KONTROLNÍ STUDIE JÓDOVÉHO ZÁSOBENÍNOVOROZENCŮ A JEJICH MATEK ZE DVOU OBLASTÍČR PO TŘECH LETECH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ


KONTROLNÍ STUDIE JÓDOVÉHO ZÁSOBENÍNOVOROZENCŮ A JEJICH MATEK ZE DVOU OBLASTÍČR PO TŘECH LETECH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Východisko.
Celosvětová eliminace jódového deficitu je v současné době jedním z prioritních cílů SZO. Nejri-zikovější skupinou obyvatel vzhledem k následkům nedostatečného jódového zásobení jsou, i při mírnějším stupnijódového deficitu, lidské plody během fetálního a raného kojeneckého období (endemická kognitivní porucha).Epidemiologická studie ze 3 oblastí ČR (Praha, Příbram, Ústí nad Labem) v letech 1993 - 1995 u 5denníchnovorozenců a jejich matek prokázala střední stupeň jódového deficitu v Praze a na Příbramsku. Cílem kontrolníepidemiologické studie jodurií novorozenců z roku 1997 (Praha, Příbram) je hodnocení úspěšnosti preventivníchopatření, která byla po 3 roky prováděna. Jednalo se o osvětovou a edukační činnost, doporučení nabídky užívat100 mg jódu denně všem těhotným a kojícím matkám, obohacení náhradní mléčné kojenecké výživy jódem, zvýšenía zkvalitnění jódu ve stolní soli (27 ± 7 mg/1 kg soli jako jodičnan draselný).Metody a výsledky. V roce 1997 byla vyšetřena jodurie u 2 souborů donošených novorozenců a jejich matek,pátý den po porodu. 50 novorozenců a jejich matek bylo pražských a 50 příbramských. Jodurie byla vyšetřovánaz ranních vzorků moče metodou Ing. Bílka (Národní číselník laboratorních položek MZ, SLP typ N-SPA-BANP,kód Jodurie (fotometrie), klíč BIAAA, vydáno 1997). Výsledky byly statisticky zpracovány s použitím BartlettovaChí kvadrátu a Kruskalova-Vallisova H testu a Studentova t-testu. Medián jodurií u pražských novorozenců byl7,93 mg l/100 ml a u příbramských 7,83 mg l/100 ml moče. Mediány mateřských jodurií byly v Praze 5,90 mg l/100ml a v Příbrami 7,23 mg l/100 ml moče.Závěry. Mediány jodurií novorozenců ze 2 oblastí (Praha a Příbram) dříve (r. 93-94) v pásmu středního jódovéhodeficitu se během 3 let nápravných opatření významně zvýšily a v r. 97 odpovídají už normálním hodnotám joduriípro příslušnou věkovou skupinu.

Klíčová slova:
střední jódový deficit, novorozenci, kognitivní endemická porucha, nápravná opatření.


Check-up Investigation of Iodine Supplies of Neonates andtheir Mothers in Two Arreas of the Czech Republic after Three Years of Intervention

Background.
The worldwide elimination of iodine deficiency is at present one of the priorities of WHO. Thehighest risk group with regard to sequelae of inadequate iodine supplies are even in case of a milder iodine deficiency,human foetuses during the foetal and early infantile period (endemic cognitive disorder). An epidemiological surveyin three areas of the Czech Republic (Prague, Příbram, Ústí n. Labem) in 1993-95 in 5-day old infants and theirmothers provided evidence of a medium grade iodine deficiency in Prague and the Příbram area. The objective ofthe epidemiological check-up survey of ioduria of neonates in 1997 (Prague, Příbram) is the evaluation of the successof preventive provisions which were implemented for a period and educational activities, recommendations to take100 mg iodine to all pregnant and lactating mothers, fortification of infant foods with iodine, increasing and improvingthe standard of iodine in table salt (27 ± 7 mg l/kg salt as potassium iodate).Methods and Results. In 1997 the ioduria of two groups of full-term neonates and their mothers was assessed onthe fifth day after delivery. Fifty neonates and their mothers were from Prague, 50 from Příbram. Ioduria was assessedin morning urine samples by the method of Ing. Bílek (National list of laboratory items MZ, SLP type N-SPA-BANO,code Joduria (photometry), key BIAAA, published in 1997). The results were statistically computed using Bartlett’schi-aquare and Kruskalov-Vallis’ H test and Student’s t-test. The median of ioduria in Prague neonates was 7.93 mgl/100 ml and in Příbram neonates 7.83 mg l/100 ml urine. The median values of maternal ioduria were 5.90 mg l/100ml in Prague and 7.23 mg l/100 ml urine in Příbram.Conclusions. The median ioduria values of neonates from two areas (Prague and Příbram), previously (93-94) inthe zone of medium iodine deficiency, increased significantly during three years of intervention and in 1997 theyreached normal levels of ioduria for the given age group.

Key words:
medium grade iodine deficiency, neonates, cognitive endemic disorder, intervention.


Autoři: O. Hníková;  M. Hromádková 2;  O. Wiererová 1;  R. Bílek 3
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu a 1 Klinika gynekologie a porodnictví FNKV a 3. LF UK, Praha 2 Novorozenecké oddělení NsP, Příbram, 3 Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 272-275
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Celosvětová eliminace jódového deficitu je v současné době jedním z prioritních cílů SZO. Nejri-zikovější skupinou obyvatel vzhledem k následkům nedostatečného jódového zásobení jsou, i při mírnějším stupnijódového deficitu, lidské plody během fetálního a raného kojeneckého období (endemická kognitivní porucha).Epidemiologická studie ze 3 oblastí ČR (Praha, Příbram, Ústí nad Labem) v letech 1993 - 1995 u 5denníchnovorozenců a jejich matek prokázala střední stupeň jódového deficitu v Praze a na Příbramsku. Cílem kontrolníepidemiologické studie jodurií novorozenců z roku 1997 (Praha, Příbram) je hodnocení úspěšnosti preventivníchopatření, která byla po 3 roky prováděna. Jednalo se o osvětovou a edukační činnost, doporučení nabídky užívat100 mg jódu denně všem těhotným a kojícím matkám, obohacení náhradní mléčné kojenecké výživy jódem, zvýšenía zkvalitnění jódu ve stolní soli (27 ± 7 mg/1 kg soli jako jodičnan draselný).Metody a výsledky. V roce 1997 byla vyšetřena jodurie u 2 souborů donošených novorozenců a jejich matek,pátý den po porodu. 50 novorozenců a jejich matek bylo pražských a 50 příbramských. Jodurie byla vyšetřovánaz ranních vzorků moče metodou Ing. Bílka (Národní číselník laboratorních položek MZ, SLP typ N-SPA-BANP,kód Jodurie (fotometrie), klíč BIAAA, vydáno 1997). Výsledky byly statisticky zpracovány s použitím BartlettovaChí kvadrátu a Kruskalova-Vallisova H testu a Studentova t-testu. Medián jodurií u pražských novorozenců byl7,93 mg l/100 ml a u příbramských 7,83 mg l/100 ml moče. Mediány mateřských jodurií byly v Praze 5,90 mg l/100ml a v Příbrami 7,23 mg l/100 ml moče.Závěry. Mediány jodurií novorozenců ze 2 oblastí (Praha a Příbram) dříve (r. 93-94) v pásmu středního jódovéhodeficitu se během 3 let nápravných opatření významně zvýšily a v r. 97 odpovídají už normálním hodnotám joduriípro příslušnou věkovou skupinu.

Klíčová slova:
střední jódový deficit, novorozenci, kognitivní endemická porucha, nápravná opatření.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa