Traumatologická péče o seniory v Traumatologickém centru FN Královské Vinohrady v Praze


Trauma Care on Geriatric Population in Trauma Centre Faculty Hospital Královské Vinohrady in Prague

Higher incidence of injury in trauma patients older than 65 years is connected with growing morbidity and mortality, first of all in polytrauma. Incidence of preexisting diseases play a great role in development of postinjury reaction. There are risk factors for genesis of postinjury complications and also mortality of victims. Growing number of polytrauma patients older than 65 years admitted to Trauma Centre Faculty Hospital Královské Vinohrady was reason for evaluation of epidemiological data and their comparison with data regarding to victims younger than 65 years.

In retrospective study was evaluated 239 injured patients with polytrauma, admitted in Emergency unit Department of anesthesiology and resuscitation. From overall number was 47 victims older than 65 years (29/61 %).  75 years was an average age in victims older than 65 years. Primary admission to Trauma Centre was in case of 42 (85 %) victims older than 65 years. Between causes of injury were most frequent traffic accidents and falls. Most frequent injury in geriatric patients was craniocerebral injury in 36 patients (76 %) and thoracic trauma in 38 patients (80 %). Skeletal fractures of extremities were found in 21 (44 %) victims. From comparison of APACHE II score in both group of patients (19 in group of younger patients vs. 27,2 in group of older victims) is possible to establish higher incidence of preexisting diseases in patients older than 65 years. Average ISS score evaluated serious of trauma was without statistic significant difference (22 vs. 21). Number of deaths was 42 (22 %) in group of victims younger than 65 years and 22 (47 %) in group of victims older than 65 years.

Older victims (over 65 years old) were exposed higher mortality in comparison with younger patients. On the result of treatment participate preexisting diseases besides age. Mechanism of injury and from this resulting type of trauma in older population need new strategy in postinjury care. Performance of primary admission of older victims with polytrauma to Trauma Centre is tend to this strategy.

Keywords:

mortality – geriatric patient – polytrauma


Autori: František Vyhnánek;  Martin Očadlík;  Miroslav Drienko;  Robert Gürlich
Pôsobisko autorov: Traumatologické centrum FNKV, Praha ;  Chirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 17-21
Kategória: Původní práce

Súhrn

Vyšší incidence poranění u zraněných nad 65 let je spojena i s narůstající morbiditou a mortalitou, především u polytraumat. Významnou roli v rozvoji poúrazové odpovědi má výskyt přidružených onemocnění, které jsou rizikovými faktory pro vznik poúrazových komplikací a také mortality zraněných. Narůstající počet polytraumat u zraněných starších 65 let přijatých do Traumatologického centra FNKV byl u této skupiny zraněných důvodem k vyhodnocení některých epidemiologických dat a jejich porovnání s daty ke zraněným mladšími 65 let.

V rámci retrospektivní studie bylo vyhodnoceno celkem 239 zraněných s polytraumatem, přijatých na urgentní příjem KAR a TC FNKV. Z celkového počtu bylo 47 zraněných starších 65 let, 29 z nich bylo (61 %) mužů. Průměrný věk ve skupině zraněných starších 65 let byl 75 let. Do traumatologického centra bylo primárně přijato 42 (85 %) zraněných starších 65 let. Mezi příčinami úrazu byly nejčastěji dopravní úrazy a pády. Nejčastějším poraněním u starších nemocných bylo trauma hlavy 36 (76 %) a hrudníku 38 (80 %). Zlomeniny skeletu končetin postihly 21 (44 %) zraněných. Z porovnání skóre APACHE II u obou skupin zraněných (19 vs. 27,2) lze stanovit vyšší výskyt přidružených onemocnění u pacientů starších 65 let. Průměrné skóre ISS hodnotící závažnost poranění byl bez statisticky významného rozdílu (22 vs. 21). Zemřelo 42 (22 %) zraněných ve skupině do 65 let a 22 (47 %) pacientů starších 65 let.

Zranění nad 65 let jsou vystaveni vyšší mortalitě ve srovnání se zraněnými do 65 let. Na výsledku léčby se vedle věku podílí i přidružená onemocnění. Mechanismus poranění a z toho rezultující typ poranění u starší populace vyžaduje nové strategie v poúrazové péči. K tomu směřuje i zajištění primárního přijetí staršího zraněného s polytraumatem do traumatologického centra.

Klíčová slova:

polytrauma – geriatrický pacient – mortalita

ÚVOD

Stárnutí populace je obecně spojeno s vyšší incidencí úrazů. Stáří je většinou definováno jako věk nad 65 let (1–3). Zvýšení mobility a častější aktivní životní styl současných seniorů znamenají zvýšení rizika vzniku závažných poranění. V populaci starší 65 let dochází ke čtvrtině všech traumat (3); trauma je v současné době pátou nejčastější příčinou úmrtí starší populace (3). Pro diagnosticko-terapeutický postup u zraněného seniora je vedle vlastního úrazu zásadní i výskyt přidružených onemocnění, která mohou významně změnit charakter poúrazové odpovědi, především u polytraumat (3, 4).

Obecným poznatkem je, že mortalita se u traumatu zvyšuje s pokročilým věkem. Časté komorbidity u starších pacientů představují kromě toho rizikový faktor pro nepříznivý výsledek léčby. Nicméně časná a agresivní péče u zraněných seniorů má pozitivní účinek na výsledek léčby (4–7). Narůstající počet závažných úrazů, zvláště polytraumat u zraněných starších 65 let přijatých do Traumatologického centra FNKV byl důvodem k vyhodnocení některých epidemiologických dat dostupných u seniorů.

Nemocní, metoda a výsledky

Za období 3 let (2016–2018) bylo do Traumatologického centra – urgentního příjmu KAR FNKV – přijato 239 zraněných s polytraumatem (graf na obr. 1). Z tohoto počtu bylo 47 pacientů starších 65 let. Průměrný věk ve skupině zraněných do 65 let byl 37,1 roku, u pacientů nad 65 let činil 75 let (tab. 1). Ve skupině zraněných do 65 let bylo 135 (70 %) mužů a ve starší populaci 29 mužů (61 %). Z porovnání skóre APACHE II u obou věkových skupin (19 vs. 27,2) lze stanovit vyšší výskyt přidružených onemocnění u starší populace. Průměrné skóre ISS hodnotící závažnost poranění byl u obou skupin zraněných bez statisticky významného rozdílu (22 vs. 21).

Zranění s polytraumatem přijatí na urgentní příjem
do Traumatologického centra FNKV
Obr. 1. Zranění s polytraumatem přijatí na urgentní příjem do Traumatologického centra FNKV

Tab. 1. Zranění s polytraumatem na urgentním příjmu TC FNKV (1/2016–12/2018)
Zranění s polytraumatem na urgentním příjmu TC FNKV (1/2016–12/2018)

Primárně bylo do Traumatologického centra přijato 150 (78 %) zraněných do 65 let a 42 nad 65 let (85 %). Podíl akutních operací byl u obou skupin zraněných stejný (97 vs. 24, tj. 50 vs. 51 %). Akutní operace byly provedeny v časném poúrazovém období, následně i na několika systémech u jednoho zraněného (obr. 2–6). Příčiny úrazů jsou uvedeny v grafu na obr. 7. Nejčastěji se jednalo o dopravní nehodu (u 89 zraněných), dále pád u 41 zraněných, následovala skupina zraněných s úrazem po napadení a suicidium (35, resp. 28 zraněných).

MD CT hrudníku u zraněného s polytraumatem
ve věku > 65 let s nálezem blokové zlomeniny žeber
(3.–7. žebro vpravo)
Obr. 2. MD CT hrudníku u zraněného s polytraumatem ve věku > 65 let s nálezem blokové zlomeniny žeber (3.–7. žebro vpravo)

Pooperační rtg hrudníku po stabilizaci blokové zlomeniny
žeber vpravo inovovanými dlahami Judetova typu
Obr. 3. Pooperační rtg hrudníku po stabilizaci blokové zlomeniny žeber vpravo inovovanými dlahami Judetova typu

Rtg kosti stehenní vpravo u zraněného s nálezem
kominutivní zlomeniny diafýzy
Obr. 4. Rtg kosti stehenní vpravo u zraněného s nálezem kominutivní zlomeniny diafýzy

Pooperační rtg stehenní kosti vpravo
– stav po nitrodřeňové osteosyntéze femuru
Obr. 5. Pooperační rtg stehenní kosti vpravo – stav po nitrodřeňové osteosyntéze femuru

Pooperační rtg stehenní kosti vpravo
– stav po nitrodřeňové osteosyntéze femuru
Obr. 6. Pooperační rtg stehenní kosti vpravo – stav po nitrodřeňové osteosyntéze femuru

Příčiny polytraumat u zraněných na urgentním příjmu TC FNKV (1/2016–12/2018)
Obr. 7. Příčiny polytraumat u zraněných na urgentním příjmu TC FNKV (1/2016–12/2018)

Zranění s polytraumatem ve věku ≤ 65 let na urgentním
příjmu TC FNKV
Obr. 8. Zranění s polytraumatem ve věku ≤ 65 let na urgentním příjmu TC FNKV

Zranění s polytraumatem ve věku > 65 let na urgentním
příjmu TC FNKV
Obr. 9. Zranění s polytraumatem ve věku > 65 let na urgentním příjmu TC FNKV

Nejčastějším traumatem u polytraumatizovaných zraněných bylo u obou věkových skupin poranění hlavy – 137 (71 %) vs. 36 (76 %) pacientů (tab. 2). Z viscerálních poranění bylo nejčastější hrudní trauma – 145 (76 %) vs. 38 (80 %) pacientů. Ke zlomenině skeletu končetin došlo u 108 (56 %) a 21 (44 %) pacientů. Následovaly poranění pánve – 51 (26 %) vs. 20 (42 %) pacientů a poranění nitrobřišních orgánů u jedné čtvrtiny zraněných u obou věkových skupin. Na následky poranění zemřelo 42 (22 %) a 22 (47 %) zraněných.

Tab. 2. Zranění s polytraumatem na urgentním příjmu TC FNKV (1/2016–12/2018)
Zranění s polytraumatem na urgentním příjmu TC FNKV (1/2016–12/2018)

Diskuze

Na poúrazové odpovědi starších zraněných se vedle závažnosti poranění podílejí i přidružená onemocnění. Vyšší skóre ISS (definované jako nemocniční úmrtí) je nejlepším předpovědním faktorem mortality, ale bylo také zjištěno, že věk, pohlaví a přidružená onemocnění jsou nezávislými předpovědními faktory mortality (6). Jednotlivá přidružená onemocnění zvyšují i riziko rozvoje poúrazových zánětlivých komplikací (3, 4). Znalost existujících komorbidit a jejich pečlivé zhodnocení jsou důležité, protože naprostá většina nemocných ve věku nad 65 let má přinejmenším jedno přidružené onemocnění, které je považováno za nezávislý předpovědní faktor mortality.

Specifickým problémem v rozvoji poúrazové reakce je i limitující fyziologická odpověď na úrazový stres. Hypovolémie při krevní ztrátě u polytraumatizovaného pacienta s hodnotou hemoglobinu pod 80 g/l znamená u zraněných starších 65 let 3krát vyšší úmrtnost (2). Časné rozpoznání hypovolemického šoku u staršího zraněného může ve spojení s agresivním postupem v resuscitaci, monitoraci a léčbě zlepšuje prognózu včetně konečného návratu starších nemocných k akceptovatelné kvalitě života.

V současné době panuje shoda na značném významu poskytnuté péče starším zraněným v traumatologických centrech. Primární přijetí starších zraněných s polytraumatem a sdruženým poraněním do traumatologického centra prokázalo významnou výhodu pro přežití (5–9). V traumatologickém centru přežilo 56 % zraněných ve věku nad 65 let oproti pouhým 8 % v nemocnicích bez vysoce specializované traumatologické péče. Zajištění geriatrického zraněného v rámci algoritmů intenzivní péče prokázalo lepší výsledky léčby při neodkladném zahájení invazivní monitorace a intervence.

Analýza některých dat charakterizujících pacienty s polytraumatem dvou věkových kategorií v rámci naší studie upozornila na rozdíly, pokud jde o závažnost poranění u zraněných nad 65 let ve srovnání s mladšími zraněnými, dále i vyšší incidenci komorbidit u starší populace podle hodnoty skóre APACHE II. Tomu odpovídá i procento dosažené mortality (22 vs. 47 %). Další sledované ukazatele – příčiny úrazů, typy úrazů, počty akutních operaci – byly srovnatelné.

Závěr

Zranění nad 65 let věku jsou vystaveni vyšší mortalitě ve srovnání s mladšími pacienty. Na výsledku léčby se vedle věku podílí i komorbidity měnící fyziologickou odpověď na úrazový stres a dále i stupeň závažnosti poranění u polytraumatizovaného pacienta. Mechanismus poranění a z toho rezultující typ poranění u starší populace vyžaduje nové strategie v poúrazové péči. K tomu směřuje i zajištění primárního přijetí staršího zraněného s polytraumatem do traumatologického centra znamenající nezbytný předpoklad pro časnou dostupnost diferencované péče (od iniciální resuscitační fáze až po dlouhodobou rehabilitaci).

Čestné prohlášení

Autoři článku prohlašují, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku nejsou ve střetu zájmů a že tento článek nebyl publikován v žádném jiném časopisu. Vznik a publikace tohoto článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou.

Poděkování

Práce byla podpořena výzkumným projektem Univerzity Karlovy PROGRES Q37

Adresa pro korespondenci:

doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

Šrobárova 50, 100 34  Praha 10.

Tel.: 267 162 410

e-mail: vyhnanek@fnkv.cz


Zdroje
  1. Yelon JA. The geriatric patient. In: Mattox KL, Moore EE, Feliciano DV (eds.). Trauma. McGraw Hill Medical, New York, 2013: 874–885.
  2. Rupprecht H, Heppner HJ, Wohlfart K et al. Geriatric polytrauma: Risk profile and prognostic factors. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2017; 23: 156–162.
  3. Kirshenbom D, Ben-Zaken Z, Albilya N et al. Older age, comorbid illnesses, and injury severity affect immediate outcome in elderly trauma patients. J Emerg Trauma Shock 2017; 10: 146–150.
  4. Joyce MF, Gupta A, Azocar RJ. Acute trauma and multiple injuries in the elderly population. Curr Opin Anaesthesiol 2015; 28: 145–150.
  5. Ringen AH, Gaski IA, Rustad H et al. Improvement in geriatric trauma outcomes in an evolving trauma system. Trauma Surg Acute Care Open 2019; 4: e000282.
  6. Schulman CI, Alouidor R, McKenney MG. Geriatric trauma. In: Feliciano DV, Mattox KL, Moore EE. Trauma (eds.). McGraw Hill Medical, New York, 2008: 1003–1018.
  7. Braun BJ, Holstein J, Fritz T et al. Polytrauma on the elderly: a review. EFORT Open Rev 2017; 1: 146–151.
  8. Hung KK, Yeung JHH. Cheung CSK et al. Trauma team activation criteria and outcomes of geriatric trauma: 10 year single centre cohort study. Am J Emerg Med 2019; 37: 450–456.
  9. Nedvěd VS, Stern M. Pooperační ortogeriatrická péče a léčba bolesti. In: Skála-Resenbaum J, Džupa V, Krbec M a kol. Zlomeniny proximálního femuru. Galén, Praha, 2019: 245–252.
Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa