Docent MUDr. Karel Barták, CSc., sedmdesátníkem


Autoři: Ladislav Chrobák
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 223-224
Kategorie: Osobní zprávy

Letos 6. března jsme si připomněli sedmdesát let od narození doc. MUDr. Karla Bartáka, CSc., senátora Parlamentu ČR, děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, emeritního přednosty oddělení, poté kliniky a od roku 1992 Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK a FN v Hradci Králové.

jp_37919_f_1
jp_37919_f_1

Doc. Barták se narodil v Mladé Boleslavi. Po maturitě na jedenáctileté škole v Turnově byl v roce 1959 přijat ke studiu na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po promoci v červenci 1965 se stal řádným aspirantem katedry fyziologie královéhradecké lékařské fakulty a aspiranturu ukončil v červnu 1969 obhajobou kandidátské dizertační práce. Již rok na to složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Jako odborný asistent pracoval na katedře fyziologie až do listopadu 1973, kdy se stal odborným asistentem a vedoucím Oddělení tělovýchovného lékařství při II. interní katedře LF UK v Hradci Králové. Nástavbovou atestaci z tělovýchovného lékařství složil v roce 1975 a v roce 1984 se na tehdejší FDL UK v Praze v oboru tělovýchovného lékařství habilitoval.

Životní a profesní dráha doc. Bartáka je spojena se třemi hlavními aktivitami: s tělovýchovným lékařstvím, s funkcí učitele, proděkana a posléze děkana LF UK v Hradci Králové a konečně s prací senátora Parlamentu ČR. Všechny tyto funkce plnil doc. Barták s velkou zodpovědností a nasazením.

Jeho zájem o tělovýchovné lékařství nebyl náhodný. Sám byl aktivním sportovcem. V mladších letech se věnoval hlavně atletice a volejbalu. Jeho odborná činnost představuje 169 článků publikovaných v domácím i zahraničním tisku a je věnována fyziologii tělesných cvičení u zdravých a využití námahových testů hlavně u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Na fakultě přednášel a zkoušel předmět tělovýchovné lékařství. Cizí mu nebyla ani činnost organizační ve funkci místopředsedy výboru České společnosti tělovýchovného lékařství. Po deset let byl lékařem československého reprezentačního mužstva v judu. V roce 1984 byl z této funkce odvolán, poněvadž jako zodpovědný lékař odmítl podávat sportovcům anabolika. Mohl pak v Hradci Králové pečovat „pouze“ o mladé judisty středoškolského věku, kteří byli organizováni ve Středisku vrcholového sportu mládeže. Že to nebyli žádní „hodní chlapci“, dokládá příhoda, kdy při návštěvě zoo se dva kluci vsadili, že vlezou přes plot do ohrady s vlky. „Od té doby vím, že vlk je zvíře plaché a když je nažraný, tak se člověku raději vyhne,“ komentuje příhodu doc. Barták.

V polistopadovém období se mu díky jeho charakterovým vlastnostem a jako nestraníkovi otevřela cesta k akademickým funkcím. Po ročním působení jako studijní proděkan byl 1. prosince 1991 zvolen děkanem lékařské fakulty a podruhé se tak stalo v roce 1994. Funkci děkana vykonával až do roku 1997, kdy z funkce odstoupil v souvislosti se zvolením členem Senátu Parlamentu ČR. Jeho období děkana byla náročná, neboť znamenala uvést do života chod školy v nových demokratických podmínkách. Jako tehdejší proděkan pro zahraniční styky a člen kolegia děkana mohu posoudit, jak rozvážně a zodpovědně si jako děkan počínal. Jednotlivým proděkanům ponechával dostatek prostoru pro uplatnění jejich iniciativ, pokud se tak dělo ve prospěch fakulty. Velmi významné a dokonce odvážné bylo jeho rozhodnutí zavést pro zahraniční studenty počínaje akademickým rokem 1992/93 výuku v anglickém jazyce, které, jak se ukázalo, přispělo nejen k věhlasu fakulty, ale příznivě ovlivnilo i její finanční hospodaření. Uskutečnění tohoto záměru si však po našem vstupu do EU vyžádalo probojování změny § 58 odstavce 5 zákona č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách), neboť podle původního znění by se vysoké školy musely zříci poplatku od studentů ze států EU. V novém znění byla vypuštěna pouze dvě slova „pro cizince“ a „mu“, takže původní znění se změnilo na: „Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v cizím jazyce (vypuštěno „pro cizince“), stanoví (vypuštěno „mu“) poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Pozměňovací návrh, v té době již senátora Bartáka, podpořily obě komory Parlamentu ČR a návrh podepsal i prezident. Prospěch z toho dodnes mají všechny vysoké školy v České republice.

Do jeho funkčního období děkana spadalo v roce 1995 také 50. výročí založení fakulty. Oslavy, které proběhly ve dnech 5. až 7. října, měly díky pečlivé přípravě důstojný, slavnostní ráz odpovídající významu této události. Zahajovacího slavnostního shromáždění se zúčastnili zástupci vysokých škol čsl. republiky, města, církví a veřejných institucí. Pozdravný telegram poslal i prezident republiky Václav Havel. Čestní hosté byli v doprovodu děkana přijati v domě „U Špuláků“ primátorem města Hradec Králové a ve výstavní síni královéhradeckého biskupství si mohli prohlédnout historické archiválie fakulty. Město Hradec Králové přispělo ke slavnostnímu rámci uspořádáním koncertu hradeckých filharmoniků, byl vydán almanach s názvem Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 1945–1995. Oslavy byly zakončeny slavnostní imatrikulací nově přijatých studentů lékařské fakulty.

Fakulta by mu také nikdy neměla zapomenout, že po jeho neúnavném úsilí jako zastupitel města a díky vstřícnosti primátorů města Hradec Králové ing. Martina Dvořáka a později ing. Oldřicha Vlasáka byla 6. května 1996 podepsána kupní smlouva, podle níž město Hradec Králové prodalo LF budovu bývalého Sborového velitelství, kterou fakulta od svého založení využívala, a to za symbolickou cenu jedné koruny.

Práci oslavence ocenil děkan prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. udělením zlaté medaile LF a rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. udělením zlaté medaile UK.

V roce 1996 byl zvolen jako nestraník (na kandidátce ODA) senátorem Parlamentu ČR a ve volbách v roce funkci 2002 (jako nezávislý kandidát) obhájil. V senátu pracoval jako místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a později jako předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentární unie. Souběžně pracoval jako přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství a jako člen kolegia děkana a vědecké rady naší fakulty.

Doc. Barták dosud pracuje na menší úvazky jako docent Oddělení tělovýchovného lékařství katedry interních oborů LF UK a 1. interní kardioangiologické kliniky LF UK a FN.

Spolu s manželkou MUDr. Věrou Bartákovou, CSc., vychovali dvě děti a v současnosti se radují hlavně ze dvou dospívajících vnoučat.

A jeho záliby? Práce na zahradě, houbaření a kulinářské umění s receptem jeho speciality jak třeba připravit kachnu nadívanou kuřetem.

Vážený pane docente, milý Karle, my všichni, kteří jsme Tě blíže poznali, si vážíme Tvého ničím nezkaleného, upřímného přátelství, oceňujeme Tvé nemalé zásluhy o naší fakultu a do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, bystrou mysl, radosti z koníčků a trvalou životní pohodu.

prof. MUDr.  Ladislav Chrobák, CSc.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa