KARBONYLOVÝ STRES A CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN


KARBONYLOVÝ STRES A CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN

Patogeneze řady onemocnění a jejich komplikací souvisí s oxidačním stresem. V posledních dvou letech jepozornost věnována také karbonylovému stresu, který je s oxidačním stresem úzce spojen. Karbonylový stres jecharakterizován jako zvýšení reaktivních karbonylových sloučenin, způsobené jejich zvýšenou tvorbou a/nebo jejichsníženým odbouráváním a vylučováním. Reaktivní karbonylové sloučeniny mohou vznikat ze sacharidů, lipidůi aminokyselin oxidační i neoxidační cestou, mohou být detoxifikovány řadou enzymů a vylučovány ledvinamiv závislosti na jejich funkci. Karbonylové sloučeniny mohou dát vznik produktům pokročilé glykace (AGEs –advanced glycation end-products) a produktům pokročilé lipoperoxidace (ALEs – advanced lipoperoxidation endproducts), o kterých je známo, že se účastní především v patogenezi diabetických a uremických komplikací.

Klíčová slova:
oxidační stres, karbonylový stres, AGEs – produkty pokročilé glykace, ALEs – produkty pokročilélipoperoxidace.


Carbonyl Stress and Chronic Renal Failure

Pathogenesis of many diseases and their complications is linked to oxidative stress. In the last two years, theattention has been paid also to carbonyl stress which is alosely related to oxidative stress. Carbonyl stress ischaracterized as an increase of reactive carbonyl compounds caused by their increased formation and/or decreasedbreakdown and excretion. Reactive carbonyl compounds can be formed from carbohydrates, lipids and amino acidsboth by oxidative and non-oxidative pathways, can be detoxified by several enzymes and excreated by kidneysdepending on their function. Carbonyl compounds can form advanced glycation end-products (AGEs) and advancedlipoperoxidation end-products (ALEs), which are known to take part in the pathogenesis mainly of diabetic anduremic complications.

Key words:
oxidative stress, carbonyl stress, AGEs – advanced glycation end products, ALEs – advancedlipoperoxidation end products.


Autoři: M. Kalousová;  T. Zima;  V. Tesař;  S. Štípek
Působiště autorů: Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, Praha Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, Praha I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 143-145
Kategorie: Články

Souhrn

Patogeneze řady onemocnění a jejich komplikací souvisí s oxidačním stresem. V posledních dvou letech jepozornost věnována také karbonylovému stresu, který je s oxidačním stresem úzce spojen. Karbonylový stres jecharakterizován jako zvýšení reaktivních karbonylových sloučenin, způsobené jejich zvýšenou tvorbou a/nebo jejichsníženým odbouráváním a vylučováním. Reaktivní karbonylové sloučeniny mohou vznikat ze sacharidů, lipidůi aminokyselin oxidační i neoxidační cestou, mohou být detoxifikovány řadou enzymů a vylučovány ledvinamiv závislosti na jejich funkci. Karbonylové sloučeniny mohou dát vznik produktům pokročilé glykace (AGEs –advanced glycation end-products) a produktům pokročilé lipoperoxidace (ALEs – advanced lipoperoxidation endproducts), o kterých je známo, že se účastní především v patogenezi diabetických a uremických komplikací.

Klíčová slova:
oxidační stres, karbonylový stres, AGEs – produkty pokročilé glykace, ALEs – produkty pokročilélipoperoxidace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa