Použití prognostických indexů pro pa­cienty s mozkovými metastázami v denní radioterapeutické praxi –  je jejich složitý výpočet ještě stále problém?


Použití prognostických indexů pro pa­cienty s mozkovými metastázami v denní radioterapeutické praxi –  je jejich složitý výpočet ještě stále problém?

Východiska:
Existuje několik prognostických indexů pro pacienty s mozkovými metastázami, které mohou pomoci při rozhodování o nejlepší léčbě zahrnující mimo jiné i paliativní radioterapii. Jejich výpočet ale bývá poměrně složitý. Připravili jsme praktickou tabulku pro jejich jednoduchou kalkulaci, pomocí které jsme retrospektivně vyhodnotili vybrané prognostické indexy (RPA, GPA a WBRT‑ 30) u pacientů podstupujících radioterapii na našem pracovišti.

Soubor pacientů a metody:
Byla vyhodnocena konsekutivní série pacientů ozařovaných v roce 2011 pro nově diagnostikované mozkové metastázy a jejich přežití bylo porovnáno s odhadovanou prognózou dle jednotlivých prognostických indexů a s použitou ozařovací technikou.

Výsledky:
Celkem bylo ozářeno 121 pacientů (61 % s mnohočetnými metastázami), většina pacientů podstoupila celomozkové ozáření. Medián celkového přežití od data indikace radioterapie byl 3,13 měsíce. Rozložení pacientů do jednotlivých podskupin prognostických indexů bylo nerovnoměrné s 8 (7 %), 89 (73 %) a 24 (20 %) pacienty přiřazenými do RPA 1, 2 a 3 podskupiny, 3 (3 %), 9 (7 %), 57 (47 %) a 52 (43 %) pacienty přiřazenými do GPA 3,5– 4, GPA 3,0, GPA 1,5– 2,5 a GPA 0– 1,0 podskupiny a 10 (8 %), 88 (73 %) a 23 (19 %) pacienty přiřazenými do WBRT‑ 30 podskupiny D, B a A. Celkové rozdíly v přežití jednotlivých podskupin byly statisticky signifikantní.

Závěr:
Odhad prognózy pacientů s mozkovými metastázami je důležitý a používání prognostických indexů je užitečné pro diagnosticko‑terapeutickou rozvahu. Jejich výpočet je usnadněn vhodně připravenými široce dostupnými tabulkovými editory.

Klíčová slova:
prognóza –  nomogram –  ozařování mozku –  RPA –  GPA –  WBRT‑ 30

Tato práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT/14600, NT/14120 a prostředky institucionální podpory výzkumné organizace MOÚ poskytnuté MZ ČR – DRO (MOÚ, 00209805). Podpořeno Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), projektem FNUSA-ICRC (No. CZ.1.05/1.1.00/02.0123).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
20. 5. 2015

Přijato:
7. 6. 2015


Autoři: Kazda T.  1 3;  A. Kuklova 4;  P. Pospisil 1,2;  P. Burkoň 1,2;  M. Slavik 1,2;  L. Hynková 1,2;  T. Prochazka 5;  M. Vrzal 5;  M. Stavik 5;  P. Slampa 1,2;  R. Jancalek 3,6,7*
Působiště autorů: Department of Radiation Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 1;  Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 2;  International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital Brno, Czech Republic 3;  Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 4;  Department of Medical Physics, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 5;  Department of Neurosurgery, St. Anne’s University Hospital Brno, Czech Republic7 Department of Neurosurgery,   St. Anne’s 6
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(5): 352-358
Kategorie: Původní práce
prolekare.web.journal.doi_sk: 10.14735/amko2015352

Souhrn

Východiska:
Existuje několik prognostických indexů pro pacienty s mozkovými metastázami, které mohou pomoci při rozhodování o nejlepší léčbě zahrnující mimo jiné i paliativní radioterapii. Jejich výpočet ale bývá poměrně složitý. Připravili jsme praktickou tabulku pro jejich jednoduchou kalkulaci, pomocí které jsme retrospektivně vyhodnotili vybrané prognostické indexy (RPA, GPA a WBRT‑ 30) u pacientů podstupujících radioterapii na našem pracovišti.

Soubor pacientů a metody:
Byla vyhodnocena konsekutivní série pacientů ozařovaných v roce 2011 pro nově diagnostikované mozkové metastázy a jejich přežití bylo porovnáno s odhadovanou prognózou dle jednotlivých prognostických indexů a s použitou ozařovací technikou.

Výsledky:
Celkem bylo ozářeno 121 pacientů (61 % s mnohočetnými metastázami), většina pacientů podstoupila celomozkové ozáření. Medián celkového přežití od data indikace radioterapie byl 3,13 měsíce. Rozložení pacientů do jednotlivých podskupin prognostických indexů bylo nerovnoměrné s 8 (7 %), 89 (73 %) a 24 (20 %) pacienty přiřazenými do RPA 1, 2 a 3 podskupiny, 3 (3 %), 9 (7 %), 57 (47 %) a 52 (43 %) pacienty přiřazenými do GPA 3,5– 4, GPA 3,0, GPA 1,5– 2,5 a GPA 0– 1,0 podskupiny a 10 (8 %), 88 (73 %) a 23 (19 %) pacienty přiřazenými do WBRT‑ 30 podskupiny D, B a A. Celkové rozdíly v přežití jednotlivých podskupin byly statisticky signifikantní.

Závěr:
Odhad prognózy pacientů s mozkovými metastázami je důležitý a používání prognostických indexů je užitečné pro diagnosticko‑terapeutickou rozvahu. Jejich výpočet je usnadněn vhodně připravenými široce dostupnými tabulkovými editory.

Klíčová slova:
prognóza –  nomogram –  ozařování mozku –  RPA –  GPA –  WBRT‑ 30

Tato práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT/14600, NT/14120 a prostředky institucionální podpory výzkumné organizace MOÚ poskytnuté MZ ČR – DRO (MOÚ, 00209805). Podpořeno Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), projektem FNUSA-ICRC (No. CZ.1.05/1.1.00/02.0123).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
20. 5. 2015

Přijato:
7. 6. 2015


Zdroje

1. Koay E, Sulman EP. Management of brain metastasis: past lessons, modern management, and future considerations. Curr Oncol Rep 2012; 14(1): 70– 78. doi: 10.1007/ s11912‑ 011‑ 0205‑ 9.

2. Siegel R, Ma J, Zou Z et al. Cancer Statistics, 2014. CA Cancer J Clin 2014; 64(1): 9– 29. doi: 10.3322/ caac.21208.

3. Dusek L, Muzik J, Maluskova D et al. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klin Onkol 2014; 27(6): 406– 423. doi: 10.14735/ amko2014406.

4. Kazda T, Pospisil P, Dolezelová H et al. Whole brain radiotherapy: consequences for personalized medicine. Rep Pract Oncol Radiother 2013; 18(3): 133– 138. doi: 10.1016/ j.rpor.2013.03.002.

5. Sedo J, Blaha M, Pavlik T et al. Cost analysis of radiother­apy provided in inpatient setting –  testing potential predictors for a new prospective payment system. Klin Onkol 2014; 27(3): 192– 202. doi: 10.14735/ amko2014192.

6. Datta NR, Samiei M, Bodis S. Radiotherapy infrastructure and human resources in Europe –  present status and its implications for 2020. Eur J Cancer 2014; 50(15): 2735– 2743. doi: 10.1016/ j.ejca.2014.06.012.

7. Scoccianti S, Ricardi U. Treatment of brain metastases: review of phase III randomized controlled trials. Radiother Oncol 2012; 102(2): 168– 179. doi: 10.1016/ j.radonc.2011.08.041.

8. Gondi V, Pugh SL, Tome WA et al. Preservation of mem­ory with conformal avoidance of the hippocampal neural stem‑ cell compartment during whole‑ brain radiotherapy for brain metastases (RTOG 0933): a phase IImulti‑institutional trial. J Clin Oncol 2014; 32(34): 3810– 3816. doi: 10.1200/ JCO.2014.57.2909.

9. Kazda T, Jancalek R, Pospisil P et al. Why and how to spare the hippocampus during brain radiother­apy: the developing role of hippocampal avoidance in cranial radiotherapy. Radiat Oncol 2014; 9: 139. doi: 10.1186/ 1748‑ 717X‑ 9‑ 139.

10. Brown P, Asher A, Ballman K et al. NCCTG N0574 (Alliance): a phase III randomized trial of whole brain radiation therapy (WBRT) in addition to radiosurgery (SRS) in patients with 1 to 3 brain metastases. J Clin Oncol 2015; 33 (Suppl): abstr. LBA4.

11. Gaspar L, Scott C, Rotman M et al. Recursive partition­ing analysis (RPA) of prognostic factors in three Radiat­ion Therapy Oncology Group (RTOG) brain metastases trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997; 37(4): 745– 751.

12. Sperduto PW, Berkey B, Gaspar LE et al. A new prog­nostic index and comparison to three other indices for patients with brain metastases: an analysis of 1,960 patients in the RTOG database. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 70(2): 510– 514.

13. Rades D, Dziggel L, Nagy V et al. A new survival score for patients with brain metastases who received whole‑ brain radiotherapy (WBRT) alone. Radiother Oncol 2013; 108(1): 123– 127. doi: 10.1016/ j.radonc.2013.06.009.

14. Rades D, Dziggel L, Nagy V et al. Erratum to “A new survival score for patients with brain metastases who received whole‑ brain radiotherapy (WBRT ) alone” [Radiother Oncol 2013; 108(1): 123– 127]. Radiother Oncol 2013; 109(2): 335.

15. Nieder C, Mehta MP. Prognostic indices for brain metastases –  usefulness and challenges. Radiat Oncol 2009; 4: 10. doi: 10.1186/ 1748‑ 717X‑ 4‑ 10.

16. Sperduto PW, Chao ST, Sneed PK et al. Dia­gnosis‑ specific prognostic factors, indexes, and treatment outcomes for patients with newly dia­gnosed brain metastases: a multi‑institutional analysis of 4,259 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010; 77(3): 655– 661. doi: 10.1016/ j.ijrobp.2009.08.025.

17. Weltman E, Salvajoli JV, Brandt RA et al. Radiosurgery for brain metastases: a score index for predicting prognosis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 46(5): 1155– 1161.

18. Rodrigues G, Bauman G, Palma D et al. Systematic review of brain metastases prognostic indices. Pract Radiat Oncol 2013; 3(2): 101– 106. doi: 10.1016/ j.prro.2012.04.001.

19. Sperduto PW, Kased N, Roberge D et al. Summary report on the graded prognostic assessment: an accurate and facile dia­gnosis‑ specific tool to estimate survival for patients with brain metastases. J Clin Oncol 2012; 30(4): 419– 425. doi: 10.1200/ JCO.2011.38.0527.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2015 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa