniku použili analýzu písemných dokumentů. Počty časopisů s IF z oblasti ošetřovatelského výzkumu jsme zjišťovali z databáze Journal Citation Reports (JCR), a to ve dvou edicích, ve kterých je ošetřovatelský výzkum sledován:

 • JCR Science Edition (Sci. Ed.), a 
 • JCR Social Science Edition (Soc .Sci. Ed.), kde jsou příslušné časopisy zařazeny v kategorii „Nursing“.

Ke sledování jejich vývoje jsme šetření uskutečnili za rok 2005, 2007 a 2008.

Vyhodnocovali jsme rovněž procentuální změnu počtu časopisů z oblasti ošetřovatelského výzkumu v uvedeném období a porovnali ji i se změnami v jiných oborech zdravotnického výzkumu.

Počet domácích uznaných recenzovaných časopisů z oblasti ošetřovatelství a jeho vývoj jsme zjišťovali ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice, zveřejňovaného každoročně výše uvedenou Radou. Pro toto šetření byly v době zpracování studie k disposici podklady i za r. 2010.

Výsledky

V databázi Journal Citation Reports (JCR) bylo v edici Science Edition v kategorii Nursing uvedeno

 • v roce 2005 32 časopisů,
 • v roce 2007 46 časopisů, a 
 • v roce 2008 62 časopisů.

V edici Social Science Edition bylo v kategorii Nursing uvedeno

 • v roce 2005 29 časopisů,
 • v roce 2007 42 časopisů, a 
 • v roce 2008 59 časopisů.

Počet časopisů s IF v kategorii Nursing za období 2005–2008 zaznamenal jejich nárůst o 93 % (Science Edition), respektive o 103 % (Social Science Edition).

Seznam všech časopisů kategorie Nursing databáze JCR v r. 2008 je uveden v tab 1 na str. 414–415. Celkový počet těchto časopisů (N=64) je dán tím, že všechny časopisy registrované v Soc. Sci. Ed. jsou současně vedeny v Sci. Ed., vyjma dvou, které ve Sci. Ed. registrovány nejsou (Nurs. Hist. Rev., respektive Scand. J. Caring. Sci.).

Tab. 1. Seznam impaktovaných časopisů v ošetřovatelství
Seznam impaktovaných časopisů v ošetřovatelství

Uvedené dva časopisy byly registrovány v Soc. Sci. Ed. již v roce 2005. Celkový počet časopisů kategorie Nursing v obou těchto edicích byl tak v roce 2005 34 , v roce 2008 64, nárůst za 4 roky činil celkem 30 časopisů a procentuálně došlo k navýšení počtu časopisů o 88 %.

V Seznamu domácích recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaném Radou není uveden žádný časopis, který by se věnoval výlučně ošetřovatelství a jeho výzkumu. V Seznamu pro r. 2010 jsou uvedeny 2 časopisy, které se věnují více zdravotnickým oborům, přičemž ošetřovatelství uvádějí na prvém místě:

 • Kontakt, odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky (ISSN 1212-4117), zařazený v Seznamu od roku 2008, vydávaný Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě, Zdravotně sociální fakultou, Trnavskou univerzitou v Trnavě, Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva
 • Profese on-line (ISSN 1803-4330), elektronický časopis zařazený do Seznamu v roce 2009, vydávaný v současnosti Fakultou zdravotnických věd UP v Olomouci za podpory Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

Diskuse

Z porovnání údajů databáze JCR o počtu impaktovaných časopisů v letech 2005–2008 vyplynulo, že nárůst počtu časopisů s IF v oblasti ošetřovatelství byl největší ze všech zdravotnických oborů a že nárůst počtu časopisů v dalších medicínských oborech výrazně převyšuje.

V Science Edition, ve které je registrována naprostá většina medicínských časopisů, jsou členěny podle oborů do 63 kategorií. Mezi roky 2005–2008 došlo

 • ke zvýšení u 56 kategorií,
 • u 5 nedošlo ke změně, a 
 • u 2 došlo k poklesu.

U kategorie Nursing došlo za toto období ke zvýšení o 30 časopisů s IF, u dalších 3 kategorií o 20–29 časopisů a u 7 kategorií o 10 až 19 časopisů. U 45 kategorií se navýšení počtu časopisů pohybuje jen mezi 1 až 9. Procentuálně se téměř dvojnásobnému navýšení počtu časopisů kategorie Nursing nepřibližuje žádná další kategorie, druhý největší nárůst o 40 % je u kategorie Pharmacology.

Významné navýšení počtu impaktovaných časopisů v ošetřovatelském výzkumu, které jsme sledovali již z údajů publikovaných za rok 2007, nás vedlo k prodloužení tohoto šetření o další rok. Ukázalo se, že nárůst počtu časopisů v ošetřovatelství se nejen nezastavil, ale naopak se ještě výrazně zvýšil a za jednoroční období 2007–2008 převýšil nárůst za předchozí dvouleté období 2005–2007.

To nasvědčuje tomu, že roste nebývale zájem o ošetřovatelský výzkum i význam, který je tomuto výzkumu v dnešní době přikládán.

Pokud se jedná o domácí recenzované časopisy z oblasti ošetřovatelství, bylo již uvedeno, že v Seznamu figurují pouze dva časopisy, pro které je ošetřovatelství velmi významným, ale ne jediným tématem: Kontakt a elektronický časopis Profese on-line. Z časopisů uvedených v citovaném Seznamu poskytuje prostor pro ošetřovatelský výzkum ve významnějším rozsahu rovněž časopis Zdravotnictví v České republice, který má v souladu se svým názvem ještě širší tématické zaměření.

Časopis Kontakt je vydáván od roku 1999 a v roce 2008 byl zařazen Radou vlády pro vědu a výzkum do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. V časopise jsou publikovány články zaměřené na

 • ošetřovatelství,
 • zdravotně sociální problematiku,
 • kvalitu života,
 • právní otázky ve zdravotnictví,
 • filozofickou etiku,
 • bioetiku,
 • krizový management,
 • biomedicínu.

Od r. 2005 je vnitřně členěn na části věnované ošetřovatelství, zdravotně sociálním vědám, biomedicině a dále na tradiční rubriky (recenze, zpráva, varia). Časopis je excerpován v databázi Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ).

Autorsky v oblasti ošetřovatelského výzkumu čerpá nejvíce z pracovišť v Českých Budějovicích a v Martině, dále z Prahy, Brna, Bratislavy a Ostravy, řidčeji i z Olomouce, Trenčína, Prešova a dalších. Od 1. 1. 2011 vychází časopis rovněž on-line.

Elektronický časopis Profese on-line je vydáván od července roku 2008 a do Seznamu byl zařazen v roce 2009. Je určen profesionálům v oborech:

 • ošetřovatelství,
 • porodní asistence,
 • fyzioterapie,
 • radiologické asistence, a 
 • ve zdravotnických specializacích, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj teoretické báze všech zdravotnických oborů. Publikace v časopise pocházejí nejčastěji z pracovišť v Martině a v Olomouci, zdaleka v menším rozsahu z Pardubic, Ostravy a Brna a z dalších již jen naprosto ojediněle.

Významné rozšíření publikačních možností výsledků ošetřovatelského výzkumu představuje časopisOšetřovatelství a porodní asistence, který je vydáván od roku 2010 Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Jde o recenzovaný vědecký časopis, publikující příspěvky z oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Zaměřuje se na teorii i praxi ošetřovatelství a porodní asistence, zejména na

 • ošetřovatelský výzkum,
 • klinické ošetřovatelství,
 • ošetřovatelství založené na důkazech (EBN),
 • ošetřovatelskou diagnostiku,
 • ošetřovatelskou etiku, a 
 • psychosociální problematiku v ošetřovatelství a porodní asistenci.

Časopis vychází 4x ročně v elektronické verzi. Příspěvky v časopise autorsky pocházejí především z univerzitních pracovišť Ostravy, Bratislavy, Martina a dalších. Časopis však zatím není zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR.

Široký prostor otázkám ošetřovatelství včetně jeho výzkumu se u nás věnuje několik velmi rozšířených časopisů, např.

 • Sestra, měsíčník vydávaný nyní Mladou frontou, a.s., nejstarší a nejrozšířenější časopis z této oblasti u nás,
 • Florence, časopis moderního ošetřovatelství, vydávaný Ambit Media, a.s. pod patronací ČAS,
 • Diagnóza v ošetřovatelství, odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky, vydávaný Promediamotion, s.r.o. od roku 2005, aj.

Časopis Diagnóza v ošetřovatelství je podobně jako Ošetřovatelství a porodní asistence prezentován jako recenzovaný a je známo, že i časopis Florence publikuje recenzované články. Pokud však v Seznamu vydávaného Radou tyto časopisy uvedeny nejsou, lze usuzovat, že buď o zařazení do Seznamu nepožádaly, nebo že způsob jejich recenzního řízení zatím neodpovídá kriteriím Rady.

Publikovat výsledky ošetřovatelského výzkumu mohou jejich autoři přirozeně i v řadě jiných odborných recenzovaných časopisů uznaných Radou, ale praxe ukazuje, že spíše výjimečně.

Pozornost ošetřovatelství věnuje Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, a to zejména prostřednictvím svého prezidiálního periodika Časopis lékařů českých. Jedná se však v souladu s jeho zaměřením zpravidla o projednání základních koncepčních otázek oboru, než o publikace výsledků výzkumných projektů ošetřovatelského výzkumu. Je v nich zdůrazňována potřeba vědeckého základu oboru ošetřovatelství a jeho kultivace zejména v oblasti aplikované vědy a výzkumu orientovaného pro praxi (6).

V diskusích věnovaných přístupu našich řešitelů do časopisů s IF v oblasti ošetřovatelství bývá konstatováno, že není pro naše řešitele zpravidla snadný a že vedle kvality výzkumu hrají významnou úlohu osobní kontakty se členy redakcí časopisů, tradice výzkumu, tématické priority časopisu, aj. Nelze přitom opomenout skutečnost, že mnohé z výsledků našeho výzkumu jsou směrovány především k jejich domácímu využití. Jak se v uplatnění našich řešitelů promítne současné významné rozšíření počtu časopisů s IF, ukáže nejbližší budoucnost.

Rozvoji ošetřovatelského výzkumu je u nás věnována opakovaně pozornost jak v zásadních koncepčních materiálech, týkajících se zdravotnického výzkumu, tak i v Programech aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje, které na ně navazují a které jsou rovněž projednávány a schvalovány vládou (Program rezortního výzkumu a vývoje MZ).

MZ ČR převzalo a široce rozšířilo publikaci SZO Povědomí o výzkumu v praxi sestry a porodní asistentky v edici Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní asistentky (2002). S podporou Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně byla vydána specializovaná publikace k výzkumu v ošetřovatelství. Začaly vznikat publikace zabývající se problematikou výzkumu v ošetřovatelství jako např. Výzkum a ošetřovatelství (1).

České ošetřovatelství má výzkumnou základnu soustředěnou především na univerzitách a v dalších vzdělávacích institucích, ve kterých se sestry vzdělávají v základech vědecko-výzkumné práce a provádějí šetření v ošetřovatelství. Informace, respektive výuka o výzkumu v ošetřovatelství, jsou součástí vysokoškolského studia sester, a to jak bakalářského, tak magisterského, dále specializačního vzdělávání sester a dalších zdravotnických oborů, jsou pořádány konference o ošetřovatelském výzkumu a bylo by možné uvést řadu dalších příkladů aktivit v tomto směru.

Přesto, zejména z hlediska zájmu řešitelů projeveného v rámci Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ), zřízené ministerstvem k podpoře zdravotnického výzkumu u nás, by bylo možné doložit, že ošetřovatelský výzkum prováděný formou několikaletých výzkumných projektů je soustředěn nadále především na několik tradičních center. I když projekty ošetřovatelského výzkumu mohly získat podporu v rámci IGA MZ, od jejího založení v roce. 1991, odpovídající organizační zajištění získaly však až v r. 2003, v rámci její v té době transformované oborové komise č. 12 „Ošetřovatelství, zdravotní systémy, informatika“.

Získání podpory na řešení projektů ošetřovatelského výzkumu v dalších agenturách s celostátní působností, jakými jsou např. Grantová agentura ČR a Grantová agentura AV ČR, je pro ošetřovatelství obtížnější a mnohem méně časté, zejména vzhledem k jejich zaměření na základní výzkum a přichází více v úvahu při řešení společenských aspektů práce v ošetřovatelství.

Zvýšenému zájmu a podpoře se ošetřovatelskému výzkumu v řadě zemí dostalo již dříve. V zahraničí byly již v 80. letech minulého století přijaty priority výzkumu v ošetřovatelství pro 21. století. Např. první mezinárodní konference o ošetřovatelském výzkumu v „Community Health“ se uskutečnila v roce 1993 za účasti zástupců 36 zemí, bohužel bez účasti naší (3).

V rozvoji ošetřovatelského výzkumu hrají v současné době v České republice významnou roli jednotlivá pracoviště pro ošetřovatelství na akademické půdě, tedy na jednotlivých vysokých školách a univerzitách, zpravidla katedry ošetřovatelství fakult těchto institucí.

Domníváme se, že součástí podpory ošetřovatelského výzkumu u nás musí být snaha o rozšíření počtu recenzovaných časopisů z této oblasti k zajištění potřebných publikačních možností jeho výsledků, bezproblémově dostupných odpovídající části odborné veřejnosti, a tím i získávání poznatků využitelných v ošetřovatelské praxi. Máme za to, že časopisy by přitom mohly preferovat rozdílné otázky a problémy ošetřovatelského výzkumu, jako např. klinické aspekty na jedné straně a sociologické studie, problematiku menšin, etické problémy, aj. na straně druhé.

Závěr

Šetření, zaměřené na možnosti publikování výsledků ošetřovatelského výzkumu, ukázalo, že zatímco ve světě došlo v ošetřovatelství v předchozích letech k největšímu nárůstu časopisů s impakt faktorem ze všech medicínských oborů, možnosti jejich publikování v našich recenzovaných odborných časopisech jsou jen omezené a počet domácích recenzovaných časopisů v této oblasti se výrazně nemění.

Uvedenou skutečnost pokládáme za závažnou, je jí třeba věnovat odpovídající pozornost, a to jak v zájmu dalšího rozvoje ošetřovatelského výzkumu, tak vzhledem k systému hodnocení výsledků výzkumu a jeho financování.

Doc. PhDr. Sylva Bártlová, PhD.
U
 Výstaviště 26,
370 04 České Budějovice
E-mail: bartlova@zsf.jcu.cz


Zdroje

1. Bártlová, S., Sadílek, P., Tóthová, V. Výzkum a ošetřovatelství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: NCO NZO, 2008, 185 s.

2. Journal Citation Reports. Science Edition, Social Science Edition. Thomson Reuters.

3. King, M., et al. Proceedings of the First International Conference on Community Health Nursing Research. Edmonton, Canada, September, 1993.

4. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje [on-line]. Dostupné na:

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=566918.

5. Misconiová, B. K článku autorů V. Pacovského a D. Juráskové „Potřebujeme (také) vysokoškolsky vzdělané sestry?“ Čas. Lék. čes. 2005, 144(7), s. 499-500.

6. Pacovský, V., Jurásková, D. Potřebujeme (také) vysokoškolsky vzdělané sestry? Čas. Lék. čes. 2005, 144(7), s. 497-498.

7. Program rezortního výzkumu a vývoje (www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/resortniprogram-vyzkumu a vyvoje-mz-ii-na-leta-1718-9943.html

8. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Seznam recenzovaných (neimpaktovaných) domácích časopisů [on-line]. Dostupné na http://www. vyzkum.cz/ FrontClanek.aspx?idsekce=495942

9. Statut IGA MZ ČR. (www.mzcr. cz/odbornik/ obsah/statut-a-jedinci-rad-iga-mz

10. Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní asistentky (4) Povědomí o výzkumu v praxi sestry a porodní asistentky. Praha: MZ ČR, 2002. 118s.

Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2011 Číslo 7
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa