Praktická gynekologie - Informácie o časopise

Časopis Praktická gynekologie byl poprvé vydán roku 1997 a od té doby si získal odborné uznání i oblibu u čtenářské obce v Česku a na Slovensku. O vysoké odborné úrovni časopisu vypovídá i jeho zařazení do excerpčních databází.

Časopis Praktická gynekologie si klade za cíl přinášet informace v oboru gynekologie, a to široce pojaté, především terénním lékařům ‒ ambulantním gynekologům, onkogynekologům, ale i specialistům v oborech senologie, asistovaná reprodukce, klimakterická medicína, urogynekologie, perinatologie i sexuologie. Souběžně usiluje o to, aby byl zajímavým zdrojem informací i pro klinické lékaře, a naplňoval tak zásadu Theoria cum praxi, tedy propojení klinického výzkumu s jeho terapeutickými aplikacemi do terénní praxe.

Časopis se tematicky věnuje problematice obecné gynekologie, onkogynekologie a senologie, urogynekologie, asistované reprodukce, klimakterické medicíny, antikoncepce, urogynekologie, porodnictví, perinatologie a sexuologie. Tato témata jsou uveřejňována jako původní nebo přehledové články a kazuistiky. Další informace o novinkách v oboru přinášejí zprávy z odborných akcí, recenze publikací a přehledy zajímavých webových stránek.

Časopis je evidován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, je excerpován v databázích Bibliographia Medica Čechoslovaca a Index Copernicus International.

Zkratka pro citování: Prakt Gyn
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1211–6645
ISSN pro on-line přístup 1801–8750

Redakční rada

Vedoucí odborný redaktor

as. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze,
tomas.fait@vfn.cz

Zástupce vedoucího redaktora

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.,
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Redaktor pro vědu a výzkum

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.,
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Členové redakční rady

MUDr. Jan Bláha, Ph.D.,
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.,
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a LF UK, Bratislava

doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.,
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň

MUDr. Tomáš Danys, PhD.,
Gyndanys s.r.o. Nové Zámky

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.,
radioterapeutické a onkologické oddělení LF UK v Plzni a FN Plzeň

doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.,
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

as. MUDr. Jana Halámková, Ph.D.,
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D.,
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Bc. Gabriela Jurigová,
Gynekologicko-porodnicka klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.,
GYNARTIS, s.r.o., Ostrava

MUDr. Petr Kovář,
katedra chirurgických oborů (gynekologie), LF OU, Ostrava

doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.,
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a LF UK Bratislava

doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.,
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.,
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a LF UK Bratislava

doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.,
Sexuologický ústav 1. LF MU a VFN, Praha

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.,
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

as. MUDr. et Mgr. Jolana Těšinová,
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha

doc. MUDr. Miroslav Větr, CSc.,
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

as. MUDr. Jan Zmrhal, CSc.,
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

as. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.,
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Předplatné

Předplatné jednoho ročníku činí 400 CZK (16 EUR + poštovné).

Gynekologům, onkogynekologů, porodníkům a perinatologům je časopis distribuován zdarma pouze za poštovné ve výši 100 CZK (4 EUR) za ročník (4 čísla). Předplatitelé ze Slovenské republiky mohou využít platby převodem na slovenský účet (v EUR).

Časopisy objednávejte na adrese: fama@fa-ma.cz

Pokyny pro autory

Jak žádat o publikování článku v časopise Praktická gynekologie a jaký je redakční postup

Příspěvky zasílejte v elektronické podobě jako soubory ve formátu DOC, resp. DOCX (MS Office Word) na emailovou adresu fama@fa-ma.cz nebo boris.skalka@fa-ma.cz nebo eliska.skalkova@fa-ma.cz. K příspěvku a žádosti o uveřejnění připojte podepsaný sken prohlášení (formulář dostupný na www.praktickagynekologie.cz) o původnosti Vašeho příspěvku i použitých příloh (tabulek, grafů, schémat, fotografií a obrázků). Součástí tohoto prohlášení je i souhlas s užitím dat z příspěvku (použitá data budou řádně citována) pro neziskový vzdělávací projekt českých a slovenských lékařských fakult – portál MEFANET. Pokud použijete přílohy převzaté z jiných publikací, je třeba doložit souhlas autora a vydavatele. Pokud použijete jen některá data nebo pouze adaptuje část, je třeba uvést zkrácenou citaci zdroje a formuli „Upraveno podle“, například Upraveno podle Willis JW, 2011 [2].

Vydavatel Váš příspěvek postoupí vedoucímu odbornému redaktorovi k posouzení a přijetí nebo odmítnutí. O stanovisku odborné redakce bude vydavatel emailem informovat hlavního autora (autora uvedeného jako prvního) nejpozději do 2 měsíců od doručení příspěvku.

Po redakčním a grafickém zpracování zašle vydavatel hlavnímu autorovi příspěvek k autorskému přehlédnutí ve formátu PDF (Adobe Acrobat). Autor své připomínky zanese v tomto programu systémem oprav nebo zanese opravy do vytištěného textu a ten s opravami oskenuje a pošle emailem vydavateli, případně opravy s jejich přesnou lokalizací v textu vepíše do textového souboru formátu DOC (MS Office Word) nebo TXT/OTD/RTF (Windows XP a vyšší). Termín pro vrácení korektury je 1 týden od odeslání z redakce vydavatele.

Jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy pro časopis Praktická gynekologie

 • rozsah 7 až 12 normostran (to je 12 600 až 21 600 znaků včetně mezer)
 • rozsah 5 až 7 normostran (to je 9 275 až 12 600 znaků včetně mezer)1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer
 • musí byť výstižný a stručný (maximálně 60 znaků včetně mezer) a neměl by obsahovat zkratky.
 • u všech autorů uvést křestní jméno a příjmení, tituly, vědecké a pedagogické hodnosti a pracoviště (přesná adresa včetně e-mailové adresy a telefonu, nejlépe GSM).

(tj. souhrn článku) – rozsah do 1 000 znaků včetně mezer a překlad do angličtiny v odpovídajícím rozsahu.

 • v češtině a angličtině
 • v místě prvního užití zkratky uvést plné znění zkráceného termínu, je-li z angličtiny v plném znění i anglicky, například kombinovaná perorální kontracepce (combined oral contraception – COC)
 • cca 20 citací, především recentních (posledních 5 roků), podle níže uvedeného vzoru. Citovaná literatura je číslovaná a seřazená v takovém sledu, v jakém je v textu citována. se v textu umísťuje na příslušném místě a vyznačí se číslicí v hranaté závorce takto [1,3, 11–13].

Periodická publikace

Autor/ři příspěvku (max. 3, potom et al, příjmení, iniciála křestního jména). Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu rok vydání; ročník (číslo, případně Suppl.): stránkový rozsah.

Příklad:

Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314–317.

Neperiodická publikace

Autor/ři monografie (max. 3, potom et al, příjmení, iniciála křestního jména). Název (celé monografie nebo kapitoly). (In: Editor/ři. Název celé monografie). (Pořadí vydání, pokud není první). Nakladatelství: místo vydání rok. ISBN.

Příklad:

Fait T, Dvořák V, Skřivánek A et al. Almanach ambulantní gynekologie. Maxdorf: Praha 2009. ISBN 978–80–7345–191–2.

Petráková K, Palácová M, Halámková J et al. Karcinom prsu. In: Souček M, Špinar J, Vorlíček J (eds). Vnitřní lékařství. Grada Publishing – Facta Medica – MuniPress: Praha, Brno 2011. ISBN 978–80–247–2110–1.

(tabulky, grafy, schémata, černobílé nebo barevné obrázky a snímky) – dodat v samostatných souborech; v textu citovat odkaz na příslušnou přílohu v kulaté závorce, například (tab. 1) nebo (graf 1) nebo (schéma 1) nebo (obr. 1)

 • nutno vytvořit v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvoření tabulek.
 •  nutno vytvořit v MS Office Excel (je možné poslat i grafy už vložené do MS Office PowerPoint)
 • nutno vytvořit v grafickém editoru nebo poslat obrázek schématu ve formátu JPG, JPEG, TIF, případně ve formátu PDF v tiskovém rozlišení, viz níže
 • nutno dodat ve formátu JPG, JPEG, TIF v tiskovém rozlišení (minimálně 300 dpi, tj. např. obrázek o tiskovém rozměru 14 × 6 cm musí mít rozlišení 1650 × 720 pixelů)

Kontakt

Vydavatel:

Facta Medica, s.r.o.
Srbská 2186/19
612 00 Brno 12
tel.: +420 737 985 593
+420 737 287 512
e-mail: fama@fa-ma.cz
web: www.fa-ma.cz
IČ: 282 98 110
DIČ: CZ28298110

V licenci

Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5

Adresa redakce:

Facta Medica, s.r.o.
Office Šumavská
Šumavská 416/15
602 00 Brno 2
tel.: +420 737 985 593
+420 737 287 512

Vedoucí redaktor:

odb. as. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
tomas.fait@lf1.cuni.cz

Odpovědná redaktorka:

dr. Eliška Skalková
eliska.skalkova@fa-ma.cz

Inzerce:

dr. Boris Skalka
boris.skalka@fa-ma.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa