Vnitřní lékařství - Informácie o časopise

Vnitřní lékařství je oficiálním časopisem České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je vydáván nepřetržitě od roku 1955.

Tematicky je časopis zaměřen široce na oblast interní medicíny se zvláštní pozorností ke kardiologii, diabetologii, poruchám metabolizmu i hematoonkologii. Jsou v něm uveřejňovány jak původní práce a přehledové referáty či kazuistiky, tak i doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu odborných společností z oblasti interní medicíny nebo abstrakta příspěvků z nejvýznamnějších odborných akcí.

Časopis je nepostradatelným zdrojem postgraduálního vzdělávání internistů všech dílčích oborů i řady všeobecných lékařů.

Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, a je excerpován v databázích EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex.

Zkratka pro citování: Vnitř Lék Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtinaISSN: 0042–773XISSN pro on-line přístup: 1801–7592

Redakční rada

Vedoucí odborný redaktor

prim. MUDr. Petr Svačina
vedoucí redaktor časopisu Vnitřní lékařství
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny,
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel. 00420 603 420 260
e-mail: svacinavl@seznam.cz nebo svacinavl@hotmail.com

Zástupci vedoucího odborného redaktora

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC, Plzeň

Redakční rada

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Brno
e-mail: z.adam@fnbrno.cz

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Praha
e-mail: bruha@cesnet.cz

prof. MUDr. Richard Češka, CSc. FACP, FEFIM
Praha
e-mail: Richard.Ceska@vfn.cz

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Brno
e-mail: pdite@fnbrno.cz

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Bratislava
e-mail: andrej.dukat@sm.unb.sk

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
Olomouc
e-mail: ehrmanj@fnol.cz

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., FESC
Praha
e-mail: gregor@fnkv.cz

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Brno
e-mail: phusa@med.muni.cz

doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.
Bratislava
e-mail: Sona.Kinova@zoznam.sk, kinova@faneba.sk

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Košice
e-mail: ivica.lazurova@upjs.sk

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Hradec Králové
e-mail: maly@lfhk.cuni.cz

prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Praha
e-mail: jmarek@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
Martin
e-mail: mokanmarian@gmail.com

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Praha
e-mail: pavelka@revma.cz

prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.
Bratislava
e-mail: kvl@szu.sk

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.FRCP
Bratislava
e-mail: payer@ru.unb.sk

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
Bratislava
e-mail: pontuch@npba.sk

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Bratislava
e-mail: anna.remkova@faneba.sk

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Zlín
e-mail: rybka@bnzlin.cz

doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Hradec Králové
e-mail: salajka@fnhk.cz

prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.
Praha
e-mail: otto.schuck@medicon.cz

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Brno
e-mail: vladimir.soska@fnusa.cz

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Brno
e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
Hradec Králové
e-mail: sulkovas@volny.cz

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Praha
e-mail: stepan.svacina@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
Olomouc
e.mail: vlastimil.scudla@fnol.cz

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Praha
e-mail: jan.skrha@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
Brno
e-mail: jspinar@med.muni.cz

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Praha
e-mail: eva.topinkova@vfn.cz

prof. MUDr. Jiří Widimský jr, CSc.
Praha
e-mail: jiri.widimsky@vfn.cz

Aktualizováno: 1.3.2018

Předplatné

Vnitřní lékařství

60 let ve službách interní medicíny

Předplatné

Předplatné jednoho ročníku časopisu Vnitřní lékařství, vyjma všech suplement, která budou v tomto ročníku vydána, činí 1 350 Kč + 150 Kč balné a poštovné (55 EUR + 12 EUR).

Členové ČIS do 30 let věku mají ZDARMA přístup na elektronickou verzi časopisu. Přístupový kód na vyžádání v redakci na adrese fama@fa-ma.cz.

Členové ČIS nad 30 let věku dostávají od ledna 2015 časopis ZDARMA (v rámci členského příspěvku).

Členové SIS mají nárok na zvýhodněné předplatné ve výši 43 EUR + 12 EUR na balné a poštovné.

Členové ČDS dostávají v roce 2015 časopis ZDARMA (v rámci členského příspěvku).

Zaslání suplementa v tiskové verzi je možné si elektronicky objednat mailem na adrese fama@fa-ma.cz

Časopis objednávejte mailem na adrese fama@fa-ma.cz nebo on-line vyplněním formuláře na adrese http://wp.interna-cz.eu/casopis-vnitrni-lekarstvi/predplatne/

Předplatitelé ze Slovenské republiky mohou využít platby převodem na slovenský účet (v EUR) Československá obchodná banka, Bratislava; č. ú. 4015595471/kód banky 7500.

Pro předplatitele bude samozřejmě on-line verze přístupná zdarma. Přístupový kód je uváděn na adresním štítku na obálce zásilky časopisu

Pokyny pro autory a recenzenty

Jak publikovat v časopise Vnitřní lékařství a jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy

 1. Poskytnutí rukopisu redakci – „rukopis“ včetně (obrazových) příloh (viz bod 13n) zaslat v elektronické podobě na e-mailovou adresu vedoucího odborného redaktora prim. P. Svačiny <svacinavl@seznam.cz> k rukopisu připojit prohlášení o původnosti práce i příloh (v případě přejímání příloh z jiné publikace poslat svolení držitele copyright) a prohlášení, že práce nebyla doposud publikována ani souběžně nabídnuta k publikaci v jiném periodiku
 2. Publikační jazyk – čeština, slovenština a angličtina
 3. Citační zkratka časopisu – Vnitr Lek
 4. Technické specifikace „rukopisu“ – text dodat v elektronické podobě v samostatném souboru v textovém editoru MS Office Word (doc nebo docx; v operačním systému Windows), užívat jen písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů, text nestylovat (celý text ve stylu Normální), pro zvýraznění užívat pouze písmo tučné, kurzivní nebo podtržené; přílohy (tab, obr, grafy a schémata) a jejich pojmenování dodat v samostatných souborech, resp. souboru (viz bod 13n )
 5. Rozsah příspěvků (včetně literatury) – zde je uváděn pouze rozsah samotného textu, tj. bez příloh, ve znacích včetně mezer (orientačně i v normostranách, 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer):
  původní práce – rozsah textu 19 až 23 normostran (to je 34 200 až max. 41 400 znaků včetně mezer)
  přehledný referát/kazuistika – rozsah textu 7 až 12 normostran (to je 12 600 až max. 21 600 znaků včetně mezer)
  editorial – rozsah textu 4,6 normostran (to je max. 8 300 znaků včetně mezer)
  ostatní (zpráva, osobní zpráva, recenze ap)  – max. 4,6 normostran (to je max. 8 300 znaků včetně mezer)
 6. Název příspěvku – musí byť výstižný a stručný (max. 60 znaků včetně mezer) a neměl by obsahovat zkratky; obligatorní je překlad do angličtiny
 7. Údaje o autorech – u všech autorů uvést plné křestní jméno a příjmení a název pracoviště (přesný název pracoviště včetně kliniky, oddělení ap, webová stránka pracoviště), u korespondujícího autora uvést i tituly, vědecké a pedagogické hodnosti a e-mailovou adresu (i telefonní číslo jako kontakt pro redakci, nejlépe GSM)
 8. Souhrn (tj. résumé/abstrakt článku) – obligatorní je překlad do angličtiny v odpovídajícím rozsahu, rozsah ve znacích včetně mezer
  původní práce – min. 1 000 až max. 2 000 znaků, strukturovaný
  přehledový referát/kazuistika – min. 800 až max. 1 200 znaků
 9. Klíčová slova – v češtině nebo slovenštině a v angličtině řazená abecedně
 10. Užití zkratek – v místě prvního užití zkratky uvést plné znění zkráceného termínu, je-li z angličtiny v plném znění i anglicky, například ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM –  ambulatory blood pressure monitoring)
 11. Literatura – max. 30 citací, především recentních (za posledních 5 roků), podle níže uvedeného vzoru; jednotlivé položky citované literatury číslovat a seřadit v takovém sledu, v jakém jsou v textu citovány; odkaz na citovanou literaturu v textu umístit na příslušném místě a vyznačit jej číslicí v hranaté závorce bez mezer mezi interpunkční čárkou a číslicí takto [1,3,11-13]
 12. Způsob citace literatury –
  periodická publikace  
  Struktura citace:
  Autor/ři příspěvku [max. 3, potom et al]. Příjmení Iniciála osobního jména. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu rok vydání; ročník (číslo, případně Suppl): stránkový rozsah
  Příklad: Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314-317.
  neperiodická publikace  
  Struktura citace:
  Autor/ři monografie [max. 3, potom] et al [u editora/rů (ed)]. Příjmení Iniciála křestního jména). Název (celé monografie nebo kapitoly). [In: Příjmení Iniciála křestního jména editora/rů a do závorky (ed/eds). Název celé monografie]. [Pořadí vydání, pokud není první]. Na-kladatelství: místo vydání rok. [: stránkový rozsah kapitoly]. ISBN.
  Příklad: Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457.
  Fait V, Chrenko V, Gatěk J et al. Biopsie sentinelové uzliny u kožních nádorů. In: Neoral Č, Bohanes T (eds) et al. Biopsie sentinelové uzliny. Galén: Praha 2012: 35-56. ISBN 978–80–7262–882–7.
  elektronicky dostupná publikace
  Příklad: Causes of death statistics. Data from October 2013. Eurostat. Anotace. [cit. 2017–01–17]. Dostupné z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
  Killu AM, Liang JJ, Jaffe AS. Erdheim-Chester disease with cardiac involvement successfully treated with anakinra. Int J Cardio 2013; 167(5): e115-e117. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.ijcard.2013.04.057>.
 13. Přílohy obecně (tabulky, grafy, schémata, černobílé nebo barevné obrázky a snímky, přístrojové záznamy) – nevkládat do (textu) editoru MS Office Word, ale dodat v samostatných „zdrojových“ souborech, v nichž byly vytvořeny; v textu citovat odkaz na příslušnou přílohu v kulaté závorce, například (tab. 1) nebo (graf 1) nebo (schéma 1) nebo (obr. 1); jsou-li použity „neautorské“ přílohy, je vždy třeba doložit souhlas všech osob (soukromých nebo právnických), které na ně mají copyright, případně lze použít data originálu pro vytvoření autorské přílohy s odkazem „upraveno podle Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457 “, resp. „upraveno podle [7] s uvedením plné citace v Literatuře; popisky v neautorských cizojazyčných přílohách přeložit do češtiny; názvy příloh dodat s příslušným označením, například „Obr. 1. Endoskopicky implantovatelný duodenojejunální rukáv “ ap v samostatném souboru v MS Office Word (viz bod 4)
 14. Tabulky – nutno vytvořit v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvoření tabulek (neslučovat buňky a v rámci jedné buňky nevkládat odrážky, hřebíky čísla ap)
 15. Grafy – nutno vytvořit v MS Office Excel (je možné poslat i grafy už vložené do MS Office PowerPoint), grafy v jiných formátech nelze tisknout a musí se znovu vytvářet!
 16. Schémata – nutno vytvořit v grafickém editoru nebo poslat obrázek schématu ve formátu JPG, JPEG, TIF, případně ve formátu otevřeného PDF v tiskovém rozlišení, viz níže
 17. Fotografie, přístrojové záznamy a perokresby – nutno dodat ve formátu JPG, JPEG, TIF, GIF v tiskovém rozlišení (minimálně 300 dpi, o rozměru minimálně 885 × 826 pixelů (tiskový rozměr 7,5 × 7 cm, tj. jeden sloupec), obrázek o tiskovém rozměru 14 × 7 cm (2 sloupce) musí mít rozměr 1650 × 826 pixelů)

Kontakty na vedoucího odborného redaktora a a redakci časopisu

vedoucí odborný redaktor: prim. MUDr. Petr Svačina
II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
e-mail: svacinavl@seznam.cz nebo svacinavl@hotmail.com 
telefon: +420 603 420 260

redakce Facta Medica, s.r.o.

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
e-mail: fama@fa-ma.cz
telefon: +420 737 287 512
odpovědný redaktor: dr. Boris Skalka
e-mail: boris.skalka@fa-ma.cz
telefon: +420 737 985 593

Pokyny pro autory naleznete také ZDE [PDF].

Kontakt

Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2
e-mail: czma@cls.cz

Nakladatel:

Facta Medica, s.r.o.
Srbská 2186/19,
612 00 Brno
PhDr. Boris Skalka
tel. +420 737 985 593
PhDr. Eliška Skalková
tel. +420 737 287 512
mail: fama@fa-ma.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa