Konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 142-143
Kategorie: Sjezdy

Dne 24. ledna 2009 se v Kongresovém centru ECM City Pankrác v Praze konala II. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP (dále SIN).

SIN je odborná sekce zabývající se diagnostikou a léčbou infekčních nemocí v těhotenství, za porodu a v šestinedělí, cílem je formulace doporučených postupů screeningu infekčních těhotenských komplikací, antibiotické profylaxe v oboru gynekologie a porodnictví a léčby gynekologických zánětů. Vznikla v roce 2007 a k dnešnímu dni má 96 členů, úzce spolupracuje s Perinatologickou sekcí ČGPS a se Společností infekčního lékařství ČLS JEP.

Tématem I. konference v roce 2008 byly infekce v těhotenství, druhý ročník konference se zaměřil na gynekologický zánět.

Záštitu nad konferencí převzal doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., vedoucí katedry Gynekologie a porodnictví IPVZ, který konferenci uvedl krátkým shrnutím cílů konference, konkrétně potřeb spolupráce s kolegy z oboru infekčního lékařství a mikrobiologie. Zmínil potřebu definice jasných pravidel antibiotické profylaxe v gynekologické chirurgii a porodnictví a potřebu účelné a racionální antibiotické politiky.

První vyžádanou odbornou přednáškou bylo sdělení prof. MUDr. Michaela Halašky, DrSc., který velice přehledně zpracoval téma zánětů v urogynekologii. Přednášku uvedl stručným historickým nástinem boje lékařů proti gynekologicko-porodnickým zánětům. Následně se věnoval diagnostice a léčbě infekcí močových cest v gynekologické praxi a na závěr analyzoval mikroskopickou strukturu implantátů používaných v urogynekologii a její vztah k pooperačním zánětům.

Přednáška prof. MUDr. Jana Hořejšího, CSc. pojednávala o zánětech u prepubertálních dívek. Na rozdíl od žen ve fertilním období je nejčastějším etiologickým agens endogenní střevní flóra a lékem volby je lokální antibiotická mast s obsahem nitrofuratelu. Zpestřením přednášky byl fotodokument sbírky předmětů, které se našly v pochvě děvčátek.

Vzácným hostem konference byl přednosta Infekční kliniky 1. LF UK doc. MUDr. Michal Holub, CSc., který se dlouhá léta zabývá infekcí herpes genitalis. V poslední době klesá počet žen, které v dětství překonaly labiální herpes simplex, a proto nemají protektivní protilátky. U nich lze očekávat velice závažnou primární herpetickou infekci genitálu, která je až ve 30 % procentech způsobená HSV typem I. Tato infekce je často nepoznaná, protože se neprojeví charakteristickým pustulózním výsevem, ale těžkou deskvamační generalizovanou vulvovaginitidou, často s retencí moče a lymfadenopatií.

Přednáška doc. MUDr. Jiřího Špačka, CSc. obsahovala srovnání různých parametrů u žen s rekurentní vaginální mykózou a zdravých žen. Autoři nezjistili podstatnější rozdíly v imunitním systému, ve výskytu poruch glycidového metabolizmu a v kolonizaci pochvy mikroby. Cílem léčby rekurentní mykotické kolpitidy není dosažení sterilního poševního prostředí uvedené skupiny žen, ale zlepšení kvality života. Proto by ve spektru opatření měly mít své místo i psychoterapie a poradenství.

Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. na základě mikrobiologických nálezů poševního prostředí nastínil doporučené postupy antibiotického krytí v gynekologické operativě. Operaci, při které je otevřená pochva, již není možné považovat za sterilní, a proto cílená a racionální antibiotická profylaxe snižuje výskyt zánětlivých pooperačních komplikací. Na základě publikovaných studii je možno shrnout, že jednorázové podání antibiotika před operací je dostatečné a nevede k riziku vzniku rezistence mikroorganismů.

Nejvíce očekávaná a velice vzácná byla účast pana prof. MUDr. Pavla Pafka, CSc., který ve své vynikající přednášce uvedl možnosti diferenciálně diagnostické rozvahy při rozlišování náhlých příhod břišních z chirurgických a gynekologické příčin. Nastínil otázku, jestli z forenzního hlediska může gynekolog vykonat apendektomii. Vedoucí katedry gynekologie a porodnictví IPVZ doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. ho ubezpečil, že apendektomie je součástí atestační přípravy v oboru gynekologie a porodnictví, a tudíž ji může erudovaný gynekolog vykonávat.

MUDr. Ladislav Krofta, CSc. ve své přednášce shrnul ultrazvukové známky akutního a chronického zánětu adnex, zejména vejcovodů. Neopomněl připomenout, že ultrazvukové vyšetření je jenom pomocná zobrazovací metoda a doplňuje pracovní diagnózu stanovenou na základě anamnézy a klinického palpačního vyšetření.

Druhým zástupcem Infektologické společnosti byl MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. Jeho přednáška se týkala výskytu, průběhu a léčby HIV infekce u žen. HIV pozitivní ženy mají vyšší riziko některých gynekologických onemocnění, jako je rakovina děložního čípku a zánětlivé onemocnění zevních rodidel včetně rozsáhlých herpetických infekcí. Uvedl i doporučení ke screeningu dysplastických změn čípku u HIV pozitivních pacientek.

MUDr. Josef Záhumenský, PhD. shrnul publikované metaanalýzy o pánevním zánětu a uvedl doporučené postupy ambulantní a nemocniční léčby PID. Zdůraznil, že opoždění včasné diagnostiky a léčby jenom o pouhých několik dní může mít závažné následky na plodnost ženy a na její kvalitu života, a proto je potřeba začít antibiobickou léčbu i v nejasných případech.

MUDr. Daniela Vaňousová popsala výskyt, diagnostiku a léčbu nejčastějších pohlavně přenosných onemocnění z pohledu dermatovenerologa. Pro mnohé zúčastněné byla novinku informace, že nejenom kapavka a syfilis podléhají povinnému hlášení, ale i chlamydiová gynekologická infekce a condylomata accuminata. Kapavka bývá u žen diagnostikovaná a hlášená méně než u mužů, protože je často diagnostikovaná a léčená pod diagnózou nespecifické cervicitidy.

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. varoval před zbytečným traumatizováním pacientek na ambulanci kvůli výsledkům kultivačního vyšetření pochvy. Jediným 100% patogenem poševního prostředí je Trichomonas vaginalis, ostatní mikroorganismy se vyskytují i v pochvě zdravých žen a jejich kultivační záchyt ještě nemusí znamenat kolpitidu. Uvažoval, že nejenom bakteriální vaginóza je dysmikrobie, ale i klasická kandidová kolpititida spíše vykazuje známky poruchy poševní biocenózy než klasický infekční zánět.

MUDr. Daniel Driák, PhD. si kladl ožehavé otázky týkající se očkování proti HPV virům a pomocí domácí i zahraniční literatury se snažil odpovědět na některé kontroverze ohledně věku očkovaných žen, výběru očkovací látky, eventuální potřeby boostrovací dávky po letech. Největší diskuzi vyvolala otázka, jestli je vhodné očkovat i mužskou populaci – přenašeče nákazy a jestli je potřebná testace přítomnosti HPV před očkováním.

MUDr. Marek Pluta přednesl data o možných infekčních komplikacích u onkogynekologických pacientek a definoval rizikové faktory vzniku pooperačního zánětu. Kromě klasických opatření, jako jsou principy antisepse a asepse a antibiotické profylaxe, by měla dominovat i snaha operatérů o minimální potřebnou invazivitu a rozsah výkonů.

Volná sdělení obsahovala především hezky fotograficky zdokumentované zajímavé kazuistiky, například o genitální tuberkulóze imitující ovariální malignitu, o primární herpetické vulvitidy imitující rozsáhlý mykotický zánět a o případě prvního úmrtí těhotné ženy na AIDS v České republice. Souhrnné referáty se týkaly výskytu a léčby zánětlivých komplikací nitroděložních tělísek, významu poradenství v prevenci sexuálně přenosných onemocnění u adolescentů, možností diagnostiky a terapeutického ovlivnění intersticiální cystitidy a antibiotického krytí ošetření rozsáhlých porodních poranění.

Závěrem je možno shrnout, že multidisciplinární konference jsou velice užitečné a při definování doporučených postupů v oboru je potřebná spolupráce všech zaangažovaných specialistů. Výstupem konference budou i některé souhrnné články v naší literatuře, například o managementu herpes genitalis u žen včetně doporučených postupů při léčbě rekurentního herpesu v graviditě.

Třetí konference se bude konat v lednu 2010 v Praze a tématem budou celkové infekční onemocnění komplikující graviditu a porod. Přesnější údaje o konferenci i ostatní informace o činnosti SIN jsou dostupné na našich webových stránkách www.infekcegp.cz.

Za výbor SIN

MUDr. Josef Záhumenský, Ph.D., předseda SIN

Gynekologicko-porodnická klinika FN Na Bulovce

e-mail: jozef.zahumensky@gmail.com


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa