Historie registrace prenatálně a postnatálnědiagnostikovaných vrozených vadv České republice


Historie registrace prenatálně a postnatálnědiagnostikovaných vrozených vadv České republice

Cíl studie:
Analýza výskytu vrozených vad jako celku a podílu jednotlivých typů vrozených vadv kontextu změn v registraci vrozených vad v období 1961-2000 v České republice.Typ studie: Retrospektivní analýza z registrace vrozených vad z materiálu ÚPMD a ÚZIS ČRv období 1961-2000.Metodika: Bylo provedeno porovnání skutečné četnosti vrozených vad v letech osmdesátýcha devadesátých s odhadovanou četností vypočítanou na podkladě průměrných hodnot z let šedesátýcha sedmdesátých.Výsledky a závěr: Rozdíly mezi hodnotami očekávanými a odhadovanými v celkové četnosti vrozenýchvad jsou podmíněny několika důvody. Především jsou to změny v registraci jako takové – zvýšenýpočet registrovaných typů vrozených vad, prodloužení doby hlásitelnosti vrozených vad až do15 let věku, snížení hladiny viability plodu a jiné faktory. Dále je změna četností podmíněna celopopulačnímizměnami (eradikace některých infekcí, proočkovanost populace, zlepšení výživy obyvatelstva,celoroční dostupnost vitaminů), rozvojem diagnostických metod (ultrazvukové metody),a především uplatněním prenatálně screeningových a prenatálně diagnostických metod v praxi.

Klíčová slova:
vrozená vada, prenatální diagnostika, epidemiologie


History of the Registration of Prenatally and PostnatallyDiagnosed Birth Defects in the Czech Republic

Objective:
Analysis of incidence of birth defects in general and the proportion of individual typesof birth defects within the framework of registration of inborn defects in the period of 1961-2000in the Czech Republic.Design: A retrospective analysis based on registered birth defects from the material of Instituteof Care for Mother and Child and IHIS from the period of 1961-2000.Methods: The authors compared the real frequency of birth defects in the eighties and ninetieswith expected frequency calculated on the basis of mean values from the sixties and seventies.Results and conclusions: The results between the expected and estimated values of the overallfrequency of birth defects are based on two reasons. First of all there are changes in registrationas such – increased numbers of registered types of birth defects, prolonged period of reportingthe inborn defects up to 15 years old children, decreased levels of foetus viability and other factors.There is also the change of frequency caused by all-population changes (eradication of someinfections, vaccination rate in the population, improved nutrition of the population, year-aroundavailability of vitamins), the development of diagnostic methods (ultrasonographic methods)and, especially, the role of prenatal screening and prenatal diagnostic methods in practice.

Key words:
birth defect, prenatal diagnostics, epidemiology


Autoři: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  J. Horáček 3,4;  L. Krofta 1,2;  D. Mašátová 5
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Katedra gynekologicko-porodnická, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, vedoucí katedry doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3Oddělení lékařské genetiky, Fakultní 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (2): 113-125
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza výskytu vrozených vad jako celku a podílu jednotlivých typů vrozených vadv kontextu změn v registraci vrozených vad v období 1961-2000 v České republice.Typ studie: Retrospektivní analýza z registrace vrozených vad z materiálu ÚPMD a ÚZIS ČRv období 1961-2000.Metodika: Bylo provedeno porovnání skutečné četnosti vrozených vad v letech osmdesátýcha devadesátých s odhadovanou četností vypočítanou na podkladě průměrných hodnot z let šedesátýcha sedmdesátých.Výsledky a závěr: Rozdíly mezi hodnotami očekávanými a odhadovanými v celkové četnosti vrozenýchvad jsou podmíněny několika důvody. Především jsou to změny v registraci jako takové – zvýšenýpočet registrovaných typů vrozených vad, prodloužení doby hlásitelnosti vrozených vad až do15 let věku, snížení hladiny viability plodu a jiné faktory. Dále je změna četností podmíněna celopopulačnímizměnami (eradikace některých infekcí, proočkovanost populace, zlepšení výživy obyvatelstva,celoroční dostupnost vitaminů), rozvojem diagnostických metod (ultrazvukové metody),a především uplatněním prenatálně screeningových a prenatálně diagnostických metod v praxi.

Klíčová slova:
vrozená vada, prenatální diagnostika, epidemiologie

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa