Doping v športe a akupunktúra


Doping in sport and acupuncture

The World Antidoping Agency was established in 1999 to promote drug-free sport and to coordinate and monitor the fight against doping. Society clearly declared its interest in a long-term solution to preventing doping through effective values-based education programs that can foster antidoping behavior and create a strong antidoping culture. Based on current doping reports, athletes prefer to use non-prohibited and OTC medications to boost their athletic performance rather than prohibited ones.

Acupuncture is an interesting method from the point of view of doping. One reason that acupuncture may be added to the list of banned methods may be the potential analgesic mechanism of acupuncture, which is known to be associated with the activation of the endogenous opioid system. Acupuncture and other alternative medicine techniques, used to enhance performance, should be clearly distinguished from the methods with doping potential. For this purpose the existing World Antidoping Agency criteria should be clearly defined for these methods.

Key words:
sport, doping, alternative techniques, acupuncture.


Autoři: E. Radzo
Působiště autorů: Klinika telovýchového lekárstva, fyziatrie a rehabilitácie ;  Prednosta: doc. MUDr. Tibor Marček, CSc., mim. prof. ;  Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(12): 718-720
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Souhrn

Svetová antidopingová agentúra (WADA) bola založená v roku 1999 na podporu športu bez drog a zároveň na koordinovanie a sledovanie boja proti dopingu. Spoločnosť jasne deklaruje, že je záujem o tvorbu dlhodobého riešenia v prevencii dopingu aj prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré môžu podporovať antidopingové správanie a vytvoriť silnú antidopingovú kultúru. Na základe súčasných poznatkov z dopingových správ, športovci majú tendenciu uprednostniť užívanie nezakázaných, voľno predajných liekov ako aj liekov na lekársky predpis na zvýšenie ich športového výkonu pred zakázanými liekmi.

Zaujímavým prípadom z hľadiska dopingu v športe je akupunktúra. Dôvod pre zaradenie akupunktúry medzi zakázané metódy z hľadiska dopingu by mohol byť potenciálny analgetický účinok akupunktúry, o ktorom je známe, že je spojený s aktiváciou endogénneho opioidného systému. Akupunktúra a iné alternatívne medicínske metódy, ktoré sa môžu využiť na zvýšenie športového výkonu, by mali byť jasne odlíšené od metód so zakázaným dopingovým potenciálom. Pre tento účel by mali byť upravené existujúce kritériá Svetovej antidopingovej agentúry pre tieto metódy.

Kľúčové slová:
šport, doping, alternatívne metódy, akupunktúra.

Úvod

Svetová antidopingová agentúra (WADA) bola založená v roku 1999 na podporu športu bez drog, a zároveň na koordinovanie a sledovanie boja proti dopingu. Momentálne jej činnosť v boji proti dopingu je založená na troch dokumentoch s názvom

  • Svetový antidopingový kódex,
  • Medzinárodné normy a modely osvedčených postupov, a
  • Usmernenia.

Každý dokument má za cieľ zabezpečiť harmonizované odhalenie a sankcionovanie športovcov, ktorí užívajú zakázané látky alebo metódy v krajinách, ktoré sú signatármi antidopingového programu WADA (23).

Doping a antidopingová kampaň

V posledných rokoch boli dopingové kontroly doplnené o vzdelávacie aktivity a marketingové kampane na úrovni celej spoločnosti. Spoločnosť jasne deklaruje záujem o tvorbu dlhodobého riešenia v prevencii dopingu aj prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré môžu podporovať antidopingové správanie a vytvoriť silnú antidopingovú kultúru (18). Intervenčné stratégie, ktoré sú používané vo verejnej zdravotnej výchove kombinujú viaceré médiá a vyvolávajú „pocit strachu“ pri prezentovaní športovcov užívajúcich doping (4, 14, 3). Uvádza sa, že negatívne správy sú účinnejšie bez ohľadu na obsah alebo zameranie.

Antidopingová stratégia alebo kampaň, aby bola účinná, mala by využiť stratégiu vyvinutú a úspešne dlhodobo využívanú v iných odvetviach pre oslovenie ľudí v spoločnosti, a to:

  • detailné pochopenie a zváženie prezentovaných informácií cieľovou skupinou,
  • zváženie individuálnych a vývojových rozdielov v rozhodovaní, a 
  • vhodné zvolenie oblasti pre prezentovanie konkrétnej správy.

Je vhodné, ak antidopingová prevencia a intervencia zahŕňa informovanie v médiách, spolu s podporou športu bez drog v záujme spravodlivosti medzi súťažiacimi na súťaži, alebo v súvislosti so zdravím športovcov. Antidopingová kampaň na úrovni spoločnosti môže tiež obsahovať prostriedky, ktoré podporujú on-line komunitu užívateľov „alternatívneho spôsobu“ pre zlepšenie výkonu. Množia sa aj porovnateľne účinné a prijateľné alternatívy k dopingu. Tým sa zvýši pravdepodobnosť, že informácie budú odovzdávané širšej verejnosti.

Jedným z kritérií pre látky, ktoré majú byť zahrnuté do zoznamu zakázaných látok je, že predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie športovca. Potraviny, ktoré pomáhajú športovcovi zvýšiť výkon, a zároveň sú zdravé pre jeho organizmus, by mali byť rozsiahlo propagované. Kampaň by mala vytvoriť komunitu, ktorá môžu poskytnúť a šíriť informácie o porovnateľných zdravých alternatívach dopingu (12). Šírenie presných informácií by malo uľahčiť bezpečné užívanie doplnkov výživy, a tým znížiť užívanie zakázaných alebo pre organizmus škodlivých látok.

Dôležité je, že niektoré chemické látky nie je možné nahradiť preparátmi, ktoré sú povolené z hľadiska dopingu. Pomerne veľkou skupinou sú športovci s astmatickým ochorením, ktorí musia užívať lieky na liečbu ich ochorenia. Spočiatku bola potrebná relatívne zložitá procedúra pre udelenie terapeutickej výnimky, v ktorej bol angažovaný lekár aj športovec, a kontrola týchto postupov bola komplikovaná. Následne, predpisy boli upravené tak, aby zahŕňali použitie iba dvoch typov krátkotrvajúcich a dlhotrvajúci beta-agonistov na aplikáciu, na ktorú musí byť udelená hodnotiacou antidopingovou agentúrou terapeutická výnimka alebo terapeutické výnimky po splnení konkrétnych požiadaviek.

Podmienkou je, že bronchiálna astma musí byť preukázaná bronchodilatačným testom alebo určitým stupňom bronchokonstrikcie pri vykonávaní testov (19). Až na základe testov je stanovená terapeutická dávka, a tým aj terapeutická výnimka. O terapeutickú výnimku je potrebné požiadať každoročne s následným vykonaním testov tak, aby liečba zodpovedala aktuálnemu zdravotnému stavu športovca. Predpisy WADA upravujú postup pre udelenie terapeutickej výnimky a zatiaľ k spokojnosti športovcov aj antidopingovému zámeru v športe.

Športovci môžu podporiť svoje schopnosti a výkonnosť v profesionálnom športe a využiť pokrok v medicíne, ktorý je aj v oblasti podporných látok. Nie je prekvapujúce, že mnoho športovcov sa snaží používať rôzne vazodilatačné látky na zvýšenie svojej výkonnosti. Boli publikované správy o užívaní vazodilatačných liekov, ktoré sú používané pri sexuálnych dysfunkciách, pričom tieto prípady užívania sa vyskytli aj na úrovni národného tímu. Bol identifikovaný prípad keď bol užívaný prípravok Viagra® hráčmi národného futbalového tímu, údajne bez vedomia hráčov (20). Toto použitie spozorovali aj predstavitelia Svetovej antidopingovej agentúry, ktorá v súčasnosti realizuje pozorovanie o vplyve sildenafilu (Viagra®) v miernej dávke na zvýšenie výkonu športovcov (13).

Priebežný prieskum ukazuje, že je nedostatok vedomostí o doplnkov výživy a ich vplyvu na organizmus aj medzi vrcholovými športovcami, ktorí využívajú informácie od poradcov na výživu, lekárov a fyzioterapeutov. V tejto súvislosti bolo preukázané, že športovci, ktorí užívajú doplnky výživy majú tendenciu užívať viac ako jeden preparát súčasne, vrátane rôznych typov preparátov, a môžu sa pohybovať z jednej kategórie účinnej látky do druhej kategórie (1, 7-9,11, 15, 16).

Nebezpečenstvo užívania vazodilatačných látok na lekársky predpis u profesionálnych športovcov môže viesť k zvýšenému záujmu o predpisovanie vazodilatancií u športovcov na nižšej ako profesionálnej úrovni. Z týchto dôvodov je vhodné pozorovať záujem o užívanie vazodilatačných látok, ktoré sú na lekársky predpis, ako aj voľno predajné za účelom zistiť a vyhodnotiť trendy, ktoré sú u športovcov v súvislosti s týmito látkami (20, 8). V posledných rokoch priebeha diskusia ohľadom možného zneužitia vazodilatačných látok v profesionálnom športe (6).

PDE-5 inhibítory sú v súčasnej dobe povolenými látkami Svetovou antidopingovou agentúrou, ale WADA financuje výskum o účinku týchto látok na výkonnosť športovcov. Na základe súčasných poznatkov z dopingových správ, športovci majú tendenciu uprednostniť užívanie nezakázaných, voľno predajných liekov ako aj liekov na lekársky predpis na zvýšenie ich športového výkonu pred zakázanými liekmi (15).

Akupunktúra a alternatívne medicínske metódy

Zaujímavým prípadom z hľadiska dopingu v športe je akupunktúra. Akupunktúra či iné alternatívne medicínske (AM) metódy nie sú na zozname látok a metód, ktoré sú zakázané Svetovou antidopingovou agentúrou a môžu byť používané počas súťažného aj mimo súťažného obdobia (17). Podľa súčasných kritérií WADA akupunktúra by mohla byť formálne zahrnutá do tohto zoznamu medzi zakázané metódy. Na základe kódexu Svetovej antidopingovej agentúry môžu byť látky alebo metódy integrované do zoznamu zakázaných, ak WADA rozhodne, že látka alebo metóda spĺňa ktorékoľvek dve z nasledujúcich troch kritérií:

  • lekársky alebo iný vedecký dôkaz, farmakologický účinok alebo skúsenosť, že látka alebo metóda, samostatne alebo v kombinácii s inými látkami alebo metódami, má potenciál zvýšiť alebo zvyšuje športový výkon,
  • lekársky alebo iný vedecký dôkaz, farmakologický účinok alebo skúsenosť, že použitie tejto látky alebo metódy predstavuje skutočné alebo potenciálne zdravotné riziko pre športovcov,
  • WADA rozhodne, že použitie látky alebo metódy porušuje športového ducha, ktorý je opísaný v úvode kódexu Svetovej antidopingovej agentúry (22).

Je predpoklad, že kritérium číslo 2 by malo byť zanedbateľné pre akupunktúru, pretože závažné komplikácie sa vyskytujú zriedkavo pri použití tejto metódy. Prospektívne sledovania na tisícoch pacientov boli hlavne kvôli porušovaniu integrity kože – „prepichovacia technika akupunktúry“, ktorej možno predísť použitím iných neinvazívnych spôsobov stimulácie. Avšak, podľa súčasnej definície WADA, kombinácia kritérií 1 a 3 by mohla byť dôležitá pre akupunktúru a ďalšie alternatívne medicínske metódy.

Ak má akupunktúra potenciál zvýšiť, alebo zvyšuje športovú výkonnosť, tak kritérium číslo 1 je splnené. Napriek tomu, je predpoklad, že stimulácia akupunktúrnych bodov neporušuje športového ducha podľa kódexu WADA.

Dôvod pre zaradenie akupunktúry medzi zakázané metódy z hľadiska dopingu by mohol byť potenciálny analgetický účinok akupunktúry, o ktorom je známe, že je spojený s aktiváciou endogénneho opioidného systému (5). Zaujímavé je, že analgézia indukovaná placebom je tiež sprostredkovaná prostredníctvom zvýšenej neurotransmisie endogénnych opioidov (21).

V súčasnosti bolo preukázané, že placebo spôsobuje merateľné opioidmi sprostredkované zvýšenie fyzického výkonu. Benedetti a kol. preukázali, že injekčná aplikácia placeba v deň súťaže spôsobuje opiátmi sprostredkované zvýšenie prahu bolesti, a to zvyšovalo fyzickú výkonnosť u zdravých dobrovoľníkov. Tento efekt môže byť blokovaný podaním naloxónu – blokátora opioidných receptorov. Účinky placeba na podklade morfínových receptorov vzniesli otázku, či je použitie placeba eticky prijateľné v športových súťažiach.

Formálne, môže ísť o podozrenie z dopingu pri všetkých formách mentálneho tréningu, psychologickej intervencii, akupunktúre a alternatívnych medicínskych metódach, ktoré môžu zvýšiť športový výkon.

Záver

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že s ohľadom na problematické zisťovanie takejto formy dopingu budú Svetovou antidopingovou agentúrou presne definované kritériá týkajúce sa psychologických a alternatívnych medicínskych metód, ktoré môžu byť použité pre zvýšenie športovej výkonnosti.

Akupunktúra a iné AM metódy, ktoré sa môžu využiť na zvýšenie športového výkonu, by mali byť jasne odlíšené od metód so zakázaným dopingovým potenciálom. Pre tento účel by mali byť existujúce kritériá Svetovej antidopingovej agentúry, ktoré sa týkajú akupunktúry a iných alternatívnych medicínskych metód jasne definované na základe vedeckých dôkazov. 

MUDr. Edward Radzo

Šancová 108

831 04 Bratislava

Slovensko

E-mail: mudr.edwardradzo@gmail.com


Zdroje

1. Alaranta, A., Alaranta, H., Helenius, I. Use of prescription drugs in athletes. Sports Med. 2008, 38, p. 449-463.

2. Benedetti, F., Pollo, A., Colloca, L. Opioid-mediated placebo responses boost pain endurance and physical performance: is it doping in sport competitions? J. Neurosci. 2007, 27, p. 11934-11939.

3. Keller, P.A., Lehman, D.R. Designing effective health communication: a metaanalysis. J. Pub. Policy Marketing 2008, 27(2), p. 1-26.

4. Lewis, I.M., Watson, B.C., Tay, R.S., White, K.M. The role of fear appeals in improving. Int. J. Behav. Consult. Ther. 2007, 3(2), p. 203-222.

5. Ma, S.X. Neurobiology of acupuncture: toward CAM. eCAM 2004, 1, p. 41-47.

6. Mason, C. Gold medals, vitamin V and miscreant sports. Can. Med. Assoc. J. 2008, 179(3), p. 219-221.

7. Mazanov, J., Petroczi, A., Holloway, A., Bingham, J. Towards an empirical model of performance enhancing supplement use: A pilot study among high performance UK athletes. J. Sci. Med. Sport 2008, 11, p. 185-190.

8. Perlman, D.H., Bauer, S.M., Ashrafian, K. et al. Mechanistic insights into nitrite-induced cardioprotection using an integrated metabolomic/proteomic approach. Circ. Res. 2009, 104, p. 796-804.

9. Petroczi, A., Aidman, E.V. Psychological drivers in doping: the life-cycle model of performance enhancement. Subst. Abuse Treat. Prev. Policy. 2008, 3, p. 7.

10. Petroczi, A., Naughton, D.P., Mazanov, J. et al. Limited agreement exists between rationale and practice in athletes supplement use for maintenance of health: a retrospective study. Nutr. J. 2007, 6, p. 34.

11. Petroczi, A., Naughton, D.P., Pearce, G. et al. Nutritional supplement use by elite young UK athletes: fallacies of advice regarding efficacy. J. Intl. Soc. Sports Nutr. 2008, 5, p. 22.

12. Petróczi, A., Naughton, D.P. Potentially fatal new trend in performance road safety advertising. Int. J. Behav. Consult. Ther. 2007, 3(2), p. 203-222.

13. Rundell, K.W., Dempsey, W., Uhranowsky, K. Decreased pulmonary artery pressure by oral sildenafil ingestion at mild altitude and during exercise in air pollution increases exercise performance. WADA funded grant proposal 2007 [on-line]. Dostupné na www.wada-ama.org/rtecontent/document/Rundell_07E04KR.pdf.

14. Snyder, L.B. Health communication campaigns and their impact on behavior. J. Nutr. Educ. Behav. 2007, 39(25), S32-S39.

15. Suzic Lazic, J, Dikic, N., Radivojevic, N. et al. Dietary supplements and medications in elite sport-polypharmacy or real need? Scand. J. Med. Sci. Sports 2009, DOI 10.1111/j.1600- 0838.2009.01026.

16. Taioli, E. Use of permitted drugs in Italian professional soccer players. Br. J. Sports Med. 2007, 41, p. 439-441.

17. The 2010 Prohibited list international standard [on-line]. Dostupné na http://www.wada-ama.org/Documents/World_Antidoping_program/WADP-Prohibited-list/WADA_Prohibited_List_2010_EN.pdf.

18. The World Antidoping Agency’s (WADA). WADA Education & Awareness [on-line] Dostupné na http://www.wada-ama.org/en/Education-Awareness.

19. Therapeutic Use Exemptions [on-line]. Dostupné na http://www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/TUE/.

20. Viagra® treatment for footballers. BBC News [on-line]. Dostupné na http://news.bbc.co.uk/2/hi/ americas/8005391.stm.

21. Wager, T.D., Scott, D.J., Zubieta, J.K. Placebo effects on human muopioid activity during pain. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2007, 104, p. 11056-11061.

22. World Antidoping Code [on-line]. Dostupné na http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/ code_v2009_En.pdf (last accessed date June 13, 2009).

23. World Antidoping Programme [on-line]. Dostupné na http://www.wada-ama.org/en/World-Antidoping-Program.

Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých
Článek JUBILEA

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2010 Číslo 12
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa