24. Pečenkovy epidemiologické dny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 496-499
Kategorie: Sjezdy

České Budějovice, 15. až 17. září 2010

Ve dnech 15. až 17. září 2010 se v Českých Budějovicích uskutečnila konference 24. Pečenkovy epidemiologické dny. Akci pořádal výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích pod záštitou hlavního hygienika MUDr. Michaela Víta, Ph.D. Úvodní slovo přednesla MUDr. Sylvie Kvášová z MZ ČR. Pravidelného setkání se zúčastnilo více než 160 odborníků z oblasti epidemiologie, mikrobiologie a příbuzných medicínských oborů. Vedle předních českých vědců a lékařů se programu zúčastnili i hosté ze Slovenska a Rakouska. Zvláštním hostem byl přední světový virolog vídeňský univerzitní profesor Dr. Christian Kunz.

Vzácný host Pečenkových epidemiologických dnů – Univ. Prof. Dr. Christian Kunz
Vzácný host Pečenkových epidemiologických dnů – Univ. Prof. Dr. Christian Kunz

Profesor Kunz se narodil v roce 1927 v Linci. Studoval na univerzitě v Insbrucku a ve Vídni a v roce 1954 získal titul doktora medicíny. Na konci padesátých let 20. století se začal věnovat problematice klíšťové encefalitidy. Za své publikace získal začátkem šedesátých let stipendium Rockefellerovy nadace a pracoval v Rockefellerově institutu v New Yorku pod vedením nositele Nobelovy ceny Maxe Theilera. V sedmdesátých letech se věnoval profylaxi klíšťové encefalitidy v evropských zemích a v rodném Rakousku, kde v současné době dosahuje proočkovanost asi 90 %.

Profesor Kunz je autorem nebo spoluautorem více než tří set vědeckých prací, je členem řady vědeckých společností v Rakousku i v zahraničí. Je čestným členem České vakcinologické společnosti.

Hostem ze Slovenska byla doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, Ph.D., předsedkyně Slovenské epidemiologické a vakcinologické společnosti ze Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě. Paní docentka přednesla úvodní přednášku Monitorování výskytu infekčních onemocnění – základ kvalitní surveillance. Předsedkyně České společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP MUDr. Pavla Křížová, CSc. se věnovala v úvodu mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. Jako kontrast bylo vzpomenuto možností epidemiologie před 100 lety v Čechách, velice zajímavou a dobově doloženou prezentaci měla MUDr. Daniela Fránová ze Zdravotního ústavu v Plzni. Dále v úvodu konference zazněla z úst doc. MUDr. Petra Pazdiory, CSc. vzpomínka na pana profesora Karla Rašku a doc. MUDr. Bohumil Kříž, CSc. vzpomněl 30. výročí vyhlášení eradikace varioly. Profesor Karel Raška byl zakladatelem československé epidemiologie, působil jako ředitel divize infekčních nemocí WHO v Ženevě. Vypracoval koncepci vymýcení – eradikaci – pravých neštovic ve světě, založenou na principech surveillance. Koncepce byla založena na změně z plošného nekoordinovaného očkování na cílené vyhledávání ohnisek nákazy a na pečlivé proočkování všech kontaktů v ohnisku kolem nemocného. Program eradikace byl zahájen v roce 1967 a po 10 letech úspěšně završen. Úspěchu bylo dosaženo týmovou prací, na níž se podílely stovky pracovníků z celého světa, včetně 19 československých epidemiologů. Profesor Raška byl za své zásluhy o globální vymýcení neštovic vyznamenán v roce 1984 anglickou Královskou lékařskou společností Jennerovou medailí za eradikaci neštovic.

Odborný program letošní konference byl zaměřen na nákazy preventabilní očkováním, alimentární nákazy, neuroinfekce, nozokomiální nákazy a DDD činnost a do bloku varia byla zařazena problematika laboratorních diagnostik jednotlivých projednávaných nákaz a témata nezařazená jinde. Satelitní sympozium bylo věnováno charakteristice pandemické vlny chřipky 2009–2010, přednášku přednesla MUDr. Martina Havlíčková, CSc. Dále výskytu pertuse v České republice – epidemiologickou situaci zhodnotila MUDr. Kateřina Fabiánová. Pertusi z pohledu klinika zhodnotila MUDr. Zlatava Jirenská a očkovací látky pro prevenci pertuse Boostrix a Boostrix polio představil RNDr. Tomáš Mrkvan, Ph.D. Velkému zájmu se těšily prezentace týkající se neuroinfekcí, klíšťové encefalitidy, chřipky, meningokokových onemocnění, černému kašli, alimentárním nákazám a upozornění na rizika skryté epidemie způsobené Clostridium difficile.

Na prezentacích se podíleli:

Monitorovanie výskytu infekčných chorôb – základ kvalitnej surveillance

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, Ph.D.

Možnosti epidemiologie před 100 lety v Čechách

MUDr. Daniela Fránová

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Vzpomínka na profesora Rašku

doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

30. výročí vyhlášení eradikace varioly

doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.

Předávání vyznamenání + cena profesora Rašky

MUDr. Pavla Křížová, CSc. předala MUDr. Oldřichu Hausnerovi Čestnou medaili ČLS JEP, diplom Čestného členství SEM ČLS JEP MUDr. Svatavě Hausnerové a Cenu profesora Rašky za nejlepší odbornou publikaci v roce 2009 získal prof. Roman Prymula s kolektivem.

Nákazy preventabilním očkováním

Súčastnosť a perspektívy očkovania na Slovensku

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, Ph.D.

Novinky v očkování proti chřipce v roce 2010

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. Jitka Částková, CSc.

Očkování alergických pacientů v praxi očkovacích center Avenier

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MUDr. I. Kochová, MUDr. D. Skalleová, MUDr. D. Benešová, MUDr. M. Čermáková, MUDr. A. Dvořáková, MUDr. O. Gazárková, MUDr. J. Laštovičková, MUDr. M. Orolinová, MUDr. K. Polomis, MUDr. V. Řehka, MUDr. L. Sattranová, MUDr. M. Shejbalová, Ph.D., MUDr. A. Slámová, Ph.D., MUDr. H. Ševčíková, MUDr. H. Tkadlecová, MUDr. M. Tmějová, MUDr. D. Turková

Surveillance závažných onemocnění působených Haemophilus influenzae v České republice

MUDr. Věra Lebedová, MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Čestmír Beneš

VHB stále aktuální

MUDr. Renata Vaverková a kol.

Cestovní medicína a očkování v ordinaci praktických lékařů a v centru očkování a cestovní medicíny

MUDr. Jana Vlčková, MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

Úskalí kontroly a dohledu nad TBC ve vězeňském systému

Mgr. Markéta Hajná, Ph.D.

Neurologické komplikace po očkování

MUDr. Josef Trmal, Ph.D.

Molekulární epidemiologie virových hepatitid

RNDr. Vratislav Němeček, CSc.

Charakteristika pandemické vlny chřipky 2009–2010

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.

Výskyt pertuse v ČR – epidemiologická situace

MUDr. Kateřina Fabiánová

Pertuse z pohledu klinika

MUDr. Zlatava Jirsenská

Boostrix/Boostrix Polio – očkovací látky pro prevenci pertuse

RNDr. Tomáš Mrkvan, Ph.D.

Alimentární nákazy

Možnosti využití typizačních metod při epidemiologických šetřeních kampylobakterióz

MVDr. Koláčková Ivana, Ph.D., MVDr. Karpíšková Renata, Ph.D.

Hromadné výskyty enterohemoragického E. coli v České republice v průběhu posledních dvou let

Ing. Monika Marejková, MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D., RNDr. Petr Petráš, CSc.

Stafylokokový syndrom toxického šoku menstruální formy

RNDr. Petr Petráš, CSc., Ing. Ivana Machová

Norovirové gastronteritidy v Libereckém kraji

MUDr. Jana Prattingerová, MUDr. M. Sochorová, Ing. K. Štilerová, RNDr. D. Kadlečík

Salmonella typhimurium – fagotypu DT 120 epidemie v mateřské škole

MUDr. Jana Prattingerová, MUDr. Jaroslav Harman, MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

MUDr. Jitka Průchová, doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Neobvyklý výskyt listeriózy

MUDr. Jitka Luňáčková

Několik poznámek k epidemiologické terminologii

doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc.

Neuroinfekce

TBE in Austria: The country with the highest vaccination coverage in Europe

Univ. Prof. Dr. Christian Kunz

Klinický obraz klíšťové meningoencefalitidy

MUDr. Václav Chmelík

Měnící se epidemiologické charakteristiky výskytu klíšťové encefalitidy v České republice

doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., MUDr. Čestmír Beneš, RNDr. Milan Daniel, DrSc., RNDr. Marek Malý, CSc.

Prevence klíšťové meningoencefalitidy u starších osob

MUDr. Eva Jílková, Ing. Ivana Stiborová, RNDr. Vlastimil Král

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové meningoencefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky souboru nemocných za 50 let

doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. a kol.

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu

MUDr. Hana Tkadlecová

Spektrum bakteriálních původců purulentní meningitidy u dospělých

MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Invazivní meningokokové onemocnění – tři případy v MŠ Sedlec

MUDr. Ivana Morávková, Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., D. Nocarová, M. Velkoborská

Záchyt kmene N. meningitidis W 135 u kojence

Ing. Zuzana Opluštilová

Surveillance invazivních meningokokových onemocnění a doporučená vakcinační strategie v České republice

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Nozokomiální nákazy a DDD činnost

Prevalenční studie nozokomiálních infekcí v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací

MUDr. Miroslava Girod Schreinerová, MUDr. Helena Šrámová, CSc., Ing. H. Šebestová, RNDr. B. Procházka

Citlivost bakterií izolovaných z prostředí k dezinfekčním přípravkům

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., Ing. Jan Urban, Ph.D.

Clostridium difficile v bratislavských nemocniciach – skrytá epidémia

MUDr. Juraj Hanzen

Výskyt a diagnostika infekcí způsobených Clostridium difficile ve Fakultní nemocnici Na Bulovce

MUDr. Sylvia Polívková, MUDr. B. Sýkorová, Mgr. Alena Jirásková, doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc., MUDr. O. Džupová, Ph.D.

Nozokomiální infekce v pražských nemocnicích

MUDr. Martina Klepetková, MUDr. Zdeňka Jágrová, Iva Vlčková

Ventilátorová pneumonie (VAP) a ventilátorová tracheobronchitida u pacientů s inhalačním traumatem

MUDr. Břetislav Lipový, MUDr. H. Říhová, MUDr. M. Hanslianová, MUDr. N. Gregorová, MUDr. I. Suchánek, prof. MUDr. P. Brychta, CSc.

Činnost Společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu

MUDr. Iva Šípová, MUDr. Marie Kolářová, CSc., MUDr. Pavel Totušek, MUDr. Beata Čečetková, MUDr. Jaroslav Jirouš, MUDr. Jaromíra Kratochvílová, MUDr. Eva Míčková, MUDr. Zuzana Kancelová

Možnosti kontroly mycích a dezinfekčních zařízení, sterilizátorů a nástrojů jako součást prevence nozokomiálních nákaz

MUDr. Irena Bočkovská

Varia I 

Screeningové testování uživatelů drog v nízkoprahových programech

Mgr. Daniel Randák

Výsledky dotazníkové akce mezi studenty 5. ročníku LF UK v Plzni o přenosu infekce HIV v letech 1997–2010

MUDr. Andrea Aišmanová, doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., MUDr. Hana Jelínková

Epidemiologické aspekty pacientů AIDS centra Ostrava

MUDr. Alena Zjevíková, E. Bolomová, MUDr. I. Martínková, MUDr. L. Olbrechtová

Nový lidský onkogenní virus? Infekce polyomavirem karcinomu Merkelových buněk

RNDr. Šárka Němečková, DrSc., Ph.D., Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D., RNDr. Martina Saláková, Ph.D., Petra Vochozková

Význam PCR v časné diagnostice infekce Burkholderia cepacia komplex u pacientů s cystickou fibrózou

MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., Mgr. Klára Dědečková, MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D., MVDr. Oto Melter, Ph.D., MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Varia II

Sérologická diagnostika chřipky – možnosti a diagnostická úskalí

MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. R. Limberková, Bc. P. Růžičková, RNDr. H. Jiřincová

Virologické a pitevní nálezy u osob zemřelých v souvislosti s infekcí Pandemic (H1N1) 2009

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., MUDr. Martina Havlíčková, CSc., RNDr. Helena Jiřincová, MUDr. Renata Háková, MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D., RNDr. Bohumír Procházka, CSc.

Zajímavé klinické případy z venerologie

MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v České republice

MUDr. Kateřina Fabiánová, MUDr. Čestmír Beneš

Leishmaniáza – staronová hrozba

MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D., doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., MUDr. Čestmír Beneš

Komáři jižní Moravy – význam, výskyt

RNDr. Oldřich Šebesta

V sekci posterových sdělení se prezentovali:

Invazivní pneumokoková onemocnění v Libereckém kraji v roce 2009

J. Prattingerová, M. Sochorová, M. Hausenblasová, H. Knížová, J. Harman., P. Sedlák, I. Zýková

Očkování proti žluté zimnici

MUDr. D. Horáková, Ph.D., MUDr. J. Vlčková

Sérová banka AČR

MUDr. P. Gál

Chřipka a postoje zdravotníků v roce 2009

M. Schejbalová, A. Slámová

Charakterizace a využití kmenů Borrelia burgdorferi sensu lato izolovaných z různých vektorů a hostitelů

A. Žákovská, K. Vostal, A. Norek

Výskyt infekčních spirochetálních onemocnění lymeská borelióza a leptospiróza u kočky domácí

P. Opatová, P. Schánilec, F. Treml, A. Žákovská, K. Vostal

Leptospiróza – zdravotní riziko po bleskových povodních na Novojičínsku

Kamil Zitek, Čestmír Beneš, Hana Tkadlecová, Jana Hošková

Jednotlivá abstrakta byla zařazena do sborníku, který vydal Zdeněk Hajn (www.cwave.cz). Sborník je opatřen číslem ISBN: 978-80-904667-0-8.

Zajímavým sdělením byl příspěvek předsedkyně společnosti ČLS JEP MUDr. Pavly Křížové CSc., která informovala o vakcinační strategii v případě meningokokových onemocnění, její abstrakt zveřejňujeme.  

Surveillance invazivního meningokokového onemocnění a doporučená vakcinační strategie v České republice

P. Křížová

Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha

Surveillance invazivního meningokokového onemocnění byla v České republice zahájena v roce 1993, kdy zde byla zaznamenána přítomnost hypervirulentního meningokokového klonu C:2a:P1.2,5:cc11. Definice invazivního meningokokového onemocnění je v souladu s evropskou definicí. Součástí surveillance je molekulární charakterizace všech izolátů z invazivního onemocnění, zaslaných do NRL k dourčení. Od roku 2008 je v České republice provádění surveillance invazivního meningokokového onemocnění legislativně podloženo vyhláškou č. 473/2008 Sb. O systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. Surveillance data jsou hlášena do evropské epidemiologické databáze TESSy, spravované Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Za současné epidemiologické situace a při současně dostupných meningokokových vakcínách doporučuje NRL pro meningokokové nákazy následující vakcinační strategii v České republice: cílenou vakcinaci rizikové části populace; vakcinaci osob po kontaktu s invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným séroskupinou, proti níž je dostupná vakcína; vakcinaci osob v pracovním riziku; vakcinaci pacientů s poruchou imunity; vakcinaci cestovatelů; vakcinaci na žádost za úhradu (bez epidemiologické či zdravotní indikace). NRL doporučuje provádění očkování konjugovanou vakcínou u dětí před ukončením základní školní docházky a podporuje očkování konjugovanou vakcínou na žádost. Tak jako v řadě evropských zemí je žádoucí spoluúčast pojišťoven při hrazení tohoto očkování. Dle nejnovějších doporučení světových expertů je u konjugované vakcíny vhodné provést základní očkování v dětském věku a přeočkování v pre-adolescentním věku. Je doporučeno provádět přeočkování konjugovanou tetravakcínou A, C, Y, W135 k zajištění co nejširší dlouhodobé imunity a je žádoucí, aby tato tetravakcína po úspěšné centrální evropské registraci byla dostupná i v České republice. Je nezbytné sledovat vývoj nových MenB vakcín a hodnotit vhodnost jejich použití v České republice. Jakmile bude vyrobena a následně registrována MenB vakcína vhodná pro Českou republiku, bude žádoucí zahrnout ji do očkovacího schématu malých dětí.

Konference měla široký odborný program, zájem o účast na konferenci byl velký i z řad odborníků souvisejících oborů. Pracovní atmosféru kolorovala i vitalita vzácného hosta profesora Kunze, který jevil o práci v naší odborné společnosti velký zájem.

Účastníci konference děkují sponzorským organizacím: GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, Pfizer, Avenier, Novartis vaccines, BAG Health care, Baxter, JK Trading spol s.r.o., Bochemie, Abbott Products s.r.o., Česká pojišťovna, Medipont České Budějovice.

MUDr. Jitka Luňáčková

vedoucí protiepidemického odboru

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

se sídlem v Českých Budějovicích

Na Sadech 25

370 71České Budějovice

e-mail: jitka.lunackova@khscb.cz 


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa