Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 18. 10. 2011 ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(6): 482-483
Kategória: Informace z onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Dušek, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Tesařová

Omluveni: Vyzula, Žaloudík

Schůzi zahájil prof. Vorlíček a přivítal všechny přítomné.

 1. Členy výboru ČOS uvítal na půdě FTN ředitel hostitelského ZZ MUDr. Karel Filip, Ph.D., MBA. Ve své řeči pohovořil o obtížnosti onkologické problematiky a sdělil, že si velice váží aktivit České onkologické společnosti.
 2. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze.
 3. Byla zahájena diskuze na téma postgraduální vzdělávání (Tesařová, Melichar, Petruželka, Vorlíček, Prausová, Fínek a další). Postgraduální vzdělávání bude nejspíše na bedrech fakult. Navrhovány různé moduly školení. Je třeba mít na paměti především prospěch frekventanta. Školicí akce musí být odborně přínosné a co nejméně finančně zatěžující. Frekventanti mají být kvalitně vzdělaní, je třeba jim nabídnout novinky a znalosti, které nejsou běžně dostupné v české literatuře. Každý z výboru ČOS si ujasní své mínění a příště se bude v diskuzi pokračovat. Každý napíše svůj názor na konání kurzů, na jejich náplň a délku.
 4. Cena předsednictva ČLS JEP byla udělena těmto monografiím: Češka R., Tesař V., Dítě P., Šulc T.: Interna. Ehrmann J., Hůlek P. a kol.: Hepatologie. Klener P., Klener P. jr.: Nová protinádorová léčiva a léčebná strategie v onkologii. Předsednictvo ČLS JEP neocenilo námi navrhovanou práci dr. Siráka.
 5. Prim. dr. Stáhalová (ÚRO,FNB) písemně požádala o schválení a projednání možnosti sdílení kódu 51395 (odbornost 501) pro odbornost 402, 403. Výbor ČOS s touto iniciativou souhlasí. Veškeré agendy a praktického projednávání se ujme prim. MUDr. Prausová.
 6. Vědeckou radou 1. LF UK prošla úspěšně žádost o zřízení nové Onkologické kliniky 1. LF ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Současně bylo zřízeno i Klinické onkologické pracoviště v ÚVN (doplňuje prof. Petruželka). Výbor ČOS bere tyto skutečnosti na vědomí.
 7. Jako host byl pozván na výborovou schůzi ČOS prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc. (doprovázený dvěma dalšími kolegy – dr. Šetlíkem a dr. Šroubkem, neurochirurgy z Nemocnice Na Homolce), který vystoupil s návrhem na zřízení neuroonkologické sekce ČOS. O práci v sekci zřejmě mají zájem nejen neurologové a neurochirurgové, ale i experimentální pracovníci. Sekce má ambici reprezentovat klinické a biomedicínské disciplíny podílející se na diagnostice, léčbě a studiu nádorových onemocnění nervového systému. Členové výboru ČOS iniciativu v podstatě vítají. Podle platných pravidel je však třeba, aby zájemci o práci v sekci byli členy ČOS a měli své webové stránky na Linkosu. Navrhovatelé souhlasí a po upřesnění cílů a vzniklém členství bude tento problém znovu na pořadu jednání výboru ČOS.
 8. Rozvinula se debata o práci jednotlivých sekcí. Ne všechny mají ilustrativní sdělení na Linkos. Je třeba práci sekcí prověřit. Tématu se budeme ještě v příštích schůzích věnovat.
 9. Prof. Abrahámová přečetla dopis prof. Žaloudíka, ve kterém se sděluje, že se podařilo uspořádat tzv. primární atestaci, následnou instalaci certifikovaného kurzu, resp. nástavbovou atestaci v oboru onkochirurgie v IPVZ. Členové výboru ČOS iniciativu vítají a těší se na absolventy kvalifikované v onkochirurgii jakožto dosud chybějící plně erudované členy multidisciplinárních týmů. Dopis prof. Žaloudíka je přílohou zápisu – viz http://www.linkos.cz/files/pro_odborniky/o-cos/zapisy/dopis-prof-Zaloudika-atestate-onkochirurgie.pdf.
 10. Diskutován návrh prof. Babjuka na odbornou atestaci z onkourologie (prof. Melichar). Členové výboru ČOS by uvítali atestaci v onkologii v podobném duchu jako u atestace onkochirurgické.
  Členové výboru se jednoznačně vyslovili proti náplni a kompetencím budoucího frekventanta v oblasti farmakoterapie nádorových onemocnění. Školení nemůže nahradit interní erudici, esenciálně potřebnou k farmakoterapii zhoubných nádorů. Kurz požadující 20 aplikací farmakoterapie nemůže dát frekventantovi dostatečné znalosti ani praktickou erudici k tomu, aby mohl samostatně podávat systémovou léčbu. Běžný klinický onkolog provede srovnatelný počet aplikací za ½–1 pracovní den. V léčbě urogenitálních nádorů se přitom používá celé rozsáhlé spektrum režimů, které zahrnuje velkou část běžně používaných protinádorových léčiv. V systémové léčbě urogenitálních nádorů se tedy nejedná o úzký výběr režimů, který by bylo možno obsáhnout v krátkém kurzu. Správná indikace medikamentózní léčby a zvládání běžných i neobvyklých vedlejších účinků jsou bez předchozí interní erudice nemožné. V klinické i radiační onkologii je interní kmen striktně požadován. Pojetí uroonkologa, tak, jak je představeno v návrhu, představuje v podstatě negaci multidisciplinárního a týmového přístupu v léčbě urogenitálních nádorů a nelze s ním souhlasit.
 11. Diskutována nedůslednost SÚKLu při umožňování klinických studií s onkologickými léčivy na pracovištích, která nejsou KOC. Tento problém je třeba projednat s plátci péče i se SÚKLem. Ředitel SÚKL dr. Beneš bude pozván na příští schůzi výboru ČOS 4. 11. 2011 v Brně.
 12. Dne 2. 11. 2011 ve 14.30 proběhne hodinová videokonference, která se bude týkat výše uvedeného tématu.
 13. Doc. Dušek a prof. Abrahámová předložili výboru k projednání analýzu nákladovosti validace a správy dat NOR. Audit vznikl na základě parametrické analýzy nákladů na všech regionálních i okresních pracovištích správy dat NOR; analýzu provedl ve spolupráci s Radou NOR Institut biostatiky a analýz MU v Brně. Bylo zdůrazněno, že mapované náklady se týkají validace a zpětné kontroly dat NOR, nikoli samotného hlášení. Samotné hlášení o zhoubném novotvaru je ze zákona povinné a nikdy v historii NOR nebylo odměňováno. Audit nákladů prokázal, že územní správa dat NOR potřebuje ročně cca 25–26 mil. Kč, což v přepočtu činí 1 pracovní úvazek na zpracování 1 000 hlášení při nákladovosti 340 Kč na 1 hlášenku. Zpráva byla předložena s tím, že po jejím schválení Výborem ČOS a Radou NOR bude postoupena vedení MZ ČR k nalezení systémového řešení pro krytí těchto nezbytných nákladů. Výbor ČOS zprávu schvaluje a souhlasí s navrženým postupem dalších jednání.
 14. Prof. Abrahámová informuje o financování NOR. Na letošek bude poskytnuto pouze 5 mil. Kč. Rok 2010 byl uzavřen na stejné částce. Toto rozhodnutí MZ ČR je konečné. Dopis pí Synkové z MZ ČR a finanční rozdělovník podle jednotlivých krajů je přílohou tohoto zápisu – viz http://www.linkos.cz/files/pro_odborniky/o-cos/zapisy/Rozdeleni_dotaci_NOR__2011.pdf. Jednotliví vedoucí KOC již byli informováni. (*techn. pozn.: tento bod byl po schůzi výboru doplněn – viz níže pod zápisem)
 15. Doc. Tesařová a prof. Melichar zjistí možnosti konání EACR v Praze a zjistí, zda by byla šance na toto konání a za jakých podmínek.
 16. Znovu otevřena otázka cestovně studijních grantů pro mladé onkology (doc. Tesařová). Členové výboru ČOS souhlasí, aby byl vytvořen zdroj pro tyto granty, a to pro využití mladými onkology do 40 let, kteří pracují mimo KOC.
 17. 17. Pracovní skupina pro výživu předložila Doporučené postupy nutriční léčby u pacientů v onkologické paliativní péči. Členové oceňují tuto iniciativu, jsou si vědomi důležitosti nutriční podpory v onkologii a předložený návrh berou na vědomí.
 18. Členové hovořili o nedostatečné zdravotnické vzdělanosti některých novinářů. V minulosti byly opakovaně organizovány odborné onkologické semináře pro žurnalisty, které byly kladně hodnoceny. Bylo by dobré tyto aktivity znovu podpořit (plán rozmyslí doc. Fínek).
 19. V průběhu jednání byla nadnesena otázka dostupnosti dat registrů ČOS pro analýzy a publikace. Data registrů ČOS jsou dostupná všem zadávajícím pracovištím, resp. jejich přednostům a akademickým pracovníkům. Každé pracoviště má plné právo jakkoli nakládat se svými záznamy, plošné analýzy musí být oznámeny, podloženy scénářem a schváleny Radou registrů, kterou vede prof. Vyzula. Schválená pravidla jsou takto platná již několik let a jsou dostupná na adrese klinicke-registry/pravidla-pro-vyuziti-dat-z-registru-pod-zastitou-vyboru-cos/.
 20. Dr. Svoboda, náš zástupce v ESMO, jedná o možnostech felowshipů. Je třeba podporovat členství v ESMO u mladých onkologů.
 21. Noví členové: Nohejlová-Medková Anna – FTN Praha, Kynkorová Hana – KOC Liberec, Cypro Petr – Amgen s.r.o. Praha, Venclíček Ondřej – FN Brno, Šatánková Monika – FN Brno.
 22. ČOS poskytuje záštitu pro tyto akce:
  • Onkologie v gynekologii a mamologii v Brně
  • Konference SROBF v Hradci Králové
  • Imunoterapeutické sympozium zaštítěné společností Bristol
 23. Příští schůze výboru ČOS bude 4. 11. 2011 v 9.30 hod. v Brně (MOÚ). V 11 hod. bude následovat Onkofórum.

Praha 18. 10. 2011

Zapsala: J. Abrahámová

*dodatek k bodu 15 NOR:

Po zveřejnění zápisu prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., sděluje, že MZ ČR se rozhodlo dát jako příspěvek na NOR dvojnásobek slíbené částky, tj. místo 5 mil. Kč dá MZ 10 mil. Kč. Znamená to, že původně sdělenou částku, která každému KOC a jeho NOR náleží, je třeba zdvojnásobit. Problém byl již diskutován na Radě NOR. Jedná se o stejnou částku, jakou jsme obdrželi v roce 2009. Co bude v následujícím roce, není známo.


Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia
Článek Erratum

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2011 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa