VĚK A ZMĚNĚNÉ STRAVOVACÍZVYKLOSTI OVLIVŇUJÍ HYPERLIPOPROTEINÉMIIPO TRANSPLANTACI LEDVINY


VĚK A ZMĚNĚNÉ STRAVOVACÍZVYKLOSTI OVLIVŇUJÍ HYPERLIPOPROTEINÉMIIPO TRANSPLANTACI LEDVINY

Východisko.
Aterosklerotické postižení cév je nejčastější příčinou morbidity i mortality u nemocných po trans-plantaci ledviny s dlouhodobou funkcí štěpu. Za nejvýznamnější rizikový faktor v jejím rozvoji je považovánasekundární hyperlipoproteinémie (HLP). Na rozvoji HLP se může podílet řada faktorů (chronická renální insufici-ence, proteinurie, imunosupresivní léčba, dieta, přírůstek tělesné hmotnosti, věk, genetické faktory).Cílem studie bylo sledovat změny lipidového spektra po transplantaci ledviny a zhodnocení významu jednotlivýchfaktorů, které se na těchto změnách podílejí.Metody a výsledky. V retrospektivní metabolické studii jsme po dobu 18 měsíců sledovali celkem 348 nemocnýchpo první kadaverozní transplantaci ledviny. Srovnávali jsme nálezy 34 nemocných (skupina I), kteří měli po celoudobu sledování hodnoty celkového cholesterolu < 5,2 a triacylglycerolů < 2,3 se skupinou II (314 nemocných), kteříměli tyto hodnoty zvýšené.Průměrné hodnoty jednotlivých parametrů se lišily vysoce signifikantně (skupina I vs skupina II): cholesterol 4,6± 0,4 vs 6,8 ± 1,5 (p < 0,001), triacylglyceroly 1,8 ± 0,8 vs 3,6 ± 1,6 (p < 0,001), LDL cholesterol 2,6 ± 0,6 vs 4,0± 1,1 (p < 0,001), (vše v mmol/l) a HDL/celkový cholesterol 0,28 ± 0,07 vs 0,20 ± 0,09 (p < 0,01).Nebyl prokázán rozdíl v incidenci izoforem apo E. Nelišily se ani průměrné hodnoty hladin cyklosporinu A: 394± 114 vs 489 ± 202 (ng/ml) a renální funkce CKr 1,0 ± 0,6 vs 0,9 ± 0,3 (ml/s).Ve skupině II byl signifikantně vyšší příjem energie 150 ± 20 vs 135 ± 25 (kJ), tuků 1,6 ± 0,3 vs 1,0 ± 0,2 (g/kg)a disacharidů (o 50 %). Tomu odpovídal i signifikantně vyšší přírůstek BMI 27,4 ± 4,6 vs 23,8 ± 3,3 (p < 0,01).Nemocní skupiny II byli též signifikantně starší (44,5 ± 14,1 vs 49,4 ± 12,5 roků, p < 0,01).Závěry. Za jednu z hlavních příčin rozvoje HLP po transplantaci lze považovat nevhodné dietní zvyklostinemocných spojené s nadměrným příjmem energie, tuků a disacharidů a vzrůstem tělesné hmotnosti. Významný jevyšší věk nemocných. Standardní nižší dávky imunosupresivních léků mohou mít zřejmě jen podpůrný účinek.

Klíčová slova:
transplantace ledviny, ateroskleróza, hyperlipoproteinémie, dieta, věk, imunosuprese.


Age and Altered Dietary Habits Influence Hyperlipoproteinaemia afterTransplantation of the Kidneys

Background.
Atherosclerosis of the blood vessels is the most frequent cause of morbidity and mortality of patientsafter transplantation of the kidneys with a long-term function of the graft. It is assumed that the most significant riskfactor for its development is secondary hyperlipoproteinaemia (HLP). In the development of HLP a number of factorsmay participate (chronic renal insufficiency, proteinuria, immunosuppressive treatment, diet, increment of bodyweight, age, genetic factors).The objective of the investigation was to follow changes of the lipid spectrum after renal transplantation andevaluate the impact of different factors which participate in these changes.Methods and Results. The authors investigated in a retrospective metabolic study for a period of 18 months a totalof 348 patients after the first cadaverous kidney transplantation. They compared the findings in 34 patients (groupI) who had throughout the investigation period a total cholesterol of < 5.2 and triacylglycerols < 2.3 and group II(314 patients) who had elevated values of these factors.The mean values of different parameters differed highly significantly (group I vs. group II): cholesterol 4.6 ± 0.4vs 6.8 ± 1.5 (p < 0.001), triacylglycerols 1.8 ± 0.8 vs 3.6 ± 1.6 (p < 0.001), LDL-cholesterol 2.6 ± 0.6 vs 4.0 ± 1.1(p < 0.001), (all in mmol/l) and HDL/total cholesterol 0.28 ± 0.07 vs 0.20 ± 0.09 (p < 0.01).The authors did not detect a difference in the incidence of isoforms of apo E. There were no differences in themean cyclosporin A levels: 394 ± 114 vs. 489 ± 202 (ng/ml) and renal function CCr 1.0 ± 0.6 vs 0.9 ± 0.3 (ml/s).In group I there was a significantly higher intake of energy 150 ± 20 vs. 125 ± 25 (kJ), of fat 1.6 ± 0.3 vs. 1.0 ±0.2 (g/kg) and disaccharides (by 50 %). With this corresponded also a significantly higher increment of BMI 27.4 ± 4.6vs. 23.8 ± 3.3 (p < 0.01). Patients in group II were also significantly older (44.5 ± 14.1 vs 49.4 ± 12.5, p < 0.01).Conclusions. It is assumed that one of the main causes of the development of HLP after transplantation are poordietary habits of the patients associated with an excessive intake of energy, fats and disaccharides and an increaseof body weight. The patient’s age is significantly higher. Standard lower doses of immunosuppressive drugs haveobviously only a supportive effect.

Key words:
renal transplantation, atherosclerosis, hyperlipoproteinaemia, diet, age, immunosuppression.


Autoři: V. Teplan;  R. Poledne 1;  O. Schück;  M. Štollová;  O. Mengerová;  Š. Vítko 2
Působiště autorů: Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Kardiocentrum IKEM, Praha 2 Transplantcentrum IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 111-115
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Aterosklerotické postižení cév je nejčastější příčinou morbidity i mortality u nemocných po trans-plantaci ledviny s dlouhodobou funkcí štěpu. Za nejvýznamnější rizikový faktor v jejím rozvoji je považovánasekundární hyperlipoproteinémie (HLP). Na rozvoji HLP se může podílet řada faktorů (chronická renální insufici-ence, proteinurie, imunosupresivní léčba, dieta, přírůstek tělesné hmotnosti, věk, genetické faktory).Cílem studie bylo sledovat změny lipidového spektra po transplantaci ledviny a zhodnocení významu jednotlivýchfaktorů, které se na těchto změnách podílejí.Metody a výsledky. V retrospektivní metabolické studii jsme po dobu 18 měsíců sledovali celkem 348 nemocnýchpo první kadaverozní transplantaci ledviny. Srovnávali jsme nálezy 34 nemocných (skupina I), kteří měli po celoudobu sledování hodnoty celkového cholesterolu < 5,2 a triacylglycerolů < 2,3 se skupinou II (314 nemocných), kteříměli tyto hodnoty zvýšené.Průměrné hodnoty jednotlivých parametrů se lišily vysoce signifikantně (skupina I vs skupina II): cholesterol 4,6± 0,4 vs 6,8 ± 1,5 (p < 0,001), triacylglyceroly 1,8 ± 0,8 vs 3,6 ± 1,6 (p < 0,001), LDL cholesterol 2,6 ± 0,6 vs 4,0± 1,1 (p < 0,001), (vše v mmol/l) a HDL/celkový cholesterol 0,28 ± 0,07 vs 0,20 ± 0,09 (p < 0,01).Nebyl prokázán rozdíl v incidenci izoforem apo E. Nelišily se ani průměrné hodnoty hladin cyklosporinu A: 394± 114 vs 489 ± 202 (ng/ml) a renální funkce CKr 1,0 ± 0,6 vs 0,9 ± 0,3 (ml/s).Ve skupině II byl signifikantně vyšší příjem energie 150 ± 20 vs 135 ± 25 (kJ), tuků 1,6 ± 0,3 vs 1,0 ± 0,2 (g/kg)a disacharidů (o 50 %). Tomu odpovídal i signifikantně vyšší přírůstek BMI 27,4 ± 4,6 vs 23,8 ± 3,3 (p < 0,01).Nemocní skupiny II byli též signifikantně starší (44,5 ± 14,1 vs 49,4 ± 12,5 roků, p < 0,01).Závěry. Za jednu z hlavních příčin rozvoje HLP po transplantaci lze považovat nevhodné dietní zvyklostinemocných spojené s nadměrným příjmem energie, tuků a disacharidů a vzrůstem tělesné hmotnosti. Významný jevyšší věk nemocných. Standardní nižší dávky imunosupresivních léků mohou mít zřejmě jen podpůrný účinek.

Klíčová slova:
transplantace ledviny, ateroskleróza, hyperlipoproteinémie, dieta, věk, imunosuprese.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa