Gastrofórum 2014


Autoři: E. Veseliny
Působiště autorů: I. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 53-55
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Na tradičnom mieste a čase sa v hoteli Patria na Štrbskom Plese, v poslednom januárovom týždni, konal v poradí už XIX. ročník najväčšej slovenskej gastroenterologickej akcie. Bez „nášho“ Gastrofóra si už väčšina gastroenterológov, hepatológov, ale aj menšie skupiny kolegov z ostatných spolupracu­júcich medicínskych odborov, nevie začiatok roka ani len predstaviť. Našťastie, aj tentokrát tomuto podujatiu, v ktorom sa spájajú odborné, spoločenské, ako aj športové aktivity, prialo počasie. Napriek mimoriadne slabej tohoročnej zime bolo snehu a slnka na Štrbskom Plese „tak akurát“.

Nosnou témou kongresu, ktorý sa konal v dňoch 28.–31. 1. 2014, boli ochorenia žalúdka a dvanástnika. Na úvod podujatia prezident SGS prof. Mlkvý a doc. Jurgoš osobne odovzdali ocenenia štyrom významným členom gastro­enterologickej obce, ktoré im boli výborom SGS udelené pri príležitosti ich životných jubileí. Registrovaných bolo 341 účastníkov. Celkovo odznelo šesť State of the Art prednášok a 48 prednášok v 11 tematických blokoch, vystavených bolo aj deväť posterov. Generálny partner a hlavní partneri zorganizovali 11 sympózií s 30 prednáškami.

Odborným vrcholom bolo nepochybne šesť State of the Art prednášok. Hneď v prvej prednáške sa prof. Haefner (primár internej kliniky vo Viedenskej Krankenhaus St. Elisabeth, ktorý je zároveň predseda endoskopickej sekcie Rakúskej gastroenterologickej spoločnosti) venoval aktuálnej problematike diagnostiky a terapie Barrettovho ezofágu (BE), kde, okrem iného, zdôraznil nutnosť adekvátneho vybavenia centra, dostatočné skúsenosti s endoskopickou mukozálnou resekciou (EMR), možnosť realizovať rádiofrekvenčnú abláciu (RFA), ktoré sa liečbe pacientov s BE a včasným formám karcinómu pažeráka venuje. Takisto zdôraznil nevyhnutnosť ďalšieho pravidelného sledovania pacientov po tejto liečbe.

Doc. Hlavatý rozobral problematiku využitia stentov v proximálnom GIT, pričom uviedol aktuálne výhody, ale aj limitácie ich využitia, potrebu ďalšieho technického zdokonaľovania samotných stentov a nutnosť ich individuálneho výberu pre daného pacienta.

Prof. Špičák sa detailne venoval pro­blematike inhibítorov protónovej pumpy (PPI), ich možným interakciám a negatívnym účinkom, kde, predovšetkým s ohľadom na klinickú prax, zdôraznil nutnosť ďalšieho rozvoja farmakogenetiky, ktorá snáď v budúcnosti v tejto problematike pomôže indivi­duálne posúdiť výber jednotlivého PPI a správne dávkovanie pre konkrétneho pacienta. V tejto súvislosti, aj s ohľadom na ďalšie prednášky a diskusiu, bol hlavný odkaz podujatia v tom, že PPI by sme mali používať uváženejšie, až po starostlivom zvážení indikácie a možných nežiaducich účinkov a interakcií, a to predovšetkým u staršej a polymorbídnej populácie pacientov.

Prof. Hyrdel vo svojej prednáške poukázal na významný pokrok, ktorý bol v posledných dvoch až troch dekádach zaznamenaný v diagnostike a liečbe neuroendokrinných tumorov (NET) GIT. Okrem iného uviedol, že ich Martinské centrum má v rámci Európy jednu z najvyšších záchytností v diagnostike NET, pričom za ďalší významný pozitívny fakt uviedol vyše dvojnásobné predĺženie prežívania pacientov s touto diagnózou, oproti stavu spred 20 rokov.

Prof. Bureš sa venoval manažmentu infekcie H. pylori, kde zdôraznil uvážlivosť v indikovaní eradikačnej liečby, dôležitosť poučenia a motivovania pacienta k tejto liečbe, takisto uviedol, že mikrobiologická kultivácia a stanovenie citlivosti na antibiotiká by mali byť vykonané už po 1. zlyhaní eradikačnej liečby, ďalej uviedol výhody vysoko efektívnej sekvenčnej liečby a nutnosť individuálneho prístupu ku každému pacientovi.

V tejto súvislosti, v bloku venovanému gastritídam a gastropatiam, dr. Bunganič a dr. Kabátová vo svojich prednáškach uviedli, že vďaka narastajúcej rezistencii na antibiotiká (predovšetkým na metronidazol a klarytromycín, o niečo menej aj na chinolóny) je nevyhnutné prejsť od empirickej ku cielenej antimikrobiálnej terapii. Preto je profesionálne a správne testovať citlivosť H. pylori na antimikrobiálne látky a poznať tieto výsledky vo svojom re­gióne.

V poslednej State of the Art prednáške sa doc. Huorka podrobne venoval Crohnovej chorobe horného GIT, ktorá je často prehliadanou diagnózou.

V rámci programu zaujala fundovaná prednáška primára dr. Urbana z Ostravy, v ktorej sa venoval postaveniu endoskopickej liečby včasného karcinómu žalúdka, kde v súčasnosti, tak ako pri liečbe HGD a včasného karcinómu pažeráka, má endoskopia v skú­sených rukách rovnocenné postavenie s chirurgickou liečbou. Hlavnou výhodou oproti chirurgii je menšia invazivita a tým aj menšia záťaž pre pacienta. Ohľadom chirurgickej liečby ochorení pažeráka a žalúdka v diskusii najviac rezonovalo stanovisko prof. Pechana a doc. Pinďáka, ktorí jasne odôvodňovali potrebu centralizácie chirurgických výkonov (najmä rozsiahlych) na pracoviská, ktoré túto liečbu pravidelne vykonávajú – len tak je možné zlepšiť efektivitu a hlavne znížiť peri- a pooperačnú morbiditu a mortalitu. V bloku venovanému krvácaniu z hornej časti GIT odznelo v rámci prednášok, ako aj v následnej diskusii, jasné odporúčanie doc. Jarčušku a doc. Skladaného ohľadom potreby včasného TIPS u indikovaných pacientov s varikóznym krvácaním. V tomto smere máme na Slovensku značné rezervy.

Z oblasti invazívnej endoskopie v rámci tohtoročného Gastrofóra nadchli prednášky, ako aj prezentované výsledky, najmä týchto autorov: namiesto zdravotne indisponovaného doc. Martínka odprezentovala výsledky Pražských kolegov z IKEM dr. Vacková. Predstavila jednak výsledky liečby POEM (perorálna endoskopická myotómia) u pacientov s achaláziou pažeráka, pričom je v podstate neuveriteľné, že behom 12 mesiacov sa podarilo v IKEM úspešne odoperovať už 34 pacientov bez jedinej komplikácie. V krajinách bývalého východného bloku ide o jediné pracovisko, ktoré POEM realizuje systematicky a zaradilo sa tak už medzi tzv. veľké POEM centrá (nad 30 výkonov). Podľa autorov sa zdajú byť výsledky v krátkodobom horizonte veľmi povzbudivé. Iste je veľmi pozitívne, že sa IKEM, spolu s ostatnými zahraničnými pracoviskami, zúčastňuje randomizovanej štúdie POEM vs laparoskopická Hellerová myotómia. V druhej prednáške dr. Vacková referovala o endoskopickej liečbe včasných nádorov pažeráka v IKEM. Kolektív doc. Martínka kombinuje RFA s EMR alebo endoskopickou submukóznou disekciou (ESD), pričom doteraz vykonali u 60 pacientov RFA a endoskopicky ošetrili 42 včasných karcinómov pažeráka. V diskusii vyplynula potreba centralizovať týchto pacientov v rámci SR na jedno až dve miesta, samozrejme s možnosťou realizácie RFA, ktorá však zatiaľ u nás nie je dostupná. Diskutovaným bol aj fakt, že na základe známej štúdie Holandských autorov sa dnes odporúča aktívny prístup (endoskopická liečba s následnou RFA) už aj u pacientov s BE s LGD, ktorá však musí byť potvrdená aj druhým vyšetrením, a to renomovaným patológom.

Dr. Demeter vo svojej prednáške referoval o ich súbore 12 pacientov so Zenkerovým divertikulom, ktorých úspešne endoskopicky liečili v priebehu posledných troch rokov. Dr. Pekárek prezentoval svoje praktické skúsenosti s endoskopickou liečbou včasného karcinómu žalúdka. Pre praktických gastroenterológov bola veľmi cenná aj jeho ďalšia prednáška venovaná diagnostike BE.

Pre každodennú prax odznelo mnoho dôležitých informácii v bloku venovanému eozinofílnej ezofagitíde, kde dr. Kunčák a dr. Čierna uviedli ich praktické skúsenosti s manažmentom týchto pacientov. Prof. Dítě vo svojej prednáške venovanej autoimunitnej gastritíde prezentoval novšie poznatky z posledných rokov, ktoré zvyšujú dôležitosť diagnostiky a následného manažmentu tohto ochorenia. Z mnohých prednášok treba spomenúť aj vydarenú tandemovú prednášku dr. Suchej a dr. Berákovej (gastroenterológ vs patológ), v ktorej prezentovali nutnosť úzkej medziodborovej spolupráce pri diagnostike chronických gastritíd. V budúcnosti by bolo určite vhodné, nielen pre spestrenie, ale aj z edukačného hľadiska, formát tandemových prednášok pravidelne na toto podujatie zaraďovať.

Výborný ohlas malo zaradenie nového bloku, v rámci piatkového dopoludňajšieho programu, ktorý bol vyhradený pre prezentáciu mladých gastroenterológov. Bude veľmi prospešné ak aj mladí gastroenterológovia si v rámci Gastrofóra nájdu svoje miesto na zviditeľnenie a prezentáciu ich výsledkov.

Pri príležitosti nedožitých 100 rokov od narodenia nestora a zakladateľa Československej gastroenterológie prof. Z. Mařatku bol čestným predsedníctvom (primár dr. Kaščák, doc. Kotrlík, doc. Kment) uvedený a následne premietnutý film „Z Tvého života“, ktorého autorom je syn profesora – známy hudobný skladateľ a dirigent Krištof Mařatka. Ako uviedol primár Marián Kaščák: „Film neobyčajným umeleckým spôsobom reflektuje vlastnú cestu profesora Mařatku 20. storočím a jeho originálne pohľady na základné životné otázky“. Medzi účastníkmi kongresu vyvolal film mimoriadny ohlas a bol ocenený veľkým potleskom. Doyenovia ČS gastroenterológie si následne za predsedníckym stolom zaspomínali na neobyčajnú osobnosť pána profesora Mařatku.

V záverečnom hodnotení kongresu prof. Dítě konštatoval vysokú úroveň všetkých starostlivo pripravovaných prednášok, vyzdvihol fakt, že na absolútnej väčšine rečníkov bolo jasne vidieť, že v danej problematike aktívne pracujú, čo podopreli aj svojimi prezentovanými výsledkami a skúsenosťami. Za významné pozitívum podujatia označil skutočnosť, že pri výbere prednášajúcich bol vyvážene poskytnutý priestor pre všetky generácie gastroenterológov. Istým negatívom akcie bolo, že niektorí prednášajúci nedodržali vymedzený čas, čo následne ochudobnilo priestor na diskusiu, ktorá je dôležitým „korením“ každého kongresu. Za skvelú organizáciu podujatia poďakoval pani Kurucovej a jej realizačnému tímu.

Tri spoločenské večery boli spestrené umeleckými vystúpeniami, ktoré zahŕňali rôzne hudobné smery. Uvítací večer nám na ľudovú nôtu spríjemnil dr. Igor Katančík so svojou skupinou, druhý stredajší večer patril Sereďskému Dixielandu. Kultúrnym a umeleckým zážitkom bolo vystúpenie Petra Nagya v posledný rozlúčkový večer, ktorý nás svojím uvoľneným a vtipným vystupovaním cez svoje pesničky preniesol ku príjemným spomienkam na 80. a 90. roky.

Dovoľte mi v mene organizačného tímu sa ešte raz aj touto cestou poďakovať všetkým účastníkom kongresu, ako aj sponzorom (generálnemu partnerovi, hlavným partnerom a vystavovateľom), bez ktorých by sa takéto podujatie nemohlo uskutočniť. So želaním pevného zdravia a úspechov v pracovnom a osobnom živote, sa s Vami tešíme na ďalšie stretnutie v inšpirujúcom prostredí Vysokých Tatier v termíne 20.–23. 1. 2015 na jubilejnom XX. Gastrofóre.

MUDr. Eduard Veseliny, PhD.

1. interná klinika LF UPJŠ a  UNLP

Tr. SNP 1, 04011 Košice

veseliny@yahoo.com


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa