Mezinárodní kongres Global Biobank Week 2017
K harmonii v biobankách


Autoři: Judita Kinkorová
Působiště autorů: Centrální laboratoř pro imunoanalýzu LF UK a FN Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 394-396
Kategorie: Kongresové zpravodajství

Největší událostí roku v oblasti biobank v Evropě je tradičně mezinárodní kongres, letos s podtitulem „k harmonii v biobankách“, který se konal ve dnech 13.–15. září 2017 ve Stockholmu. Kongres byl organizován třemi subjekty: evropskou biomedicínskou infrastrukturou zaměřenou na biobanking Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure (BBMRI-ERIC, www.bbmri-eric.eu) a mezinárodními společnostmi biobank a repozitářů European, Middle Eastern & African Society for Biopreservation & Biobanking (ESBB, http://esbb.org) a International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER, www.isber.org).

State of art a další perspektiva vývoje

Letošní týden biobank byl výjimečný v tom, že se jej zúčastnil největší počet participantů (850) a 55 vystavovatelů, partnerů a sponzorů. Velikosti kongresu odpovídal i bohatý program sestávající ze dvou plenárních zasedání, 20 odborných sympozií, 8 sympozií spolupořádanými vystavujícími firmami a také rekordním počtem posterů 242 v 10 kategoriích. Zajímavou zkušeností v rámci kongresu byla návštěva biobanky v Karolinska Institutet a společného pracoviště SciLifeLab čtyř švédských špičkových institucí (Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet a KTH Royal Institute of Technology).

Program čtyřdenního kongresu umožnil setkání odborníků v oblasti biobankingu, který se stále více stává multioborovou vědní disciplínou zahrnující nejen základní biomedicínský výzkum, ale též informační technologie, robotiku, big data, zdravotní systémy a postavení pacienta ve zdravotním systému, personalizovanou, resp. precizní medicínu, témata týkající se vlivu životního prostředí a životního stylu na zdraví jedince a populace, stárnoucí populace v Evropě a stále významněji etické, právní a sociální aspekty (ELSI – ethical, legal and social issues). Takto pestrá a různorodá programová náplň biobankingu je nemyslitelná v rámci jedné instituce či jednoho státu, ale vyžaduje širokou mezinárodní spolupráci, což bylo zdůrazňováno napříč jednotlivými tématy.

Biobanking představuje v dnešním pojetí velkou perspektivu pro farmaceutický průmysl a trh a dále pro segment trhu zabývající se přístrojovým a laboratorním vybavením a také potřebným hardwarem a softwarem. Za hlavní přínos konference je možno považovat snahu o zhodnocení současného state of art v biobankingu v Evropě a vytýčení dalších programových témat pro nadcházející období.

Obrovský potenciál pro budoucnost

Kongres otevřeli uvítacími projevy všichni zástupci pořádajících organizací: Jan-Eric Litton (BBMRI-ERIC), Elke Smits (ESBB) a Brent Schacter (ISBER). Uvedli základní poslání jednotlivých společností a zdůraznili potřebu vzájemné spolupráce ve všech oblastech biobankingu.

Plenární přednášku přednesl prezident Biden Cancer Initiative a bývalý poradce prezidenta USA Baracka Obamy v otázkách zdravotnictví, senátor a kongresman Gregory C. Simon. Velmi vizionářským způsobem zhodnotil stávající postavení biobank v celospolečenském pohledu a budoucí význam biobank, který spočívá nikoli v hromadění biologického materiálu, ale v jeho maximálním využití ve výzkumu, prevenci, diagnostice, léčbě, podpoře dalších vědních oborů a ve formování nových otázek pro stávající tisíciletí pro – nejen biomedicínský – výzkum. To, co dnes máme v biobankách, je obrovským potenciálem pro budoucnost, byť dnes nejsme schopni tento potenciál zatím plně zhodnotit a využít. Biobanky v současné době shromažďují materiál, ale neposkytují ho k výzkumným účelům. V obecném povědomí je tak třeba dosáhnout větší víry a důvěry v možnosti biobankingu pro biomedicínský výzkum i lepší péči o konkrétní pacienty.

Druhou plenární přednášku přednesl končící generální ředitel BBMRI-ERIC Jan-Eric Litton na téma budoucnosti biobank. Zhodnotil stávající situaci: V evropských biobankách je více než 1,7 bilionu vzorků, ale neexistuje účinný nástroj a mechanismus jejich identifikace a možnosti sdílení. Mezi stávajícími 19 členskými státy v infrastruktuře BBMRI-ERIC existuje velké množství problémů a nejednotností, mimo jiné způsobených rozdílnými národními legislativami, které brzdí evropský rozvoj biobank. Na druhou stranu je ovšem BBMRI-ERIC unikátní platforma poskytující mnoho nástrojů pro zlepšení kvality a efektivity jednotlivých biobank, jichž je v infrastruktuře více než 250. BBMRI-ERIC je jedním z nejvýznamnějších hráčů ve snaze o harmonizaci procesů v biobankovních aktivitách v Evropě. V neposlední řadě zmínil významný dokument o ochraně osobnosti – General Data Protection Regulation (GDPR), který bude v Evropě závazný od roku 2018, a dále dokument Code of Conduct předcházející uvedení GDPR do praxe.

Napříč světem

První sekce byla věnována pořádající zemi a jejím zkušenostem s titulem: „Náhled a zkušenosti s biobankingem zaměřeným na zdravotní péči pro rychlejší vývoj nových diagnostických markerů a nástrojů personalizované medicíny – švédské zkušenosti“. Švédsko je v biobankingu jednou z nejvyvinutějších zemí, s novou infrastrukturou zahrnující 500 biobank s více než 150 miliony vzorků, univerzity, výzkumná centra, poskytovatele zdravotní péče apod. Postupně je na národní úrovni formován velmi efektivní model spolupráce; příkladem mohou být projekt U-CAN (www.uu.se/en/support/u-can) zaměřený na léčbu zhoubných nádorů a národní síť pracovišť věnujících se výzkumu a léčbě nádorů prsu SCAN-B (http://scan.bmc.lu.se/index.php/Main_Page). Mezi další onemocnění, kterým je ve Švédsku věnovaná pozornost, jsou kardiovaskulární onemocnění, jak bylo zmíněno v prezentaci M. Perssona (příkladem je SCAPIS – Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study), a karcinom prostaty, jehož centrem výzkumu je Karolinska Institutet, jak uvedl H. Gronberg.

Sekci „Regulace napříč světem: vícenásobné použití vzorků, sdílení zdrojů a dat“ zahájil Y. Cong přednáškou o problémech biobankingu v Číně, které jsou analogické i jinde ve světě: ochrana dat a možnost jejich sdílení, informovaný souhlas, big data v biobankingu apod. Představil novou iniciativu, která by v budoucnu měla umožnit spolupráci v Asii mezi Singapurem, Jižní Koreou a Čínou, v první fázi harmonizací nástrojů informačních a komunikačních technologií. Slabou stránkou biobankingu v Asii je malá informovanost široké veřejnosti a tím také malý zájem o aktivní účast a podporu biobankingu.

K. Moodley přiblížila situaci v Afrických zemích. Publikovaná studie „It is my blood“ v BMC Medical Ethics ukazuje zajímavý přístup k uvedení problematiky biobankingu nejen odborné veřejnosti, ale též obrovský potenciál vzorků z afrických biobank. Problémy v Africe jsou na mnoha úrovních – kromě informovaného souhlasu, etických pravidel, nástrojů informačních a komunikačních technologií zejména získání finančních zdrojů na vybudování a fungování biobank na africkém kontinentě.

Evropský přístup k problematice sdílení vzorků, dat a informací představily I. Schlünder a D. Mascalzoni (obě z BBMRI-ERIC, Švédský národní nod). Tento problém bude od roku 2018 řešen prostřednictvím EU General Data Protection Regulation (GDPR) a Code of Conduct (jak bylo uvedeno výše), který má napomoci vyjasnit, správně pochopit a usnadnit zavedení do praxe GDPR.

M. Rothstein (USA) se zaměřil na analýzu zkušeností s tzv. broad consent (širokým souhlasem) ve světě. Shrnul zkušenosti s touto formou souhlasu ve 20 zemích světa, např. v Kanadě, Velké Británii, na Tchaj-wanu, v Izraeli či Nigérii. Tato forma souhlasu se v jednotlivých státech liší, je však jak odbornou, tak laickou veřejností dobře přijímána a lze ji doporučit i v zemích, kde dosud není zavedena do praxe.

Sekci uzavřel G. Chassang informacemi o aktuálním dění na poli sdílení dat a vzorků. V říjnu 2016 byla v Tchaj-peji přijata Declaration of Taipei Ethical Considerations regarding Health Databases and Biobanks (www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-taipei) navržená World Medical Association (WMA), revidující předcházející Washingtonskou deklaraci z roku 2002 a komplementární k Helsinské deklaraci z roku 2013. Deklarace z Tchaj-peje umožňuje sdílet informovaný souhlas a jiné dokumenty na nových principech se zachováním možnosti sdílení a zároveň dostatečné ochrany dat a informací. Více se tak blíží evropským právním nástrojům pro sdílení dat a informací.

Spolupráce mezi akademickým a průmyslovým světem

Celosvětovým problémem v biobankingu je spolupráce mezi akademickými pracovišti a průmyslem, a proto byla této problematice věnována celá sekce, v níž byly představeny zajímavé názory a přístupy z obou táborů. Inovativní strategii spolupráce firmy ConversantBio (www.conversantbio.com/), výzkumných pracovníků a veřejnosti představil L. Hicks (USA). Je založena na tom, že pacient čeká na výsledky výzkumu, na pomoc a aktivně se zapojuje: hands on approach. Na webových stránkách firmy jsou dostupné informace o projektech spolupráce ve výzkumu a praktické příklady.

D. S. Dubach (Švýcarsko), který zastupuje poradenskou a zprostředkovatelskou sféru spolupráce (http://medservice.ch/) poukázal na úskalí, která ztěžují spolupráci obou sektorů ve Švýcarsku – jsou to zejména administrativa a čas pro sjednávání spolupráce, ale také malý zájem z obou stran, nedostatek finančních zdrojů a nízká podpora ze strany státu.

Zcela jiný pohled na problematiku představila nově zvolená prezidentka ESBB B. Matharoo-Ball, na kongresu uvedená do funkce, a jinak vedoucí pracovní skupiny ESBB translate Working Group for industry-academia collaboration (https://esbb.org/about/working-groups/esbbtranslate). Pracovní skupina zpracovává a aktualizuje evropský registr biobank, který je k dispozici farmaceutickým a biotechnologickým firmám při splnění všech etických a právních aspektů spolupráce obou sektorů a je v souladu se základním dokumentem BBMRI-ERIC: Minimum Information About Biobank Data Sharing (MIABIS 2.0 Core) z roku 2016.

Sekci uzavřely praktickým příkladem A. H. Morgenstierne Sundet a L. A. Gunnes Grøseth z univerzitní nemocnice v norském Trondheimu, kde jsou základními předpoklady spolupráce vzorky z biobanky vysoké kvality a s nimi spojené informace, dále právní a etické aspekty a informovaný souhlas.

Inovace v biobankingu

Speciální místo v bohatém programu mělo téma „Inovativní technologie a jejich přínos biobankingu“. Úvod do problematiky představil ředitel rakouského národního nodu BBMRI.at K. Zatloukal. Biobanking je rychle se rozvíjející segment trhu, který hledá odpovědi na požadavky uživatelů. Aktuálně je „zlatou horečkou“ a nabízí široké pole působnosti v inovativních odvětvích a oborech jako -omics data (nově metabolomická a proteomická), v množstvích biologických vzorků, ale nově též ve výsledcích zobrazovacích metod, jejich sběru, skladování, sdílení apod. Za nejdůležitější fenomény této doby v biobankingu považuje K. Zatloukal významný pokles cen biomedicínských dat a evropský open science cloud, tedy otevřená data, otevřené inovace a otevřené nové technologie a metody.

V programu následovaly flash talks, v rámci nichž zástupci firem, výzkumných týmů a inovátorů představili širokou škálu inspirativních inovací v biobankingu.

Big data a výzkum velkých populací

Sekce „Big data a výzkum velkých populací – od kohort ke zdravotní péči“ byla uvedena příspěvkem M. Ciceka o velké zdravotnické iniciativě bývalého amerického prezidenta Obamy z roku 2015 All uf Us, která měla být nejvýznamnějším krokem ke zlepšení zdravotní péče v USA. Na základě dobrovolně odevzdaných vzorků a údajů od 1 milionu amerických občanů měl být vytvořen dosud největší set biomedicínských dat s cílem zlepšit prevenci, diagnostiku a léčbu dostupnou všem na základě principů personalizované medicíny. V současné době je projekt v pilotní fázi s 2571 dobrovolnými účastníky. Od roku 2018 by se měl projekt rozběhnout v plné šíři.

Zkušenosti z Tchaj-wanu o budování nadnárodní sítě biobank představil Ch. Yang Shen, v přednášce „Biobanka pro zdraví budoucích generací“.

Specifický pohled na biobanky v USA pak ukázala N. Aziz na příkladu sdružení 8 nemocnic napříč USA Kaiser Permanente Research Bank (https://researchbank.kaiserpermanente.org) zaměřeného na tři kohorty: obecnou (bez specifikace), těhotných a pacientů s nádorovými onemocněními. V současné době registrují 287 490 pacientů, jejichž vzorky jsou v nabídce pro výzkumné účely s požadavkem návratu výsledků výzkumu. Vizí tohoto sdružení je vytvoření volného interdisciplinárního konsorcia pro co nejrychlejší přenos výsledků výzkumu k pacientovi. Zajímavostí je, že čas od podání žádosti o vzorky po jejich dodání činí pouhé 4 dny.

Představitel nizozemského národního nodu BBMRI-NL M. Beekman prezentoval aktivity v rámci projektu GOoNL (GenOme of the NetherLands, www.nlgenome.nl), v němž jsou zapojeny významné nizozemské výzkumné instituce a univerzity s cílem zmapovat genetickou variabilitu holandské populace pro výzkum a vývoj nových diagnostických a léčebných postupů a technik.

Závěrem K. Silander (Finsko) představila skupinu tří finských populačních biobank v infrastrukturním projektu Connecting Nothern Finland Birth Cohorts with Borealis and THL Biobanks (CoCoBi) spolupracujících na problematice zdravého stárnutí.

Závěr

To byla vybraná témata z bohatého programu kongresu, kde byly prezentovány nové poznatky v oblasti biobankingu. Z dalších lze uvést tematické bloky zaměřené na význam biobankingu v personalizované medicíně, procesy biologických vzorků v preanalytické a analytické fázi, management a udržitelnost biobank, mobilní aplikace a biobanking, big data v biobankingu, etické právní a sociální otázky, úlohu pacienta – donora a jeho zapojení i jeho práva, význam biobankingu pro farmaceutický průmysl a výzkum a v neposlední řadě výhled do budoucna. Kriticky byly hodnoceny nedostatky a nemožnost dostatečně efektivně spolupracovat mezi jednotlivými státy EU i ve světě, tedy kritika procesu harmonizace na všech úrovních biobankingu.

Příští kongres se bude konat v září 2018 v Antverpách.

Českou republiku na kongresu prezentovali zástupci tří biobank sdružených v národním nodu BBMRI_CZ (Banky biologického materiálu Masarykova onkologického ústavu v Brně a dvou asociovaných partnerů – Banky biologického materiálu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze a Biobanky FN Plzeň) čtyřmi postery.

Celý program a sborník abstrakt s dalšími informacemi je možno stáhnout na webových stránkách kongresu: https://globalbiobankweek.org.

Adresa pro korespondenci:

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Centrální laboratoř pro imunoanalýzu LF UK a FN Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13

305 99  Plzeň-Bory

Tel.: 377 402 948

e-mail: kinkorovaj@fnplzen.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa