Biologická léčba pacientky s generalizací karcinomu prsu: kazuistika


Biological treatment of patient with generalized breast cancer: case report

The case report summarizes biological treatment of patient with generalized breast cancer based on 6 years experiences with biological treatment in regional hospital.

Key words:
bevacizumab – biological treatment


Autoři: Tomáš Vlásek
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2014; 18(1): 64-65
Kategorie: Onkogynekologie: Kazuistika

Souhrn

Kazuistika shrnuje biologickou léčbu pacientky s generalizovaným karcinomem prsu bevacizumabem na podkladě 6letých terapeutických zkušeností s užívání biologické léčby v regionální nemocnici.

Klíčová slova:
bevacizumab – biologická léčba

Úvod

Na našem pracovišti máme již 6leté zkušenosti s podáváním biochemoterapie v případech metastazujícího karcinomu prsu. Biologická léčba u tohoto onemocnění je relativně novou metodou.

Z naší praxe, byť na menším počtu pacientek, máme od roku 2007, od kdy je možno bevacizumab (Avastin®) u této indikace podávat, přesvědčivé důkazy o jeho účinnosti, i když stále probíhá polemika ohledně nedostatku prediktorů určujících vhodnost nasazení této bioterapie.

V naší ambulanci dosáhly 3 pečlivě zdokumentované pacientky kompletní regrese jaterních metastáz u karcinomu prsu léčené bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií [1,2].

Kazuistika

47letá pacientka podstoupila v únoru 2009 resekci levého prsu s exenterací axily pro invazivní karcinom. Šlo o triple negativní onemocnění bez pozitivity nádoru v regionálních lymfatických uzlinách, ale s vysokou (80%) proliferační aktivitou. Po výkonu následovala adjuvantní chemoterapie 4krát fluorouracil, epirubicin, cyklofosfamid (FEC) a 4krát T (paklitaxel) a sekvenční radioterapie prsu. Léčbu ukončila v říjnu 2009. Dále byla v klinické remisi onemocnění sledována do léta 2012.

Pro bolesti v páteři byla v září 2012 provedena cílená MRI a scintigrafie skeletu (obr. 1). Vyšetření potvrdilo solitární metastázu osteolytického charakteru v Th10. V říjnu téhož roku byla provedena na spondylochirurgické klinice stabilizace obratle titanovým materiálem. Na CT-vyšetření bylo v té době též vysloveno podezření na karcinomatózní lymfangiopatii a dystelektatické změny plicní tkáně v levém dolním laloku. Odpovídající elevace markeru Ca 15–3.

Obr. 1. Scintigrafie (září 2012) – solitární metastáza osteolytického charakteru v Th10
Scintigrafie (září 2012) – solitární metastáza osteolytického charakteru v Th10

Nemocná byla následně (listopad 2012) paliativně ozářena na oblast postiženého úseku páteře do CLD 30 Gy. Souběžně byla od října 2012 zahájena systémová chemoterapie taxanem, ke kterému byla následně přidána bioterapie bevacizumabem v dávce 1 000 mg/14 dnů. Rutinně byly podány bisfosfonáty a suplementace kalciem.

Bylo aplikováno 7 serií léčby s nejprve dobrou tolerancí, později byl pro narůstající neurotoxicitu po chemoterapii taxan změněn na gemcitabin. V této kombinaci s bevacizumabem pokračuje léčba pacientky od dubna 2013. Pacientka toleruje léčbu bez problémů. Dokladujeme postupný pokles tumor markeru Ca 15–3. Na kontrolních scintigrafických skenech z ledna 2014 dochází k regresi patologické infiltrace v oblasti obratle Th10. Též vymizela plicní aktivita (obr. 2).

Obr. 2. Scintigrafie (duben 2013) – regrese patologické infiltrace v Th10 a plicní aktivity
Scintigrafie (duben 2013) – regrese patologické infiltrace v Th10 a plicní aktivity

Klinicky se nemocná cítí lépe, má jen mírné bolesti při delší chůzi, při které již nepoužívá oporu. Výkonnostní stav lze ohodnotit PS 1 (dle WHO).

Závěr

Pacientku považujeme za ilustrativní příklad nemocné s generalizovaným karcinomu prsu, která je léčena kombinovanou biochemoterapií s bevacizumabem. Po 14měsíční léčbě dochází k objektivní regresi onemocnění a subjektivnímu zlepšení celkového stavu nemocné.

Předložená kazuistika je dalším dokladem příznivého terapeutického dopadu chemoterapie kombinované s podáním bevacizumabu u tohoto onemocnění a potvrzuji naše zkušenosti z již dříve zveřejněných případů.

Doručeno do redakce dne 17. 2. 2014

Přijato po recenzi dne 5. 3. 2014

MUDr. Tomáš Vlásek

tomas.vlasek@onmb.cz

oddělení klinické onkologie Klaudiánovy nemocnice, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

www.klaudianovanemocnice.cz


Zdroje

1. Bartoš J, Vlásek T. Avastin v léčbě metastatického karcinomu prsu. Lékařské listy 2010; 19(14): 3.

2. Bartoš J, Vlásek T. Avastin v léčbě metastatického karcinomu prsu – naše zkušenosti. Poster na Brněnských onkologických dnech 21.–23. dubna 2011.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína
Článek Editorial
Článek Recenze

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa