INVAZIVNÍ DUKTÁLNÍ KARCINOMY MLÉČNÉ ŽLÁZY:VYŠETŘENÍ POČTU KOPIÍ GENU CCND1 A POČTUCHROMOZÓMŮ 11 METODOU FLUORESCENČNÍ IN SITUHYBRIDIZACE (FISH) V POROVNÁNÍ S EXPRESÍPROTEINU CYKLIN D1 A RECEPTORU PRO ESTROGEN(ER) DETEGOVANOU IMUNOHISTOCHEMICKY (IHC)


INVAZIVNÍ DUKTÁLNÍ KARCINOMY MLÉČNÉ ŽLÁZY:VYŠETŘENÍ POČTU KOPIÍ GENU CCND1 A POČTUCHROMOZÓMŮ 11 METODOU FLUORESCENČNÍ IN SITUHYBRIDIZACE (FISH) V POROVNÁNÍ S EXPRESÍPROTEINU CYKLIN D1 A RECEPTORU PRO ESTROGEN(ER) DETEGOVANOU IMUNOHISTOCHEMICKY (IHC)

Východisko.
Zvýšená tvorba onkogenních proteinů je u některých nádorů podmíněná genovou amplifikací. Vztahexprese regulačního proteinu buněčného cyklu, cyklinu D1 a amplifikace genu CCND1 kódujícího tento protein neníu invazivních duktálních karcinomů mléčné žlázy (IDC) plně objasněn. Zvýšený zájem vyvolávají vztahy k expresireceptoru pro estrogen (ER).Metody a výsledky. Vyšetřili jsme počet kopií genu CCND1, expresi cyklinu D1 a ER u souboru 60 žen a 1muže s IDC. Věkové rozmezí bylo 33 až 89 let (medián 57 let). Počet kopií genu CCND1 a počet chromozómů 11jsme vyšetřovali metodou FISH, expresi cyklinu D1 a ER metodou IHC. Silnou amplifikaci genu CCND1 (>10kopií/jádro nádorové buňky) jsme zjistili u 9 nemocných, slabou amplifikaci (

Klíčová slova:
mléčná žláza, invazivní duktální karcinom, gen CCND1, amplifikace, cyklin D1, receptor proestrogen, FISH.


Invasive Duct Carcinoma of the Breast: Copy Numbers of CCND1 Gene andChromosome 11 Using Fluorescence in situ Hybridization (FISH) in Comparison with the Expression of Cyclin D1and Estrogen Receptor (ER) Detected by Immunohistochemistry (IHC)

Background.
Overexpression of oncogenic proteins may be caused by gene amplifications. Cyclin D1 participatesin regulation of the cell cycle. Relations between cyclin D1 expression and amplification of CCND1 gene encodingthis protein in invasive duct breast carcinomas (IDC) are not fully elucidated. An increased interest is also focusedon relations to the estrogen receptor (ER).Methods and Results.We investigated copy numbers of the CCND1 gene, expression of cyclin D1 and expressionof ER in a group of 60 females and 1 male with IDC. The age range varied from 33 to 89 years (median 57 years).The number of CCND1 gene copies and the number of chromosome 11 was evaluated using FISH, the expressionof cyclin D1 and ER was investigated by IHC. We detected a strong amplification of CCND1 gene (>10 copies pertumor cell nuclei) in 9 patients, weak amplification (

Key words:
mammary gland, invasive duct carcinoma, CCND1 gene, amplification, cyclin D1, estrogen receptor, FISH.


Autoři: M. Mrhalová;  R. Kodet;  P. Strnad 1
Působiště autorů: Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Praha 1Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 708-714
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Zvýšená tvorba onkogenních proteinů je u některých nádorů podmíněná genovou amplifikací. Vztahexprese regulačního proteinu buněčného cyklu, cyklinu D1 a amplifikace genu CCND1 kódujícího tento protein neníu invazivních duktálních karcinomů mléčné žlázy (IDC) plně objasněn. Zvýšený zájem vyvolávají vztahy k expresireceptoru pro estrogen (ER).Metody a výsledky. Vyšetřili jsme počet kopií genu CCND1, expresi cyklinu D1 a ER u souboru 60 žen a 1muže s IDC. Věkové rozmezí bylo 33 až 89 let (medián 57 let). Počet kopií genu CCND1 a počet chromozómů 11jsme vyšetřovali metodou FISH, expresi cyklinu D1 a ER metodou IHC. Silnou amplifikaci genu CCND1 (>10kopií/jádro nádorové buňky) jsme zjistili u 9 nemocných, slabou amplifikaci (

Klíčová slova:
mléčná žláza, invazivní duktální karcinom, gen CCND1, amplifikace, cyklin D1, receptor proestrogen, FISH.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa