Urologické listy - Informácie o časopise

Informace o časopisu

Urologické listy se staly oblíbeným periodikem českých a slovenských urologů. Mají vysokou úroveň kvality: jsou v nich uveřejňovány přehledné články předních českých i zahraničních odborníků z oblasti urologie, doplňované obsáhlými obrazovými přílohami.
Urologické listy si získávají oblibu mezi čtenáři i díky své využitelnosti v praxi: vycházejí v nich směrnice pro urology – guidelines od Evropské urologické asociace, které vždy tematicky odpovídají obsahovému zaměření jednotlivých čísel. V Urologických listech jsou také pravidelně publikovány překlady statí z mezinárodně uznávaného periodika Current Medical Journal.
Urologické listy jsou každoročně prezentovány na nejvýznamnějším urologickém kongresu v České republice – konferenci České urologické společnosti – a na dalších akcích, kterých se účastní lékařská veřejnost i zástupci farmaceutických firem.

Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, je excerpován v databázích Bibliographia Medica Čechoslovaca a Index Copernicus International.

Zkratka pro citování: Urol List
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1214-2085
ISSN pro on-line přístup 1801-7584

Redakční rada

Šéfredaktor

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
dpacik@fnbrno.cz

Vedoucí redaktor

prim. MUDr. Aleš Čermák Ph.D.
acermak@fnbrno.cz

Odpovědná redaktorka

Mgr. Adéla Šmukařová

adela.smukarova@ambitmedia.cz

Redakční rada

MUDr. Ivan Anděl
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
prim. MUDr. Oto Köhler, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA
Ajay Singla, MD, FACS, FRCS, FICS
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Předplatné

Předplatné jednoho ročníku činí 600 Kč (24 EUR).

Předplatitelé ze Slovenské republiky mohou využít platby převodem na slovenský účet (v EUR).

Časopis objednávejte na adrese: predplatne@ambitmedia.cz.

Pokyny pro autory

CHARAKTERISTIKA PERIODIKA UROLOGICKÉ LISTY

 • zkratka pro citování Urol List
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
 • v časopise se publikují vědecko-výzkumné práce, klinická pozorování, krátká původní sdělení z příslušných oborů, přehledné referáty, zprávy z vědeckých sjezdů z lékařských společností

PUBLIKAČNÍ PODMÍNKY PRO AUTORY

Autor/vedoucí autorského kolektivu musí doručit do vydavatelství písemné prohlášení stvrzené vlastnoručním podpisem, v němž potvrdí původnost své práce a oprávnění zveřejnit veškeré přílohy, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném časopise, že autor s jejím uveřejněním v Urol List souhlasí, že souhlasí s uveřejněním své e-mailové adresy, kterou poskytl.

Užívaná odborná terminologie, zkratky, symboly a fyzikální a biochemické hodnoty musí odpovídat platným normám (blíže viz plné znění).

Forma dodání příspěvku

Výhradně v elektronické podobě: připojený soubor e-mailem, na CD nebo DVD, text příspěvku, grafy a obrázky/fotodokumentaci v samostatných souborech

Formát textu

Text práce v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows) ve formátech .doc, .txt, .rtf nebo .html

Formát příloh

 • tabulková dokumentace, grafy, lineární schémata musí být ve formátu .xls (MS Excel), v případě grafů včetně zdrojových dat
 • fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu .jpg v potřebném tiskovém rozlišení 300 dpi, a to obrázek v šíři 1 časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm), obrázek v šíři 2 časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm), obrázek v šíři 3 časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm)

Zpracování textu

 • doporučený rozsah textu je 5 400–14 400 znaků, tj. 3–8 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)
 • umístění ilustrační grafické přílohy vyznačit do textu odkazem (obr. 1, graf 1, schéma 1 apod.)
 • tabulky vytvářet v MS Excel nebo v tabulovacím režimu MS Word (viz plné znění)
 • užitou zkratku vysvětlit při prvém výskytu zkracovaného slova; v souhrnu a v nadpisu užít zkratky jen výjimečně

Struktura článků

Všeobecně

 • titulní strana: název práce doplněný o jména autora/ů
 • souhrn a text (viz níže)
 • literatura
 • přílohy s popisem
 • nezkrácené jméno a příjmení, všechny tituly a vědecké hodnosti autora a spoluautorů, adresa pracoviště a e-mail prvního/hlavního autora

Původní odborné práce

 • strukturovaný souhrn (cíl práce, materiál, metodika, výsledky, závěr; v max. rozsahu 2 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce;
 • k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 • strukturovaný vlastní text práce (úvod, cíl práce, materiál, metodika, výsledky, diskuse, závěr)

Kazuistiky

 • nestrukturovaný souhrn (max. rozsahu 1 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce;
 • k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 • vlastní text práce (úvod, vlastní text, kazuistiky, závěr)

Přehledové články

 • nestrukturovaný souhrn (max. rozsahu1 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce;
 • k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 • vlastní text práce (úvod, vlastní text práce, závěr)

Citace literatury

 • počet citací do 30 položek
 • odkazy na literaturu v textu uvádět arabskou číslicí v hranatých závorkách podle pořadí výskytu jednotlivé citované položky literatury
 • v přehledu řadit podle výskytu v textu
 • formální úprava citací (literatura) v souladu s územ Urol List
 • názvy citovaných časopisů zkracovat podle mezinárodního úzu
 • citace uvádět v plné formě, tj. příjmení, iniciála osobního jména autora/ů (max. 3 v pořadí první autory, místo ostatních uvést et al; editor/ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed, resp. eds)
 • plný název práce v originále
 • u časopisů vročení, ročník a do závorky číslo sešitu
 • dále viz příklady níže

A. časopisecké práce

Příklad
1. Ngan JH, Lau JL, Lim ST et al. Long-term results of antral gastrocystoplasty. J Urol 1993; 149(4): 731-734.
2. Hampel C et al. Definition of overactive bladder and epidemiology of urinary incontinence. Urology 1997; 50(suppl 6A): 4-14, discussion 15-17.

B. citace monografie nebo pasáže z monografie

Příklad
1. Krhut J. Hyperaktivní močový měchýř. Praha: Maxdorf 2007.
2. Jonovan J, Bosch R, Gotoh M et al. Symptom and Quality of Life Assessment, Committee 6. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury S (ed). Incontinence. 2nd Ed. UK: Health Publication, Ltd 2005.
3. Bojar M, Kučera Z, Svěráková M. Poznámky neurologa o epidemiologii inkontinence v ČR a v Evropě. Proč jsou inkontinence moči a sexuální dysfunkce stále tabu? Inco Fórum, Praha, listopad 2003.

C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii

Příklad
1. Elkins TE, Thompson JR. Lower Urinary Tract Fistulas. In: Walters MD, Karram MM. Urogynecology and reconstructive pelvic surgery. New York: Mosby 1999: 355-366.
2. Report From the 24th Annual Scientific Meeting of the American Urogynecology Society, September 11.–13. 2003, Hollywood, Florida.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na níže uvedenou adresu šéfredaktora:
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Urologická klinika FN Brno
Jihlavská 20
639 00 Brno-Bohunice
dpacik@fnbrno.cz

nebo na adresu vydavatele:
Mgr. Adéla Šmukařová
Ambit Media, a. s.
Bidláky 20
639 00 Brno
adela.smukarova@ambitmedia.cz

Autor prohlašuje, že redakci poskytuje původní práci a je oprávněn zveřejnit veškeré přílohy. Dále prohlašuje, že spoluautoři stejně jako instituce, ve kterých pracuje, byli seznámeni s publikací a jejím uveřejněním v časopise Urologické listy. Vlastníkem autorských práv se v den přijetí článku k publikaci stává vydavatel.

Kontakt

Vydavatel:

Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
tel.: +420 222 352 573
fax: +420 222 352 572
e-mail: info@ambitmedia.cz
web: www.ambitmedia.cz
IČ: 274 22 160
DIČ: CZ27422160

Adresa redakce:

Ambit Media, a. s.
Media Hall
Bidláky 20
639 00 Brno
tel.: +420 533 337 311
fax: +420 533 337 312

Odpovědná redaktorka:

Mgr. Adéla Šmukařová
email: adela.smukarova@ambitmedia.cz

Inzerce

Mgr. Blanka Turinová, MBA
e-mail: blanka.turinova@ambitmedia.cz

Archiv odborných zdravotnických titulů vydavatelství Ambit Media, a. s. naleznete zde

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa