ATYPICKÁ PORUCHA POÍJMU POTRAVY, DIAGNOSTICKÝA TERAPEUTICKÝ PROBLÉM?


ATYPICKÁ PORUCHA POÍJMU POTRAVY, DIAGNOSTICKÝA TERAPEUTICKÝ PROBLÉM?

Autooi se zabývají problematikou atypické poruchy poíjmu potravy. Tyto poípady rozeleoují na toi skupiny. Prvnískupinu tvooí okruh subklinických forem poruch poíjmu potravy. U druhé skupiny je poítomno vyhubnutí, avšak nenízjištin aktivní podíl pacientky na hubnutí. U toetí skupiny poevažují doprovodné syndromy, jako je depresivnísyndrom a obsedantni kompulzivní syndrom. Autooi upozoroují na nesnáze v diagnostice a terapii tichto netypickýchforem.

Klíčová slova:
atypická mentální anorexie, atypická mentální bulimie.


Atypical Form of Food Intake Disorder, a Diagnostic and Therapeutic Problem?

Paper deals with problems of atypical forms of food intake disorder. Such disorders can be divided into threegroups. First group included sub-clinical forms of food intake disorders. Patients with signs of thinning are includedinto the second group; however, their active role in slimming cannot be identified. In the third group the accompanyingsyndromes prevail, e.g. the syndrome of depression and obsessive-compulsive syndrome. Problems in the diagnosticsand therapy of those atypical forms are discussed.

Key words:
atypical mental anorexia, atypical mental bulimia.


Autoři: J. Koutek;  J. Kocourková
Působiště autorů: Ditská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 587-589
Kategorie: Články

Souhrn

Autooi se zabývají problematikou atypické poruchy poíjmu potravy. Tyto poípady rozeleoují na toi skupiny. Prvnískupinu tvooí okruh subklinických forem poruch poíjmu potravy. U druhé skupiny je poítomno vyhubnutí, avšak nenízjištin aktivní podíl pacientky na hubnutí. U toetí skupiny poevažují doprovodné syndromy, jako je depresivnísyndrom a obsedantni kompulzivní syndrom. Autooi upozoroují na nesnáze v diagnostice a terapii tichto netypickýchforem.

Klíčová slova:
atypická mentální anorexie, atypická mentální bulimie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa