Zápis z jednání výboru ČGGS dne 21. 5. 2015


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 4: 210-211
Kategorie: Zprávy

Zápis z jednání výboru ČGGS dne 21. 5. 2015

Přítomni: Forejtar, Jurašková, Jiroudková, Zajíc, Grepl, Záboj, Pomahačová, Rýznarová, Topinková, Matějovská Kubešová

Omluveni: Bureš, Stolička, Weber, Kabelka, Holmerová

Neomluveni: Doležalová

Program:

 1. Organizace voleb do výboru ČGGS 2015
 2. Aktualizace koncepce gerontologie v ČR
 3. Aktualizace kompetencí – prof. Topinková
 4. Připomínkované vyhlášky – personální, vzdělávání, návazná, následná a dlouhodobá péče
 5. EUGMS – Iva Holmerová
 6. IAGG ER Dublin
 7. Doporučený postup pro výdej léčivých přípravků
 8. Návrh na ocenění prof. Štefanu Krajčíkovi, CSc.
 9. Různé
  • a) Účast Luxembourg 24. 6.
  • b) Účast Lunch debate 30. 6.
  • c) Účast na jednání Evropského parlamentu a Alzheimer Europe 19. 6.
  • d) Požadavek AZV
  • e) Výsledky hospodaření
  • f) Stav členské základny
  • g) Návrhy na ocenění

Ad 1) Volby do výboru společnosti. Dotaz přítomným členům, zda hodlají pokračovat v činnosti i v následujícím volebním období. Primářka Pomahačová a prim. Jiroudková se vyjádřily, že pro další volební období již kandidovat nebudou. Byly tedy osloveny, zda by byly ochotny ujmout se organizování voleb – MUDr. Pomahačová souhlasí. Zájem o kandidaturu z dosavadních členů výboru projevili: Jurašková, Zajíc, Záboj, Rýznarová, Holmerová, Topinková, Kubešová, Bureš, Stolička, Forejtar, Weber. Revizní komise – Grepl. Nové návrhy – prim. MUDr. Renata Petrová – Hořice. Prim. MUDr. Nováková – FN Motol. MUDr. Michal Hleb – Prostějov. MUDr. Jana Pokorná – Počátky.

Ad 2) Původní návrh koncepce z roku rozeslán členům výboru, tento návrh koncepce nikdy nebyl akceptován MZ ČR, zejména pro nedořešení dlouhodobé péče. Aktuálně je ovšem problém, že neexistence koncepce slouží jako argument zdravotním pojišťovnám neproplácet výkony již zavedené do sazebníku. Proto plán dalšího postupu – využít návrhu staršího, obsahujícího pouze geriatrii, tu nechat MZ ČR schválit a koncepci dlouhodobé péče dopracovat až po přijetí příslušné právní normy. Návrh této verze byl také rozeslán členům výboru – připomínky a návrhy nutno dodat do 15. 6. 2015.

Ad 3) Jednání o kompetencích naváže na vznik příslušných právních norem, současná situace je nejasná a časově limitovaná.

Ad 4) Připomínky ke všem akčním plánům byly odeslány v termínu, nicméně s důraznou připomínkou validity takového připomínkování. Diskuse pojmu návazná péče – jeví se jako logický po specializované péči, ale naše legislativa včetně pojišťovnictví jej dosud nezná. Připomínky ČGGS, aby geriatrie byla vyjmenována mezi obory poskytujícími návaznou péči po specializovaných výkonech ostatních, nejen neurologických, nebyla akceptována.

Ad 5) Executive board EUGMS – některým členům končí funkční období, jsme vyzváni k nominaci kandidátů, volby budou 16. 9. 2015 v Oslo. Další funkční období začíná od ledna 2016 – doc. Holmerová se z účasti na výboru omlouvá a zorganizuje projednání tohoto bodu per rollam.

Ad 6) IAGG ER Dublin – účast 1298 účastníků, kolize s kongresem GARN o sarkopenii v Bostonu, dluh 150 000 eur, pozornost věnována zejména tématu polyfarmakoterapie, tématu kognitivních poruch, volba nového vedení IAGG.

  • Prezident IAGG ER – prof. Clemens Tesch Roemer – Německo
  • Generální sekretář – prof. Stefanie Becker – Švýcarsko
  • Pokladník – prof. Katarzyna Szczerbinska – Polsko
  • Prezident klinické sekce – prof. Mario Barbagallo – Itálie
  • Prezident biologické sekce – prof. Suresh Rattan – Belgie
  • Prezident socio-behaviorální sekce – prof. Javier Yanguas – Španělsko

Místo konání kongresu IAGG ER v roce 2019 – Göteborg – Švédsko

Ad 7) Upozornění PharmDr. Daniely Fialové na zveřejnění doporučení pro výdej léčivých přípravků, ve kterém jsou použity materiály vypracované na půdě ĆGGS – bez citace, již jsou započata další jednání, vyplývá spíše nezkušenost autorů než zlý úmysl.

Ad 8) Návrh výboru SGGS na ocenění prof. Krajčíka – jednoznačně akceptován přítomnými členy výboru. Sekretariát ČLS uvádí následující možnosti – čestné členství ČGGS schvaluje výbor, vyšší pocty, jako je čestné členství ČLS nebo pamětní medaile, schvaluje na návrh výboru společnosti předsednictvo ČLS JEP. Ve spolupráci s výborem SGGS bude zažádáno o udělení pamětní medaile.

Ad 9) Různé

  • a) Je možno se zúčastnit jednání pracovní skupiny vládních expertů o demencích 24. a 25. 6. 2015 v Luxemburgu – dokumenty přiloženy k zápisu. Je organizováno cestou MZ ČR.
  • b) Je možno se zúčastnit jednání Evropské komise 19. 6. v Bruselu o komplexním přístupu k frailty – dokumenty přiloženy. Pozor! Nutno nahlásit do 1. 6. 2015.
  • c) Je možno se zúčastnit „Lunch debate“ zástupců Evropského parlamentu a Alzheimer Europe 30. 6. 2015 v Bruselu.
  • d) Požadavek AZV na návrhy členů panelů pro zdravotnický výzkum – ukončené habilitační řízení a H-index vyšší než pět. Pozor! Nutno nahlásit do 1. 6., počet členů není omezen.P01 – metabolické a endokrinní choroby, P02 – choroby oběhové soustavy, P03 – nádorové choroby, P04 – neurovědy a duševní zdraví, P05 – poruchy imunity a infekční choroby, P07 – poruchy orgánové funkce, úrazová a intenzivní medicína, P07 – věkově specifické skupiny chorob, P08 – biomedicínské technologie, P09 – preventivní medicína a ošetřovatelství – tabulka pro návrhy přiložena k zápisu.
  • e) Výsledky hospodaření – společnost hospodaří s mírně pozitivní bilancí asi 5 % ročně.
  • f) Stav členské základny – vyrovnaný. Nově se mezi členy společnosti hlásí Mgr. Marcel Koňařík z Ostravské fakultní nemocnice – přijetí schváleno.
  • g) Návrhy na ocenění – návrh členů výboru – prim. MUDr. Jaroslav Müllner – se v letošním roce dožívá 80 let, je vhodné ocenit přínos prim. Müllnera geriatrii – schváleno jednomyslně. Návrh členů výboru – doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., se v letošním roce dožívá 60 let, je vhodné ocenit přínos doc. Holmerové geriatrii – schváleno jednomyslně.

Zapsala Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatria a gerontológia Praktické lekárstvo pre dospelých Protetika

Článok vyšiel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa