Česká urologie - Informácie o časopise

Česká urologie je oficiální časopis České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČUS  ČLS JEP). Vychází od roku 1997 s periodicitou čtyřikrát ročně. Je zaměřena na původní vědecké práce z urologie či z oborů úzce spolupracujících.

Cílem časopisu je seznamovat českou urologickou a  jinou odbornou veřejnost s vědeckou prací českých urologických pracovišť. Česká urologie se také snaží učit mladé vědecké pracovníky z urologické obce systematické vědecké práci dle zásad medicíny založené na důkazech (EBM - evidence based medicine) a dle zásad lékařské etiky.

Každodenní chod časopisu zajišťuje širší vedení - šéfredaktor a čtyřčlenná výkonná redakční rada. Ta spolupracuje s redakční radou a se svým vydavatelem, Českou urologickou společností respektive s jejím výborem.

Redakční rada

ŠÉFREDAKTOŘI

Zakladatel a šéfredaktor časopisu v letech 1997–2006: doc. MUDr. František Záťura, CSc.
Od roku 2007 časopis vede a rozvíjí prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Milan Král, Ph.D.
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Urologické oddělení FN Ostrava

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
Urologické oddělení FTN Praha

REDAKČNÍ RADA

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Praha

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Urologická klinika LF a FN Hradec Králové

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologické oddělení FTN Praha

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
Oddělení onkologické urologie, Masarykův onkologický ústav Brno

prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU
Urology Department, Nicolaus Copernicus Hospital, Poland

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Erik Havranek, MBBS, MD, FEBU, FRCS(Urol)
Consultant Urological Surgeon, Northwick Park Hospital, Harrow a Central Middlesex Hospital, Londýn, GB

doc. MUDr. Richard Fiala, CSc, FEBU, FRSC
Causeway Hospital, Coleraine, UK

doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.
Urocentrum Praha

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Šiklův patologicko-anatomický ústav,
LF UK a FN Plzeň

prim. MUDr. Oto Köhler, CSc.
Urologické oddělení ÚVN Praha

MUDr. Michaela Matoušková
Urocentrum Praha

doc. MUDr. Ivan Minčík, Ph.D.
Klinika urológie, FZO PU v Prešově, Slovenská republika

MUDr. Vladimír Novotný, PhD.
Klinik und Poliklinik für Urologie, Universitätsklinikum Dresden

Peter Nyirády M.D., Ph.D., D.Sc., FEBU
Department of Urology and Centre for Urooncology, Semmelweis University, Budapest

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Urologická klinika FN Brno

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
Urologické oddělení FN České Budějovice

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Peter Weibl, Ph.D.
Univ. Klinik für Urologie, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Rakousko

doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.
Urologická LF UP a FN Olomouc

Peter Zvara, M.D., Ph.D.
The University of Vermont, Division of Urology

Redakce

Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Nakladatel:

Solen, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Adresa redakce:

Mgr. Zdeňka Bartáková

Solen, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Šéfredaktor:

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
E-mail: horam@fnplzen.cz

Rukopisy:

Posílejte prostřednictvím redakčního systému ACTAVIA na webových stránkách www.czechurol.cz nebo do redakce na Mgr. Zdeňka Bartáková, bartakova@solen.cz

Pokyny pro autory

1. ÚVOD

Časopis Česká urologie je oficiálním periodikem České urologické společnosti (ČUS). Vychází zpravidla čtvrtletně, články jsou posuzovány vždy dvěma nezávislými odborným recenzenty a schvalovány výkonnou redakční radou a redakční radou.

Časopis je otevřený i pro nečleny ČUS. Přijímá originální sdělení z oboru urologie a oborů příbuzných ve formě klinických či experimentálních studií, kazuistik. Další součástí časopisu jsou komentáře a editorial k jednotlivým sdělením, zprávy o nových knihách nebo recenze, komentáře k zajímavým článkům, diskuse, biografie významných osobností, zprávy výboru ČUS, osobní zprávy a dopisy redakci. Přehledové články k aktuálním tématům jsou vyžádaný redakční radou. Autor, který má sám zájem publikovat přehledový článek, musí předem kontaktovat šéfredaktora.

Otištěné články jsou vlastnictvím časopisu. Kopie článků nebo jejich částí, obrázky, tabulky nebo grafy mohou být přetištěny pouze se souhlasem redakce a s uvedením zdroje.

Články, které nebudou zpracovány podle následujících pokynů, bude redakce vracet zpět, věnujte tedy čas jejich prostudování.

2. RUKOPIS

Autor příspěvku je odpovědný za originalitu příspěvku i za to, že jej nepublikoval ani vcelku, ani jeho část v jiném médiu (včetně elektronických). Autor odešle rukopis elektronickou poštou redakci časopisu - viz dále (nebo poštou na CD). Redakce autora neprodleně uvědomí o  obdržení a zařazení do recenzního řízení, pokud předložený rukopis splňuje všechny požadavky. Redakce si vyhrazuje právo na základě recenzního řízení rozhodnout nejdéle do dvou měsíců o přijetí či odmítnutí příspěvku. Do tohoto termínu autor zaručuje, že práci nenabídne k  publikaci jinde. O definitivním přijetí příspěvku či odmítnutí bude autor písemně informován. Termín rozhodnutí se může prodloužit, pokud bude autor na základě připomínek recenzenta požádán o opravu (v tomto případě již lze považovat za velmi pravděpodobné, že přípěvek bude po opravě přijat). Sekundární úpravy rukopisu (na základě podnětů recenzenta či jiných) provádí autor odlišnou barvou písma pro snazší rozlišení jednotlivých korektur. Redakce akceptuje rukopisy v českém, slovenském a anglickém jazyce. V případě anglického textu je nutno dodat abstrakt příspěvku též v  českém/slovenském jazyce.

3. ROZSAH RUKOPISU

Rozsah rukopisu závisí na typu článku.

 • Přehledový článek (Review) maximálně 5000 slov (cca 20 stran rukopisu), do 40 citací.
 • Původní vědecká sdělení (Original Article)/Tematické sdělení (Special Focus) do 3500 slov, do 30 citací.   
 • Kazuistiky (Case Report) do 1500 slov, do 10 citací.
  • Obrázek či tabulka se u všech typů článků počítá jako 200 slov.   
 • Zprávy z vědeckých setkání a konferencí: maximální rozsah 2 strany.  
 • Recenze: maximální rozsah 2 strany, tj. 500 slov.
 • Dopisy redakci/Diskuse: maximální rozsah 2 strany, tj. 500 slov, do 7 citací.
 • Zprávy/Osobní zprávy: maximální rozsah 2 strany.
 • Jubilea významných osobností: maximální rozsah 3 strany + fotografie.
 • Po dohodě s vedoucím redaktorem lze publikovat abstrakta z odborných akcí.

4. FORMA RUKOPISU

Rukopis připravujte preferenčně v programu MS Word (doc, případně rtf). Užívejte dvojité řádkování (double tzn. 30 řádků na stránku) a velikostí písma 12 bodů, nejlépe Times New Roman. Klávesu Enter používejte pouze na konci odstavce! Každou stránku očíslujte.

Rukopis musí obsahovat následující části, z nichž každá začíná na samostatném listu:

 • titulní strana
 • souhrn (abstrakt) a klíčová slova v českém/slovenském jazyce
 • souhrn (abstrakt) a klíčová slova v anglickém jazyce
 • vlastní text publikace (event, včetně Poděkování)
 • seznam citované literatury
 • legenda k obrazové dokumentaci v českém/slovenském jazyce (obrázky, grafy, tabulky)
 • legenda k obrazové dokumentaci v anglickém jazyce (obrázky, grafy, tabulky)
 • obrazová dokumentace

4.1. TITULNÍ STRANA RUKOPISU

Titulní strana rukopisu musí obsahovat:

 • název sdělení
 • plná jména autora/autorů (křestní jméno a příjmení)
 • úřední názvy a adresy pracoviště autora/autorů (pokud je autorů více, označte příjmení pořadovým číslem s horním indexem a stejným u pracoviště)
 • kontaktní informace pro korespondenci s hlavním autorem (jméno, příjmení, adresa, telefon, fax a e-mail)
 • prohlášení o podpoře (nezávislý článek, státní grant, firemní grant)
 • hlavní stanovisko práce (major statement), popis obsahu článku v délce max. 40 slov v českém i anglickém jazyce pro zařazení upozornění na titulní stránku pro čtenáře.

4.2. STRUKTUROVANÝ SOUHRN A KLÍČOVÁ SLOVA

Strukturovaný souhrn v českém a anglickém jazyce, vždy o rozsahu do 1 strany (do 250 slov) v následujícím pořádku:

 • Cíl: jedna až dvě věty charakterizující stav problematiky a cíl práce. 
 • Soubor pacientů (materiál) a metoda: charakteristika sledovaného souboru, použité metody.
 • Výsledky: nejvýznamnější výsledky, vyjádřené numericky, s udáním statistické významnosti.
 • Závěr: co z dané studie vyplývá.

Souhrn (abstrakt) u přehledných sdělení a kazuistik nemusí být členěn podle výše uvedené struktury.

Klíčová slova v počtu do 5 v abecedním pořádku umístěte v českém a anglickém jazyce pod textem souhrnu (podle Medical Subject Heading, který lze nalézt na http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

V souhrnu neuvádějte odkazy na literaturu a nepoužívejte nevysvětlené zkratky.

4.3. TEXT PUBLIKACE

Používejte styl obvyklý v medicínských časopisech. Vědecká sdělení čleňte přibližně dle následující struktury:

 • Úvod 
 • Soubor pacientů (materiál) a metoda (metodika)
 • Výsledky
 • Diskuse
 • Závěry
 • Literatura

Na závěr zařaďte seznam tabulek a seznam obrázků a jejich popis.

Metody: U metod popište použité přístroje, software, udat typ a výrobce/prodejce.

Názvy přístrojů a léčiv: Musí být doprovázeny v závorce uvedeným jménem a sídlem výrobce. Kromě firemních názvů léčivých přípravků uvádějte pokud možno vždy jejich generické názvy.

Zkratky: Všechny použité zkratky vysvětlete v závorce zásadně při jejich prvním použití textu (s výjimkou nejběžnějších, jakými jsou např. kg nebo min). V souhrnu, v nadpisu a v legendě k ilustracím užívejte zkratky velmi uvážlivě.

Poděkování: Poděkování kolegům, sponzorům či podporovatelům projektu.

Číslování odstavců: Pokud číslujete odstavce, používejte uvedený formát:

 • 2. Metody
 • 2.1. Pacienti
 • 2.1.1. Inkluzní kritéria

Jednotky: používejte jen jednotky SI, za číslem vždy užívejte oficiální symbol jednotky.

Na začátku věty nepoužívejte číslovku, ale slovo. V samotném textu pište všechna čísla nad 9 číslovkou (18 nemocných, šest nemocných). Pokud používáte zkratku (obr. 1), umístěte ji do závorek, jinak používejte celé slovo bez závorky.

4.4. STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Použité statistické metody popište detailně, aby čtenáři mohli jednoznačně identifikovat způsob zpracování výsledků. Můžete diskutovat vhodnost použitých metod, experimentálního uspořádání, případně randomizace. Vysvětlete statistické zkratky a značky, které nejsou běžné.

4.5. TABULKY

Každou tabulku napište dvojitým řádkováním („double space") na zvláštní list. Tabulky označte arabskými číslicemi. Legendu k tabulkám uvádějte v českém i anglickém jazyce. Vysvětlivky umístěte pod čarou a vysvětlete užité zkratky.

4.6. GRAFY A OBRÁZKY

Obrázky musí text podporovat a vysvětlovat, nikoliv zdvojovat.

 • Grafy zasílejte v elektronickém formátu MS Excel a očíslujte je v pořadí, jak jdou za sebou.
 • Obrazová dokumentace je přijímána pouze v elektronické podobě v dostatečně vysokém rozlišení (viz dále). Obrazová dokumentace nesmí obsahovat osobní údaje, čísla chorobopisů, čísla vyšetření a osoby nesmí být identifikovatelné. Redakce vyžaduje dokumentaci na CD ve formátu JPG, TIF, BMP nebo CDR (Corel Draw). Nevkládejte obrázky a grafy do textu v prostředí textového editoru (MS Word)! Každý graf nebo obrázek uložte na CD jako samostatný soubor a pojmenujte jej dle pořadového čísla v textu, např. OBR 1B.JPG. Minimální rozlišení obrázků je 300 dpi (dots per inch - bodů na palec), barevný formát RGB nebo CMYK. U obrázků ve formátu JPG doporučujeme používat nízkou nebo žádnou kompresi ("vysoká kvalita"). Obrazovou dokumentaci nelze přijímat ve formátu MS Powerpoint!  
 • Mikrofotografie (histologické preparáty) označte zvětšením a uveďte barvení preparátu. 
 • Legendy ke grafům, obrázkům a tabulkám musí být uvedeny v českém a anglickém jazyce, na zvláštním listu a s uvedením těch informací, které umožní porozumět ilustracím bez znalosti vlastního textu sdělení. Zkratky užívejte jen výjimečně.
 • U obrázků, grafů a tabulek vyznačte na okraji papíru do vytištěného rukopisu jejich vhodné umístění ve finálním textu.

4.7. LITERATURA

Max. počet odkazů: podle typu článku viz výše (důraz by měl být kladen na české zdroje, což bude pozitivně ohodnoceno i v recenzním řízení).

Seznam citací v souladu s Vancouverskou deklarací musí obsahovat jména všech autorů do celkového počtu pěti autorů, od počtu šesti autorů uvádějte jen tři první jména s doplněním formulace et al. (příjmení a první písmeno křestního jména/jmen). Seznam citací pište ve dvojitém řádkování na zvláštní papír a číslujte je podle pořadí, v jakém se citace postupně objevují v textu (nikoliv abecedně).

Citace časopisu (podle Index Medicus) pište v následujícím pořadí: jméno, název, rok, ročník (příp. číslo), stránky od-do.

Citace knihy: autor, titul, pořadí vydání, místo vydání, jméno nakladatele, rok vydání, pokud jde o knihu s více autory, lze uvést hlavního autora s doplněním formulace et al, případně a kol.

V textu uvádějte odkaz na citaci arabskou číslicí v okrouhlých závorkách (), nikoliv pouze jménem autora.

Pokud možno se vyhýbejte se nepublikovaným sdělením. Je-li to nutné pak informaci o nepublikovaném sdělení vložte do texu jako osobní, nebo nepublikované sdělení ve tvaru „osobní sdělení, Jan Stránský, Kroměříž" a v hranaté závorce. Ukázka - periodikum:

Manjurul Islam AHM, Kato H, Hayama M, Kobayashi S. Are neuroendocrine cells responsible for the development of benign prostatic hyperplasia? Eur Urol 2002; 42(2): 79-93. Ukázka - kniha:

Matthews DE, Farewell VT. Using and understanding medical statistics. 3. ed. New York: WH Freeman 1996; 396. Ukázka - kapitola v monografii:

Huang GJ, Wu YK. Operative techniques for carcinoma of the esophagus and gastric cardia. In: Huang GJ, Wu YK, eds. Carcinoma of the esophagus and gastric cardia. Berlin: Springer; 1984: 313-348.

4.8. STŘET ZÁJMŮ

Hlavní autor i za své spoluautory uvede, jakým způsobem byl vytvořený rukopis finančně podpořen a jaké má finanční požitky od firmy nebo instituce, související s tímto článkem (konzultant firmy, honorář aj.). Tyto skutečnosti uvede v závěru článku v Poděkování.

4.9. ETICKÉ ASPEKTY

Humánní studie musí být zajištěny informovaným souhlasem, schváleným etickou komisí. Autor musí uvést, že studie odpovídá Helsinské deklaraci z roku 1975 a její revizi z roku 2000. V případě pochybností o dodržení těchto zásad je třeba připojit vysvětlení. Studie na zvířatech musí být v souladu s etickými normami a schváleny komisí jmenovanou k tomuto účelu. Tyto údaje uvede autor v průvodním dopisu.

4.10. LIDSKÁ PRÁVA

Detaily o publikovaných pacientech, jako jméno, data narození, rodné číslo se nesmějí uvádět na fotografiích nebo rodokmenech, pokud nejsou podstatné pro vědecké účely daného článku a pokud k nim nedal pacient písemný souhlas. Osoby na fotografiích nesmějí být identifikovatelné.

4.11. KOMPLIKACE

Komplikace u chirurgických výkonů prosíme uvádět dle Clavien-Dindo klasifikace, viz publikace Dindo D, Demartines N, Clavien PA: Classification of Surgical Complications, A New Proposal With Evaluation in a Cohort of 6336 Patients and Results of a Survey, Ann Surg. 2004 August; 240(2): 205–213. Zde uveden česky krátký souhrn:

Clavien-Dindo klasifikace chirurgických komplikací

I                Bez léčby

II               Farmakoterapie včetně transfuze a parenterální výživy

III              Intervence (chirurgie, endoskopie, radiologie)

        IIIa    Bez anestézie

        IIIb    S anestézií

IV              Život ohrožující komplikace vyžadující JIP

        IVa    Jeden orgán (včetně dialýzy)

        IVb    Multiorgánová dysfunkce

V               Úmrtí

Suffix "d" disability - trvá při dimisi

5. ODESÍLÁNÍ RUKOPISU

Kompletní rukopis zašlete v elektronické podobě na níže uvedenou elektronickou adresu (či na CD) na níže uvedenou adresu jako doporučený dopis v tuhé obálce.

Každý rukopis musí mít průvodní dopis v elektronické podobě, který obsahuje:

 • prohlášení, že článek nebyl publikován ani přijat k posouzení či publikaci v jiném periodiku,
 • u klinických studií a studií s pokusy na zvířatech prohlášení, že byl protokol schválen etickou komisí příslušné instituce, současně musí být v metodice uvedena formulace „Protokol byl schválen Etickou komisí (název pracoviště)..."
 • informaci o počtu stránek, tabulek, grafů a obrázků,
 • plné jméno a adresu pracoviště, telefon, fax a e-mail kontaktní osoby.

Adresa:
Galén
Česká urologie
Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

O obdržení rukopisu a jeho přijetí k publikaci budete informováni.

E- mailová adresa: czechurol@galen.cz

Celá stať v dokumentu PDF

Kontakt

Galén, s.r.o.,
Na Popelce 3144/10A,
150 00  Praha 5

Lenka Příhonská,
tel.: +420 257 326 178, +420 724 350 610,
fax: +420 257 326 170,
prihonska@galen.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa