Diferenciálna diagnostika periférnych neuropatií


Diferenciálna diagnostika periférnych neuropatií

Príčinami neuropatií môžu byť metabolicko-endokrinné, toxické, hereditárne ochorenia, rôzne stavy nutričnej deficiencie, zápaly, niektoré systémové choroby, vaskulitídy a v neposlednom rade môžu byť neuropatie súčasťou paraneoplastickej symptomatológie. Najčastejšou príčinou neuropatie u nás je diabetes mellitus (DM). Diabetická polyneuropatia predstavuje najčastejšiu formu polyneuropatie v rozvinutých krajinách, indikuje viac hospitalizácií než ostatné diabetické komplikácie a má významný dopad na kvalitu života diabetických pacientov. Z hľadiska diferenciálnej diagnostiky je dôležitá skutočnosť, že príznaky diabetickej neuropatie sú nešpecifické a platia pre akúkoľvek neuropatiu. Každá neuropatia predstavuje komplex senzitívnych, motorických a autonómnych príznakov. Rozhodujúce pre zistenie etiológie popri klinickom obraze sú biochemické a paraklinické vyšetrenia, ktoré väčšinou definitívne určia príčinu neuropatie. Znakmi, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť inej etiológie, ako DM sú: neuropatia, ktorá sa rozvíja skôr ako DM, neuropatia v súvislosti s veľmi dobre kontrolovaným diabetom, asymetrické postihnutie. Ak sa vyskytnú atypické znaky neuropatie, malo by nasledovať neurologické a elektromyografické vyšetrenie. S rozvojom metodík vyšetrení autoimunitných a genetických príčin sú tieto čoraz častejšie diagnostikované v prípadoch neuropatií, ktoré boli predtým klasifikované ako idiopatické. Príčinu polyneuropatie sa napriek komplexnému vyšetreniu nepodarí odhaliť asi v 50 % prípadov. 

Kľúčové slová:
periférne neuropatie, diabetická polyneuropatia, autoprotilátky, elektromyografia.


Differential Diagnosis of Peripheral Neuropathy

Neuropathies can be caused by metabolic-endocrine, toxic, and hereditary disorders, various conditions of nutrition deficiency, inflammatory or systemic diseases, vasculopathies, and they can be part of the paraneoplastic symptomatology as well. Diabetes mellitus (DM) is the most common cause of neuropathy in our population. Diabetic polyneuropathy represents the most frequent form of polyneuropathy in well-developed countries, indicates more admissions that other diabetic complications and has important impact on the quality of patients’ life. From the differential diagnostic point of view, it is important that signs of the diabetic neuropathy are non-specific and identical for all neuropathies. Each neuropathy represents complex of sensory, motor and vegetative signs. In addition to the clinical features, biochemical and paraclinical investigations are conclusive for identifying the etiology of neuropathy. Suspicion for non-diabetic etiology of neuropathy is increased in neuropathy developed earlier to DM, neuropathy in very good controlled DM, and asymmetric neuropathy. After elucidation of an atypical neuropathy signs, neurological and electromyographical studies should follow. With the development of serological and genetic tests, autoimmune and hereditary neuropathies are increasingly diagnosed in cases of to that time unclassified idiopathic neuropathies. Even after complex investigation procedures, the etiology of polyneuropathy remains unrevealed in approximately 50 % of cases. 

Key words:
peripheral neuropathy, diabetic polyneuropathy, autoantibodies, electromyography.


Autoři: H. Imreová *;  M. Pura
Působiště autorů: Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 628-633
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Príčinami neuropatií môžu byť metabolicko-endokrinné, toxické, hereditárne ochorenia, rôzne stavy nutričnej deficiencie, zápaly, niektoré systémové choroby, vaskulitídy a v neposlednom rade môžu byť neuropatie súčasťou paraneoplastickej symptomatológie. Najčastejšou príčinou neuropatie u nás je diabetes mellitus (DM). Diabetická polyneuropatia predstavuje najčastejšiu formu polyneuropatie v rozvinutých krajinách, indikuje viac hospitalizácií než ostatné diabetické komplikácie a má významný dopad na kvalitu života diabetických pacientov. Z hľadiska diferenciálnej diagnostiky je dôležitá skutočnosť, že príznaky diabetickej neuropatie sú nešpecifické a platia pre akúkoľvek neuropatiu. Každá neuropatia predstavuje komplex senzitívnych, motorických a autonómnych príznakov. Rozhodujúce pre zistenie etiológie popri klinickom obraze sú biochemické a paraklinické vyšetrenia, ktoré väčšinou definitívne určia príčinu neuropatie. Znakmi, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť inej etiológie, ako DM sú: neuropatia, ktorá sa rozvíja skôr ako DM, neuropatia v súvislosti s veľmi dobre kontrolovaným diabetom, asymetrické postihnutie. Ak sa vyskytnú atypické znaky neuropatie, malo by nasledovať neurologické a elektromyografické vyšetrenie. S rozvojom metodík vyšetrení autoimunitných a genetických príčin sú tieto čoraz častejšie diagnostikované v prípadoch neuropatií, ktoré boli predtým klasifikované ako idiopatické. Príčinu polyneuropatie sa napriek komplexnému vyšetreniu nepodarí odhaliť asi v 50 % prípadov. 

Kľúčové slová:
periférne neuropatie, diabetická polyneuropatia, autoprotilátky, elektromyografia.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa