SYFILIS A TŘETÍ TISÍCILETÍ


SYFILIS A TŘETÍ TISÍCILETÍ

Východisko.
Klinický obraz všech stadií syfilis se již několik desetiletí považuje za ustálený. Cílem této studiebylo zjistit, jak skutečně vypadá spektrum kožních a slizničních projevů a orgánových změn a zda má výskyt tohotoonemocnění vzestupný trend.Metody a výsledky. Soubor zahrnuje 92 nemocných (44 mužů, 48 žen, průměrný věk souboru je 31,3 roků)diagnostikovaných v letech 1992–1998 na pracovištích autorů. Diagnóza byla potvrzena mikroskopickým a/nebosérologickým vyšetřením. Počet nemocných v I. stadiu syfilis se zvýšil více jak 2x (1992:1997), počet novězachycených projevů stadia II. má vzestupnou tendenci (1996–1998) počet hospitalizovaných ve stadiu syphilislatens se zvýšil nejméně 2x (1992:1996). Zvýšil se průkaz onemocnění v graviditě: došlo k porodům mrtvých plodů(2x) a vrozeným formám syfilis (3x). Z nově popsaných klinických forem jde o specifickou gastritidu a specifickouuveitidu, u imunosuprimovaných nemocných tzv. lues maligna a blue toe syndrom. Tyto formy nebyly zastiženy vesledovaném souboru.Závěry. V posledních 10 letech došlo k výraznému vzestupu nově hlášených případů syfilis v populaci Českérepubliky. Tento nebezpečný (až explozivní) nárůst nových případů je provázen růstem vrozených forem a objeveníse nových klinických obrazů, zvláště u imunokompromitovaných nemocných.

Klíčová slova:
syfilis, pohlavní choroby, sex, transplacentární přenos, mrtvý plod, depistáž, dispenzarizace,imunodeficience.


Syphillis in the Third Century

Background.
For several decades the clinical picture of all stages of syphilis has been assumed to be immutable.The aim of the study was to describe the real spectrum of cutaneous and mucosal manifestations and organ changesand to ascertain whether the incidence of the disease has an increasing trend.Methods and Results. The studied group included 92 patients (44 males, 48 females, average age was 31.3 years)diagnosed in years 1992 to 1998 at our clinics. The diagnose was confirmed by a microscopic and/or serologicexamination. Number of patients with the primary syphilis increased more than twice (1992 versus 1997), incidenceof newly registered manifestations of the secondary syphilis has also increased (1996 to 1998), number of hospitalisedpatients in the stadium of syphilis latens increased at least twice (1992 versus 1996). Higher was the number ofproven cases in pregnant patients: number of dead births increased twice, inborn forms of syphilis were three timesmore frequent. Among the newly described clinical forms the specific gastritis and specific uveitis were diagnosed.In immunosuppressed patients forms of lues maligna and the blue toes syndrome were identified. However, thoseforms were not diagnosed among our group of studied patients.Conclusions. During the last 10 years a significant increase of incidence of syphilis was reported in the populationof Czech Republic. Such dangerous and almost explosive rise of new cases has been accompanied with increasednumber of inborn forms and with the occurrence of new clinical manifestations, namely in immunosuppressedpatients.

Key words:
syphilis, sexually transmissible diseases, transplacental transmission, dead birth, dispensary, immunodeficiency.


Autoři: A. Machovcová;  R. Konkoľová;  R. Schmiedbergerová;  I. Janebová;  J. Hercogová
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha Kožní oddělení FN Bulovka, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 96-100
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Klinický obraz všech stadií syfilis se již několik desetiletí považuje za ustálený. Cílem této studiebylo zjistit, jak skutečně vypadá spektrum kožních a slizničních projevů a orgánových změn a zda má výskyt tohotoonemocnění vzestupný trend.Metody a výsledky. Soubor zahrnuje 92 nemocných (44 mužů, 48 žen, průměrný věk souboru je 31,3 roků)diagnostikovaných v letech 1992–1998 na pracovištích autorů. Diagnóza byla potvrzena mikroskopickým a/nebosérologickým vyšetřením. Počet nemocných v I. stadiu syfilis se zvýšil více jak 2x (1992:1997), počet novězachycených projevů stadia II. má vzestupnou tendenci (1996–1998) počet hospitalizovaných ve stadiu syphilislatens se zvýšil nejméně 2x (1992:1996). Zvýšil se průkaz onemocnění v graviditě: došlo k porodům mrtvých plodů(2x) a vrozeným formám syfilis (3x). Z nově popsaných klinických forem jde o specifickou gastritidu a specifickouuveitidu, u imunosuprimovaných nemocných tzv. lues maligna a blue toe syndrom. Tyto formy nebyly zastiženy vesledovaném souboru.Závěry. V posledních 10 letech došlo k výraznému vzestupu nově hlášených případů syfilis v populaci Českérepubliky. Tento nebezpečný (až explozivní) nárůst nových případů je provázen růstem vrozených forem a objeveníse nových klinických obrazů, zvláště u imunokompromitovaných nemocných.

Klíčová slova:
syfilis, pohlavní choroby, sex, transplacentární přenos, mrtvý plod, depistáž, dispenzarizace,imunodeficience.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa