VYBRANÉ, KURZY, STÁŽE A SEMINÁŘE IPVZ – 2. POLOLETÍ ROKU 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 352-355
Kategória: Zprávy

Kabinet metodiky vzdělávání

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 271 019 226, fax: 271 734 822
e-mail: vyuka@ipvz.cz 

Konference – Vzdělávání ve zdravotnictví

Určeno pro pracovníky zabývající se organizací vzdělávání ve zdravotnictví.
Program: Aktuální informace o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví z MZ, NCO NZO a IPVZ. Principy efektivní komunikace a vyjednávání – od „ne“ k „ano“.
Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
16. 9. 2010

Konference – Vzdělávání ve zdravotnictví

Určeno pro pracovníky zabývající se organizací vzdělávání ve zdravotnictví.
Program: Aktuální informace o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví z MZ, NCO NZO a IPVZ. Nové vzdělávací programy v praxi.
Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
9. 12. 2010

Subkatedra geriatrie

VFN, Londýnská 15, 120 00 Praha 2
Vedoucí: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
tel.: 225 374 111, fax: 222 514 294
e-mail: eva.topinkova@vfn.cz 

Specializační odborná stáž v geriatrii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie v podzimním termínu roku 2010.
Program: Metodika prezentace vědeckého a odborného sdělení, témata atestačních prací a jejich zpracování, diskuze k vybraným tématům.
Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.
Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika
Předpokládaná cena: 1000 Kč
21. 9. 2010

Specializační kurz – Klinická gerontologie, problematika kardiologická, hematologická a endokrinologická – MODUL II.

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie.
Program: Kardiovaskulární, endokrinologická a hematologická problematika v geriatrii.
Vedoucí: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.
Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika
Předpokládaná cena: 2000 Kč
19.–20. 10. 2010

Specializační odborná stáž na geriatrické klinice

Určeno pro lékaře zařazené do oboru geriatrie.
Program: Práce na lůžkovém oddělení a ambulanci, běžné diagnostické metody a léčebné postupy u geriatrických pacientů.
Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.
Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika
Předpokládaná cena: 14 000 Kč
6. 9. – 1. 10. 2010
4.–29. 10. 2010
Lze domluvit i jiný termín stáží.

Specializační odborná stáž v gerontopsychiatrii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie.
Program: Diagnostické metody v gerontopsychiatrii, specifika léčby psychofarmaky ve stáří, psychoterapie, forenzní problematika.
Školitel: MUDr. R. Krombholz
Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická léčebna
Předpokládaná cena: 10 000 Kč
11.–22. 10. 2010

Specializační odborná stáž v gerontopsychiatrii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie.
Program: Diagnostické metody v gerontopsychiatrii, specifika léčby psychofarmaky ve stáří, psychoterapie, forenzní problematika.
Školitel: MUDr. J. Konrád
Místo konání: Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Psychiatrická léčebna
Předpokládaná cena: 10 000 Kč
4.–15. 10. 2010

Odborná stáž – Funkční geriatrické vyšetření

Určeno pro lékaře pracující v geriatrii, vedoucí pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení.
Program: Metody komplexního hodnocení zdravotního stavu a zdravotního postižení, klasifikace postižení a nejčastější rizikové faktory dysability, ztráta soběstačnosti a její kompenzace, rehabilitační potenciál.
Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.
Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika
Předpokládaná cena: 2000 Kč
22.–23. 9. 2010

Odborná stáž – Klinická farmakologie vyššího věku

Určeno pro lékaře všech oborů a klinické farmakology.
Program: Farmakologie v geriatrii, farmakoepidemiologie, farmakokinetika + farmakodynamika, lékové interakce, nežádoucí účinky léků, práce na odděleních, modelové kazuistiky. Účastník stáže si připraví vlastní kazuistiku ze svého pracoviště s tématem diabetes mellitus.
Školitel: PharmDr. D. Fialová, Ph.D.,
prof. MUDr. E. Topinková, CSc.
Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika
Předpokládaná cena: 3 000 Kč
10.–12. 11. 2010

Katedra všeobecného lékařství

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: MUDr. Josef Štolfa
tel.: 271 019 261, fax: 271 019 364
e-mail: duben@ipvz.cz

Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 1. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
Program: Neodkladná péče u dospělých; kardiologie každodenní praxe; poruchy metabolismu; chronická onemocnění pohybového ústrojí; vybraná kožní, plicní a infekční onemocnění; thyreopatie; léčba bolesti; neodkladná péče v gynekologii a další.
Vedoucí: MUDr. K. Linhart
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 5000 Kč
6.–10. 9. 2010

Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 2. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
Program: Gynekologie v praxi PL; terapie v graviditě; neodkladná péče v pediatrii; ATB terapie; pracovní lékařství; diabetes mellitus; cestovní medicína; hormonální terapie; problematika demencí a další.
Vedoucí: MUDr. M. Mrnková
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 5000 Kč
4.–8. 10. 2010

Specializační kurz v paliativní medicíně

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci ze všeobecného praktického lékařství (povinný kurz).
Program: Interdisciplinární řešení problematiky paliativní péče. Důraz na léčbu bolesti včetně invazivních způsobů léčby. Psychický stav pacienta a možnosti sociální péče.
Vedoucí: MUDr. M. Mrnková
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 2000 Kč
13.–14. 9. 2010

Seminář kandidátů praktického lékařství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
Program: Přednáška, výuka v malých skupinách, MCQ test a jeho vyhodnocení, workshop na odborné téma, kontrola průběhu specializační přípravy, diferenciálně diagnostická cvičení.
Vedoucí: MUDr. J. Štolfa
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 500 Kč
29. 9. 2010, 8. 12. 2010

Specializační kurz – Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství (povinný kurz).
Program: Psychoterapie v praxi všeobecného praktického lékaře. Psychoterapie neuróz a funkčních sexuálních poruch. Rozbor psychologicky komplikovaných situací v praxi lékaře a jejich zvládání.
Vedoucí: doc. MUDr. J. Beran, CSc.
Předpokládaná cena: 3000 Kč
Místo konání: Kroměříž, Havlíčkova 46, Psychiatrická léčebna
20.–22. 9. 2010

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
25.–27. 10. 2010

Specializační kurz – Novinky ve všeobecném praktickém lékařství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
Program: Posudková problematika, thyreopatie, organizační problematika.
Vedoucí: MUDr. J. Boháč, MUDr. J. Jiskra, Ph.D., MUDr. J. Štolfa
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1200 Kč
15. 9. 2010, 14. 10. 2010

Kurz – Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

Určeno pro všeobecné praktické lékaře a lékaře vpřípravě k atestaci v oboru.
Program: Diferenciální diagnostika anémií, demencí, zvracení, venózní insuficience a terapie bércových vředů.
Vedoucí: MUDr. M. Mrnková
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
11. 11. 2010

Kurz infekčního lékařství

Určeno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, internisty.
Program: Recidivující projevy herpetických infekcí. Interpretace laboratorních výsledků, sérologie a virologie u herpetických infekcí. Varicella – gravidita, prevence, profylaxe, terapie. Herpes zoster – prevence, vakcinace, management terapie. Postherpetická neuralgie.
Vedoucí: MUDr. J. Štolfa
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 1000 Kč
12. 11. 2010

Odborná stáž – Novinky v péči o děti a dorost

Určeno pro dorostové lékaře a lékaře pečující o kolektivy dorostu.
Program: Aktuální problematika zdravotní péče o děti a dorost.
Školitel: doc. MUDr. J. Hamanová, CSc.
Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B
Předpokládaná cena: 3000 Kč
9.–11. 11. 2010

Katedra lékařské genetiky

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Vedoucí: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
tel.: 224 433 503, fax: 224 433 520
e-mail: petr.goetz@lfmotol.cuni.cz 

Specializační kurz – Genetika v moderní medicíně

Určeno pro lékaře v přípravě na atestaci, pro genetiky nelékaře a další zájemce o obor.
Program: Příspěvek lékařské genetiky současné a budoucí medicíně.
Vedoucí: prof. MUDr. P. Goetz, CSc
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
7. 10. 2010

Specializační kurz – Molekulární genetika

Určeno pro lékaře i nelékaře v přípravě k atestaci a pro ostatní zájemce o molekulárně genetickou problematiku.
Program: Možnosti molekulárně genetické diagnostiky.
Vedoucí: prof. MUDr. M. Macek, DrSc.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
29. 11. 2010

Specializační odborná stáž v molekulární genetice

Určeno pro vysokoškolské pracovníky se zájmem o DNA diagnostiku.
Program: Vyšetřovací techniky a metody v molekulární genetice.
Školitel: prof. MUDr. M. Macek, DrSc.
Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra lékařské genetiky

Předpokládaná cena: 5000 Kč
20.–24. 9. 2010

Specializační odborná stáž v klinické cytogenetice

Určeno pro lékaře i nelékaře v předatestační přípravě.
Program: Vyšetřovací metody v klinické cytogenetice.
Školitel: prof. Ing. K. Michalová, DrSc.
Místo konání: Praha 2, U Nemocnice 1, Centrum nádorové cytogenetiky
Předpokládaná cena: 5000 Kč
18.–22. 10. 2010

Specializační odborná stáž v lékařské genetice

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (povinná specializační stáž) a pro další zájemce o obor.
Program: Činnost genetických ambulancí a spolupracujících laboratoří.
Školitel: MUDr. V. Gregor
Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800, oddělení lékařské genetiky
Předpokládaná cena: 5000 Kč
8.–12. 11. 2010

Škola veřejného zdravotnictví

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
tel.: 271 019 335, fax: 271 019 284
e-mail: svz@ipvz.cz 

Kurz – Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy v praxi všeobecného praktického lékaře

Určeno pro praktické lékaře, uchazeče o složení atestace (povinný kurz).
Program: Lékařská etika, nemocenské a důchodové pojištění, komunikace, právo, ekonomie a řízení zdravotnictví.
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Předpokládaná cena: 2000 Kč
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
8.–9. 9. 2010

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
2.–3. 11. 2010

Kurz – Základy zdravotnické legislativy

Určeno pro lékaře a zubní lékaře, uchazeče o složení atestace (povinný kurz).
Program: Aktuální otázky zdravotní ekonomiky, důchodové a nemocenské pojištění, přehled zdravotnického práva.
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Předpokládaná cena: 1 000 Kč
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
22. 9. 2010

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
1. 11. 2010

Kurz – Základy zdravotnické legislativy – jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví

Určeno pro nelékařské obory dle zák. č. 96/2004 Sb. – uchazeče o složení atestace (povinný kurz).
Program: Aktuální otázky zdravotní ekonomiky, přehled zdravotnického práva, etika jako základ legislativy.
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
20. 9. 2010, 4. 11. 2010

Kurz – Využití geografických informačních systémů (GIS) ve zdravotnictví

Určeno pro zdravotnické odborníky (lékaře i nelékaře), pracovníky veřejné správy, pracovníky v oblasti podpory zdraví a další zájemce bez speciálních znalostí z oblasti GIS a IT.
Program: Seznámení posluchačů s touto progresivní a inspirativní problematikou s co největší vazbou na reálné možnosti využití GIS v oblasti veřejného zdravotnictví, epidemiologie, hygieny, připravenosti na řešení krizových situací apod.
Vedoucí: RNDr. M. Daniel, DrSc.
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 1200 Kč
30. 11. 2010

Kurz – Klíšťata, jimi přenášené nákazy a možnosti prevence

Určeno pro praktické lékaře, infektology, dermatology, epidemiology, hygieniky, mikrobiology. Dále pro nelékaře – pracovníky hygienických stanic, ZÚ, veřejné správy, pracovníky v oblasti podpory zdraví a všechny zájemce o problematiku nákaz přenášených členovci.
Program: Faktory podmiňující výskyt klíšťat a cirkulaci původců nákaz v přírodě a urbánním prostředí. Základní poznatky o ekologii klíšťat podmiňující jejich roli přenašečů. Přehled nákaz přenášených klíšťaty v Evropě. Současná situace na území ČR. Problematika alimentárních nákaz virem klíšťové encefalitidy. Vliv modifikací klimatu a přírodního prostředí na výskyt klíšťat v Evropě, zejména na našem území. Možnosti individuální a kolektivní prevence. Klíšťata a cestovní ruch – možnosti zavlékání.
Vedoucí: RNDr. M. Daniel, DrSc.
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 1000 Kč
10. 11. 2010

Kurz – Týmová spolupráce ve zdravotnictví

Určeno pro všechny, kdo se o danou problematiku zajímají (zejména vedoucí pracovníky) a kdo věří, že lze týmovou spolupráci zlepšovat.
Program: Organizační kultura a její diagnóza. Specifika zdravotnických týmů a týmové role. Efektivita týmové spolupráce. Konflikty v týmu a jejich řešení. Výhody a nevýhody týmové spolupráce, skupinová hra.
Vedoucí: PhDr. H. Hnilicová, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
25. 11. 2010

Kurz – Vybrané otázky zdravotnického managementu

Určeno pro vedoucí pracovníky nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení a všechny, kteří se podílejí na řízení ve zdravotnictví.
Program: Zdravotnictví v ČR v datech a objektivních ukazatelích, přednosti a slabé stránky. Možnosti a meze manažerských intervencí. Vybraná témata personálního managementu. Osobnost vedoucího pracovníka, styl řízení a jeho efektivita. Týmová spolupráce a řešení konfliktů.
Vedoucí: PhDr. H. Hnilicová, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 2000 Kč
15.–16. 9. 2010

Kurz – Právní úskalí nástupu odpovědnosti při poskytování zdravotní péče

Určeno pro lékaře, vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení a jejich právníky.
Program: Kurz je zaměřen na předpoklady nástupu odpovědnosti a reálnost jejich naplnění, druhy odpovědnosti a možnost vyvinění. V průběhu kurzu budou demonstrovány případové studie z praxe a judikatura soudů se zdůrazněním na hraniční problémy možného nástupu odpovědnosti (jak postupovat, aby se hrozba nástupu odpovědnosti nenaplnila).
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 1000 Kč
21. 10. 2010

Kurz – Právní exkurz do práv a povinností lékaře a práv a povinností pacienta – hraniční situace z pohledu práva, případové studie, pohledy z praxe

Určeno pro lékaře, vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení a jejich právníky.
Program: Na co má pacient právo a kdy může lékař odmítnout jeho přání naslouchat? Co má lékař právo vyžadovat a kdy pacient nemusí požadavky akceptovat? Obě strany mají práva a povinnosti, obě zpravidla jiný úhel pohledu. Co na to legislativa? Demonstrace případů z praxe.
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 1000 Kč
2. 12. 2010

Kurz – Aktuální problémy obchodních závazkových vztahů v oblasti zdravotnictví

Určeno pro ekonomické vedení zdravotnických zařízení, osoby odpovědné za vynakládání finančních prostředků a za nákupy zboží a služeb.
Program: Kupní smouva, smlouva o dílo, zajištění obchodních závazků, zejména smluvní pokuta, odpovědnost za škodu.
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 2000 Kč
24. 11. 2010

Kurz – Etika výzkumu

Určeno pro členy etických komisí, právníky zdravotnických zařízení a všechny ostatní zájemce o danou problematiku.
Program: Základy teoretické morálky, etika v práci etických komisí, právní rámec výzkumu v ČR, řešení etických dilemat – zhodnocení z co největšího počtu hledisek (bude ukázáno na konkrétním příkladu informovaného souhlasu a užití placeba v klinické studii).
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 1000 Kč
11. 11. 2010

Kurz – Komunikace s lidmi s demencí

Určeno pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotně-sociální pracovníky a pracovníky sociálních služeb, kteří se ve své práci setkávají s lidmi postiženými demencí.
Program: Seznámení účastníků srůznými přístupy, podporujícími efektivní komunikaci s lidmi s demencí.
Vedoucí: PhDr. H. Janečková, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 2000 Kč
13.–14. 12. 2010

Kurz – Tvorba projektů podpory zdraví

Určeno pro pracovníky různých profesí ze státních i nestátních neziskových organizací, kteří e zabývají podporou zdraví.
Program: Příprava projektů podpory zdraví, volba tématu, cílové skupiny, vhodných metod, hodnocení efektivity realizovaných projektů.
Vedoucí: PhDr. H. Janečková, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
14. 10. 2010

Kurz – Kurz z veřejného zdravotnictví před aprobačními zkouškami

Určeno pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty před aprobačními zkouškami.
Program: Základní zdravotnická legislativa, legislativa pro farmaceuty, veřejné zdravotnictví.
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 3000 Kč
Termín dle dohody se školitelem.

Kurz – Efektivní komunikace pro manažery

Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky, primáře a ostatní zájemce.
Program: Cílem je rozšíření znalostí a dovedností účastníků při jednáních s podřízenými a nadřízenými, prosazování pracovních zájmů a cílů, posilování vlastní autority, zlepšování klimatu na pracovišti.
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 2000 Kč
13.–14. 9. 2010

Kurz – Leadership – vedení efektivně fungujících týmů

Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky, primáře a ostatní zájemce.
Program: Funkce manažerů, styly vedení. Autorita a řízení jednotlivců. Vedení pracovních skupin, situační řízení. Vlastnosti efektivně fungujících týmů, řídící funkce ve vztahu k situaci skupiny, rozhodování v týmu, souhra a delegování, hodnocení výkonu, motivace.
Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 2200 Kč
8.–9. 11. 2010


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa