Odborně-edukační činnost České společnosti pro zdravotnickou techniku


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 344-345
Kategória: Sjezdy

Praha, 7. dubna 2010

Dne 7. dubna 2010 proběhlo odborné sympózium „Ventilační a anesteziologická technika“, které Česká společnost pro zdravotnickou techniku uspořádala v Praze na Novotného lávce ve spolupráci s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, resp. její Společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, a dále v již tradiční spolupráci s Českou asociací sester a fakultou elektrotechnickou a biomedicínského inženýrství ČVUT Praha. Vesměs pozitivní ohlasy a příznivé hodnocení akce nás přiměly k tomu, abychom také tímto způsobem předali informace, které snad přivítá i širší zdravotnická veřejnost.

jp_32117_f_1
jp_32117_f_1

O tuto akci, která volným způsobem navazovala na podobná sympozia pořádaná naší společností, byl větší než očekávaný zájem také proto, že její úroveň zvýšila aktivní účast našich předních odborníků z řad lékařů. Jako u většiny akcí naší společnosti jsme se zaměřili opět na mezioborové téma, které vyžaduje zkušenosti a prezentaci členů multioborových týmů pokrývající oblast edukační i vlastní klinickou praxi. Anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče jsou typickým příkladem potřeby interdisciplinární spolupráce s integrací lékařské vědy a vysoce specializovaného ošetřovatelství spolu s nezbytnou technickou podporou, kterou zajišťuje biomedicínské inženýrství. Naše společnost se v oblasti edukace zaměřovala a bude zaměřovat nadále na vysoce technizované obory v medicíně, zejména z pohledu multidisciplinárního týmu lékař – sestra – biomedicínský inženýr.

Multidisciplinární zaměření sympozia podtrhl ve své prezentaci předseda ČSZT MUDr. F. Jurek a zmínil i relativně mladou historii tohoto medicínského oboru. Úvodní, odbornou částí sympozia, která byla po stránce profesní jeho nosnou částí, byla prezentace prof. MUDr. K. Cvachovce, CSc., MBA (FN v Motole) na téma „Kardiopulmonální interakce při umělé ventilaci plic“. Tato přednáška vyvolala zájem auditoria i diskuzi. V úvodu prezentace byla jasně deklarována podpora multidisciplinárního pohledu na medicínsko-technickou problematiku a byl podtržen význam setkání na profesně široké bázi. S velkým zájmem byla sledována prezentace MUDr. P. Dostála, PhD. (FN Hradec Králové) na téma „Neinvazivní umělá plicní ventilace“. Odborný program byl doplněn přednáškami MUDr. C. Kučery (Městská nemocnice Ostrava) na téma „VILI – Ventilator Induced Lung Injury“ a jeho kolegy z téhož pracoviště MUDr. Š. Kispisti na téma „Některé trendy ve ventilačních technikách – NIV, NAVA“. Dále zazněly důležité prezentace o kvalifikačních předpokladech „Respirační terapeuti a technici“ od ing. M. Mayera z Nemocnice na Homolce a prezentace RNDr. J. Čiháka na téma legislativy zdravotnických prostředků, která shrnula problematiku anesteziologie a umělé plicní ventilace jako poskytování zdravotní péče se zvýšeným rizikem, a proto je používání těchto technických prostředků upraveno jak národní, tak evropskou legislativou. K základnímu tématu sympozia patřila prezentace RNDr. E. Pazdziory (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) na téma „Čistota, hygiena, provozní údržba“, na které auditorium velmi živě reagovalo a je zřejmé, že jde o téma pro kvalitu a bezpečnost důležité. Sympozium doplnila další odborná sdělení a příspěvky firem. Zajímavé, důležité i pěkně zpracované bylo sdělení Mgr. P. Lajžnera (Medicínské závody Liberec) na téma „Rozvody medicinálních plynů“, které se dotklo některých problémů, např. „kyslík jako lék“, metrologie a technická kontrola rozvodů medicinálních plynů.

Pro organizátory sympozia bylo příjemným zjištěním, že na jednotlivá sdělení reagovalo celé spektrum přítomných a všichni tak mohli být obohaceni ve svých znalostech. Zjišťujeme, že se velmi příznivě vyvíjí profesní skladba auditoria a roste zájem i ze strany firem, které mají zájem na akci aktivně vystoupit. Vždy však požadujeme, aby se jejich vystoupení týkalo odborné, nikoliv komerční problematiky. V auditoriu tohoto sympozia bylo zastoupení jednotlivých profesí následující: lékaři 16 %, sestry 35 %, technici 36 %, vysokoškolští pedagogové a studenti 10 % a ostatní (SÚKL, notifikované osoby apod.) 3 %. Přítomna byla i početná skupina firemních zástupců a servisních organizací.

Česká společnost pro zdravotnickou techniku si je plně vědomá, že každá odborná akce má své limity, a proto byly příspěvky omezeny délkou a i diskuze nemohla probíhat v plném rozsahu v kongresovém sálu a musela se přesunout do kuloárů. Proto je většina prezentací zpřístupněna na webových stránkách naší společnosti www.cszt.cz.

Záměrem České společnost pro zdravotnickou techniku je sledovat, zpřístupňovat a diskutovat taková témata, kde jsou medicína, ošetřovatelství a zdravotnická technika v kombinaci, v symbióze, která zvýší efektivitu a účinnost poskytované zdravotní péče. Naše společnost navazuje na akce, které proběhly v minulých letech se stejným záměrem. Jednalo se především o sympozia „Den metrologie ve zdravotnictví“ (24. listopadu 2006), „Mapa technických rizik v nemocnici“ (20. září 2007), „Správná praxe elektrochirurgie“ (10. června 2008), „Jednotky intenzivní péče v 21. století – kvalita, bezpečnost, legislativa“. V tomto smyslu je na 7. listopad 2010 připravováno sympózium „Strategie servisní podpory zdravotnických pracovišť“. V oboru měření ve zdravotnictví, ve spolupráci s nejvyšší autoritou Českým metrologickým institutem v Brně, proběhly tři odborné akce se zaměřením na tuto důležitou problematiku.

Česká společnost pro zdravotnickou techniku pořádá periodickou dvoudenní konferenci „Kvalita zdravotní péče – týmová práce“, která se široce věnuje problematice zdravotnické techniky v kontextu týmové práce lékařů, sester, biomedicínských inženýrů a ostatních odborníků, a to jak z pohledu kvalifikačního, vlastní spolupráce v multidisciplinárních týmech, objasnění biofyzikálních principů, tak servisního zajištění, provozní a servisní údržby, edukační podpory, pacientského prostředí, aplikace legislativy, čistoty a hygieny a dalších faktorů, které jsou významné pro výslednou kvalitu poskytované zdravotní péče a pomáhají při akreditačních procesech.

Většina prezentací ze všech výše uvedených akcí je pro studijní účely k dispozici na webových stránkách naší společnosti. Lze zde také nalézt informace o připravovaných akcích a Bulletin společnosti, v elektronické formě vydávaný poslední 4 roky, kde mohou naši členové a zájemci o zdravotnickou techniku najít další užitečné informace.

Apendix

Česká společnost pro zdravotnickou techniku (ČSZT) byla založena 24. února 1990 se záměrem sdružit tradiční zdravotnické a nezdravotnické pracovníky, kteří mají zájem o zdravotnickou techniku ze všech sfér zdravotnictví. ČSZT poskytuje členům a příznivcům aktuální informace z oblasti legislativy, vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců, vlastní praxe, spolupráce s obchodními a servisními organizacemi i se státní správou. Společnost se opírá jak o aktivisty své členské základny, kterou tvoří zejména lidé z klinické praxe, tak o dlouhodobě spolupracující instituce, jako jsou vysoké školy s akreditacemi pro výuku nelékařských zdravotnických povolání dle zákona č. 96/2004Sb. v platném znění (ČVUT Praha, VŠB TU Ostrava), státní a vzdělávací instituce (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Český metrologický institut, notifikované osoby atd.). Tradiční je úzká spolupráce s Českou asociací sester, Českou lékařskou společností JEP, Společností radiologických asistentů ČR. Mnozí z členů společnosti jsou vysoce kvalifikovanými odborníky zdravotnických zařízení, zejména fakultních nemocnic. ČSZT má své zástupce v mnoha komisích, aktivně se podílí na přípravě legislativních předpisů, mnozí jsou i externími pedagogickými pracovníky vysokých škol atd. To vše společnosti umožňuje výše uvedený široký profesní záběr v oblasti použití zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče. Posláním společnosti je otevřít se pracovně i odborně všem zdravotnickým povoláním (zákon č. 96/2004 Sb.), zejména lékařům, sestrám, radiologickým asistentům, servisním technikům a managerům v technizovaných oborech současného zdravotnictví.

RNDr. Josef Čihák, odborný garant
Česká společnost pro zdravotnickou techniku, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
e-mail: josef.cihak@seznam.cz
MUDr. František Jurek, předseda společnosti


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa