INFORMACE PRO UROLOGY O EUNI – INTERNETOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2011


THE ACTUAL INFORMATION FOR UROLOGISTS ABOUT EUNI – E-LEARNING EDUCATION OF PHYSICIANS IN 2011

EUNI and EUNIO are Internet portals designed for continuous education of physicians, pharmacists and nurses, laboratory technicians or members of rescue services. Users of the portal EUNI (www.euni.cz) log in by user name and password. The lessons include elementary diagnostic, preventive and therapeutic procedures based on the principle of “Evidence Based Medicíne”. At present (autumn 2011) e-mail database of EUNI members in the Czech Republic contains approximately 11.750 physicians and 1940 pharmacists. For each successfully “trained” lesson can be earn 8 credits. For the area of urinary incontinence and overactive bladder was created the interdisciplinary group of experts “Inko- Board”. Its aim is to encourrage the development of education in the issue of female urology and urogynecology in the country. E-learning form of continuous education such as EUNI with InkoBoard is certainly one of the good sources of information intended not only for uro-gynecologists and urologists.

Key words:
EUNI, InkoBoard, e-learning education, overactive bladder, urinary incontinence.


Autoři: Tomáš Hanuš 1;  Roman Zachoval 2;  Jan Krhut 3
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Urologické oddělení FTN, Praha 2;  Urologické oddělení FN, Ostrava 3
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2011; 15(4): 259-262
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

EUNI a EUNIO jsou internetové portály kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů a sester v České republice. Uživatelé portálů EUNI a EUNIO se přihlašují prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla. Vzdělávací témata jdou napříč specializacemi řízenými odbornými garanty. Dosud je zpracováno více než 75 interaktivních lekcí z různých oborů. Na podzim roku 2011 obsahovala e-mailová databáze zdravotnických pracovníků v České republice cca 11 750 lékařů a 1940 farmaceutů. Za úspěšně absolvovanou lekci lze získat 8 kreditů ČLK. Pro oblast inkontinence moči speciální sdělení a hyperaktivního močového měchýře vznikl interdisciplinární poradní sbor odborníků („InkoBoard“) sdružující české urogynekology a urology zabývající se touto problematikou. Jeho cílem je podpořit rozvoj vzdělávání včetně distančního v problematice ženské urologie a urogynekologie v České republice.

Klíčová slova:
EUNI, InkoBoard, e-learning, hyperaktivní močový měchýř, inkontinence moči.


V současné době se stále rozšiřují možnosti edukace lékařů včetně internetového vzdělávání. Jednou z velmi úspěšných a stále více lékaři využívaných forem e-learningového vzdělávání v České republice je EUNI. Je to internetový portál kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů v České republice. Akademické zázemí tomuto portálu od jeho vzniku poskytly 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a LF Masarykovy univerzity v Brně.

Cílovou skupinou EUNI jsou lékaři a lékárníci (www.euni.cz) a dále farmaceutičtí asistenti.

EUNIO (www.eunio.cz) je sesterský portál EUNI. Elektronická univerzita pro ošetřovatelské profese vychází z platformy portálu EUNI. Jejím smyslem a hlavním posláním je poskytovat všem ošetřovatelským profesionálům co nejvýhodnější přístup k získávání povinných kreditů. V rámci uvedeného programu se mohou vzdělávat zdravotní sestry, laboranti nebo členové záchranné služby. Vzdělávání prostřednictvím e-learningu si musí střední zdravotnický personál – na rozdíl od lékařů – zatím hradit sám. Uživatelé portálu EUNI www.euni. cz se přihlašují prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla. Vzdělávací témata jdou napříč specializacemi řízenými odbornými garanty, kterými jsou přední osobnosti české medicíny. Odborné lekce postihují základní diagnostické, preventivní a léčebné postupy na základě principu „Evidence Based Medicíne“. Témata jsou zaměřena jak na mezioborové vzdělávání, tak i na vzdělávání specialistů v jednotlivých oborech. Dosud je zpracováno více než 75 interaktivních lekcí z různých oborů. V současné době (na podzim roku 2011) e-mailová databáze zdravotnických pracovníků v České republice obsahuje cca 11 750 lékařů, 1 940 lékárníků. Lekce včetně testů je možné navštěvovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Některé přednášky známých lékařů jsou k dispozici se zvukovým komentářem nebo i video záznamem.

Na základě rozhodnutí České lékařské komory jsou vzdělávací akce portálu EUNI garantovány profesními komorami či sdruženími a jsou ohodnoceny kreditními body v rámci kontinuálního vzdělávaní. Za každou úspěšně „vystudovanou“ lekci v čase, kdy to je pro lékaře nejvýhodnější, lze získat 8 kreditů.

Počet úspěšně absolvovaných zkouškových testů urology je dosud 44, počet získaných kreditů ČLK urology je dosud 352.

Test lze absolvovat po každé lekci. K úspěšnému složení závěrečného testu jsou vždy k dispozici tři pokusy, správné výsledky jsou zobrazeny až po úspěšném absolvování nebo po třetím neúspěšném pokusu. K úspěšnému absolvování je třeba správně zodpovědět alespoň 80 % otázek testu. Veškeré vyhodnocení testů probíhá automatizovaně a po úspěšném absolvování je uživateli systémem zaslán na emailovou adresu certifikát s náležitostmi dle stavovského předpisu ČLK č. 16 s příslušným kreditním ohodnocením.

Garantem pro obor urologie na EUNI je prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Počet registrovaných urologů je 279 z celkového počtu 11 750 registrovaných lékařů na EUNI. Dosud byly zpracovány tyto urologické lekce:

 • Karcinom ledviny
 • Infekce močových cest
 • Inkontinence a hyperaktivní močový měchýř
 • Benigní hyperplazie prostaty
 • Karcinom prostaty

Návštěvnost lekcí EUNI charakterizují grafy 1 až 3.

Porovnání návštěvnosti urologických lekcí na EUNI (1. 4. 2011 – 31. 10. 2011)
Graph 1. The comparison of visits of EUNI lessons in urology (April 1<sup>st</sup>, 2011 – 31<sup>st</sup> October 2011)
Graf 1. Porovnání návštěvnosti urologických lekcí na EUNI (1. 4. 2011 – 31. 10. 2011) Graph 1. The comparison of visits of EUNI lessons in urology (April 1<sup>st</sup>, 2011 – 31<sup>st</sup> October 2011)

TOP 5 nejnavštěvovanějších lekcí EUNI urology (1. 4. 2011 – 31. 10. 2011)
Graph 2. TOP 5 of the most frequently visited EUNI lessons in urology (April 1&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt;, 2011 – 31&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt; October 2011)
Graf 2. TOP 5 nejnavštěvovanějších lekcí EUNI urology (1. 4. 2011 – 31. 10. 2011) Graph 2. TOP 5 of the most frequently visited EUNI lessons in urology (April 1<sup>st</sup>, 2011 – 31<sup>st</sup> October 2011)

TOP 5 nejnavštěvovanějších lekcí EUNI všemi specializacemi (1. 4. 2011 – 31. 10. 2011)
Graph 3. TOP 5 of the most frequently visited EUNI lessons of all specialities (April 1&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt;, 2011 – 31&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt; October 2011)
Graf 3. TOP 5 nejnavštěvovanějších lekcí EUNI všemi specializacemi (1. 4. 2011 – 31. 10. 2011) Graph 3. TOP 5 of the most frequently visited EUNI lessons of all specialities (April 1<sup>st</sup>, 2011 – 31<sup>st</sup> October 2011)

Z těchto dat lze usuzovat na následující:

 1. Urolog nemá zájem o další obory (do TOP 5 nejnavštěvovanějších lekcí urology se dostal pouze IKTUS – ostatní témata jsou urologická).
 2. Urologovi vyhovují krátké informace (vysoká návštěvnost často aktualizované lekce Inkontinence v porovnání s ostatními, které jsou aktualizovány na roční bázi).
 3. Urolog nemá zájem o zkouškové testy/kredity (v porovnání s ostatními specializacemi o 90% nižší počet testů připadajících v průměru na jednoho lékaře).
 4. Urologická témata zajímají i ostatní specializace (2. nejnavštěvovanější lekce za posledních 12 měsíců je lekce „Inkontinence a OAB“).
 5. Lekce „Inkontinence a OAB“ měla nejvyšší návštěvnost ze všech lekcí EUNI ve sledovaném období 4/2011 až 10/2011.

INKOBOARD

Pro oblast inkontinence moči a hyperaktivního močového měchýře vznikl unikátní, samostatný interdisciplinární poradní sbor odborníků („dále InkoBoard“) sdružující renomované české urogynekology a urology zabývající se touto důležitou problematikou. Jeho cílem je podpořit rozvoj vzdělávání v problematice ženské urologie a urogynekologie v České republice v rámci dvou lékařských specializací. Klade si za cíl aktualizovat vzdělávání a sdílení informací v oblasti „Inkontinence a hyperaktivního močového měchýře“ mezi gynekology a urology v České republice formou elektronickou, resp. distanční na všech úrovních (tj. od záchytu symptomů v primární linii až po operativu na specializovaných pracovištích). Podporuje předatestační přípravy v urologii a v urogynekologii. InkoBoard EUNI komunikuje se zástupci zdravotních pojišťoven (ZP), farmaceutických firem i veřejnosti.

Členy INKOBOARDu jsou jak zástupci gynekologie (prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., MUDr. Lukáš Horčička, MUDr. Kamil Švabík, Ph.D., doc. MUDr. Ladislav Krofta, PhD.), tak i urologie (prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.).

DALŠÍ AKTIVITY EUNI INKOBOARDU

Byl například proveden dotazníkový průzkum, který zkoumal úroveň znalostí o OAB mezi českými gynekology a urology, ale i v praxi používané metody diagnostiky a léčby OAB.

T.č. se dokončuje publikace s výsledky evaluace stavu diagnostiky a léčby OAB v ordinacích urologů a gynekologů s odstupem 5 let od původní studie, dále v gesci EUNI INKO Boardu probíhá projekt „Perzistence léků OAB“, je veden průzkum zájmu o EUNIO vzdělávání, připravuje se koncept vzdělávání gynekologů 1. linie v oblasti inkontinence a OAB, vyhodnocují se mezioborové první zkušenosti s operačními metodami AjustTM a MiniArcTM aj.

Ukázky z archivu na webu EUNI INKO:

 • Biofeedback v léčbě dysfunkce dolních močových cest – MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU
 • Záznam operace – Botulotoxin
 • Operace TVT-Exact
 • Videozáznam – ATOMS (Adjustable TransObturator Male Sling)
 • Video: Páska ABBREVO
 • Operace Mini Arc – prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
 • Endoskopická aplikace Botulinumtoxinu A – doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.
 • Implantace umělého svěrače močové trubice – prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
 • Operace Prosima – prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
 • Operace Ajust – prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
 • Videointerview s prof. Halaškou
 • Zpráva ASCO 2009
 • Operace avaulta posterioris – prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
 • Videointerview s prof. MUDr. Tomášem Hanušem, DrSc.
 • Podle nejrozsáhlejší studie rakoviny prostaty na světě snižuje screening pomocí prostatického specifického antigenu počet úmrtí o 20%
 • „Urologický týden“ – další apel na prevenci karcinomu prostaty
 • IUGA 34. Annual Meeting 2009 – Como, Itálie
 • NOVINKY – Konzervativní léčba OAB solifenacinem
 • Objev nového genu pro dědičné onemocnění ledvin

InkoBoard v roce 2010 vyhlásil 1. ročník „Ceny Astellas EUNI“, soutěže o nejlepší publikaci v kategorii „Inkontinence moči“ a v kategorii „OAB“. Společnost Astellas se rozhodla podpořit i další ročník soutěže pod názvem „Cena Astellas INKOBOARD EUNI 2011“ ve stejných kategoriích.

Možností vzdělávání přibývá, platforma EUNi a jejího InkoBoardu jistě patří mezi kvalitní zdroje informací pro nejen urology a urogynekology.

Došlo: 14. 11. 2011.

Přijato: 5. 12. 2011.

Kontaktní adresa

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2,

128 08 Praha 2

e-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2011 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa