Současné možnosti provedení nefroureterektomie


Current methods of nephroureteroctomy

Objective:
Laparoscopy has definitely gained its place in the surgical treatment of renal cancers. Laparoscopic methods can be successfully used in the treatment of upper urinary tract tumors. However, in this case we need to combine these methods with treatment of distal ureter. This article presents an overview of current methods of minimally invasive nephroureterectomy.

Discussion:
Laparoscopic nephrectomy (transperitonenal or retroperitoneal) is preferred to open techniques. Distal ureter is treated using open, endoscopic or complete laparoscopic approach (ureter is interrupted by a stapler at the level of bladder). During endoscopy the ureterovesical junction is cut by resection loop or diathermic knife. The distal ureter is subsequently blindly dissected using so called “pluck” technique or using stripping-intussusception technique. The simple pluck technique, which is associated with the risk of tumor dissemination, can be modified using occlusive balloon or using transvesical assistance of two ports enabling ureter ligation (Cleveland technique). The drawbacks of the “pluck” technique can be eliminated by the antegrade approach. This can be achieved by modified position enabling simultaneous performance of laparoscopy and endoscopy. Another option is to perform excision transvesically during hand-assisted operation after nephrectomy. A last option is laparoscopic neprectomy, rotating patient into lithotomy position, endoscopic excision and perirectal incision.

Conclusion:
Laparoscopy is currently preferred method of nephroureterectomy. The choice of the method of distal ureter treatment depends particularly on the center‘s preference. We prefer the “pluck” technique in antegrade modification. We recommend to always use the extraction sack. In patients with advanced tumors and distal ureter tumors the open surgery might be more appropriate.

Key words:
nephroureterectomy, laparoscopy, retroperitoneoscopy, transurethral resection, ureter


Autoři: M. Hora;  J. Klečka;  V. Eret;  T. Ürge;  P. Kočovská
Působiště autorů: Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
Vyšlo v časopise: Urol List 2007; 5(4): 83-89

Souhrn

Cíl:
Laparoskopie si vydobyla jednoznačně své místo v chirurgické léčbě nádorů ledvin. Stejné postupy lze úspěšně využít i při léčbě nádorů horních cest močových. Zde je však nutno metodiku skloubit s ošetřením distálního ureteru. V článku je dán přehled současných možností miniinvazivní nefroureterektomie (NUE).

Diskuse:
Ve fázi nefrektomie je před otevřenými operacemi dána přednost přístupu laparoskopickému (transperitoneálně či retroperitoneálně). Distální močovod je ošetřen otevřeně, endoskopicky či kompletně laparoskopicky (ureter je u měchýře přerušen staplerem). Při endoskopii se ořízne ureterovezikální junkce resekční kličkou či diatermickým nožem s následným vypreparováním distálního ureteru naslepo, tedy tzv. pluck-technika či se užívá technika strippingu — intususcepce. Prostou „pluck“ techniku mající riziko diseminace tumoru lze modifikovat použitím obturačního balonku či použitím transvezikální asistence 2 porty umožňujícími podvaz močovodu (Clevelandská technika). Nevýhodu „pluck“ techniky lze také eliminovat antegrádním postupem. Toho lze dosáhnout modifikovanou polohou umožňující zároveň laparoskopii i endoskopii, dále lze provést excizi transvezikálně při rukou asistované operaci až po provedení nefrektomie. Poslední možností je provedení laparoskopické nefrektomie, poté přetočení do litotomické polohy, následuje endoskopická excize a pararektální řez.

Závěr:
Při NUE je v rámci nefrektomie dnes nutno dát jednoznačně přednost laparoskopii. Při ošetření distálního ureteru závisí volba významně na preferenci pracoviště. Sami dáváme přednost „pluck“ technice v antegrádní modifikaci. Doporučujeme vždy použít extrakční sáček. U pokročilejších tumorů a tumorů distálního ureteru je většinou vhodnější otevřený výkon.

Klíčová slova:
nefroureterektomie, laparoskopie, retroperitoneoskopie, transuretrální resekce, ureter

Úvod

U nádorů horních cest močových máme k dispozici buď orgán šetřící metodiky (je ošetřen pouze tumor ureteroskopicky, nefroskopicky či otevřenou operací) či výkon radikální — nefroureterektomie (NUE). Pro riziko recidivy tumoru v distálním ureteru 30—60 % je nutno při NUE odstranit kromě ledviny i celý močovod [50]. Urologové se snažili snížit invazivitu klasické NUE alespoň endoskopickým přístupem k distálnímu ureteru [1,2,32]. Další významné snížení invazivity přinesla laparoskopie. Urologové mají k dnešnímu dni relativně širokou paletu možností provedení NUE. V článku se snažíme dát přehled těchto metodik, upozornit na jejich výhody a nevýhody. Přidáváme naše vlastní zkušenosti a současné preference.

Přehled

V literatuře se můžeme setkat s celou řadou technik provedení NUE. Jejich přehled podává tab. 1.

Tab. 1. Techniky provedení NUE.
Techniky provedení NUE.

Kombinací zmíněných technik nefrektomie a ošetření distálního ureteru vzniká řada více či méně originálních operačních postupů. U nefrektomie je volba vcelku jednoduchá, dnes je nutno dát přednost laparoskopii. První laparoskopická NUE byla provedena 30. května 1991 ve Washington University School of Medicine (Barnes Hospital, St. Louis) [6,18]. Během několika let publikovala využití laparoskopie při nefroureterektomii řada autorů [9,22,31,41,45,47]. Otevřené operace jsou rezervovány pro nádory pokročilejší a dává se přednost extraperitoneálnímu přístupu. U ošetření distálního ureteru máme výběr metodik mnohem širší. Většina postupů nebyla zatím ani vyzdvižena nad ostatní ani jednoznačně zatracena, takže konečný výběr užívané techniky závisí na operatérovi, na jeho znalostech, zkušenostech, technických možnostech a osobních preferencích. Nicméně velmi žádoucí z pohledu pacientů je přesun k minimálně invazivním technikám se zachováním principů onkologické operativy nádorů horních cest močových. Nyní dovolte k jednotlivým metodikám ošetření distálního ureteru krátký komentář.

Při otevřeném ošetření ureteru se volí Gibsonův, pararektální či střídavý řez. Užívá se krátká cystotomie či extravezikální přístup za použití pravoúhlých kleští. Otevřený přístup je bezpečný, bohužel ale více invazivní [39]. Dnes je otevřený přístup k distálnímu ureteru jednoznačně indikován zejména při předchozích operačních výkonech či radioterapii v malé pánvi a při tumorech distálního ureteru.

Široké spektrum možností nám dává endoskopické řešení. Endoskopické řešení distálního ureteru má 2 základní techniky [26]: ureterální stripping a pluck-technika (angl. pluck — trhat, trhnutí) — schéma 1—3, obr. 1. Při těchto technikách se defekt v měchýři neuzavírá. Pluck-technika je též označována jako ureterální endoskopická deinzerce [26]. Při pluck-technice je endoskopicky excidována ureterovezikální junkce. Distální ureter je poté naslepo prstem vypreparován z lumbotomie či z řezu v podbřišku. Lze užít resekční kličku (schéma 1) či diatermický Collinův nůž, tzv. komáří elektrodu (schéma 2—3, obr. 1). Poprvé byla metodika popsána v roce 1952 pomocí resekční kličky, při níž se resekuje ureterovezikální junkce až do perivezikálního tuku a ureter se rozsáhle koaguluje k prevenci diseminace tumoru [31]. Metodu transuretrální excize ureterovezikální junkce (TURUO — transurethral resection of the ureteral orifice [56]) Collinovým nožem byla popsána v roce 1972 [2]. Při této technice byl zaveden do močovodu ureterální katétr. Metodika byla připomenuta v podobě videa v European Urology Video Journal v kombinaci s otevřenou [48] i laparoskopickou nefrektomií [44]. Pluck-technika by patrně neměla být indikována při současném tumoru měchýře, ale žádné takové případy včetně možné diseminace nebyly publikovány [26]. Určitě by neměla být indikována, pokud předpokládáme zánětlivé či fibrotické změny v okolí močovodu neumožňující jeho preparaci [26]. Jedná se o předchozí operace v pánvi, ozařování, záněty pánve, retroperitoneální fibróza nebo aneuryzma ilické arterie. Naslepo nelze odstraňovat tumor v distálním ureteru. Metodika je vhodná hlavně u tumorů nižšího grade i stadia v pánvičce či kališích. Není doporučována pro tumory vyššího stadia či grade a u tumorů mnohočetných [26]. Tato výše popsaná „pluck“ metodika se nazývá též jako prostá. Sami jsme prostou pluck-metodiku prováděli — nejdříve s otevřenou nefrektomií (v letech 1999 až 2002) [15], později s laparoskopickou nefrektomií (2003—2004). Od roku 2005 provádíme metodiku antegrádní mini invazivní NUE popsanou níže. Samozřejmě v indikovaných případech provádíme modifikace otevřené, zejména u pokročilejších nádorů pánvičky. Největším rizikem pluck-techniky je riziko diseminace tumoru močí zatékající do paravezikálního prostoru. Omezit to lze zavedením okluzního balonku do ureteru pod tumor [18,39,56]. Někteří autoři ještě peroperačně do horních cest močových aplikují cytostatika, např. mitomycin (5—10 ml s koncentrací 1 mg/ml) [18,56].

Schéma 1. Resekce ureterovezikální junkce pomocí resekční kličky.
Schéma 1. Resekce ureterovezikální junkce pomocí resekční kličky.

Schéma 2. Resekce ureterovezikální junkce pomocí Collinova nože.
Schéma 2. Resekce ureterovezikální junkce pomocí Collinova nože.

Schéma 3. Resekce ureterovezikální junkce pomocí Collinova nože, na rozdíl od obr. 2 je močovod nesondován uretrálním katétrem.
Schéma 3. Resekce ureterovezikální junkce pomocí Collinova nože, na rozdíl od obr. 2 je močovod nesondován uretrálním katétrem.


Obr. 1a, 1b. Ořezávání ureterovezikální junkce vlevo Collinovým nožem. Peroperační foto získané z videozáznamu.
Obr. 1a, 1b. Ořezávání ureterovezikální junkce vlevo Collinovým nožem. Peroperační foto získané z videozáznamu.

Pluck-techniku zásadním způsobem modifikovali autoři z Clevelandu [10,11] (schéma 4). Je nazývána jako transvezikální laparoskopická technika či Clevelandská technika [21]. Ureter je nasondován ureterálním katétrem a do močového měchýře jsou zavedeny 2 laparoskopické 2mm či 5mm porty s obturačními balonky. Jimi zavedené nástroje umožňují tahem za ústí močovodu močovod během excize vtahovat do měchýře, čímž se uvolní od okolí delší část močovodu než při klasické technice. Dále porty umožní podvaz močovodu kolem ureterálního katétru endoskopickou smyčkou. Tím se zabrání možnosti diseminace tumoru do perivezikální tkáně, jak tomu je u klasické pluck-techniky. Nevýhodou Clevelandské techniky je její složitost.

Schéma 4. „Clevelandská modifikace“ excize ureterovezikální junkce – výkon je asistován transvezikálně zavedenými dvěma porty umožňujícími podvaz ureteru.
Schéma 4. „Clevelandská modifikace“ excize ureterovezikální junkce – výkon je asistován transvezikálně zavedenými dvěma porty umožňujícími podvaz ureteru.

Bez složitých technik lze eliminovat riziko prosté pluck-techniky použitím antegrádního postupu. Je provedena nefrektomie a ureter je zaklipován. Teprve poté se ořízne ureterovezikální ústí a vypreparuje. Tento princip v různých modifikacích užila řada autorů při postupu otevřeném, při laparoskopii či při rukou asistované laparoskopii [14,46,50]. Při antegrádním postupu lze s výhodou užít modifikovanou litotomickou polohu pacienta. Pacient je natočen o 30° s dolními končetinami v litotomické poloze (od sebe ve třmenech) a je i se stolem rotován, aby byl bok s patologickou ledvinou výše. Poloha umožňuje simultánně či po mírné rotaci pacienta provádět laparoskopii i endoskopii [14, 54]. Do ureteru může být zaveden ureterální katétr a ureter je vypláchnut 10% roztokem Betadine® [54]. Defekt měchýře se ponechává neošetřen, lze se ale pokusit i defekt laparoskopicky zašít [54]. Sami využíváme myšlenku antegrádního přístupu a provádíme nyní tzv. miniinvazivní antegrádní nefroureterektomii [16]. V lumbotomické poloze se provede laparoskopická či retroperitoneoskopická nefrektomie, ureter je vypreparován až do malé pánve nepřerušen, pouze je zaklipován (obr. 2, 3). Preparát se vloží do extrakčního sáčku, z nějž vychází intaktní ureter jdoucí do pánve (obr. 4). Poté se pacient přetočí do litotomické polohy, provede se endoskopie a s Collinovým nožem se obřízne ureterovezikální junkce (obr. 1). Následuje krátký pararektální řez, kterým extrahujeme preparát a uvolníme distální ureter — část za kontroly zraku, část naslepo prstem — pluck-technika (obr. 5). Postup oproti klasické prosté pluck-technice výrazně redukuje riziko diseminace tumoru do paravezikální tkáně. Metoda má ještě další výhodu. Není-li možno rozhodnout předoperačně, zda se jedná o tumor parenchymový či uroteliální, lze po nefrektomii a extrakci preparátu provést incizi tumoru a rozhodnout se, zda v ureterektomii pokračovat či nikoliv. U klasické pluck-techniky je nutno vždy provést kompletní nefroureterektomii, teprve poté lze prohlédnout preparát.

Snímek pořízený z videozáznamu z laparoskopie. Ureter vlevo je vypreparovaný až k ilickým cévám. U - ureter, AIC - arteria iliaca communi.
Obr. 1. Snímek pořízený z videozáznamu z laparoskopie. Ureter vlevo je vypreparovaný až k ilickým cévám. U - ureter, AIC - arteria iliaca communi.

Snímek pořízený z videozáznamu z laparoskopie. Na vypreparovaný ureter (obr. 6) je naložen uzamykatelný klip Hem-o-lok<sup>®</sup> Weck.
Obr. 2. Snímek pořízený z videozáznamu z laparoskopie. Na vypreparovaný ureter (obr. 6) je naložen uzamykatelný klip Hem-o-lok<sup>®</sup> Weck.

Snímek pořízený z videozáznamu z laparoskopie. Preparát nefrektomovavé ledviny je uložen do extrakčního sáčku, z něhož vychází nepřerušený ureter.
Obr. 3. Snímek pořízený z videozáznamu z laparoskopie. Preparát nefrektomovavé ledviny je uložen do extrakčního sáčku, z něhož vychází nepřerušený ureter.

Krátký pararektální řez vlevo, jímž byla extrahována v sáčku uložená ledvina (na obrázku vlevo) a nyní bude preparován distální ureter. Na ureteru je nad prstem patrný klip z obr. 3.
Obr. 4. Krátký pararektální řez vlevo, jímž byla extrahována v sáčku uložená ledvina (na obrázku vlevo) a nyní bude preparován distální ureter. Na ureteru je nad prstem patrný klip z obr. 3.

Další endoskopickou metodou ošetření distálního ureteru je intususcepce — ureterální stripping (schéma 5). Byla popsána v roce 1952 [32]. Močovod je na začátku operace nasondován ureterálním katétrem, nejlépe s olivkovým zakončením. Při translumbální nefrektomii je ureter přerušen, pahýl distálního ureteru je fixován k uretrálnímu katétru ligaturou. Ureter je poté extrahován uretrou a od měchýře je oddělen resektoskopem. Ureter může být též nejdříve oddělen od měchýře a teprve poté extrahován [28]. Byla popsána řada různých modifikací této techniky, neměnící nic na její podstatě [26].

Schéma 5. Intususcepce (strippingu) močovodu.
Schéma 5. Intususcepce (strippingu) močovodu.

Při rozhodování o volbě endoskopické techniky jsou nutné informace o recidivě tumoru v místě ureterovezikální junkce a procento komplikací. V přehledu 14 prací (5krát stripping, 9krát „pluck“) byla recidiva v místě resekce popsána 9krát (5krát povrchový nádor, 4krát invazivní) po pluck-technice celkem u 129 pacientů (7 %), což je poměrně podstatné číslo. Invazivní karcinom byl u 3,6 % pacientů, což koresponduje s procentem invazivních karcinomů po klasické otevřené excizi [26]. Při hodnocení recidiv tumorů je však nutno vzít v potaz panuroteliální charakter tumorů, takže recidivy nemusí s předchozím výkonem vůbec souviset. Nicméně ke snížení rizika recidivy je zdůrazňována rozsáhlá koagulace ureterovezikální junkce. Po intususcepci nebyla recidiva v místě resekce popsána. Procento komplikací bylo u pluck-techniky nízké (2,7 %). U intususcepce bylo 10—20 % komplikací, zejména díky problémům s ureterálním katétrem. Tato skutečnost si vynutila většinou konverzi v otevřený výkon [12,26]. Při strippingu může dokonce vzniknout po komplikované extrakci striktura uretry [26]. Pluck-technika trvající v průměru 22 min je kratší oproti 45 min u strippingu [26]. Clevelandská technika vyžaduje dokonce 90 min. Celkový průměrný čas výkonů se pohybuje od 156 do 205 min [26].

Zatímco u klasické nefrektomie nepovažujeme rukou asistované metodiky za příliš přínosné, u nefroureterektomie lze přídatný řez vhodně využít. Obecně se při ručně asistované NUE používají všechny výše popsané metodiky ošetření distálního ureteru [27, 6]. V jedné studii při srovnání standardní laparoskopické a rukou asistované NUE hovořil pro rukou asistovanou metodu o hodinu kratší operační čas (6,1 vs 4,9 hod). Nutno však říci, že operační časy jsou v obou případech velmi dlouhé. Rukou asistovaná NUE však umožňuje 2 výhodné postupy. Excizi ureterovezikální junkce lze provést i resektoskopem zavedeným 10 mm portem suprapubicky do měchýře (schéma 6). K excizi je použit Collinův (Orandiho) nůž [13,56]. Metoda se používá při rukou asistované technice a měchýř je při resekci držen jednou rukou a druhou je prováděna resekce. Ureter je před resekcí již zaklipován. Druhou metodikou, vhodně využívající přídatný řez je metoda, při níž z krátké Gibsonovy incize je ošetřen otevřenou technikou distální ureter a poté následuje nefrektomie, přičemž incize je užita jako port pro ruku [19,50].

Schéma 6. Rukou asistované nefroureterektomie ve fázi transvezikální excize ureterovezikální junkce.
Schéma 6. Rukou asistované nefroureterektomie ve fázi transvezikální excize ureterovezikální junkce.

Třetí možností je kompletní laparoskopická nefroureterektomie (schéma 7). Při tomto výkonu je ureter vypreparován až k močovému měchýři, kde je přerušen pomocí stapleru. V experimentu byla technika popsána již v roce 1991 [8]. Bohužel mezi klipy stapleru mohou zůstat vitální nádorové buňky [55] a bylo popsáno vyšší riziko lokální recidivy [29]. Titanové klipy mohou protrudovat do měchýře a stát se základem pro tvorbu litiázy [5]. Byla popsána i metodika, při níž na závěr operace je při endoskopii pomocí koagulační kuličky koagulován intramurální ureter, až je dosaženo stapleru [50].

Schéma 7. Kompletní laparoskopické nefroureterektomie ve fázi, kdy je ureter těsně u měchýře přerušen pomocí stapleru.
Schéma 7. Kompletní laparoskopické nefroureterektomie ve fázi, kdy je ureter těsně u měchýře přerušen pomocí stapleru.

U laparoskopické NUE jsou často zmiňovány některé domnělé nevýhody, hlavně operační čas a cena. První operace trvaly v průměru přes 8 hod [18,31,47], během několika let se operační časy snížily až na téměř jen 2,5 hod [22]. Nicméně časy jsou v průměru stále delší, kolem 4,5 hod [17,18,42]. V řadě případů stále 5 a více hodin [26]. Jednou z nevýhod laparoskopie je, že je obtížně proveditelná lymfadenektomie. Lymfadenektomie však není rutinní součástí nefroureterektomie. Navíc vídeňští autoři prokázali, že lze rutinně provádět při laparoskopické NUE i lymfadenektomii [24]. Při komplexní analýze finančních nákladů se prokázalo, že v rukách zkušených operatérů je laparoskopický výkon levnější než otevřený [34]. Nicméně optimální postup laparoskopické NUE není standardizován. Řada používaných technik svědčí o tom, že žádná není ideální. Rozmanitost technik není jen při srovnání jednotlivých pracovišť, ale řada autorů střídá své techniky během let i ve stejném čase případ od případu [14,20,51,53].

V souvislosti s laparoskopickými operačními technikami je nutno zmínit možnost metastáz v portech. V literatuře bylo popsáno minimálně 6 případů metastáz v portech po laparoskopické NUE [3,30,35-37,42, 43,49,52]. Riziko vzniká hlavně při přímém kontaktu tumoru s portem. Další možný mechanizmus je přes kontaminované nástroje a je též zmiňován „komínový efekt“, kdy při úniku insuflačního plynu portem může dojít k diseminaci. Vyšší riziko metastáz v portu mají tumory vyššího stadia a s vyšším grade. Zvýšené riziko diseminace je při natržení tumoru, při ascitu, při extrakci tumoru bez extrakčního vaku, při natržení vaku a při morcelaci [49].

Dlouhodobé onkologické výsledky uváděné ve 3 pracích [4,7,42] jsou příznivé. 2leté přežití u laparoskopické oproti otevřené NUE bylo srovnatelné, 5leté dokonce v jedné práci vyznělo lépe pro laparoskopické výkony (81,2 % vs 61 %) [42]. Zde lze předpokládat, že k laparoskopickým výkonům byly vybírány méně pokročilé tumory, u nichž jsou onkologické výsledky logicky lepší.

Závěr

V současnosti je při nefroureterektomiích jednoznačný trend využití miniinvazivních metod. NUE komplikuje nutnost ošetřit i distální ureter. Metodik je celá řada a jednotlivé metodiky jsou v řadě modifikací. Žádná práce neprokázala, že by některá z nich měla jednoznačné výhody před ostatními. Proto volba operační techniky závisí hodně na preferenci pracoviště. Sami dáváme přednost laparoskopické nefrektomii kombinované s endoskopickou technikou resekce ureterovezikální junkce diatermickým nožem. K zabránění rizika diseminace provádíme nejdříve nefrektomii, a teprve poté ošetření distálního ureteru. Metodu nazýváme miniinvazivní antegrádní nefroureterektomie. Na rozdíl od radikální laparoskopické nefrektomie je nutno u NUE považovat za vhodné i provádění rukou asistovaných metodik, které sami ale nepraktikujeme.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620819.

doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D.

MUDr. Viktor Eret

MUDr. Tomáš Ürge

MUDr. Petra Kočovská

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

E. Beneše 13

305 99 Plzeň

horam@fnplzen.cz


Zdroje

1. Abercrombie GF, Eardley I, Payne SR et al. Modified nephro-ureterectomy. Long term follow-up with particular reference to subsequent bladder tumors. Brit J Urol 1988; 61: 198-200.

2. Abercrombie GF. Nephroureterectomy. Proc R Soc Med 1972; 65: 1021-1022.

3. Ahmed I, Shaikh NA, Kapadia CR. Track recurrence of renal pelvic transitional cell carcinoma after laparoscopic nephrectomy. Br J Urol 1998; 81: 319.

4. Bariol SV, Stewart GD, McNeill A, Tolley DA. Oncological control following laparoscopic nephroureterectomy: 7-year outcome. J Urol 2004; 172: 1805-1808.

5. Baughmam SM, Sexton W, Bishoff JT. Multiple intravesical linear staples identified during surveillance cystoscopy after laparoscopic nephroureterectomy. Urology 2003; 62(2): 351.

6. Clayman RV, Kavoussi LR, Figenshau RS et al. Laparoscopic nephroureterectomy: initial clinical case report. J Laparoendosc Surg 1991; 1(6): 343-349.

7. El Fettouh HA, Rassweiler JJ, Schulze M et al. Laparoscopic radical nephroureterectomy: results of an international multicenter study. Eur Urol 2002; 42(5): 447-452.

8. Figenshau RS, Albala DM, Clayman RV et al. Laparoscopic nephroureterectomy: initial laboratory experience. Min Invasive Ther 1991; 1: 93.

9. Gill IS, Munch LC, Lucas BA, Das S. Initial experience with Retroperitoneoscopic nephroureterectomy: use of a double-balloon technique. Urology 1995; 46(5): 747-750.

10. Gill IS, Schweizer D, Hobart MG et al. Retroperitoneal laparoscopic radical nephrectomy: the Cleveland clinic experience. J Urol 2000; 163: 1665-1670.

11. Gill IS, Soble JJ, Miller SD, Sung GT. A novel technique for management of the en bloc bladder cuff and distal ureter during laparoscopic nephroureterectomy. J Urol 1999; 161: 430-434.

12. Giovansili B, Peyromaure M, Saighi D et al. Stripping technique for endoscopic management of distal ureter during nephroureterectomy: experience of 32 procedures. Urology 2004; 64(3): 448-452.

13. Gonzales CM, Batler RA, Schoor RA et al. A novel Endoscopic approach towards resection for the distal ureter with surrounding bladder cuff during hand assisted laparoscopic nephroureterectomy. J Urol 2001; 165(2): 483-485.

14. Hayashi M, Tanaka G, Okutani T. Modified pluck method in en bloc nephroureterectomy with bladder cuff for upper urothelial cancer. Int J Urol 2005; 12(6): 539-543.

15. Hora M, Droppa J, Klečka J. Endoskopická excize ureterovezikální junkce při nefroureterektomii pomocí Collinsova nože. ťes Urol 2002; 6(2): 70.

16. Hora M, Klečka J jr, Stránský P, Hes O. Antegrádní provedení miniinvazivní nefroureterektomie (Laparoskopická nefrektomie s následnou endoskopickou excizí ureterovezikální junkce). ťes Urol 2005; 9(2): 29.

17. Hsuen TY, Huang YH, Chiu AW et al. A comparison of the clinical outcome between open and hand-assisted laparoscopic nephroureterectomy for upper urinary tract transitional cell carcinoma. BJU Int 2004; 94: 798-801.

18. Chandhoke PS, Clayman RV, Kerbl K et al. Laparoscopic ureterectomy: initial clinical experience. J Urol 1993; 149: 992-997.

19. Chen J, Chuen S, Hus WT et al. Modified approach of hand-assisted laparoscopic nephroureterectomy for transitional cell carcinoma of upper urinary tract. Urology 2001; 58: 930-934.

20. Jarrett TW, Chan DY, Cadeddu JA, Kavoussi LR. Laparoscopic nephroureterectomy for the treatment of transitional cell carcinoma of the upper urinary tract. Urology 2001; 57: 448-453.

21. Kaouk JH, Savage SJ, Gill IS. Retroperitoneal laparoscopic nephroureterectomy and management options for the distal ureter. J Endourol 2001; 15(4): 385-390.

22. Keeley FX, Bagley DH. Laparoscopic nephroureterectomy: making management of upper-tract transitional-cell carcinoma entirely minimally invasive. J Endourol 1998; 12(2): 139-141.

23. Kimball FN, Ferris HW. Papilomatous tumor of the renal pelvis associated with similar tumors of the ureter and bladder: review of literature and report of two cases. J Urol 1934; 31: 257.

24. Klingler HC, Lodde M, Pycha A et al. Modified laparoscopic nephroureterectomy for treatment of upper urinary tract transitional cell cancer is not associated with an increased risk of tumour recurrence. Eur Urol 2003; 44: 442-447.

25. Kurzer E, Leveillee J, Bird VG. Combining hand assisted laparoscopic nephroureterectomy with cystoscopic circumferential excision for the distal ureter without primary closure of the bladder cuff - is it safe? J Urol 2006; 175: 63-68.

26. Laguna MP, de la Rosette J. The Endoscopic approach to the distal ureter in nephroureterectomy for upper urinary tract tumor. J Urol 2001; 166: 2017-2022.

27. Landman J, Lev RY, Bhayani S et al. Comparison of hand assisted and standard laparoscopic radical nephroureterectomy for the management of localized transitional cell carcinoma. J Urol 2002; 167: 2387-2391.

28. Maghiar TT, Bumbu G, Coltoiu VCC. Endoscopic ureteral stripping in the treatment of renal pelvis tumours. European Urology Video Journal 2002; 9: video 3.

29. Matin SR, Gill IS. Recurrence and survival following laparoscopic radical nephroureterectomy with various forms of bladder cuff control. J Urol 2005; 173: 395-400.

30. Matsui Y, Ohara H, Ichioka K et al. Abdominal wall metastasis after retroperitoneoscopic assisted total nephroureterectomy for renal pelvic cancer. J Urol 2004; 171: 793.

31. Mc Dougall EM, Clayman RV, Elashry O. Laparoscopic nephroureterectomy for upper tract transitional cell cancer: the Washington University experience. J Urol 1995; 154: 975-980.

32. Mc Donald HP, Upchurch WE, Sturdevant CE. Nephroureterectomy: a new technique. J Urol 1952; 67: 804-809.

33. McNeil A, Oakley N, Tolley DA, Gill IS. Laparoscopic nephroureterectomy for upper tract transitional cell carcinoma: a critical appraisal. BJU Int 2004; 94: 259-263.

34. Meraney AM, Gill IS. Financial analysis of open versus laparoscopic radical nephrectomy and nephroureterectomy. J Urol 2002; 167: 1757-1762.

35. Naderi N, Nieuwenhuijzen JA, Bex A et al. Port site metastasis after laparoscopic nephro-ureterectomy for transitional cell carcinoma. Eur Urol 2004; 46: 440-441.

36. Ong AM, Bhayani SB, Pavlovich CP. Trocar site recurrence after laparoscopic nephroureterectomy. J Urol 2003; 170: 1301.

37. Otani M, Irie S, Tsuji Y. Port site metastasis after laparoscopic nephrectomy: unsuspected transitional cell carcinoma within a tuberculous athrophic kidney. J Urol 1999; 162: 486-487.

38. Palou J, Capparrós J, Orsola A et al. Transurethral resection of the intramural ureter as the first step of nephroureterectomy. J Urol 1995; 154: 43-44.

39. Palou J, Rosales A, De Graeve N, Villavicencio H. Laparoscopic radical nephroureterectomy for upper tract transitional cell carcinoma. In: de la Rosette J, Gill I (eds). Laparoscopic urologic surgery in malignancies. Berlin: Springer 2005: 71-86.

40. Rassweiler J, Frede T. Laparoscopic radical nephrectomy and nephroureterectomy for treatment of renal cell carcinoma and transitional cell carcinoma - own experience and review of the literature. In: Kurth KH, Mickisch GH, Schršder FH (eds). Renal, bladder, prostate and testicular cancer - an update. New York: Pantheon Publishing 2001: 47-55.

41. Rassweiler JJ, Henkel TO, Potempa DM et al. The technique of transperitoneal laparoscopic nephrectomy, adrenalectomy and nephroureterectomy. Eur Urol 1993; 23(4): 425-430.

42. Rassweiller JJ, Schulze M, Marrero R et al. Laparoscopic nephroureterectomy for upper urinary tract transitional cell carcinoma: is it better than open surgery? Eur Urol 2004; 46(6): 690-697.

43. Rassweiler, J. Tsivian, A., Kumar, A. V. R. et al.: Oncological safety of laparoscopic surgery for urological malignancy: experience with more than 1000 operations, J. Urol., June 2003, 169: s. 2072-5

44. Rozenman J, Shental J, Almog D, Chaimovitch G. Nephro-ureterectomy performed by transurethral excision of a bladder cuff and retroperitoneal laparoscopy. European Urology Video Journal 2001; 8: video 4.

45. Salomon L, Hoznek A, Cicco A et al. Retroperitoneoscopic nephroureterectomy for renal pelvic tumors with a single iliac incision. J Urol 1999; 161: 541-544.

46. Sawa TE, Lendorf A, Kvist E. Single incision, endoscopically assisted nephroureterectomy for tumors of the upper urinary tract, Scand. J Urol Nephrol 1996; 30(4): 273-275.

47. Shalhav AL, Dunn MD, Portis AJ et al. Laparoscopic nephroureterectomy for upper tract transitional cell cancer: The Washington University experience. J Urol 2000; 163: 1100-1104.

48. Shental J, Chaimovitch G, Rozenman J, Almog D. Transurethral excision of a bladder cuff in nephroureterectomy. European Urology Video Journal 2000; 7: video 2.

49. Stewart GD, Tolley DA. What are the oncolo-gical risks of minimal access surgery for the treatment of urinary tract cancer? Eur Urol 2004; 46: 415-420.

50. Tan BJ, Ost MC, Lee BR. Laparoscopic nephroureterectomy with bladder-cuff resection: techniques and outcomes. J Endourol 2005; 19(6): 664-676.

51. Tobias-Machado M, Pinto MA, Juliano RV et al. Alternatives for distal ureter resection in laparoscopic nephroureterectomy. Braz J Urol 2002; 28(2): 109-115.

52. Tsivian A, Sidi AA. Port site metastases in urological laparoscopic surgery. J Urol 2003; 169: 1213-1218.

53. Ubrig B, Boenig M, Waldner M, Roth S. Transurethral approach to the distal ureter in nephroureterectomy: transurethral extraction vs. „Pluck“ technique with long-term follow-up. Eur Urol 2004; 46: 741-747.

54. Ubrig B, Roth S. Modified laparoscopic radical nephroureterectomy with transurethral excision of intramural ureter. Urology 2005; 65(4): 786-788.

55. Venkatesh R, Rehman J, Landman J et al. Determination of cell viability after laparoscopic tissue stapling in a porcine model. J Endourol 2005; 19(6): 744-747.

56. Wolf JS jr, Dash A, Hollenbeck BK et al. Intermediate followup of hand assisted laparoscopic nephroureterectomy for urothelial carcinoma: factor associated with outcomes. J Urol 2005; 173: 1102-1107.

Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 4

2007 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa