BENIGNÍ STENÓZY VELKÝCH DECHOVÝCH CEST


BENIGNÍ STENÓZY VELKÝCH DECHOVÝCH CEST

Východisko.
Benigní stenózy velkých dechových cest vznikají nejčastěji u osob s předchozí intubací nebotracheostomií. Jejich incidence není známá, jsou často pozdě diagnostikované a na jejich léčbu existují ve světěrůzné názory. S cílem přispět ke zlepšení našich vědomostí o této závažné poruše jsme prospektivně od března 1998sledovali všechny nemocné, kteří s touto diagnózou prošli oddělením.Metody a výsledky. V souboru 31 nemocných s benigními stenózami nenádorového původu, které jsme diagnostikovalia léčili na oddělení TRN FN Motol v letech 1998–2000, bylo 24 mužů a 7 žen, medián věku byl 52let. Příčinou stenózy byla u 27 osob intubace, u 4 nemocných byly jiné příčiny stenózy. Po přijetí jsme u 30nemocných prováděli elektrokauterizaci a dilataci stenózy, jeden nemocný byl odeslán na operaci přímo. Kromědvou jsme vždy dosáhli dostatečného zprůchodnění stenózy a zvažovali jsme možnost operace. Na ni jsme odeslali15 nemocných, 10 nemocných jsme trvale vyléčili metodami intervenční bronchoskopie včetně zavedení stentů 6nemocným. Ze zbylých 6 osob jsou 2 připravováni k resekci stenózy, 4 nemocní jsou inoperabilní z různých důvodů.2 nemocní zemřeli bez souvislosti se stenózou.Závěry. Na základě zkušeností soudíme, že optimálním postupem u těchto nemocných je po dilataci či odstraněnístenózy vždy zvážit resekci trachey. V případě inoperability lze uplatnit metody intervenční bronchoskopie. Autořidoporučují, aby všichni nemocní po intubaci delší než 2 dny byli s odstupem 2 měsíců odesláni na bronchoskopickoukontrolu.

Klíčová slova:
jizevnaté stenózy dýchacích cest, intervenční bronchologie, trachea.


Benign Stenoses of the Large Respiratory Pathways

Background.
Benign stenoses of main respiratory pathways develop usually in patients after intubation ortracheostomy. Incidence of such states is not known, they are frequently diagnosed too late, and there are differentviews of their treatment. In order to contribute to the improvement of our knowledge of this serious impairment wefollowed prospectively all patients with this diagnose at our department since March 1998.Methods andResults. The group of 31 patientswith benign stenoses of non-tumorous origin diagnosed and treatedat the TRN of the Teaching Hospital Motol in years 1998 to 2000 consisted of 24 males and 7 females, age medianwas 52 years. Stenosis was caused in 27 patients by intubation, in 4 patients by some other causes. At admission weperformed in 30 patients electrocauterization and dilatation of stenosis, one patient was immediately indicated forsurgery. Beside two cases we always achieved sufficient patency of stenosis and weighted indication to surgery. Wesent for surgery 15 patients, 10 patients were permanently healed using methods of interventional bronchoscopy,including introduction of stent in 6 cases. From the remaining 6 patients, two of them are planned for resection ofstenosis, four are inoperable from various reasons, and two died of causes not related to stenosis.Conclusions. Based on our experience we recommend as an optimal management of such patients is the dilatationor removal of stenosis and then always to consider resection of trachea. In inoperable cases methods of interventionalbronchoscopy should be used.Authors recommend sending all patients intubated longer than 2 days for bronchoscopicexamination in interval of 2 months.

Key words:
cicatriceous stenoses of respiratory pathways, interventional bronchoscopy, trachea.


Autoři: M. Marel;  Z. Pekárek;  L. Fila;  I. Špásová 1;  P. Pafko 2;  P. Schutzner 2;  R. Pospíšil 3;  I. David 4
Působiště autorů: Oddělení TRN FNM, Praha 1Klinika TRN LF UK, Hradec Králové 2III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM, Praha 3Chirurgická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 4Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 610-614
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Benigní stenózy velkých dechových cest vznikají nejčastěji u osob s předchozí intubací nebotracheostomií. Jejich incidence není známá, jsou často pozdě diagnostikované a na jejich léčbu existují ve světěrůzné názory. S cílem přispět ke zlepšení našich vědomostí o této závažné poruše jsme prospektivně od března 1998sledovali všechny nemocné, kteří s touto diagnózou prošli oddělením.Metody a výsledky. V souboru 31 nemocných s benigními stenózami nenádorového původu, které jsme diagnostikovalia léčili na oddělení TRN FN Motol v letech 1998–2000, bylo 24 mužů a 7 žen, medián věku byl 52let. Příčinou stenózy byla u 27 osob intubace, u 4 nemocných byly jiné příčiny stenózy. Po přijetí jsme u 30nemocných prováděli elektrokauterizaci a dilataci stenózy, jeden nemocný byl odeslán na operaci přímo. Kromědvou jsme vždy dosáhli dostatečného zprůchodnění stenózy a zvažovali jsme možnost operace. Na ni jsme odeslali15 nemocných, 10 nemocných jsme trvale vyléčili metodami intervenční bronchoskopie včetně zavedení stentů 6nemocným. Ze zbylých 6 osob jsou 2 připravováni k resekci stenózy, 4 nemocní jsou inoperabilní z různých důvodů.2 nemocní zemřeli bez souvislosti se stenózou.Závěry. Na základě zkušeností soudíme, že optimálním postupem u těchto nemocných je po dilataci či odstraněnístenózy vždy zvážit resekci trachey. V případě inoperability lze uplatnit metody intervenční bronchoskopie. Autořidoporučují, aby všichni nemocní po intubaci delší než 2 dny byli s odstupem 2 měsíců odesláni na bronchoskopickoukontrolu.

Klíčová slova:
jizevnaté stenózy dýchacích cest, intervenční bronchologie, trachea.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa