Skríning hemolytického streptokoka skupinyB v tehotnosti a prevencia infekcie novorodencov


Skríning hemolytického streptokoka skupinyB v tehotnosti a prevencia infekcie novorodencov

Cieľ štúdie:
Vyhodnotiť vplyv skríningu hemolytického streptokoka skupiny B (HSB) pomocoukultivácií v gravidite a intrapartálnej antibiotickej (ATB) profylaxie na incidenciu HSB infekcienovorodencov.Typ štúdie: Prospektívna nerandomizovaná štúdia.Názov a sídlo pracoviska: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNsP Ružinov, Bratislava,Slovensko.Metodika: Celkovo boli spracované údaje od 3023 novorodencov (754 v sledovanom súbore, 2269v kontrolnom súbore), ktorí sa narodili medzi 1. 9. 2000 a 31. 3. 2003. Vyhodnocovali sa údaje: celkovýpočet novorodeneckých infekcií, počet a formy HSB infekcií novorodencov, podiel HSB infekcií navšetkých novorodeneckých infekciách a počet perinatálnych úmrtí na novorodeneckú infekciu HSB.Výsledky: V sledovanom súbore 754 novorodencov sa novorodenecká infekcia HSB nevyskytla. U matiektýchto novorodencov sa odobrala v 35.-36. t. grav. skríningová kultivácia z vagíny a anu. HSB pozitívnymtehotným, ktorých bolo 161 (21,4 %), bola podaná intrapartálne ATB profylaxia penicilínomG i. v., pri alergii na penicilínovú radu ATB klindamycínom i.v.V kontrolnom súbore 2269 novorodencov, u matiek ktorých prevencia HSB infekcie urobená nebola,sa novorodenecká HSB infekcia vyskytla 17krát – incidencia 7,5/1000 novorodencov. Incidencia invazívnejformy HSB infekcie novorodencov bola 2,6/1000 novorodencov.Záver: Autori konštatujú, že po zavedení skríningu a intrapartálnej ATB profylaxie zaznamenali poklesvýskytu novorodeneckých infekcií HSB.

Klíčová slova:
novorodenecká infekcia, Streptococcus agalactiae, hemolytický streptokok skupiny B


Screening of Hemolytical Streptococcus of Group B inPregnancy and Prevention of Infection in Newborns

Objective:
The aim of this study was to evaluate the infl uence of Group B streptococcus (GBS) screeningand intrapartum antibiotic prophylaxis to the incidence of GBS disease in newborns.Design: Prospective non-randomised study.Setting: IInd Clinic of Obstetric and Gynaecology LFUK and FNsP Ružinov, Bratislava, Slovakia.Methods: We enrolled 3023 newborns (754 in the study group, 2269 in the control group), whichwere born between 1.9.2000 and 31.3.2003. In both groups we compared following variables: totalnumber of infectious diseases in newborns, number and forms of GBS neonatal disease, numberof perinatal death due to GBS disease.Results: There was no GBS disease in the study group of 754 newborns. Mothers of these newbornshad one screening culture in 35-36th week of gestation. One swab was taken from vagina andanus. GBS carriers (161-21.4%) were administered i.v. intrapartum antibiotic prophylaxis withPenicillin G i.v., or, when allergy to penicillin was in history, with Clindamycin i.v.In the control group of 2269 newborns, whose mothers had no prevention, the incidence of GBSneonatal disease reached 7.5/1000 newborns (17 cases). The incidence of invasive GBS neonataldisease was 2.6/1000 newborns.Conclusion: The authors have noticed a signifi cant decrease in incidence of GBS neonatal diseaseafter implication of GBS screening and intrapartum antibiotic prophylaxis.

Key words:
group B streptococcus, Streptococcus agalactiae, GBS disease


Autoři: Ľ. Janek;  K. Holomáň;  P. Šuška;  E. Gavorník;  E. Horáková;  M. Križko ml.
Působiště autorů: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNsP, Ružinov, Bratislava, Slovenská republika, prednosta prof. MUDr. K. Holomáň, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (2): 91-94
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ štúdie:
Vyhodnotiť vplyv skríningu hemolytického streptokoka skupiny B (HSB) pomocoukultivácií v gravidite a intrapartálnej antibiotickej (ATB) profylaxie na incidenciu HSB infekcienovorodencov.Typ štúdie: Prospektívna nerandomizovaná štúdia.Názov a sídlo pracoviska: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNsP Ružinov, Bratislava,Slovensko.Metodika: Celkovo boli spracované údaje od 3023 novorodencov (754 v sledovanom súbore, 2269v kontrolnom súbore), ktorí sa narodili medzi 1. 9. 2000 a 31. 3. 2003. Vyhodnocovali sa údaje: celkovýpočet novorodeneckých infekcií, počet a formy HSB infekcií novorodencov, podiel HSB infekcií navšetkých novorodeneckých infekciách a počet perinatálnych úmrtí na novorodeneckú infekciu HSB.Výsledky: V sledovanom súbore 754 novorodencov sa novorodenecká infekcia HSB nevyskytla. U matiektýchto novorodencov sa odobrala v 35.-36. t. grav. skríningová kultivácia z vagíny a anu. HSB pozitívnymtehotným, ktorých bolo 161 (21,4 %), bola podaná intrapartálne ATB profylaxia penicilínomG i. v., pri alergii na penicilínovú radu ATB klindamycínom i.v.V kontrolnom súbore 2269 novorodencov, u matiek ktorých prevencia HSB infekcie urobená nebola,sa novorodenecká HSB infekcia vyskytla 17krát – incidencia 7,5/1000 novorodencov. Incidencia invazívnejformy HSB infekcie novorodencov bola 2,6/1000 novorodencov.Záver: Autori konštatujú, že po zavedení skríningu a intrapartálnej ATB profylaxie zaznamenali poklesvýskytu novorodeneckých infekcií HSB.

Klíčová slova:
novorodenecká infekcia, Streptococcus agalactiae, hemolytický streptokok skupiny B

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa