XXV. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí (OHD) – krátké ohlédnutí od historie po současnost


Autoři: E. Faber;  K. Indrák
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 523-525
Kategorie: Sjezdy

Letos je to 25 let od prvního Wiedermannova odpoledne, akce, kterou inicioval při příležitosti jeho nedožitých sedmdesátin jeho nástupce v roli přednosty Oddělení klinické hematologie FN Olomouc, profesor Karel Indrák. V rámci tohoto odborného programu jako první kromě něj přednášeli i prof. Ladislav Chrobák, prof. Marie Jarošová, prof. Ivo Krč a prof. Vlastimil Ščudla. Již této první akce se zúčastnilo 85 posluchačů – vedle hematologů z celého bývalého Severomoravského kraje a Zlína, Prostějova a Kroměříže i lékaři z FN a LF UP v Olomouci včetně děkana LF UP. Účast děkanky či děkana LF UP, ředitele FN v Olomouci a rektorky, rektora či prorektora UP při slavnostním zahájení OHD se posléze stala samozřejmostí.

Profesor Boleslav Wiedermann je zakladatelem olomoucké hematologické školy. Počátkem padesátých let 20. století vybudoval ve FN v Olomouci první hematologickou laboratoř. Klinickou hematologii intenzivně pěstoval a rozvíjel jako asistent, docent a posléze profesor a přednosta I. interní kliniky FN a v roce 1970 zde založil i oddělení klinické hematologie, jehož byl až do roku 1985 prvním přednostou. Prof. Wiedermann byl zakládajícím členem České hematologické společnosti, v letech 1967–1973 byl jejím místopředsedou a v letech 1973–1981 jejím předsedou. Jeho zásadní práce byly věnovány problematice megaloblastických anémií, mnohočetného myelomu, vlasatobuněčné leukémie a rodinnému postižení hematologickými chorobami (sideroblastické anémie, Hodgkinova choroba). Letos by se prof. MUDr. B. Wiedermann, CSc. dožil 95 let.

Prof. MUDr. Boleslav Wiedermann, CSc. – zakladatel Olomoucké hematologické školy
Prof. MUDr. Boleslav Wiedermann, CSc. – zakladatel Olomoucké hematologické školy

Z původně půldenní regionální akce se brzy stala celodenní, dnes již všeobecně uznávaná celostátní konference, která je nejdéle trvající odbornou akcí České hematologické společnosti ČLS JEP. V roce 1992 byl Wiedermannův hematologický den, na podnět vedení FN a LF UP, přejmenován na Olomoucký hematologický den s mezinárodní účastí (OHD), který se v roce 1995 stal dvoudenní konferencí s téměř 300 účastníky a 64 přednáškami, z nichž 7 bylo prezentováno odborníky ze zahraničí. Od počátku probíhala celá organizace OHD na rozdíl od ostatních odborných konferencí jen v režii zaměstnanců Hemato-onkologické kliniky. Prezidentem sjezdu je od jejího počátku prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., předsedou organizačního výboru je doc. prim. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., a předsedou vědeckého výboru doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. Významnou roli pro úspěšnou organizaci OHD však mají všichni pracovníci Hemato-onkologické kliniky, kteří k této akci vždy přistupují s maximální zodpovědností a nasazením a výsledkem je, jak vždy potvrzují všichni účastníci a jejich stále stoupající účast, vynikající organizace a maximální pohostinnost, které spolu s historickými krásami Olomouce vytvořily onen pověstný „genius loci“, který z OHD udělal největší hematologickou akci v České republice. OHD byly brzy doplněny i o satelitní sympozia, výstavky farmaceutických firem a firem zastupujících výrobce laboratorní techniky. Odborné sekce zdravotních sester (organizované vrchní sestrou HOK paní Janou Ščudlovou) a laborantů (organizované vedoucí laborantkou HOK paní Jarmilou Indrákovou), které byly začleněny do odborného programu před 15 lety, se v roce 2006 a 2007 osamostatnily jako Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů.  Od roku 2009 se pod odborným vedením prof. Marie Jarošové a doc. Vladimíra Divokého pořádá anglicky vedené „Symposium on Advances in Molecular Hematology“, kterého se účastní řada špičkových českých i zahraničních vědců.

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. – iniciátor tradice OHD a prezident sjezdu
Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. – iniciátor tradice OHD a prezident sjezdu

V roce 1990 byly plánovány IV. Wiedermannovy dny, které se ale neuskutečnily – jako prezident sjezdu jsem byl na ročním „fellowship“ pobytu v USA. V roce 1999 se, s cílem srovnat počty ročníků OHD s roky od zahájení konference, konaly v Olomouci akce dvě – v pravidelném červnovém termínu XII. OHD s mezinárodní účastí a v září jsme v Olomouci organizovali Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, na kterém byla zahájena tradice Wiedermannových přednášek (tab. 1). První Wiedermannova přednáška v roce 1999 na tomto sjezdu reprezentovala i XIII. OHD. Největší počet účastníků – 1310 – se zaregistroval v roce 2006 na XX. OHD, a to především díky zájmu středně zdravotnických pracovníků z různých medicínských oborů, kteří se zde snažili získat nově předepsané kreditní body postgraduálního vzdělávání. V dalších letech byla proto z organizačních důvodů účast středně zdravotnických pracovníků omezena pouze na pracovníky zaměřené na problematiku hematologie a transfuzního lékařství. V posledních pěti letech se OHD pravidelně účastní 700 až 850 účastníků především z České republiky a Slovenské republiky – na XXV. OHD se zaregistrovalo 763 účastníků. Konference byla původně pořádána v budově Teoretických ústavů LF UP na Hněvotínské ulici. Když zdejší prostory přestaly postačovat, organizátoři OHD v roce 2006 „přestěhovali“ do Regionálního centra Olomouc a využili pro satelitní sympozia i prostory Konviktu UP. Od roku 2010 jsou OHD pořádány v kongresovém centru NH Congress Olomouc.

Tab. 1. Seznam přednášejících Wiedermannovu přednášku
Seznam přednášejících Wiedermannovu přednášku

Cílem OHD je dosáhnout kvality standardní mezinárodní konference. Proto organizátoři vybírají od roku 2007 pro větší objektivitu volby abstrakta pro orální prezentace, prezentace formou posterů, práce, které budou jen publikovány ve sbornících, a práce, které jsou v důsledku nižší kvality odmítnuty, formu anonymního hodnocení v odborných komisích. Ty jsou složeny vždy nejméně ze tří odborníků v příslušné tematice z celé České republiky i ze Slovenska. Vědecký výbor se při hodnocení řídí jasnými pravidly preferujícími originalitu a původnost prací. Ke zvýšení kvality konference a povzbuzení mladých hematologů k aktivní účasti se organizátoři snaží účastníky stimulovat odměňováním nejlepších přednášek. V roce 1993 bylo poprvé vyhodnoceno nejlepší sdělení – přednáška RNDr. V. Divokého o molekulární biologii hemoglobinopatií. S počtem různě zaměřených sekcí se počet hodnocených sdělení zvyšoval, takže nyní jsou standardně odměňováni nejlepší přednášející v sekcích experimentální hematologie, klinické hematologie, ošetřovatelství a zdravotních laborantů; od roku 2003 je hodnocen i nejlepší souhrn a od roku 2004 je odměňován mladý autor nejlepšího posteru. Účastníci této soutěže – lékaři a VŠ nelékaři – nesmí být starší 35 let a musí být členy České hematologické společnosti. K tradici OHD patří, že při příležitosti jejich konání jsou významným hematologům z České republiky či LF UP udělována ocenění České hematologické společnosti ČLS JEP nebo UP při příležitosti dosažení mimořádných výsledků či životních jubileí a ceny za nejlepší publikace v domácích či zahraničních časopisech. Abstrakta konference byla nejprve publikována jen formou sborníků, roku 2008 byla publikována jako Supplementum Vnitřního lékařství a od roku 2009 jako Supplementum časopisu Transfuze a hematologie dnes. OHD jsou od roku 2005 akreditovány Evropskou hematologickou asociací v systému CME ECAH (Continual Medical Education of European Council for Accreditation in Hematology). Vysokoškolsky vzdělaní účastníci OHD tak mohou hodnotit nejen kvalitu konference, ale mohou za účast získat body, které se už v některých státech Evropy standardně používají k verifikaci postgraduálního vzdělávání v hematologii. Kreditním systémem jsou hodnoceny i přednášky oboru ošetřovatelství a zdravotních laborantů. Každé OHD se vždy snaží přinést nějakou organizační novinku s cílem zvýšení kvality konference. Změnou pro letošní rok bylo zvýšení důrazu na diskuzi u posterů, která byla poprvé organizovaná, což se rozhodně osvědčilo, a řada zajímavých posterů si našla i daleko širší publikum a jejich autoři měli možnost s dalšími odborníky své výsledky u posterů detailně diskutovat.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. – první vyzvaný přednášející v rámci Wiedermannovy přednášky
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. – první vyzvaný přednášející v rámci Wiedermannovy přednášky

Profesora Wiedermanna stále připomíná název nejdůležitější edukační přednášky – Wiedermannova přednáška. První Wiedermannovu přednášku proslovil prof. L. Chrobák z Hradce Králové, dlouholetý přítel a spolupracovník profesora Wiedermanna. Tématem bylo i jedno z odborných témat, které oba přátele a vědce spojovalo – vlasatobuněčná leukemie. O rok později se proslovení Wiedermannovy přednášky ujal profesor Robert A. Kyle z Mayo Clinic v Rochestru, USA, přední světový odborník v problematice mnohočetného myelomu a legenda světové hematologie. Prof. R. A. Kylemu byl při této příležitosti udělen jako mimořádnému odborníkovi i čestný doktorát Univerzity Palackého. Je symbolické, že letos bylo Wiedermannově přednášce věnováno stejné téma jako v roce 2000, ale řečník tentokrát pocházel přímo z Olomouce. Byl jím profesor Vlastimil Ščudla, čestný předseda České myelomové skupiny, který je jedním z žáků a pokračovatelem profesora Wiedermanna na poli problematiky mnohočetného myelomu a paraproteinemií. Symbolické bylo i to, že i letos byl významnému hostovi XXV. olomouckých hematologických dnů udělen čestný doktorát UP za mimořádný přínos k odhalení molekulární podstaty řady chorob způsobených poruchami krvetvorby a za zásluhy o rozvoj spolupráce s olomouckými hematology. Tímto hostem byl profesor Josef T. Prchal, význačný vědec, profesor vnitřního lékařství (hematologie), genetiky a patologie na University of Utah v Salt Lake City v USA a mimořádný profesor Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK v Praze. Prof. J. T. Prchal dlouhodobě spolupracuje s českými hematology. Od roku 1990 spolupracuje i s řadou vědců z LF UP a přispívá tím k jejich odbornému růstu.

Přeplněná velká posluchárna – Wiedermannova přednáška na XX. OHD, přednáší prof. Kyle (USA) , který získal při této příležitosti i čestný doktorát UP v Olomouci
Přeplněná velká posluchárna – Wiedermannova přednáška na XX. OHD, přednáší prof. Kyle (USA) , který získal při této příležitosti i čestný doktorát UP v Olomouci

Sametová revoluce umožnila začít zvát do Olomouce významné zahraniční hematology z celého světa a českým hematologům tak, hlavně v prvních porevolučních letech, nabídla nové mezinárodní kontakty a spolupráci. Tito odborníci k naší radosti s velkou vstřícností a bez zvláštních finančních požadavků ochotně přijímali naše pozvání. Velmi často byli, především zpočátku, překvapeni úrovní české hematologie, o které mnoho nevěděli (publikovat v časopisech s IF bylo v době socialismu pro Čechy či Slováky téměř nemožné a velký problém to byl ještě i v devadesátých letech 20. století, takže naše hematologie nebyla na „západě“ známá), i krásami naší země a brzy začali vyplňovat program nově vzniklé edukační sekce OHD. K prvním zahraničním hostům na OHD patřil právě profesor Josef T. Prchal, Čechoameričan, který se Olomouckých hematologických dnů zúčastnil opakovaně. Během celé historie OHD přednášelo v Olomouci více než 70 zahraničních odborníků z více než 20 zemí z celého světa. V roce 2000 byl výběr zahraničních přednášejících poprvé monotematický – všechny prezentace byly věnovány problematice CML. Od té doby se organizátoři snaží vybrat alespoň jedno hlavní téma pro edukační sdělení a jemu pak podřídí výběr hostů ze zahraničí. Nejčastěji přednášejícím odborníkem byl profesor Thomas Lion z Vídně, který v Olomouci přednášel šestkrát, následován profesorem Josefem T. Prchalem, který přednášel pětkrát, a profesorkou Iwonou Wlodarskou, která přednášela čtyřikrát. Dvakrát do Olomouce zavítali Ama Rohatiner, Kimmo Porkka, Satu Mustjoki, Jan Hastka a Robert Kralovics.

Hlavním edukačním tématem letošních hematologických dnů (22.–25. června 2011) byl mnohočetný myelom, v rámci kterého přednesli dva zahraniční autoři „state of art“ sdělení o genových změnách a jejich významu v patogeneze mnohočetného myelomu a také o roli nových léků a nových postupů v léčbě tohoto závažného hematologického onemocnění. Mnohočetnému myelomu byla také věnována jedna ze sekcí IV. mezinárodního sympozia o pokrocích v molekulární hematologii, v níž zazněly dvě přednášky autorů z USA a prezentace profesorky Iwony Wlodarské z Belgie, která v posledních letech přijíždí přednášet do Olomouce pravidelně. Další členové České myelomové skupiny prezentovali své zajímavé výsledky v dalších dvou sekcích věnovaných problematice mnohočetného myelomu.

V sekci o pokrocích v molekulární hematologii věnované regulaci krvetvorby vystoupili dva vědci ze Severní Ameriky, kteří získali svými výsledky světové renomé. Oba ve svých edukačních přednáškách prezentovali témata jim nejbližší. Profesor Přemysl Poňka z Montrealu se věnoval metabolismu železa a profesor Josef Prchal mutacím způsobujícím polycytémie.

Organizátoři OHD pevně věří, že jubilejní XXV. olomoucké hematologické dny po všech stránkách naplnily očekávání všech účastníků, a doufají, že tradice i význam OHD budou i nadále pokračovat a dále se rozvíjet.

doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. a prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN
I. P. Pavlova 6, 775 00 Olomouc
e-mail: karel.indrak@fnol.cz

Autoři fotografií: archiv HOK a V. Kajaba


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa