Osmdesátiny prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 459
Kategorie: Osobní zprávy

Je vskutku obtížné uvěřit tomu, že 6. ledna 2018 oslavil osmdesátiny jeden z nejvýznamnějších představitelů oboru hygiena a epidemiologie prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Po absolvování Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy (LFH UK) v Praze v roce 1961 nastoupil do Okresní hygienické stanice v Popradě, odkud po dvou letech odešel na Katedru hygieny obecné a komunální LFH UK vedenou prof. MUDr. Karlem Symonem. Po 4 letech obhájil disertační práci kandidáta věd, roku 1980 pak po obhajobě doktorské disertační práce získal vědeckou hodnost doktora věd (DrSc.). Následně působil v Ústavu tropického zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů (1985–1990), kde vybudoval oddělení hygieny tropů. V letech 1990–2009 vedl Ústav hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde pracuje dosud. Docentem se stal v roce 1991, profesorem byl jmenován v roce 1994.

Bohatá profesní kariéra prof. Bencka zahrnuje aktivní členství v řadě odborných komisí, výborů či skupin. Za všechny jmenujme alespoň některé: předseda komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oborech hygiena, epidemiologie a nauka o zdravotnictví, člen předsednictva Vědecké rady MZ ČR (2000–2006), expert Evropské komise (od roku 2010), člen akreditační komise pro obor hygiena a epidemiologie při MZ ČR, čestný předseda Společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP (od 2011).

Doménou odborného zájmu jubilanta jsou biologické monitorování a hodnocení zdravotních rizik expozice toxickým kovům a metaloidům (zvláště nutno zmínit arzén a beryllium) a polyhalogenovaným uhlovodíkům, epidemiologie zhoubných novotvarů, primární prevence chronických onemocnění se vztahem k výživě, ale také studium zdravotního stavu dětské populace na káhirských městských odpadech.

Významnou publikační činnost charakterizuje autorství a spoluautorství více než 200 odborných a vědeckých publikací v zahraničních i domácích periodikách (citační index 5804, H-index 39, 226 publikací registrovaných ve Web of Science). Prof. Bencko je místopředsedou redakční rady mezinárodního časopisu Central European Journal of Public Health, spolupracujícím editorem International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, členem redakční rady The Annals of Agricultural and Environmental Medicine a redakční rady European Journal of Inflammation. Za významný přínos k vědeckému poznání obdržel řadu ocenění: Life Honorary Member of the Hungarian Society of Occupational Health (1995), pamětní medaili 1. LF UK u příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy (1998), čestné členství Slovenské společnosti hygieniků, Cenu ministra životního prostředí ČR (1999), čestný profesor International Medical Association Bulgaria (2004). V letech 2008 a 2013 obdržel stříbrnou a zlatou pamětní medaili UK v Praze, v roce 2017 čestnou medaili prof. MUDr. Jaroslava Teisingera, DrSc., od Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství.

Co ještě zaslouží zmínit o jubilantovi: zálibu v cestování, letectví, hudbě, výtvarném umění. Poprvé jsem jej poznal v době svých medicínských studií jako přísného asistenta zapáleného do studia toxických kovů, což podnítilo i můj zájem o tuto problematiku. Pod jeho vedením vznikly studentské práce o působení chromu, niklu a dalších kovů na zdraví, později navázal společný výzkum působení výfukových plynů na zdraví. Převzetí vedení ústavu po jubilantovi jsem vnímal jako závazek a současně projev důvěry. Nikdy si nepřestanu vážit nasazení jubilanta pro prevenci v lékařství, kterou nazývá „popelkou medicíny“, je však skálopevně přesvědčen o jejím významu předávaje historické zkušenosti a úspěchy prevence – se svým pověstným zanícením podloženým encyklopedickými znalostmi, životními zkušenostmi a obdivuhodným optimismem, který nepochybně přispívá k jeho úžasné životní a tvůrčí síle. Přejme jubilantovi štěstí, zdraví a také optimismus do dalších let, kterými může obohatit studenty, spolupracovníky a všechny dostatečně vnímavé jedince.

Milan Tuček

přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa