INTERVENČNÍ METODY V LÉČBĚ MALIGNÍCHPROCESŮ JATER


INTERVENČNÍ METODY V LÉČBĚ MALIGNÍCHPROCESŮ JATER

Autoři předkládají přehled vaskulárních a perkutánních intervenčních metod, které lze využít v lokoregionálníchemoterapii nádorů jater. Jejich zkušenosti vycházejí ze souboru 248 nemocných, kterým byl na radiodiagnostickéklinice FN Brno (pracoviště Bohunice) některý z výkonů proveden. Při chemoembolizaci je hlavní smysl léčby vedlecílené aplikace cytostatika úplná ischemizace ložiska. Tu dosáhneme jenom při superselektivním provedení výkonu.Druhou možností lokoregionální chemoterapie je aplikace velkých dávek cytostatik cíleně do přívodní tepny.Podmínkou úspěchu je, aby cytostatikum promývalo všechny jaterní segmenty. Předoperační embolizace portálnížíly je efektivní přípravou nemocných před resekčním výkonem na játrech. Perkutánní termoablační techniky čiperkutánní alkoholizace jsou limitované jednak cenou výkonu, dále počtem, velikostí a lokalizací ložisek. Perkutánníalkoholizace je indikovaná především v léčbě hepatocellulárního karcinomu v cirhotickém terénu. Perkutánnítermoablační techniky efektivně ničí ložiska v játrech až do velikosti 5 cm bez poškození okolního parenchymu.Lokoregionální a perkutánní terapie maligních procesů jater jsou alternativní metody a jednotlivé postupy lze účinněkombinovat. Indikace musí být zvažovaná interdisciplinární komisí. Je přitom třeba mít na zřeteli, že úspěchem není„technicky dokonalé provedení komplikovaného výkonu“, ale délka a kvalita života nemocných.

Klíčová slova:
tumor jater, chemoembolizace, embolizace, lokoregionální chemoterapie, termoablace, alkoholizace.


Interventional Methods in the Treatment of Malignant Tumors of the Liver

The article overviews vascular and percutaneous interventional methods used in the locoregional chemotherapyof liver tumors. It is based on experience from the treatment of 248 patients on the Radiodiagnostic clinic of theTeaching hospital in Brno (Bohunice department). Chemoembolization includes precisely aimed administration ofcytostatics and a total ischaemization of the malignant tissue. Another method of locoregional chemotherapy is theadministration of high doses of cytostatics into the afferent artery. Positive effect can be achieved only when thecytostatic perfuses all liver segments. Preoperative embolization of the portal vein represents an effective preliminarytreatment of patients before the liver ablation. Percutaneous thermal ablation and the use of percutaneous ethanolinjections are limited by the costs of treatment, by the number, size and location of tumors. Percutaneous ethanolinjections are indicated in the treatment of hepatocellular carcinoma in the cirrhotic tissue. Percutaneous thermalablation can effectively destroy foci in the liver up to the size of 5 cm without impairment of the surrounding tissue.Locoregional and percutaneous therapy of malignant liver processes represent alternative methods and individualapproaches should be combined. Indication has to be carefully thought about by an interdisciplinary committee. Itis necessary to realise that the aim is not to perform „technically precise operation“ gut the lengths and quality ofthe patient’s life.

Key words:
liver tumor, chemoembolization, embolization, locoregional chemotherapy, thermal ablation, ethanolinjections.


Autoři: V. A. Válek;  J. Boudný 1
Působiště autorů: Univerzitní onkologické centrum MU, Brno 1Radiodiagnostická
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 471-478
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají přehled vaskulárních a perkutánních intervenčních metod, které lze využít v lokoregionálníchemoterapii nádorů jater. Jejich zkušenosti vycházejí ze souboru 248 nemocných, kterým byl na radiodiagnostickéklinice FN Brno (pracoviště Bohunice) některý z výkonů proveden. Při chemoembolizaci je hlavní smysl léčby vedlecílené aplikace cytostatika úplná ischemizace ložiska. Tu dosáhneme jenom při superselektivním provedení výkonu.Druhou možností lokoregionální chemoterapie je aplikace velkých dávek cytostatik cíleně do přívodní tepny.Podmínkou úspěchu je, aby cytostatikum promývalo všechny jaterní segmenty. Předoperační embolizace portálnížíly je efektivní přípravou nemocných před resekčním výkonem na játrech. Perkutánní termoablační techniky čiperkutánní alkoholizace jsou limitované jednak cenou výkonu, dále počtem, velikostí a lokalizací ložisek. Perkutánníalkoholizace je indikovaná především v léčbě hepatocellulárního karcinomu v cirhotickém terénu. Perkutánnítermoablační techniky efektivně ničí ložiska v játrech až do velikosti 5 cm bez poškození okolního parenchymu.Lokoregionální a perkutánní terapie maligních procesů jater jsou alternativní metody a jednotlivé postupy lze účinněkombinovat. Indikace musí být zvažovaná interdisciplinární komisí. Je přitom třeba mít na zřeteli, že úspěchem není„technicky dokonalé provedení komplikovaného výkonu“, ale délka a kvalita života nemocných.

Klíčová slova:
tumor jater, chemoembolizace, embolizace, lokoregionální chemoterapie, termoablace, alkoholizace.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa