Konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2012
Brno, 24. až 25. května 2012


Autoři: Lenka Zdražilová Dubská
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 443-444
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 24. až 25. května 2012 se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konala konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2012. Konferenci již tradičně pořádá Masarykův onkologický ústav (MOÚ) spolu s Českou asociací sester pod záštitou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Akce se do dnešní podoby dvoudenní konference s celorepublikovou účastí, s ústními i plakátovými sděleními vyvinula během let z regionálního semináře pro zdravotní laboranty pořádaného poprvé v roce 2005 v MOÚ. Konference je primárně určena pro zdravotní laboranty a ostatní pracovníky v klinických laboratořích. Setkání je zaměřeno na onkologickou diagnostiku a specifické aspekty laboratorní diagnostiky u onkologického pacienta napříč specializacemi laboratorní medicíny. Akce je organizována pracovníky Oddělení laboratorní medicíny MOÚ a Regionálního Centra Aplikované Molekulární Onkologie MOÚ (RECAMO) vzniklého za podpory Evropských fondů (OP VaVpI – CZ.1.05/2.1.00/03.0101). Odbornou úroveň konference zajišťuje vědecký výbor, letos ve složení RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD., doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.

První den byl konference byl letos věnován přednáškám s hematologickou a imunologickou tematikou. Na úvod zazněla přednáška o specifických aspektech imunohematologických vyšetření a transfuzní léčby u onkologických pacientů (Bc. L. Bačíková), následoval příspěvek o funkčním testu pro diagnostiku mutace FV Leiden (L. Burdová, DiS.) a o vztahu krevních destiček k nádorovým onemocněním (Mgr. K. Pilátová). Sdělení z oblasti hematologie doplnila přednáška o hematologických vyšetřeních ve veterinární medicíně s kazuistikami hematoonkologických malignit u zvířat (MVDr. I. Uhríková, MVDr. N. Kružíková). Zazněly tři přednášky na velmi aktuální témata imunologie nádorových onemocnění, a to o vztahu Th1/Th2/Th17 typu imunitní reakce a T regulačních lymfocytů k nádorovým onemocněním (RNDr. L. Zdražilová Dubská), o dendritických buňkách a jejich patofyziologii ve vztahu k maligním onemocněním a využití v protinádorové terapii (RNDr. J. Jelínek); a přípravě a výrobě protinádorových vakcín (Mgr. R. Héžová). Během prvního dne zazněl také příspěvek o bankování biologického materiálu komplementárního k tkáni a o infrastruktuře BBMRI_CZ (E. Janovská).

Druhý den byl zaměřen na témata biochemická a molekulárně-genetická. Zazněl příspěvek o specifických odchylkách v iontovém složení plazmy onkologických pacientů (Bc. L. Juránková), přednáška o vitaminu D a jeho vztahu k patofyziologii a epidemiologii nádorových onemocnění (doc. MUDr. D. Valík, PhD.) a o stanovení tohoto analytu metodami imunoanalytickými a pomocí HPLC (Mgr. N. Pospíchalová). Opět zazněly příspěvky s veterinární tematikou – biochemická vyšetření ve veterinární praxi a využití stanovení nádorových markerů u zvířat (MVDr. I. Uhríková, MVDr. N. Kružíková). Z oblasti farmakokinetiky/farmakogenetiky bylo referováno o monitorování plazmatických hladin aminokyselin u pacientů s ALL léčených asparaginázou (RNDr. A. Mikušková) a o stanovení mutací v genu pro dihydrogenpyrimidin dehydrogenázu a hladin metabolitů léčiva u pacientů léčených protinádorovou terapií 5-fluorouracilem (Mgr. M. Mrkvicová, PhD.). Dále zazněl příspěvek o stanovení chromozomálních aberací u jednotlivých histotypů nádorů mozku (I. Janáčková, DiS.) a dvě sdělení týkající se práce v klinických laboratořích obecně; o auditech v klinických laboratořích (Bc. E. Zemanová) a o novelizaci řízení nebezpečných chemických látek (L. Burdová, Dis.).

V přestávkách mezi bloky přednášek byla prezentována plakátová sdělení a na závěr vědecký výbor vyhodnotil nejlepší poster. Cenu získala paní Květoňová a kol. z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno za příspěvek s názvem „Porovnání exprese antigenu CD200 u chronické lymfocytární leukémie a lymfomu z plášťových buněk“.

Všechna ústní i plakátová sdělení byla publikována, ve většině případů in extenso, ve sborníku Laboratorní diagnostika v onkologii 2012 (ISBN 978-80-210-5855-2).

Konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2013 se bude konat v prostorách MOÚ v květnu 2013.

RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.

e-mail: dubska@mou.cz

ABSTRAKT VÍTĚZNÉHO POSTERU

Porovnání exprese antigenu CD200 u chronické lymfocytární leukémie a lymfomu z plášťových buněk

1Jana Květoňová, 1Tomáš Bernard, 1,2Jana Chovancová, 1,2Olga Stehlíková, 1,2Michael Doubek, 1,2Jiří Mayer

1Fakultní nemocnice Brno, Laboratoř průtokové cytometrie, Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika
2
Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta

Úvod. Chronická lymfocytární leukémie (CLL) a lymfom z plášťových buněk (MCL) patří mezi B-lymfoproliferace charakteristické patologickou populací buněk CD5+19+. Díky mnoha společným znakům jsou daná onemocnění od sebe mnohdy stěží odlišitelná.. Diagnóza MCL by měla být potvrzena imunohistochemicky průkazem cyklinu D1. Buňky CLL exprimují antigen CD200 (OX2), membránový glykoprotein řadící se do superrodiny imunoglobulinů.

Cílem práce bylo pomocí průtokové cytometrie porovnat expresi antigenu CD200 u CLL a MCL.

Metodika. Do studie byly zahrnuty dvě skupiny pacientů s nově stanovenou diagnózou CLL a MCL. Ve skupině CLL bylo vyšetřeno 27 pacientů (v rozmezí 62–86 let, medián 72,0), ve skupině MCL 15 pacientů (v rozmezí 56–91 let, medián 71,5).

S využitím tříbarevné průtokové cytometrie, při použití barevné kombinace protilátek: anti-CD5 Tri-Color® (Invitrogen), anti-CD19 FITC (Immunotech) a anti-CD200 PE (eBioscience), byla měřeno procentuální zastoupení CD200 na populaci buněk CD5+19+ v periferní krvi. Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány.

Výsledky a závěr. Procentuální zastoupení exprese CD200 u MCL bylo v rozmezí 0,2–40,9 % (medián 1,1), u CLL v rozmezí 75,1–100,0 % (medián 99,1). Ze zjištěných hodnot je patrné, že buňky CLL jsou CD200 pozitivní, v porovnání s MCL, který daný antigen téměř neexprimuje. Flowcytometrické vyšetření exprese antigenu CD200 může být přínosné pro rychlé stanovení diagnózy a dále pak pro detekci minimální reziduální nemoci.

Práce byla vytvořena za podpory specifického výzkumu MUNI/A/0784/2011.

Literatura

  1. Bertoni, F, Ponzoni M. The cellular origin of mantle cell lymphoma. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2007; 39: 1747–1753.
  2. Palumbo GA, Parrinello N, Fargione G, Cardillo K, Chiarenza A, et al. CD200 expression may help in differential diagnosis between mantle cell lymphoma and B-cell chronic lymphocytic leukemia. Leukemia research 2009; 33: 1212–1216.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa