Profesor Andrej Böör sedemdesiatročný


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 4, p. 222
Kategorie: Osobní sdělení

Profesor Andrej Böör sa narodil 16. novembra 1942 v Užhorode. Obdobie do maturity na gymnáziu prežil v Kežmarku. Štúdium všeobecného lekárstva začal na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1951, a úspešne ho zakončil promóciou v roku 1965. V tom istom roku nastúpil do funkcie odborného asistenta na Ústave patológie LF UPJŠ. Počas rokov asistentúry okrem systematického odborného vzdelávania absolvoval I. a II. atestáciu (1969 a 1973) a ako jediný na pracovisku sa venoval elektrónovej mikroskópii, s čím súvisela jeho aktivita pri založení a budovaní elektrónovomikroskopického pracoviska. V tomto období úspešne dokončil a obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Ultraštruktúra nádorov štítnej žľazy“ na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1978). Od roku 1990 prevzal a vykonáva doteraz funkciu prednostu ústavu.


Titul docenta nadobudol v roku 1985. Po úspešnom inauguračnom pokračovaní bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný za profesora patológie a súdneho lekárstva v roku 2001.

Skutočnosť, že odbor patológie sa stal jeho celoživotnou pracovnou náplňou, možno doplniť konštatovaním, že sa tejto práci od začiatku systematicky venoval a trvale venuje s maximálnym využitím času a energie. Pracovné úsilie postupne rozšíril aj na plnenie ďalších úloh, akými sú práca vo výbore Spoločnosti patológov ČSFR (od roku 1987), od roku 1993 doteraz vo výbore Spoločnosti patológov SR, od roku 1994 do roku 1997 ako zástupca AS v Rade vysokých škôl ČSFR, od roku 1997 do roku 1999 ako predseda AS LF UPJŠ. Mimoriadne náročnou bola jeho tvorivá funkcia vedeckého sekretára Spolku lekárov v Košiciach (1990–2002), zmenená v rokoch 2003–2011 na post predsedu Spolku lekárov v Košiciach.

V oblasti publikačnej činnosti jubilant pripravil samostatne ako aj v spolupráci s ďalšími členmi vlastného pracoviska a s početnými klinickými spolupracovníkmi dlhý rad odborných prednášok. Väčšina týchto štúdií bola následne zaslaná do tlače a vyšla v domácich a v zahraničných odborných časopisoch. Od roku 1988 doteraz zastáva funkciu člena redakčnej rady časopisu Česko-slovenská patologie a rovnakú funkciu vykonáva od roku 1994 aj pre časopis Folia medica. Ako spoluautor prispel kapitolami do viacerých vysokoškolských učebníc pre študentov slovenských lekárskych fakult.

Profesor Andrej Böör je talentovaný a obľúbený prednášateľ pre slovenských a zahraničných študentov všeobecného lekárstva na LF UPJŠ v Košiciach. S radom poslucháčov medicíny vo funkcii odborného školitela pomohol pripraviť prednášky pre vedecké podujatia ŠVOČ. V poslednom čase vo funkcii odborného školiteľa pomohol viacerým študentom fakulty vypracovať a úspešne obhájiť záverečné diplomové práce.

Záujem jubilanta o pokroky v patológii sa medziiným prejavil aj opakovanou účasťou na konferenciách Európskej spoločnosti patológov. Hlavnými oblasťami diagnostickej a výskumnej práce menovaného sú onkopatológia, endokrinológia a nefropatológia.

Ak aj niečo z profesionálního životopisu nebolo neúmyseľne spomenuté v týchto riadkoch, uvedený prehľad dostatočne odzrkadľuje jeho všestranný záujem o odbor, o jeho rozvoj, o inovácie na pracovisku ako aj dlhoročné odovzdávanie skúsenosti a poznatkov mladším spolupracovníkom. Na tomto mieste sa nedá vynechať ďalšia osobná vlastnosť jubilanta, ktorou je zachovávanie kľudnej, pozitívnej pracovnej pohody na celom pracovisku a bezkonfliktové riešenie rôznych osobných problémov spolupracovníkov.

Pretože toto životné jubileum zastihuje profesora Bööra v aktívnej práci na materskom pracovisku, prajeme mu do ďalších dní veľa zdravia a životnej energie.

Ivan Jurkovič so spolupracovníkmi


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa