Prof. Gunn − remarkable 90th birthday jubilee


Autoři: prof. MUDr. DrSc. Jaroslav Blahoš 1;  doc. MUDr. CSc. Leo Klein 2
Působiště autorů: ČLS JEP : Sokolská 31 120 00 Praha Chirurgická klinika LF UK a FNHK 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 108-109
Kategorie: Osobní zprávy

 

V únoru letošního roku se dožívá v plném tvůrčím a pracovním nasazení, dobré duševní i fyzické kondici pozoruhodného životního jubilea profesor Sisvan William A. Gunn, MD, MS, FRCSC, FRCSI(Hon), DSc(Hon), Dr.h.c., ze Ženevy. Kanadský chirurg, celosvětově uznávaný vědecký i organizační pracovník, průkopník zdravotnických záchranných systémů, který se zasloužil o vznik a rozvoj oboru medicíny katastrof, humanitární medicíny a chirurgie v rozvojových zemích či zemích tzv. třetího světa. Několik desetiletí úzce spolupracoval také s představiteli československého a následně českého zdravotnictví a medicínského školství, zejména s Univerzitou Karlovou v Praze a Českou lékařskou společností J. E. Purkyně.

William Gunn se narodil 10. února 1926 na Kypru, tehdy pod britskou správou, kde jeho otec, vojenský lékař, působil jako velitel britské vojenské nemocnice. Lékařská studia absolvoval v Ženevě. Ve své doktorské práci se zabýval hemostatickými účinky trombinu při operacích mozku, což byly prvotní experimenty, které později vedly k vývoji dnes v chirurgii běžně užívaného fibrinového lepidla. Převážnou část svého odborného působení však od roku 1967 věnoval práci pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Působil zde např. jako vedoucí oddělení záchranných operací, vedoucí kabinetu prezidentů Světového zdravotnického shromáždění WHO, styčný pracovník s univerzitami, poradce WHO pro účinky jaderné války na zdraví a zdravotní služby, jako prezident Lékařské společnosti WHO a poradce WHO pro OSN, UNESCO, UNICEF, EU, CIOMS i v řadě jiných funkcí.


Díky svému působení ve WHO se stal průkopníkem moderního přístupu k odstraňování zdravotnických následků hromadných neštěstí a katastrof. Je autorem vědecké metodologie relativně mladé disciplíny − medicíny katastrof. Jeho vzdělávací programy pomohly významně zlepšit připravenost lékařů a dalších zdravotníků k poskytování zdravotnické pomoci za mimořádných podmínek. Vyvinul a ve WHO prosadil výrobu souprav zdravotnického materiálu umožňujících rychlé zahájení záchranných prací při hromadném výskytu obětí. Obsahují vybavení k poskytování základní zdravotní péče o 10 tisíc postižených po dobu 3 měsíců. Soupravy jsou rozmístěny na vhodných místech ve světě, takže je možno dopravit je rychle na místo katastrofy.

Prof. Gunn vždy dokázal účinným způsobem realizovat svou tvůrčí invenci v praktické činnosti ve prospěch celosvětově působících organizací. Vybudoval např. Evropské centrum pro medicínu katastrof, Lékařskou společnost WHO, byl spoluzakladatelem Světové asociace medicíny katastrof a urgentní medicíny (WADEM), Asijsko-pacifické konference medicíny katastrof (APCDM) a v roce 1985 spoluzakládal dnešní Euro-Mediaterranean Council for Burns and Fire Disasters (MBC). Mnoho let pracoval jako prezident International Federation of Surgical Colleges (IFSC). V roce 2000 inicioval vznik Mezinárodní asociace humanitární medicíny (IAHM) nesoucí jméno prvního ředitele WHO Brocka Chisholma, v níž dosud pracuje jako prezident. Dominantním principem činnosti této asociace ade factostěžejní ideou a motivací veškerého díla Williama Gunna je předpoklad, že zdraví je základním lidským právem a současně mostem k míru.

Prof. Gunn je autorem nebo spoluautorem více než 300 odborných publikací, 20 monografií, mezi kterými najdeme tituly jakoHumanitarian Medicine (2005), Understanding the Global Dimensions of Health (2005), Concepts and Practice of Humanitarian Medicine (2008) aj. Také u nás jsou dobře známá obě vydání jeho celosvětově v praxi hojně využívaných slovníků Dictionary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief (1990, 2013). Prof. Gunn rovněž založil několik renomovaných odborných časopisů, v nichž řadu let působil jako vedoucí redaktor, např. Prehospital and Disaster Medicine (WADEM), Annals of Burns and Fire Disasters (MBC), Journal of Humanitarian Medicine (IAHM). V mnoha dalších redakčních radách působil a působí jako expert a konzultant dosud.

Prof. Gunn je v odborných kruzích dobře znám i u nás z mnohaleté spolupráce ve více oblastech. Jeho aktivní poradenská pomoc v naší zemi se stala důležitým podnětem pro vybudování moderní zdravotnické záchranné služby po roce 1992 a pro přípravu a formulování zdravotnických částí zákonů č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, a č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Jeho dlouholetá spolupráce s představiteli oboru popáleninové medicíny na 3. LF UK prospěla pracovnímu rozvoji popáleninových pracovišť v Praze, Ostravě, Brně i Hradci Králové.

Pracovní zásluhy a mimořádné osobnostní kvality profesora Gunna byly na mezinárodním poli oceněny dlouhou řadou cen a formálních uznání. Mezi jinými stojí za zmínku, že William Gunn je profesorem tří univerzit, nositelem kříže a stuhy Řádu sv. Agáty v San Marinu, několika ocenění Royal Society of Medicine od OSN a Rady Evropy za služby humanitární medicíně, nositelem čestných doktorátů několika univerzit, držitelem cen učených společností i lékařských asociací. Zmiňme zde, že mezi nimi si prof. Gunn mimořádně cení čestného doktorátu Univerzity Karlovy (2004) i udělení Pamětní zlaté medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně (2006). V roce 2014 mu byla udělena prestižní mezinárodní Meneghettiho cena za přínos vědě a humanismu.

Kromě vědecké práce na poli medicíny se jeho vpravdě renesanční osobnost promítá i do oblasti historie, kultury a umění. Zejména raná historie medicíny ho zaujala natolik, že ji přednášel na lékařské fakultě v kanadské Britské Kolumbii. Do hloubky studoval život, umění a kulturu původního obyvatelstva na severozápadním pobřeží Kanady a stal se respektovaným „Honorary Medicine Man“ těchto kmenů s přiděleným osobním jménem Kwekwala-gila (Zachránce duchů). Jeho publikace Totem Poles of British Columbiase stala klasickým dílem oboru, což vedlo k jeho přijetí za člena Královského antropologického institutu. Prof. Gunn je nadšeným sběratelem krásných knih a sestavil cennou sbírku historických map. Miluje rovněž hudbu, zejména operní tvorbu. Sami můžeme potvrdit, že při jeho cestách do Prahy bychom těžko našli byť krátký pobyt bez návštěvy naší opery.

Profesor William Gunn je mimořádnou osobností, jejíž práce přinesla prospěch tisícům ohrožených lidských životů na celém světě a inspiraci řadě jeho spolupracovníků a následovníků. Stal se tím nejlepším mezinárodním vyslancem medicíny a opravdového humanismu, respektovaným společenstvími bez rozdílu rasy, národnosti, náboženství, kultury i sociálně-ekonomického postavení. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, neutuchající elán a energii a mnoho krásných společných chvil v rodinném kruhu s manželkou Jean, dvěma dcerami a vnoučaty i s mnoha přáteli na všech kontinentech.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., Praha

doc. MUDr. Leo Klein, CSc., Hradec Králové


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa