Recenze


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(3): 312
Kategorie: Z odborné literatury

Mokáň M, Martinka E, Galajda P. Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Martin: Vydavatelstvo P+M 2008. 1003 str. ISBN 978-80-969713-9-8.

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré sa svojimi chronickými mikrovaskulárnymi a makrovaskulárnymi komplikáciami výrazne podieľa na mortalite svetovej populácie. Jeho výskyt neustále narastá a v súčasnosti zaznamenávame pandémiu cukrovky na celom svete. Pri rozsiahlej skríningovej akcii v rámci projektu organizovaného Slovenskou diabetologickou spoločnosťou „Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku“ sa potvrdil alarmujúci výskyt cukrovky a prediabetických porúch aj v slovenskej populácii. Preto tomuto ochoreniu treba venovať osobitnú pozornosť.

Monografia Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia sa komplexne venuje celej šírke problematiky diabetes mellitus a jeho komplikácií, ako aj pridruženým ochoreniam zahrnutým do koncepcie metabolického syndrómu. Je určená pre lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku z oborov diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ako aj endokrinológia a vnútorné lekárstvo. Prináša veľa užitočných informácií aj pre všeobecných lekárov a iných špecialistov, ktorí sa v svojej praxi často stretávajú s chorými s diabetes mellitus. Pripravilo ju 41 odborníkov z celého Slovenska pod vedením zostavovateľov – prof. MUDr. Mariána Mokáňa, DrSc., FRCP Edin., doc. MUDr. Emila Martinku, Ph.D., a prof. MUDr. Petra Galajdu, CSc. Nosné kapitoly sú venované definícii, klasifikácii, epidemiológii, etiopatogenéze, klinickému obrazu, diagnostike a liečbe diabetes mellitus. Samostatné kapitoly sú venované iným špecifickým typom diabetes mellitus, gestačnému diabetes mellitus, akútnym hyperglykemickým a hypoglykemickým komplikáciám, ako aj chronickým mikrovaskulárnym a makrovaskulárnym komplikáciám. Špeciálna časť sa zaoberá koncepciou metabolického syndrómu a zahrňuje aj problematiku dyslipidémie a artériovej hypertenzie. Monografia sa venuje aj špecifickým stavom, zvláštnym situáciám a iným chronickým ochoreniam spojených s diabetes mellitus, ako napr. labilnému (brittle) diabetes, dermatologickým ochoreniam, sexuálnym problémom a predoperačnej príprave diabetikov. Z vybraných metabolických ochorení sú v knihe state o osteoporóze, dne a porfýriách. V prílohe sa nachádza aj cenný súbor všetkých deklarácií a dohôd v diabetológii.

Z recenzentského posudku prof. MUDr. Mi­lana Kvapila, CSc., prezidenta Českej diabetologickej společnosti, vyberáme: „Jde o recentní, čtivou, odborně velmi fundovanou publikaci, která je výborně zpracovaná. Zabývá se velmi významnou oblastí medicíny – diabetes mellitus a metabolické nemoci. Tato problematika je podrobněji studována řadu desetiletí, přesto se kontinuálně objevují nové poznatky z oblasti patofyziologie, terapie i komplikací. Proto je toto téma stále aktuální – publikace odpovídá zařazením nejnovějších poznatků potřebě aktuální literatury. Pokrývá všechny základní oblasti diabetologie a dalších metabolických onemocnění. Jako velmi hodnotná a souhrnná publikace na aktuální téma je významné nejen pro oblast diabetologie a vnitřního lékařství. Je to ideální studijní materiál s perspektivou, že nezastará během jednoho roku.“ 

Doručeno do redakce: 17. 2. 2009

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.

www.diaslovakia.cz

e‑mail: zuzana.nemethyova@mail.t-com.sk 


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2009 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa