Hiatus urogenitalis a jeho dorzálnísoučást – význam pro kontinenci močia stolice u žen


Hiatus urogenitalis a jeho dorzálnísoučást – význam pro kontinenci močia stolice u žen

Cíl práce:
Během posledních let došlo zásluhou četných anatomických studií k zásadnímuposunu v pohledu na oblast ženského pánevního dna. Tyto práce se zabývají i oblastí zadníhokompartmentu, tedy oblastí, která doposud stála na okraji zájmu urogynekologů. Článek podávástručný přehled anatomických a fyziologických poznatků, jakož i přehled nejdůležitějšíchvyšetřovacích metod a základních klinických příznaků, souvisejících s poruchami dorzálníhooddílu hiatus urogenitalis. V současnosti přijímaný koncept komplexního přístupu k poruchámženského pánevního dna si v budoucnu pravděpodobně vyžádá i zvýšený zájem urogynekologůo tuto oblast. Tento článek si klade za cíl podat souhrn elementárních poznatků nezbytných proadekvátní klinickou péči o pacientku s poruchou funkce zadního kompartmentu.Typ práce: Přehledný souhrn.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika FN Bulovka, 1. LFUK, Praha.

Klíčová slova:
pánevní dno, zadní kompartment


Hiatus Urogenitalis and its Dorsal Component;Importance for Continence of Urine and Stools in Women

Objective:
Numerous anatomical studies over the last years resulted in a principal shift in theview of the area of female pelvic fl oor. These studies also deal with the area of posterior compartment,i.e. a region which used to be of little interest to urogynecologists. This article presentsa brief outline of anatomical and physiological knowledge as well as a brief survey of most importantmethods of examination and basic clinical symptoms associated with disorders of posteriorpart of hiatus urogenitalis. The presently accepted concept of a complex approach to disorders offemale pelvic fl oor will probably require increased interest in this area among urogynecologists.The article is aimed at summarizing elementary knowledge necessary for adequate clinical care připoofpatients suffering from disorder in posterior compartment function.Subject: Review article.Setting: Department of Gynecology and Obstetric, Faculty Hospital Na Bulovce, 1st Medical Faculty,Prague, Czech Republic

Key words:
pelvic fl oor, posterior compartment


Autoři: M. Krčmář 1;  M. Otčenášek 1;  M. Halaška 1;  D. Kolařík 1;  J. Záhumenský 1;  Michael Jiří Halaška 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, FN Bulovka, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Halaška, DrSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (2): 140-148
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Během posledních let došlo zásluhou četných anatomických studií k zásadnímuposunu v pohledu na oblast ženského pánevního dna. Tyto práce se zabývají i oblastí zadníhokompartmentu, tedy oblastí, která doposud stála na okraji zájmu urogynekologů. Článek podávástručný přehled anatomických a fyziologických poznatků, jakož i přehled nejdůležitějšíchvyšetřovacích metod a základních klinických příznaků, souvisejících s poruchami dorzálníhooddílu hiatus urogenitalis. V současnosti přijímaný koncept komplexního přístupu k poruchámženského pánevního dna si v budoucnu pravděpodobně vyžádá i zvýšený zájem urogynekologůo tuto oblast. Tento článek si klade za cíl podat souhrn elementárních poznatků nezbytných proadekvátní klinickou péči o pacientku s poruchou funkce zadního kompartmentu.Typ práce: Přehledný souhrn.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika FN Bulovka, 1. LFUK, Praha.

Klíčová slova:
pánevní dno, zadní kompartment

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa