Prof. R. čihák – anatom a embryolog – 80. výročí narození


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 401-405

Prof. R. čihák – anatom a embryolog – 80. výročí narození

Dne 30. května 2008 se dožil osmdesáti let prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., významný představitel pražské anatomické školy a v letech 1970–1990 přednosta Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK.

jp_383_f_1
jp_383_f_1

Radomír Čihák se narodil v Soběslavi v rodině středoškolského profesora. Větší část gymnaziálních studií absolvoval v době války. Mezi jeho učiteli byla řada vynikajících osobností – přírodovědců, z tehdy uzavřených vysokých škol, kteří u svých žáků vzbudili zájem o přírodní vědy a uváděli je do výzkumné práce. Velkou inspirací byla i pozoruhodná jihočeská krajina s řadou příležitostí k zajímavým pozorováním. Za účast na přírodovědné práci z této doby byl gymnaziální student R. Čihák oceněn v roce 1947 diplomem Vesmíru.

Po maturitě v roce 1947 se R. Čihák stal posluchačem lékařské fakulty UK v Praze a již v prvém semestru byl volontérem na Anatomickém ústavu. Ještě jako medik se stal výpomocným asistentem. Promoval před vánocemi roku 1952 a hned od 1. ledna následujícího roku byl ustanoven odborným asistentem. Byl – jako mnozí další – fascinován vědomostmi a osobností tehdejšího přednosty ústavu, prof. Ladislava Borovanského. Anatomickému ústavu zůstal věrný po celý život. Kandidátskou práci obhájil v roce 1964 a doktorskou práci o pět let později. V roce 1964 se habilitoval a profesorem byl jmenován v roce 1973. Věnoval se postupně všem formám výuky – vedl praktická a pitevní cvičení, přednášel a zkoušel. Za dobu svého působení vyzkoušel přes čtyři a půl tisíce mediků při závěrečné rigorózní zkoušce z anatomie. Byl učitelem obětavým a náročným a zpočátku byl i velmi přísný.

Těžiště vědecké práce prof. Čiháka spočívá v anatomii a embryologii pohybového systému. Jeho zaměření ovlivnil rozhodujícím způsobem prof. Borovanský, který chápal anatomii jako vědu o formě a o vzniku formy a o jejím vztahu k funkci. Čihákův přístup k poznání zákonitostí anatomické stavby orgánů je proto založen na studiu jejich vývoje.

Podobnost forem, které známe z anatomie člověka a které nacházíme v různých obměnách u většiny obratlovců, je během vývoje patrná v daleko větší míře než v definitivním stavu. Zčásti však uniká naší pozornosti, protože základy orgánů se ještě za vývoje přestavují a některé se vyvíjejí pouze jako přechodné útvary. Jejich stavební materiál zaniká, nebo je použit při vzniku nových struktur. Právě tento úsek vývoje byl v centru vědeckého zájmu prof. Čiháka. Předmětem jeho pozorování byla především končetina člověka. Popsal jednotlivé fáze vývoje jejího skeletu i svalů a nalezl dosud neznámé vztahy mezi vývojem končetiny člověka a historickým vývojem končetiny obratlovců. To mu dovolilo nově interpretovat způsob vývoje tvarových znaků končetin a jejich zákonitosti. Končetina člověka se ve světle těchto poznatků jeví jako soubor struktur, které ve své ontogenezi překvapivě detailně rekapitulují svůj fylogenetický vývoj. Význam tohoto přístupu dokládá současný rozvoj poznatků o genech, zejména Hox genech, které řídí vývoj končetiny v celé živočišné říši.

Své poznatky o vývoji skeletu a svalů končetiny shrnul prof. Čihák do monografie Ontogenesis of the skeleton and intrinsic muscles of the human hand and foot publikované v roce 1972 ve Springer-Verlag. V průběhu morfogeneze kosterního svalu popsal 4 fáze vývoje, které vedou k individualizaci svalu. Na rozdíl od tradičního pojetí zahrnují i období přestavby již vytvořených svalových základů a případný zánik některých složek. Teprve tento pohled propojuje ontogenetický a fylogenetický vývoje svalu.

Několik prací prof. Čiháka je věnováno objasnění osudu svalové vrstvy mm. contrahentes. Tato vrstva není v dospělé končetině člověka obsažena v celém rozsahu, neboť se z ní zachovává pouze adduktor palce. Ulnární část vrstvy postupně zaniká procesem abortivní myogeneze. Čihákovo schéma osudu této svalové vrstvy bylo převzato do učebnic a monografií. Obdobné publicity se dočkalo i Čihákovo ontofylogenetické schéma vývoje karpu a tarsu. Snad nejvíce citovanou prací prof. Čiháka je studie o hormonální závislosti m. levator ani u laboratorního potkana a zjištění, že jeho fyziologickému zániku u samic lze zabránit podáváním testosteronu. Tento poznatek publikovaný spolu s prof. E. Gutmannem a dr. V. Hanzlíkovou z Fyziologického ústavu Akademie věd se stal východiskem pro celou řadu obdobně zaměřených endokrinologických studií.

Anatomické poznatky vyplývající ze studií vývoje svalů a jejich inervace dovedl prof. Čihák využít i pro klinickou medicínu. Stal se vyhledávaným spolupracovníkem ortopedů a chirurgů. Spolu s dr. B. Eiseltem, dr. M. Fleischmannem, prof. O. Hněvkovským, prof. S. Popelkou a s prof. G. M. Löschem z Lübecku navrhl a prováděl řadu rekonstrukčních výkonů k náhradě funkce ztracené po úrazu nebo pro vrozenou vadu. Z takovéhoto přístupu vychází např. návrh rekonstrukčního výkonu k obnově opozice palce. Začátek radiální hlavy m. interosseus dorsalis primus je přemístěn na místo úponu m. opponens pollicis a pro snadnější nastartování celého pohybu je úpon m. adductor pollicis přesunut z radiální sesamské kůstky palce na ulnární kůstku. Podobně byla řešena náhrada chybějící dolní části m. trapezius, která je nezbytná pro rotaci lopatky při abdukci paže nad horizontálu. Použita byla kraniální, vývojově samostatná část m. latissimus dorsi, která byla přemístěna na tuberositas triangularis spinae scapulae. K rekonstrukci ochrnuté přední části m. deltoideus byla použita jedna z pěti samostatných složek m. pectoralis major a na její místo byla posunuta další složka tohoto svalu z manubrium sterni. Současný posun dvou složek umožnil ochránit příliš krátké nervové větve před napětím. V posledních letech se prof. Čihák věnoval též biomechanické problematice zejména v oblasti axiálního skeletu.

Seznam publikací prof. Čiháka obsahuje 78 původních prací ve vědeckých časopisech a v monografiích. Dalšími publikacemi jsou skripta, učebnice, překlady a příležitostné články. Pozoruhodná je také jeho editorská a redakční činnost. Do širokého povědomí několika generací mediků a lékařů se prof. Čihák zapsal zejména třídílnou učebnicí anatomie, která vyšla v nakladatelství Grada ve dvou vydáních.

Čihákovy práce o vývoji skeletu a svalů lidské ruky jsou často citovány. Jsou uváděny v učebnicích embryologie i anatomie a odkazy na ně najdeme i v nejrozšířenější anatomické monografii – v Gray’s Anatomy. Do širokého povědomí tak prof. Čihák vstoupil jako anatom a embryolog pohybového systému.

Vědecké zaměření prof. Čiháka bylo atraktivní pro řadu mladších spolupracovníků, kteří navázali na jeho výsledky a pokračovali ve studiu vývojových zákonitostí pohybového systému včetně experimentálních studií orientovaných do oblasti kauzální morfogeneze tohoto systému. Z této problematiky vzešla dlouhá řada kandidátských, doktorských a habilitačních prací, které prof. Čihák tematicky a metodicky vedl. Skoro polovina z nich byla zpracována ortopedy a je zaměřena na klinické využití anatomických poznatků.

Mimořádné jazykové znalosti usnadnily prof. Čihákovi rozsáhlé mezinárodní uplatnění. Byl v osobním kontaktu s pracovníky řady anatomických ústavů v Anglii, NSR, NDR, Francii, Rakousku, Polsku, SSSR a v Holandsku. Přednášel v těchto zemích na sjezdech anatomických společností a významně přispěl k rozvoji mezinárodních kontaktů československé anatomie. V této oblasti se v letech 1980–1990 uplatnil i jako proděkan fakulty pro zahraniční styky. Jako člen mezinárodního výkonného výboru se podílel také na tvorbě a aktualizaci mezinárodního anatomického názvosloví.

V současné době působí prof. Čihák jako emeritní profesor na 1. lékařské fakultě UK. Je stále aktivní jako anatom a autor publikací a překladů a věnuje se též Univerzitě 3. věku. Na její organizaci se podílí i v celostátním měřítku. Prof. Čihák si zachoval k naší veliké radosti plnou duševní svěžest, zájem o obor a o 1. lékařskou fakultu.

Vážený pane profesore, přejeme Vám k osmdesátým narozeninám všechno nejlepší, dobré zdraví a spokojenost z celoživotního díla, které jste věnoval rozvoji morfologických oborů.

Seznam publikací prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc. (březen 2008)

připravila Veronika Nemravová

Původní práce

 1. Čihák, R.: O stehenní žláze ptakopyska. Vesmír, 1952, 31, s. 250–251.
 2. Čihák, R.: Variace dorsálních svalů stehna v klinickém syndromu Genu flectum congenium. Čs. Morfologie, 1954, 2, s. 1–12.
 3. Brůčková, Z., Čihák, R.: Klinické a anatomické poznámky k chirurgickému léčení manus vara congenita. Acta Chir. Orthop. Traum. Čechoslov., 1956, 23, s. 219–223.
 4. Hněvkovský, O., Čihák, R.: Muskelvariationen bei Genu flectum congenitum. Z. Orthop., 1957, 88, s. 371–381.
 5. Čihák, R.: Musculus sphincter colli v ontogenese člověka. Čs. Morfologie, 1957, 5, s. 3-15.
 6. Čihák, R.: Ein neuer Typus der Präparierpinzette. Z. Orthop., 1958, 90, s. 92–93.
 7. Čihák, R., Eiselt, B., Fleischmann, M.: Použití nového typu preparační pinsety v orthopedické operační technice. Voj. lék. listy, 1959, 27, s. 437.
 8. Čihák, R.: M. pectoralis major a jeho části v ontogenese člověka. Čs. Morfologie, 1959, 7, s. 174–191.
 9. Čihák, R.: M. pectoralis major, m. trapezius a m. latissimus dorsi v ontogenese člověka. (kandidátská dizertační práce). Praha, Fakulta všeobecného lékařství UK, 1960, 104 s. 
 10. Čihák, R., Puzanová, L.: Tvar a poloha pately a utváření úponové části m. quadriceps femoris v době fetální. Čs. Morfologie, 1960, 8, s. 15–23.
 11. Čihák, R.: The origin of interosseous muscles of human hand. Čs. Morfologie, 1960, 8, s. 183-194.
 12. Čihák, R.: M. dorsoepitrochlearis lidských fetů. In: Sborník z Celostátní konference Čs. morfologů, Plzeň, 1961 (abstrakt).
 13. Čihák, R., Popelka, S.: Částečné defekty velkého prsního svalu. Acta Chir. Orthop. Traum. Čechoslov., 1961, 28, s. 185–194.
 14. Puzanová, L., Čihák, R.: Musculus tensor fasciae latae v ontogenese člověka. Anthropologia (Brno), 1961, 6, s. 1–5.
 15. Čihák, R., Vlček, E.: Crista et fovea musculi zygomaticomandibularis chez les Primates. L’Anthropologie, 1962, 66, s. 503–525.
 16. Čihák, R., Eiselt, B.: Proposition for replacement of the paralyzed deltoid muscle by parts of m. pectoralis major. Acta Univ. Carol. Medica, 1962, 8, s. 367–381.
 17. Čihák, R.: Musculus latissimus dorsi v ontogenese člověka. Sborník lékařský, 1962, 65, s. 21–26.
 18. Čihák, R.: The development of the dorsal interossei in the human hand. Čs. Morfologie, 1963, 11, s. 199–208.
 19. Čihák, R.: Comment on the paper by K. R. L. Hall: Tool using Performances as Indicators of Behavioral Adaptabillity. Current Anthropology, 1963, 5, s. 488–489.
 20. Čihák, R.: Vývoj hlubokých svalů lidské ruky. (Habilitační spis). Praha, Fakulta všeobecného lékařství UK, 1963, 121 s.
 21. Čihák, R., Eiselt, B., Fleischmann, M.: Reconstruction of thumb opposition by intrinsic hand muscles. Acta Univ. Carol. Medica (Praha). 1963, 9, s. 3–26.
 22. Čihák, R., Hněvkovský, O.: Vývoj širokého svalu zádového a použití jeho složek. Acta Chir. Orthop. Traum. Čechoslov., 1963, 30, s. 3–13.
 23. Eiselt, B., Čihák, R., Fleischmann, M.: Příspěvek k technice odběru krve z mrtvých. Voj. zdravot. Listy, 1965, 34, s. 105–108.
 24. Čihák, R.: Verwendung eines Kunststoffes zur Herstellung plastischer Rekonstruktionen nach dem Verfahren von Born. Mitteilungsblatt d. Ges. f. Exper. Med., 1968, s. 41–42.
 25. Lunda, O., Čihák, R.: Klinický význam m. extensor digitorum manus brevis a podobných variací. Rozhl. Chir., 1967, 46, s. 652–658.
 26. Čihák, R.: The developmental significance of some intrinsic hand muscles. In: Akten des Anthropol. Kongresses, Brno 1965. Anthropos Brno, 1967, 19, s. 75–79.
 27. Čihák, R.: The occurence of mm. contrahentes and their changes during the development of the human hand. Folia Morphol. (Praha), 1967, 15, s. 197–205.
 28. Čihák, R., Gutmann, E., Hanzlíková, V.: Morphologische, physiologische Merkmale, Entwicklung und Homologie des M. “levator” ani der Ratte. Anat. Anz., 1967, 120, s. 492-506.
 29. Gutmann, E., Hanzlíková, V., Čihák, R.: Persistence of the Levator ani Muscle in Female Rats. Experientia, 1967, 23, s. 852-853
 30. Hanzlíková, V., Gutmann, E., Čihák, R.: Vliv kastrace a denervace na kontrakční vlastnosti musculus levator ani krysy. Čs. Fysiologie, 1967, 16, s. 24.
 31. Hněvkovský, O., Čihák, R.: M. sternocleidomandibularis u člověka. Vzácný případ spojený s achondroplazií a s myositis ossificans progressiva congenita. Acta Chir. Orthop. Traum. Čechoslov., 1967, 34, s. 12–22.
 32. Čihák, R.: Contribution ą l’ontogénŹse des muscles “contrahentes” de la main humaine. C. R. Ass. Anat., 1968, 141, s. 704–712.
 33. Čihák, R.: Mode of extinction of the contrahent muscle layer in the embryonal human hand. Folia Morphol. (Praha), 1968, 16, s. 184–194.
 34. Čihák, R.: Musculus opponens pollicis and the deep thenar muscles in human ontogenesis. Acta Univ. Carol. Medica, 1969, 15, s. 499–513.
 35. Čihák, R.: Ontogenesis of the layer of mm. contrahentes in the human foot. Folia Morphol. (Praha), 1969, 17, s. 432–440.
 36. Čihák, R.: Vývoj kostry a krátkých svalů lidské ruky a nohy (doktorská dizertační práce). Praha, Fakulta všeobecného lékařství UK, 1969, 301 s.
 37. Čihák, R.: Variations of lumbosacral joints and their morphogenesis. Acta Univ. Carol. Medica, 1970, 16, s. 145–165.
 38. Kaneff, A., Čihák, R.: Die Umbildung des M. extensor digitorum lateralis in der Phylogenese und in der menschlichen Ontogenese. Acta Anat., 1970, 77, s. 583–604.
 39. Čihák, R., Gutmann, E., Hanzlíková, V.: Involution and hormone-induced persistence of the M. sphincter (levator) ani in female rats. J. Anat., 1970, 106, s. 93–110.
 40. Čihák, R.: The Connection of the Musculus Abductor Pollicis Longus with the Abductor Pollicis Brevis in Human Ontogenesis. Scripta Medica, 1972, 45, s. 15–27.
 41. Čihák, R.: Ontogenesis of the Skeleton and Intrinsic Muscles of the Human Hand and Foot. Advances in Anat., Embr., Cell Biol. Berlin, Heidelberg, New York, Springer-Verlag, 46, 1972, 194 s.
 42. Čihák, R.: Connections of the Abductor pollicis longus and brevis in the Ontogenesis of the Human Hand. Folia Morphol. (Praha), 1972, 20, s. 102–105.
 43. Čihák, R.: Ontogenesis of the skeleton of the rat polydactyl foot. Folia Morphol. (Praha), 1972, 20, s. 106–109.
 44. Čihák, R.: Reduction of the Insertion of M. interosseus dorsalis accessorius in Human Ontogenesis. Folia Morphol. (Praha), 1973, 21, s. 228–231.
 45. Čihák, R.: Musculus trapezius and the change of its formation in human ontogenesis. Acta Univ. Carol. Medica, 1974, 20, s. 45–66.
 46. Čihák, R.: Differentiation and Rejoining of Muscular Layers in the Embryonic Human Hand. In: Birth Defects, 13th Morphogenesis and Malformations of the Limb., New York, A. R. Liss, 1977, s. 97-110.
 47. Čihák, R.: Developmental Recapitulation as seen in Modern Morphology. In: 19th Morphol. Congress Symposia, Praha, Univerzita Karlova, 1978, s. 13–21.
 48. Čihák, R.: Vývojová rekapitulace z hlediska moderní morfologie. In: Sborník z Paleontol. konference 77, Praha, Univerzita Karlova, 1978, s. 15–23.
 49. Čihák, R., Doskočil, M., Seichert, V.: Some morphogenetic aspects of the aneurogenetic and explanted limb primordia. In: 19th Morphol. Congress Symposia, Praha, Univerzita Karlova, 1978, s. 119–125.
 50. Lösch, G. M., Buck-Gramcko, D., Schrader, M., Čihák, R., Seichert. V.: Versuch einer Klassifikation der Extremitätenfehlbildungen unter Berücksichtigung von morphogenetischen Faktoren. In: Congressus Anatomicus Europensis V., Praha, 1979, s. 246 (abstrakt).
 51. Čihák, R.: Die Morphologie und Entwicklung der Wirbelbogengelenke. Die Wirbelsäule in Forschung und Praxis, 1981, 87, s. 13–28.
 52. Čihák, R.: Zusammenfließen von mehreren Anlagen während der Ontogenese des M. brachialis beim Menschen. Verh. d. Anat. Ges., 1982, 77, s. 36.
 53. Čihák, R.: Morfologie první poloviny 19. století a vystoupení Ch. Darwina. Čas. Nár. muzea v Praze, 1983, 152, s. 85–90.
 54. Čihák, R.: Způsob inervace a vnitřního větvení nervů v m. brachialis člověka. In: Sborník z 26. Čs. morfol. kongresu, Hradec Králové, 1983, s. 12 (abstrakt).
 55. Čihák, R.: Die Innervation und innere Verteilung der Nerven im menschlichen M. brachialis. Verh. d. Anat. Ges., 1983, 78, s. 245.
 56. Čihák, R.: Periodizität in der Struktur der Kompakta bei Röhrenknochen. Verh. d. Anat. Ges., 1984, 79, s. 129.
 57. Lösch, G. M., Buck-Gramcko, D., Čihák, R., Schrader, M., Seichert, V.: An Attempt to Classify the Malformations of the Hand Based on Morphogenetic Criteria. Chirurgia Plastica, 1984, 8, s. 1–18.
 58. Čihák, R.: Recapitulation of ancient patterns during ontogenesis of the human hand. In: Plzeň. lék. sborník, 1984, 51 (Suppl.), s. 1–18.
 59. Čihák, R.: The periodic structure in the compacta of long bones. In: 13th Symp. of the Europ. Soc. of Osteoarthrology, Praha, 1985, s. 12 (abstrakt).
 60. Čihák, R.: Die Ziele der experimentellen Embryologie in ihrer Historie und Gegenwart. Verh. d. Anat. Ges., 1985, 80, s. 168.
 61. Čihák, R.: The aims of experimental embryology in its history and at present. Verh. d. Anat. Ges., 1986, 80, s. 85–91.
 62. Čihák, R.: Die phylogenetisch alten und neuen Merkmale in der embryonalen menschlichen Hand. Verh. d. Anat. Ges., 1987, 81, s. 211-223.
 63. Grim, M., Čihák, R.: Abortiver Verlauf der Myogenese in der Contrahentenschicht der menschlichen Hand. Verh. d. Anat. Ges., 1987, 81, s. 225–227.
 64. Čihák, R., Grim, M., Dylevský, I.: Morphological research of the locomotor apparatus. Czechoslovak Medicine, 1989, 12, s. 40–52.
 65. Čihák, R., Grim, M., Dylevský, I.: Morfologičeskoe issledovanie dvigatělnogo apparata. Čechoslovackaja Medicina, 1989, 12, s. 40–52.
 66. Čihák, R.: Phylogenetically Ancient Pattern in Ontogenesis of Limb Muscles. In: Developmental Patterning of the Vertebrate Limb. Hinchliffe, J. Richard et al. (Eds.) Series A: Life Science Vol. 205. New York, Plenum Press, 1991, s. 355–363.
 67. Čihák, R., Valenta, J.: The periodic structure of the long bone compacta in man and its functional significance. In: Valenta, J. et al.: Biomechanics. Praha, Academia, 1993, s. 66–75.
 68. Valenta, J., Růžička, M., Čihák, R.: Modelling Tiussue Behaviour Based on Hyperelasticity Theory. Biomedical Materials and Engineering, 1994, 4, s. 381–395.
 69. Valenta, J., Hruš, T., Sochor, M., Čihák, R., Povýšil, C., Steidl, J.: Residual Stresses in Human Aorta and their Influences by Growth and Remodelling. Biomedical Materials and Engineering, 1997, 7, s. 159–169.
 70. Mečíř, J., Čihák, R.: Psychické poruchy básníka Friedricha Hölderlina. Česká a slovenská psychiatrie, 2000, 96, s. 38–44.
 71. Valenta, J., Vítek, K., Čihák, R., Konvičková, S., Sochor, M., Horný, L.: Age related constitutive laws and stress distribution in human coronary arteries with reference to residual strain. Biomedical Materials and Engineering, 2002, 12, s. 121–134.
 72. Čihák, R., Královec, K., Roček, Z.: Developmental Origin of the Frontoparietal Bone in Bombina variegata (Anura: Discoglossidae). J. Morphol., 2003, 255, s. 122–129.
 73. Seichert, V., Čihák, R., Naňka, O.: Průvodce sbírkami Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2006, 99 s.
 74. Čihák, R.: Sbírky Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze. In: Seichert, V., Čihák, R., Naňka, O.: Průvodce sbírkami Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK. 1. vyd. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006, s. 9–11.
 75. Čihák, R.: Historie anatomie. In: Seichert, V., Čihák, R., Naňka, O.: Průvodce sbírkami Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK. 1. vyd. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006, s. 24-35.
 76. Čihák, R.: Poslední etapy vývoje rodu Homo – člověk. In: Seichert, V., Čihák, R., Naňka, O.: Průvodce sbírkami Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK. 1. vyd. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006, s. 35–37.
 77. Čihák, R.: Antropologie. In: Seichert, V., Čihák, R., Naňka, O.: Průvodce sbírkami Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK. 1. vyd. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006, s. 37-39.
 78. Haninec, P., Vereš, P., Orlický, M., Tomáš, R., Čihák, R.: Development and clinical significance of the dorsoepitrochlearis muscle in man (rukopis).

  Příležitostné články

 79. Čihák, R., Kos, J.: In memoriam Prof. MUDr. et RNDr. Ladislav Borovanský, DrSc. Folia Morphol. (Praha), 1972, 20, s. 99–101.
 80. Čihák, R.: Pamjati professora Ladislava Borovanskogo, doktora medicinskich i estestvennych nauk. Archiv Anat. Gistol. Embriol., 1972, 62, s. 116–117.
 81. Pařízek, J., Morávek, F., Čihák, R.: 80th birthday of Prof. Dr. V. Vrtiš. Folia Morphol. (Praha), 1981, 29, s. 323–325.
 82. Čihák, R.: Stellung von Latein in der medizinischen Fachnomenklatur. In: Sammelschrift der Konferenz der EIRENE, 1983, 82, s. 218–221.
 83. Čihák, R.: Vzpomínka na profesora MUDr. Leo Lemeže, DrSc. Sborník lékařský, 2001, 102, s. 535–536.
 84. Čihák, R.: Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. – 65 let. Čas. Lék. čes., 2006, 145, s. 143.
 85. Čihák, R., Grim, M.: Za prof. MUDr., RNDr. h.c. Emanuelem Vlčkem, DrSc. Čas. Lék. čes., 2007, 146, s. 178–177.

  Učební texty a učebnice

 86. Čihák, R.: Anatomie pohybového aparátu pro kursy ZTV. Praha, Ústav pro rozvoj školství, 1960.
 87. Čihák, R., Rychter, Z.: Návod k topografické pitvě. I. – Pitva hlavy a krku. Praha, SPN, 1963.
 88. Čihák, R., Rychter, Z., Lemež, L.: Návod k topografické pitvě. II. – Pitva hrudníku, zad, břicha a pánve. Praha, SPN, 1963.
 89. Lemež, L., Čihák, R., Rychter, Z.: Návod k topografické pitvě. III. – Pitva horní a dolní končetiny. Praha, SPN, 1963.
 90. Čihák, R., Rychter, Z.: Návod k topografické pitvě. I. – Pitva hlavy a krku. 2. doplň. vyd. Praha, SPN, 1966.
 91. Čihák, R., Rychter, Z., Lemež, L.: Návod k topografické pitvě. II. – Pitva hrudníku, zad, břicha a pánve. 2. doplň. vyd. Praha, SPN, 1966.
 92. Lemež, L., Čihák, R.: Návod k topografické pitvě. III. – Pitva horní a dolní končetiny. 2. doplň. vyd. Praha, SPN, 1966.
 93. Čihák, R., Rychter, Z.: Návod k topografické pitvě. I. – Pitva hlavy a krku. 3. doplň. vyd., Praha, SPN, 1967.
 94. Čihák, R., Rychter, Z., Lemež, L.: Návod k topografické pitvě. II. – Pitva hrudníku, zad, břicha a pánve. 3. doplň. vyd. Praha, SPN, 1967.
 95. Lemež, L., Čihák, R.: Návod k topografické pitvě. III. – Pitva horní a dolní končetiny. 3. doplň. vydání. Praha, SPN, 1967. 98 s.
 96. Čihák, R., Med, M., Macháček, S.: Anatomie člověka. Edice obrazů pro magnetickou tabuli. Praha, Komenium, 1974.
 97. Čihák, R.: Anatomie pro posluchače lékařství. I. Obecná anatomie a pohybový aparát. Praha, SPN, 1980, 270 s.
 98. Čihák, R.: Anatomie pro posluchače lékařství. I. Obecná anatomie a pohybový aparát. 2. doplň. vyd. Praha, SPN, 1985, 270 s.
 99. Čihák, R.: Anatomie 1. Praha, Avicenum, 1987, 448 s.
 100. Čihák, R.: Anatomie pro posluchače lékařství. II. Gastropulmonální systém. Praha, SPN, 1987, 240 s.
 101. Čihák, R.: Anatomie pro posluchače lékařství. II. Gastropulmonální systém. 2. doplň. vyd. Praha, SPN, 1988, 244 s.
 102. Čihák, R.: Anatomie pro posluchače lékařství. III. Urogenitální systém a žlázy s vnitřní sekrecí. Praha, SPN, 1988, 162 s.
 103. Čihák, R.: Anatomie 2. Praha, Avicenum, 1988, 387 s.
 104. Čihák, R.: Anatomie pro posluchače lékařství. IV. Angiologie. Praha, SPN, 1989, 219 s.
 105. Čihák, R.: Anatomie 3. Praha, Grada Publishing – Avicenum, 1977, 655 s. 
 106. Čihák, R.: Anatomie 1. 2. uprav. a doplň. vyd. Praha, Grada Publishing – Avicenum, 2001, 497 s.
 107. Čihák, R.: Anatomie 2. 2. uprav. a doplň. vyd. Praha, Grada Publishing – Avicenum, 2002, 470 s.
 108. Čihák, R.: Anatomie 3. 2. uprav. a doplň. vyd. Praha, Grada Publishing – Avicenum, 2004, 692 s.

  Odborná redakce a editorská činnost

 109. Christ, B., Čihák, R. (Eds.): Development and Regeneration of Skeletal Muscles. Symposium held on occasion of the 7th European anatomical congress in Innsbruck. Bibliotheca Anatomica, no. 29. Basel, Karger, 1986, 221 s. 
 110. Borovanský, L. et al.: Soustavná anatomie člověka. Díl 1. 4., oprav. a zčásti pozměněné vyd. (odborná redakce R. Čihák). Praha, Avicenum, 1972, 583 s. 
 111. Borovanský, L. et al.: Soustavná anatomie člověka. Díl 2. 4., oprav. a zčásti pozměněné vyd. (odborná redakce R. Čihák). Praha, Avicenum, 1973, 589-1055 s.
 112. Borovanský, L. et al.: Soustavná anatomie člověka. Díl 1. 5., oprav. a zčásti pozměněné vyd. (odborná redakce R. Čihák). Praha, Avicenum, 1976, 583 s. 
 113. Borovanský, L. et al.: Soustavná anatomie člověka. Díl 2. 5., oprav. a zčásti pozměněné vyd. (odborná redakce R. Čihák). Praha, Avicenum, 1976, 589-1055 s.

  Překlady a redakce

 114. Překlad a redakce: Čihák, R., Lemež, L.: Heinz Feneis. Anatomický obrazový slovník. 4. přepracované německé vydání, 1. české vydání. Praha, Avicenum, 1981, 478 s.
 115. Redakce překladu a účast na překladu: Čihák, R., Lemež, L.: R. D. Sinělnikov. Atlas anatomie člověka. Díl 1. Praha, Avicenum, 1980, 467 s.
 116. Redakce překladu a účast na překladu: Čihák, R., Lemež, L.: R. D. Sinělnikov. Atlas anatomie člověka. Díl 2. Praha, Avicenum, 1981, 472 s.
 117. Redakce překladu a účast na překladu: Čihák, R., Lemež, L.: R. D. Sinělnikov. Atlas anatomie člověka. Díl 3. Praha, Avicenum, 1982, 399 s.
 118. Překlad a redakce knihy: Čihák, R., Lemež, L.: Heinz Feneis. Anatomický obrazový slovník 7. německé přepracované a rozšířené vydání, 2. české vydání. Praha, Grada Publishing – Avicenum, 1996. 455 s.
 119. Překlad, úprava a redakce knihy: Čihák, R., Grim, M.: Wolfgang Dauber. Feneisův obrazový slovník anatomie. 9. německé, zcela přepracované vydání, 3. české vydání. Praha, Grada Publishing, 2007. 536 s.

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. a prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Anatomický ústav 1. a 2. lékařské fakulty UK

U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2

fax: +420 224 965 770,

e-mail: milos.grim@lf1.cuni.cz

rastislav.druga@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa