OXID DUSNATÝ U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACIKADAVERÓZNÍ LEDVINY


OXID DUSNATÝ U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACIKADAVERÓZNÍ LEDVINY

Východisko:
Úloha oxidu dusnatého (NO) po transplantaci kadaverózní ledviny není zatím vyjasněna. Cílem prácebylo vyšetřit produkci NO do moči u nemocných po transplantaci kadaverózní ledviny s normálním průběhema komplikacemi (akutní rejekcí a cyklosporinovou toxicitou).Metody a výsledky. Vyšetřovali jsme produkci stabilních metabolitů NO (NO 2-a NO 3-) do moči (U-NOx)u nemocných po transplantaci kadaverózní ledviny. Do studie byli zařazeni jen pacienti se standardní trojkombinacíimunosupresiv – cyklosporin, azatioprim, prednison. Nemocní, kterým byla podávána jiná imunosupresiva nebo lékyovlivňující tvorbu NO (nitráty, ACEI), byli ze studie vyloučeni, stejně jako nemocní s infekčními nebo jinýmizávažnými komplikacemi po transplantaci. Vyšetřili jsme celkem 33 nemocných (21 mužů a 12 žen), z nichž 10mělo po transplantaci akutní rejekci, 10 cyklosporinovou toxicitu a 13 normální průběh bez komplikací. Průměrnývěk pacientů byl 50,96 ± 11,13 let. U-NOx byl vyšetřován biochemicky Griessovou reakcí každý den po transplantacijednak ve vzorku ranní moči, jednak ve vzorku ze 24hodinového sběru za předchozí den a byl přepočítáván na 1mmol/l močového kreatininu (U-Cr). Nalezli jsme nižší hladiny U-NOx/U-Cr u nemocných s akutní rejekcí běhemposledních 2 dnů před jejím vznikem oproti nemocným s normálním průběhem (p

Klíčová slova:
NO, cyklosporin, transplantace ledvin, akutní rejekce, cyklosporinová toxicita.


Nitric Oxide in Patients after Cadaveric Renal Transplantation

Background.
The role of nitric oxide (NO) after cadaveric renal graft transplantation has not been yet fully clarified.The aim of our study was to examine NO production into the urine of patients following cadaveric renal grafttransplantation with a normal course and complications (acute rejection and cyclosporin toxicity).Methods and Results. Production of stabile NO metabolites (NO 2-and NO 3-) into urine (U-NOx) was examinedin recipients of cadaveric renal transplantation. Only patients with standard triple immunosuppressive therapy(cyclosporin, azathioprine, prednisone) were include into the study. Patients receiving other immunosuppressiveagents or drugs affecting NO formation (nitrates, ACE inhibitors) were excluded from the study, as were those withinfectious or other serious post-transplant complications. Overall, we examined 33 patients (21 men and 12 women),with acute rejection and cyclosporin-induced toxicity in ten each, and a normal course with no complications in 13.The mean age of the patients was 50.96 _ 11.13 years. U-NOx was examined by biochemistry using Griesse reactionevery day after transplantation both in a morning urine sample and in a sample from 24-hour collection over thepreceding day and calculated to 1 mmol/l of urinary creatinine (U-Cr). The levels of U-NOx/U-Cr in patients withacute rejection over the past 2 days before its development were lower compared with those in patients with a normalcourse (p_0.05). No difference was found between the groups of patients with cyclosporin-induced toxicity anda normal course. The levels of U-NOx were inversely correlated (p_0.01) to the levels of serum creatinine (S-Cr),but did not correlate with the blood levels of cyclosporin A.Conclusions.The study demonstrated a decrease in urinary U-NOx production within the past 2 days before renaltransplant rejection. The levels of U-NOx in patients with cyclosporin-induced toxicity remain unaltered. U-NOx/U-Cr could possibly become a non-invasive marker of rejection.

Key words:
NO, cyclosporin, renal transplantation, acute rejection, cyclosporin-induced toxicity.


Autoři: P. Bubeníček;  L. Kazdová;  P. Táborský;  I. Brůžková;  M. Štollová;  V. Lánská;  I. Matl;  V. Teplan
Působiště autorů: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 272-276
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko:
Úloha oxidu dusnatého (NO) po transplantaci kadaverózní ledviny není zatím vyjasněna. Cílem prácebylo vyšetřit produkci NO do moči u nemocných po transplantaci kadaverózní ledviny s normálním průběhema komplikacemi (akutní rejekcí a cyklosporinovou toxicitou).Metody a výsledky. Vyšetřovali jsme produkci stabilních metabolitů NO (NO 2-a NO 3-) do moči (U-NOx)u nemocných po transplantaci kadaverózní ledviny. Do studie byli zařazeni jen pacienti se standardní trojkombinacíimunosupresiv – cyklosporin, azatioprim, prednison. Nemocní, kterým byla podávána jiná imunosupresiva nebo lékyovlivňující tvorbu NO (nitráty, ACEI), byli ze studie vyloučeni, stejně jako nemocní s infekčními nebo jinýmizávažnými komplikacemi po transplantaci. Vyšetřili jsme celkem 33 nemocných (21 mužů a 12 žen), z nichž 10mělo po transplantaci akutní rejekci, 10 cyklosporinovou toxicitu a 13 normální průběh bez komplikací. Průměrnývěk pacientů byl 50,96 ± 11,13 let. U-NOx byl vyšetřován biochemicky Griessovou reakcí každý den po transplantacijednak ve vzorku ranní moči, jednak ve vzorku ze 24hodinového sběru za předchozí den a byl přepočítáván na 1mmol/l močového kreatininu (U-Cr). Nalezli jsme nižší hladiny U-NOx/U-Cr u nemocných s akutní rejekcí běhemposledních 2 dnů před jejím vznikem oproti nemocným s normálním průběhem (p

Klíčová slova:
NO, cyklosporin, transplantace ledvin, akutní rejekce, cyklosporinová toxicita.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa