PILOTNÍ STUDIE K DLOUHOBÉMU SLEDOVÁNÍZDRAVOTNÍHO STAVU ABUZÉRŮ ZÁVISLÝCHNA OPIÁTECH LÉČENÝCH METADONEM


PILOTNÍ STUDIE K DLOUHOBÉMU SLEDOVÁNÍZDRAVOTNÍHO STAVU ABUZÉRŮ ZÁVISLÝCHNA OPIÁTECH LÉČENÝCH METADONEM

Východisko.
Sledování zdravotního stavu pacientů na opiátech je zdůvodněno vysokým stupněm morbidity těchtoabuzérů. Cílem práce bylo zjistit aktuální zdravotní stav a rozsah i stupeň postižení před zahájením substituční léčbyagonistou opioidních receptorů – metadonem.Metody a výsledky. Soubor abuzérů tvořila skupina 101 osob (věkový průměr 28,5 roků, variační šíře 20–47 roků,77 mužů a 24 žen). Z abnormálních nálezů se nejčastěji projevily patologické výsledky hodnot jaterních enzymůALT, AST (35 a 31 %), GMT (9 %), snížené hodnoty hemoglobinu (24 %), zvýšené hodnoty IgM (38 %) a CRP(25 %). Při současné pozitivitě testů na hepatitidy (C a B, 70 % a 61 %) je jejich alterace pochopitelná. Sníženéhodnoty testosteronu u mužů (63 %) ukazují na dysfunkci hypofýzo-hypotalamo-gonadální osy, zvýšené hodnotytyroxinu (14 %), P (20 %) a aterogenního indexu (19 %) zůstávají bez vysvětlení. CRP signalizuje probíhající(skrytou) infekci. Řada laboratorních – biochemických ukazatelů nevykázala signifikantní patologické hodnoty.Zobrazovací metody zjistily hepatomegalii u 28 % a splenomegalii u 27 %, echotextura signalizující steatózu bylanalezena u 15 % vyšetřovaných.Závěr. U chronických abuzérů je možné (před zahájením substituční léčby metadonem) očekávat ve vysokémstupni především alteraci jaterních funkcí, pozitivitu testů na hepatitidy B a C, alteraci imunoglobulinů a deficittestosteronu (u mužů).

Klíčová slova:
abuzéři, metadon, jaterní enzymy, testy na hepatitidu B a C, krevní obraz, testosteron.


Long-Term Follow Up Study on the Health Status of Drug Abusers Cured withMethadone – a Pilot Study

Background.
Examination of the health status of patients abusing opiates can be substantiated by their highmorbidity. The aim of the work was to describe the actual health status and the extent and seriousness of the afflictionbefore the substitution therapy with opioid receptors agonist – methadone.Methods and Results. The group of drug abusers consisted of 101 persons (average age was 28.5 years, withinthe range of 20 to 47 years, 77 men and 24 women). Among the pathological findings, values of the levels of hepaticenzymes ALT, AST (35 and 31 %), GMT (9 %), low haemoglobin levels (24 %) and elevated values of IgM (38 %)and CRP (25 %) belonged to the most frequent ones. Because of the simultaneously positive tests for hepatitis (Cand B, 70 % and 61 %), the alteration is fully obvious. Low testosterone levels in males (63 %) indicate thedysfunction of the hypothalamus-hypophysis-gonadas axis. Increased values of thyroxin (14 %), P (20 %) andatherogenity index (19 %) remain unexplained. Several other laboratory-biochemical parameters remained withinthe physiological range. Imaging methods revealed hepatomegaly in 28 % and splenomegaly in 27 %, echotextureindicating steatosis was found in 15 % of studied persons.Conclusions. In chronic drug abusers before the onset of the substitution therapy, it is possible to expect frequentalterations, namely that of hepatic functions, positive test for hepatitis B and C, alteration of immunoglobulines leveland testosterone deficits (in males).

Key words:
drug abusers, methadone, hepatic enzymes, tests for hepatitis B and C, blood picture, testosterone.


Autoři: H. Wilczek;  Z. Veselý 1;  Presl. J. 1
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Nadace Dropin o. p. s., Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 393-397
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Sledování zdravotního stavu pacientů na opiátech je zdůvodněno vysokým stupněm morbidity těchtoabuzérů. Cílem práce bylo zjistit aktuální zdravotní stav a rozsah i stupeň postižení před zahájením substituční léčbyagonistou opioidních receptorů – metadonem.Metody a výsledky. Soubor abuzérů tvořila skupina 101 osob (věkový průměr 28,5 roků, variační šíře 20–47 roků,77 mužů a 24 žen). Z abnormálních nálezů se nejčastěji projevily patologické výsledky hodnot jaterních enzymůALT, AST (35 a 31 %), GMT (9 %), snížené hodnoty hemoglobinu (24 %), zvýšené hodnoty IgM (38 %) a CRP(25 %). Při současné pozitivitě testů na hepatitidy (C a B, 70 % a 61 %) je jejich alterace pochopitelná. Sníženéhodnoty testosteronu u mužů (63 %) ukazují na dysfunkci hypofýzo-hypotalamo-gonadální osy, zvýšené hodnotytyroxinu (14 %), P (20 %) a aterogenního indexu (19 %) zůstávají bez vysvětlení. CRP signalizuje probíhající(skrytou) infekci. Řada laboratorních – biochemických ukazatelů nevykázala signifikantní patologické hodnoty.Zobrazovací metody zjistily hepatomegalii u 28 % a splenomegalii u 27 %, echotextura signalizující steatózu bylanalezena u 15 % vyšetřovaných.Závěr. U chronických abuzérů je možné (před zahájením substituční léčby metadonem) očekávat ve vysokémstupni především alteraci jaterních funkcí, pozitivitu testů na hepatitidy B a C, alteraci imunoglobulinů a deficittestosteronu (u mužů).

Klíčová slova:
abuzéři, metadon, jaterní enzymy, testy na hepatitidu B a C, krevní obraz, testosteron.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa