MUDr. Eva Siracká, DrSc. –  prvá dáma rádioterapie na Slovensku jubiluje


Autoři: D. Ondruš
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(3): 235
Kategorie: Personalia

V nedávnych dňoch oslávila významné životné jubileum –  90 rokov –  prezidentka Ligy proti rakovine Slovenskej republiky MU Dr. Eva Siracká, DrSc.


Doktorka Siracká sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti. Po maturite v roku 1945 začala študovať na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a tam roku 1951 promovala. Už ako medička prišla do kontaktu s onkológiou, keď počas povinnej praxe stážovala u „Alžbetíniek“ na Onkologickom ústave v Bratislave. Po promócii prechodne pôsobila na internom oddelení Okresnej nemocnice v Trstenej a následne sa ako mladá lekárka vrátila na Onkologický ústav do Bratislavy. Na tomto ústave už od roka 1953 pracovala na rádiologickom oddelení, ako vôbec prvá žena na Slovensku, ktorá sa venovala rádioterapii. V roku 1956 získala špecializáciu z rádiológie I. stupňa a v roku 1958 špecializáciu z rádiológie II. stupňa a následne aj špecializáciu z onkológie. Roku 1964 dosiahla doktorka Siracká vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych vied (CSc.) V rokoch 1961– 1991 pracovala na Ústave experimentálnej onkológie SAV, kde sa na rádiobiologickom oddelení zameriavala na klinicky orientovaný výskum, predovšetkým na problémy rezistencie a citlivosti nádorov na žiarenie. Počas svojej práce navštívila viaceré zahraničné pracoviská, pracovala napr. aj na Rádiologickej klinike Onkologického ústavu Nemeckej akadémie vied v Berlíne. V roku 1964 absolvovala študijný pobyt na rádiobiologickom oddelení Karolinska Institutet v Štokholme, s ktorým naďalej spolupracovala na výskumnom projekte. Roku 1977 získala doktorka Siracká hodnosť doktora lekárskych a biologických vied (DrSc). Podieľala sa na založení Československej spoločnosti pre rádiológiu, rádiobio­lógiu a fyziku. Bola členkou výborov viacerých odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore rádiológie a onkológie, doteraz je dlhoročnou členkou redakčnej rady medzinárodného časopisu Neoplasma.

Meno doktorky Sirackej sa v súčasnosti spája predovšetkým s činnosťou Ligy proti rakovine, ktorú založila v roku 1990 v Československu ako vôbec v prvom štáte bývalého socialistického bloku. Stala sa jej prezidentkou a v tejto funkcii pokračuje dodnes na Slovensku aj po rozdelení bývalého Československa. Neziskovú organizáciu mnohí poznajú tiež vďaka úspešnej zbierke „Deň narcisov“. Z vyzbieraných finančných prostriedkov Liga proti rakovine podporuje rozvoj výskumu, diagnostiky a liečby nádorov či vybavenie nemocníc a hospicov. Doktorka Siracká bola zvolená za členku Výkonnej rady Európskej asociácie líg proti rakovine. Spolupracuje na mnohých projektoch programu kontroly rakoviny vyhláseného Európskou komisiou. Výsledkami Ligy proti rakovine, pod vedením doktorky Sirackej, sa Slovensko zaradilo do medzinárodného programu „Európa proti rakovine“.

Doktorka Siracká bola ocenená viacerými domácimi, zahraničnými, resp. medzinárodnými vyznamenaniami. V roku 1983 jej bola udelená Národná cena SSR za súbor objavných prác týkajúcich sa fenoménu heterogenity bunkovej populácie ľudských nádorov, Čestná zlatá plaketa Jána Jessénia za zásluhy v lekárskych vedách (1986), neskôr Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej akadémie vied, Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda (1997), pocta Honour of Ekotopfilm (2008) za humánne aktivity a iné. Prezident Slovenskej republiky jej udelil štátne vyznamenania –  Rad Ľ. Štúra III. triedy (2000) a Pribinov kríž I. triedy (2006) za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva. V roku 2005 bola zaradená Svetovou medicínskou asociáciou (World Medical Association) medzi 65 popredných lekárov sveta, stala sa tak členkou klubu elitných doktorov z 58 krajín sveta. V tom istom roku bola menovaná do Vedeckej rady programu EU Eurocan Plus+, kde sa zúčastňuje na výskume kvality života onkologických pacientov. Roku 2006 získala ocenenie Žena 21. storočia za celoživotný prínos pre zastupovanie slovenských žien vo svete a v tom istom roku jej minister zahraničných vecí ČR spolu s rektorom UK v Prahe a primátorom Prahy udelili titul Významná žena sveta s českými koreňmi. V roku 2010 bola doktorka Siracká vyhlásená za Slovenku roka.

V roku 2011 počas 64. valného zhromaždenia WHO v Ženeve dostala ako prvá Európanka individuálnu cenu Sasakawa Health Prize za inovatívny prístup a progres v onkológii. Roku 2014 sa stala laureátom Ceny európskeho občana, ktorú jej udelil Európsky parlament v Bruseli.

Vážená pani doktorka, pri príležitosti Vášho významného životného jubilea Vám v mene celej obce slovenských onkológov prajem pevné zdravie, neutíchajúci elán v práci pre dobro každého pacienta, ale aj radosť a pohodu v osobnom živote.

Ad multos annos.

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

I. onkologická klinika LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety,

Bratislava


Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2016 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa