XXXIV. angiologické dny 2009 s mezinárodní účastí


Autoři: J. Spáčil
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(4): 435-437
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Česká angiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádala ve dnech 26.–28. 2. 2009 v Praze v příjemném prostředí hotelu Diplomat uvedenou akci. Záštitu převzal rektor UK, děkan 1. lékařské fakulty UK a prezident České lékařské komory. Účastníky Angiologických dnů pozdravil prof. MUDr. Ja­ro-slav Blahoš, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., proděkan 1. LF UK.

Obr. 1. Fotografie z Angiologických dnů: MUDr. K. Roztočil, předseda České angiologické společnosti, prof. MUDr. J. Blahoš, předseda ČLS JEP, as. MUDr. A. Broulíková, pokladník společnosti.
Fotografie z Angiologických dnů: MUDr. K. Roztočil, předseda České angiologické společnosti, prof. MUDr. J. Blahoš, předseda ČLS JEP, as. MUDr. A. Broulíková, pokladník společnosti.

Při slavnostním zahájení MUDr. Karel Roztočil, předseda společnosti, předal čestná členství Angiologické společnosti MUDr. Zdislavě Kasalové a doc. MUDr. M. Bulvasovi za mnohaletou obětavou práci pro angiologicky nemocné i za práci pro naši společnost. Vítězem Prusíkovy ceny za nejlepší monografii z loňského roku se stal prof. MUDr. J. Mazech et al (Martin). Tromboembolická choroba venóz­neho pôvodu. Martin: Osveta 2008. 252 stran. Nejlepší časopiseckou prací byla publikace as. MUDr. M. Chocholy et al (Praha). Autologous intra-arterial infusion of bone marrow mononuclear cells in patients with critical leg ischemia (Int Angol 2008; 27: 281–290). Vítězem Reinišovy ceny pro autory ve věku do 35 let se stal MUDr. Tuka et al (Praha). Factors associated with impaired arterial adaptation to chronically high wall shear rate in the feeding artery of PTEF grafts (Am J Nephrol 2008; 28: 847–852).

Odborná jednání včetně programu pro sestry probíhala ve 3 sálech. Bylo předneseno 131 sdělení a v předsálí bylo vystaveno 14 posterů. Abstrakta byla publikována v Central European Vascular Journal 2009; 8(1).

Pracovní skupina intervenční angio­logie připravila program týkající se výdutí břišní aorty: význam screeningu (MUDr. Zemanová, Kolín), etiopatogeneze (MUDr. Chochola, Praha), endovaskulární léčba (MUDr. Kučera, Ostrava). Největší zájem vyvolal přímý přenos z katetrizačního sálu II. interní kliniky 1. LF UK Praha, kde MUDr. P. Vařejka předvedl zavedení stentgraftu. Tato problematika byla probírána i v odpolední sekci, kde zazněly také přednášky hostů ze Slovenska, Polska a Slovinska. Další sekci připravila pracovní skupina duplexní monografie a MUDr. Jirát (Praha) probral vyšetřování břišní aorty.

Několik sekcí bylo věnováno tromboembolické nemoci – farmakoeko­no­­-mické aspekty profylaxe (MUDr. Doležal, Praha), bemiparin, nízkomolekulární he­pa­rin 2. generace (doc. MUDr. J. Karetová, Praha), porovnání evropských a českých guidelines (prof. MUDr. J. Wi­dimský sen., Praha), porovnání českých a ACCP guidelines (prof. MUDr. J. Malý,Hradec Králové), trombolýza u pacientů s mobilními tromby v pravostranných oddílech (MUDr. J. Bělohlávek, Praha). O významu ultrazvuku v diagnóze žilní trombózy promluvil G. Ivanac (Záhřeb), D. Musil (Olomouc) a další. V sekci pracovní skupiny mikrocirkulace zazněly práce D. Sin­-gera (Warwick), S. Langera (Bochum), L. Kašpara (Bratislava), J. Zemana (Praha) a I. Hofírka (Brno). Hypolipidemické léčbě, rizikům a dopadu na aterosklerózu byla věnována sdělení Piťhy a Fiedlera (oba z Prahy). D. Karetová a K. Roztočil seznámili posluchače s problémovými místy v péči o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin a o projektu MOET, který usiluje o lepší diagnostiku a hlavně léčbu těchto nemocných praktickými lékaři. Tepenným onemocněním byl věnován i další blok přednášek, např. robotika v cévní chirurgii (P. Štádler, Praha), principy chirurgické péče u pacientů s aneuryzmatem popliteální arterie (P. Niedziela, Lublin).

První den jednání v poledne zazněla Puchmayerova přednáška na památku zakladatele naší společnosti, který před rokem zemřel. Tu přednesl MUDr. Jiří Linhart. Věnoval se vývoji angiologie v Praze 4 – Krči od 50. let minulého století v Ústavu pro choroby oběhu krevního a později v IKEM. Díky spojení klinické práce s klinickou fyziologií a vynikajícím spolupracovníkům a učitelům (např. Z. Fejfar, J. Brod, W. Ganz, A. Franěk, A. Hlavová) J. Linhart a I. Přerovský, později i J. Hladovec, vytvořili vynikající pracoviště, světově známé oddělení periferní cirkulace s úžasnou publikační aktivitou. Byl to odraz známého faktu, že krevní oběh není záležitostí jen srdce. Bohužel v posledních desetiletích, snad jako daň nutné specializaci, byla angiologie v IKEM značně potlačena, což vyjadřuje i nynější název pracoviště – Klinika kardiologie. Po přednášce obdržel autor gratulaci k nedávným 85. narozeninám. V následné diskuzi M. Bulvas připomněl výbornou přátelskou atmosféru na tomto pracovišti i v 80. letech minulého století.

Program dalšího dne byl zahájen sympoziem Mayo Clinic. V pěti přednáškách bylo probrány současné metody hodnocení žilní hemodynamiky, plicní embolizace, současná praxe u žilních chorob, genotypizačně vedená léčba warfarinem. Snad nejzajímavější byla přednáška o perkutánním stentingu přes intravenózní filtry při rekanalizaci a rekonstrukci chronických kavárních a ilických žilních uzávěrů.

Přednášku, která získala první cenu za nejlepší práci s žilní problematikou, přednesl R. Malý (Hradec Králové): Assessment of risk of venous thromboembolism and its possible prevention in psychiatric patients (Psych Clin Neurosciences 2008; 62: 3–8). Další blok přednášek byl věnován chronickým žilním onemocněním. Např. význam perforátorů v léčbě vředů bérce (F. Žernovický st., Bratislava), možnosti hodnocení účinnosti kompresivní léčby (E. Ambrózy, Bratislava). Další sekce byla věnovaná endovenózní léčbě chronických žilních onemocnění. Zazněly zkušenosti z pracoviště v Hradci Králové (S. Kašpar), Praze (S. Julínek), Hodoníně (L. Veverková) a Zlíně (L. Hnátek).

Otoky dolních končetin, patofyziologii a diferenciální diagnostiku, probrala S. Švestková a možnosti léčby Z. Navrátilová (obě z Brna). Následovala sekce věnovaná lymfedému, kterou řídil K. Benda (Brno).

V sousedním sále probíhaly přednášky věnované tepenným chorobám. V úvodu R. Cífková (Praha) seznámila posluchače s příznivým vývojem kardiovaskulární mortality a rizikových faktorů v České republice v posledních 20 letech. Česká společnost pro aterosklerózu připravila zajímavá sdělení týkající se asymptomatických stenóz karotid. Hemodynamicky významné stenózy probral J. Piťha, definici symptomatického a symptomatického pacienta představila S. Klimošová a přehled klinických studií zabývajících se intervencemi karotid přednesl J. Peregrin (všichni z Prahy). Problematika karotid byla obsahem i dalších přednášek. Zkušenosti s mechanickou tromboektomií u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou sdělil F. Charvát, s implantací stentů J. Veselka a J. Lacman (všichni z Prahy) a chirurgií se zabýval J. Podlaha (Brno). Perkutánní intervence tepen dolních končetin byly obsahem další sekce. Výsledky mechanické tromboektomie Rotarexem ukázal F. Staněk (Kladno), sy­stémem Silver-Hawk D. Kučera (Ostrava) a V. Cho­­vanec (Hradec Králové). E. Minár (Vídeň) se zabýval dopadem primárního stentingu a pak subintimální rekanalizací. Středoevropské vaskulární fórum připravilo další sekci. O výměnných pobytech studentů medicíny v Rakousku promluvil H. Ehringer, význam krosektomie zhodnotil Allegro (Řím), rekurenci varixů probral J. Avram (Temešvár). J. Spáčil (Praha) zpracoval sociální a ekonomické vlivy a vliv znečištění ovzduší na kardiovaskulární mortalitu v ČR. V. Štvrtinová (Bratislava) se zabývala výskytem periferního arteriálního onemocnění na Slovensku. G. Andreozzi (Padova) přednášel o metabolické rovnováze a vlivu cvičení u diabetiků. P. Poredoš probral cirkulující markery aterosklerózy.

V dalším sále J. Kvasnička (Praha) přednášel o rivaroxabanu, novém perorálním antikoagulačním léku, a později se věnoval ambulantnímu monitorování antikoagulační léčby warfarinem přístrojem CoaguChek. Vyšetření, po nasmlouvání, hradí zdravotní pojišťovny. Pracovní skupina ambulantních angiologů probrala bolest dolních končetin z pohledu angiologa (I. Muchová, Z. Kasalová), neurologa (L. Musil) a ortopeda (V. Džupa) (všichni z Prahy).

Úvodní program posledního dne zajistila Česká společnost pro trombózu a hemostázu přednáškami z pracoviště prof. Kvasničky (Praha): Změny hemostázy u pacientů se sepsí (Z. Zenáhlíková), zkušenosti z 5letého trvání Trombotického centra VFN (Z. Kudrnová), kostní markery a dlouhodobá profylaxe nízkomolekulárními he­pa­riny u těhotných žen (M. Sudrová) a možnosti laboratorní detekce generace trombinu (I. Malíková). V další sekci byla probírána tromboembolická nemoc. J. Hirmerová (Plzeň) se zabývala antifosfolipidovými protilátkami, M. Košťál (Hradec Králové) rizikovými faktory trombózy mozkových splavů. O distálně lokalizovaných žilních trombózách přednášel P. Antignani (Řím). R. Avram (Temešvár) se zabýval problematikou starších hospitalizovaných pacientů. Hormonální léčbou se zabýval S. Beran (Praha) a lokální trombolýzou žilní trombózy G. Štěrbáková (Plzeň).

Ve vedlejším sálu byla probírána kritická končetinová ischemie – gangréna 6 prstů rukou u 60leté pacientky (I. Vacula, Bratislava), techniky vícenásobné sekvenční revaskularizace (M. Šlais, Praha), transplantace autologních kmenových buněk kostní dřeně (V. Procházka, Ostrava), reoferéza u pacientů s diabetickou nohou (R. Malý) a digitální ulcerace u sy­stémové sklerodermie (T. Soukup, oba z Hradce Králové).

V další sekci pokračovala tepenná problematika: Vztah neinvazivných vyšetrovacích metód ku skórovacím modelom v manažmente kardiovaskulárního rizika (E. Szabóová, Košice), Profil nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin v klinické praxi (O. Dostál, Praha), Infekce ateromu při endovaskulární biopsii (M. Bulvas, Praha), Stav léčby po intervenčních výkonech (O. Mayer, Praha), Cévní kalcifikace a jejich prognostický význam (A. Broulíková, Praha), Hraniční stenózy cévních přístupů pro hemodialýzu (V. Tuka, Praha), Cystická degenerace popliteální tepny (S. Jirát, Praha), Echokardiografické hodnocení levé komory (J. Lubanda) a Wegenerova granulomatóza (P. Pávek, Nové Město na Moravě).

Dva workshopy měly odlišné zaměření: Současné možnosti využití citačních databází odborné literatury (L. Vavříková, Praha) a Zásady prezentace v PowerPoint (A. Stöcklová, Praha).

Řada zajímavých přednášek zazněla v rozsáhlém programu pro sestry.

Další významnou akcí České angiologické společnosti je postgraduální sympozium ve Valticích 11. a 12. června 2009. Další, již XXXV. angiologické dny se budou konat koncem února příštího roku v Praze. 

Doručeno do redakce: 24. 3. 2009

MUDr. Jiří Spáčil, CSc.

www.vfn.cz

e‑mail: jiri.spacil@vfn.cz 


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo
Článek Pozvánka
Článek Recenze

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa