XXIX. Hildebrandovy Bardějovské gastroenterologické dny
Střevní záněty v kazuistických obrazech a přehledných přednáškách


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(5): 481-483
Kategorie: Zprávy z akcí

Ve dnech 11.–12. září 2015 se uskutečnilo tradiční setkání gastroenterologů, koloproktokologů, endoskopistů a endoskopických sester v malebném prostředí Bardějovských lázní. Okolní krásná příroda, hluboké bukové lesy, klid a slunečné počasí samy o sobě vytvořily velmi příjemnou atmosféru této pravidelné konference. Odborný program a organizace setkání byla jako vždy v gesci gastroenterologů z I. interní kliniky FN Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, v čele s M. Zakuciovou. Jednalo se co do počtu účastníků spíše o menší akci, které se účastnilo asi 150 lékařů převážně ze Slovenska. Leitmotivem pro letošní konferenci byly idiopatické střevní záněty (IBD), a to v podobě kazuistických sdělení a přehledných přednášek. První, páteční den byl věnován zajímavým kazuistikám, přičemž v dopoledním bloku se jednalo o kazuistiky IBD, v odpolední části byl program zaměřen na digestivní endoskopii a varia. M. Lukáš (Praha) prezentoval případ staršího pacienta s neobvyklými zánětlivými změnami v rektu a sigmatu, které byly zprvu hodnoceny jako ulcerózní kolitidy (UC), až později se ukázalo, že nejpravděpodobnějším vysvětlením je hemoragická infarzace střeva při trombóze rektálních žil. Pracovnice z IBD centra v Bratislavě, V. Čierná a Z. Zelinková, popsaly případ extrémně těžce probíhající Croh­novy nemoci (CN) u velmi mladé pacientky, která měla od dětského věku extenzivní formu této choroby s penetrujícím a perforujícím fenotypem, který si vyžádal opakované operace, a v průběhu sledování došlo ke ztrátě odpovědi na jakoukoli medikamentózní terapii. Druhým aspektem případu byla demonstrace optimální spolupráce pediatra s gastroenterologem pro dospělé. V následné živé diskuzi byly zvažovány další možnosti terapie, včetně zavedení léčby ustekinumabem nebo autologní transplantace hematopoetické kmenové buňky. Dramatický průběh těžké formy UC v graviditě rovněž prezentovala bratislavská skupina Z. Zelinkové. Na diskutovaném případu se jasně ukázala smysluplnost plánovaného těhotenství u žen, které dosáhly kompletní remise, a rizika pro matku i plod, když dojde k otěhotnění při aktivitě nemoci. Komplexní péče na specializovaném pracovišti, které se střevním zánětům věnuje, nakonec byla úspěšná a umožnila porod zdravého dítěte a v termínu.

Obr. 1. Slavnostní zahájení 29. Hildebrandových Bardějovských gastroenterologických dnů. Hlavní organizátorka akce, MUDr. Mária Zakuciová a předseda Slovenské gastroenterologické společnosti, doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD. Fig. 1. The opening ceremony of the 29th Hildebrand Bardejov Gastroenterology Days. The main organizer, Dr. Mária Zakuciová and the Chairman of Slovak Society of Gastroenterology, Assoc. prof. Dr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Slavnostní zahájení 29. Hildebrandových Bardějovských gastroenterologických dnů. Hlavní organizátorka akce, MUDr. Mária Zakuciová a předseda Slovenské gastroenterologické společnosti, doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Fig. 1. The opening ceremony of the 29th Hildebrand Bardejov Gastroenterology Days. The main organizer, Dr. Mária Zakuciová and the Chairman of Slovak Society of Gastroenterology, Assoc. prof. Dr. Ľubomír Jurgoš, PhD.

Obr. 2. Kazuistická sdělení velmi často rozproudila živou a neformální diskuzi. Na obrázku zachycen diskutující MUDr. Igor Páv. Fig. 2. The case reports often aroused lively and informal discussion. Discussing Dr. Igor Páv in the picture.
Kazuistická sdělení velmi často rozproudila živou a neformální diskuzi. Na obrázku zachycen diskutující MUDr. Igor Páv.
Fig. 2. The case reports often aroused lively and informal discussion. Discussing Dr. Igor Páv in the picture.

Druhý dopolední blok byl ve znamení prezentací IBD centra v Bratislavě-Ružinově vedené T. Hlavatým. V kazuistice A. Orsága byl zmíněn doporučovaný algoritmus léčby akutní těžké UC a byla zdůrazněna nutná těsná spolupráce gastroenterologa s intenzivistou a zkušeným koloproktologem od počátku zjištění „fulminantně probíhající“ ataky nemoci. Zajímavostí byla kazuistika I. Šturdíka (Bratislava) popisující případ mesalazinem indukované perimyokarditidy, která po ukončení léčby aminosalicyláty promptně ustoupila. I. Páv (Trenčín) ukázal zajímavý a poučný případ nemocného s CN s postižením rekta a oblasti perianální, u kterého došlo ke komplikaci v podobě adenokarcinomu, který unikl časnému záchytu. Důvodem byly stávající těžké změny v rámci CN a vznik karcinomu byl delší dobu chybně hodnocen jako proliferativní fáze nemoci při těžce probíhajícím chronickém zánětu. Autoři zdůraznili, že při dlouhodobém průběhu CN v této lokalizaci bychom měli vždy myslet na možnost komplikující neoplazie, a v tomto ohledu nemocného dlouhodobě monitorovat. Po dvou krátkých satelitních sympoziích a obědové přestávce pokračoval odpolední program, který byl věnován digestivní endoskopii. Této sekci dominoval výběr nejvýznamnějších endoskopických výkonů, které byly provedeny v průběhu Slovenských a českých endoskopických dní, které se uskutečnily dnech 28.–29. května 2015 v Trnavě. Členové slovenské endoskopické sekce (B. Pekárek, B. Kunčak, J. Záň a R. Husťak) si dali velkou práci a pečlivě připravili „sestřih“ těchto výkonů. Všemi účastníky byla tato část velmi příznivě hodnocena. Druhá část odpoledního jednání byla věnována dalším kazuistickým sdělením charakteru varií. Zajímavými sděleními byly kazuistiky Z. Bališové (Poprad) o virové hepatitidě E a také K. Šimekové (Martin) o gastrointestinálních projevech HIV infekce. Na konec odborného programu byla pozornost soustředěna opět na problematiku IBD, a to z pohledu široké diferenciální diagnostiky P. Molčana (Bánská Bystrica) a M. Schnierera (Martin), nebo na vzácné mimostřevní projevy IBD demonstrované R. Krajničákem (Košice).

V sobotním dopoledni byl změněn programový koncept a kazuistiky byly nahrazeny přehlednými přednáškami. Na úvod jednání byly zařazeny dvě přednášky charakteru „State of the art lecture“. První přednesl P. Dítě (Ostrava), který se zabýval výskytem a projevy pankreatických komplikací v průběhu CN a UC, podrobně se zaměřil na autoimunitní pankreatitidu asociovanou s UC. Ve druhém sdělení shrnul A. Vavrečka (Bratislava) hepatobiliární komplikace a přidružená onemocnění se střevními záněty včetně PSC. V dalších sděleních upozornil M. Lukáš (Praha) na nové trendy v medikamentózní terapii fulminantní kolitidy s vysokou efektivitou dvojnásobného dávkování infliximabu a využití monitorování jeho farmakokinetiky. R. Krajničák ­(Košice) a A. Vrzgula (Martin) zmínili možnosti chirurgické terapie u nemocných s UC, potěšující byla zpráva o tom, že na košickém pracovišti se již jeden rok provádějí laparoskopické proktokolektomie s vytvořením pánevního rezervoáru a ileopouchanální anastomózy. Ve druhé části dopoledního programu byly probrány diagnostické a terapeutické možnosti u perianální formy CN z hlediska gastroenterologa J. Koželuhové (Plzeň) a z pohledu koloproktokologa J. Janíka (Martin). Všichni zúčastnění se jednoznačně shodli na tom, že komplexní a týmová spolupráce obou zúčastněných stran, chirurga a gastroenterologa, je naprostou nutností v léčbě těchto pacientů. Na závěr konference byly zařazeny tři přednášky. Výborný přehled příčin, které vedou k syndromu krátkého střeva, s řadou teo­retických a i praktických doporučení pro terapii této závažné komplikace podala Z. Zelinková (Bratislava); domácí parenterální výživě se věnovala A. Fojtová (Bratislava) – její přednáška je zpracována v tomto čísle časopisu jako přehledový článek. Na závěr pracovníci z domácího pracoviště – L. Gombošová (Košice) – prezentovali příklady z klinické praxe zdůrazňující význam domácí parenterální výživy.

Za konferenci, která byla velmi pečlivě připravena po stránce organizační i odborné týmem košických gastroenterologů vedeným M. Zákuciovou, je potřeba poděkovat a popřát organizátorům vše dobré a hodně úspěchů při pořádání dalších Hildebrandových Bardějovských gastroenterologických dní, které v příštím roce dospějí do svého 30. pokračování a budou se konat v nově vystaveném hotelovém komplexu v Bardějovských lázních.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty

ISCARE I.V.F. a.s.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha

milan.lukas@email.cz


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2015 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa